There is no translation available.

Stručni ispit za poslove overavanja merila (u daljem tekstu: Stručni ispit) organizuje Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija). Stručni ispit polaže se na osnovu: Pravilnika o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila („Službeni glasnik RS“, broj 2/17 – u daljem tekstu: Pravilnik) koji je doneo ministar nadležan za poslove metrologije na osnovu člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj 15/16 – u daljem tekstu: Zakon). U skladu sa Zakonom, obavezi polaganja stručnog ispita za poslove overavanja merila podležu zaposleni i druga angažovana lica u odgovarajućoj oblasti za koju se privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćuje, (član 9. stav 1. tačka 3).

PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Prijava za polaganje Stručnog ispita podnosi se sa dokazom o uplaćenim troškovima polaganja Stručnog ispita najkasnije mesec dana pre dana održavanja stručnog ispita. Obrazac prijave za polaganje Stručnog ispita možete preuzeti ovde.
Kandidat ima pravo da povuče prijavu za polaganje Stručnog ispita najkasnije sedam dana pre dana održavanja Stručnog ispita, i u tom slučaju ima pravo na povraćaj uplaćenih troškova za polaganje Stručnog ispita.
Ukoliko kandidat ne dođe na Stručni ispit, a prijavu za polaganje Stručnog ispita nije povukao, smatra se da nije položio Stručni ispit i nema pravo na povraćaj uplaćenih troškova za polaganje Stručnog ispita, osim u slučaju da kandidat nije mogao da prisustvuje Stručnom ispitu iz naročito opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.), u kom slučaju se uplaćeni troškovi za polaganje Stručnog ispita vraćaju kandidatu.
Prijava za polaganje Stručnog ispita može se podneti lično ili poštom na adresu: Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, 11000 Beograd ili putem elektronske pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrste merila koja su navedena u Pravilniku o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja, a koja nisu obuhvaćena Pravilnikom o merilima i Pravilnikom o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, odnosno zahtevi za ta merila, uređeni su nacionalnim propisima u skladu sa određenim dokumentima međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (preporuke OIML).

TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
Naknada troškova za polaganje Stručnog ispita, uplaćuje se pre polaganja ispita u budžet Republike Srbije, na račun broj: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta kandidata/sedišta pravnog subjekta a određeni su Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17).
Svrha uplate: Administrativna taksa za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila (sa naznakom imena i prezimena kandidata za koga se vrši uplata).
Troškove polaganja Stručnog ispita snosi lice koje polaže Stručni ispit (u daljem tekstu: kandidat) ili pravni subjekt u kojem je to lice zaposleno.
Primer popunjene uplatnice za polaganje Stručnog ispita

Uplatnica strucni ispit

 

TROŠKOVI POLAGANJA DOPUNE STRUČNOG ISPITA
Naknada troškova za polaganje dopune Stručnog ispita, uplaćuje se pre polaganja dopune Stručnog ispita u budžet Republike Srbije, na račun broj: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta kandidata/sedišta pravnog subjekta a određeni su Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17).
Svrha uplate: Administrativna taksa za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila (sa naznakom imena i prezimena kandidata za koga se vrši uplata).
Troškove polaganja Stručnog ispita snosi lice koje polaže Stručni ispit (u daljem tekstu: kandidat) ili pravni subjekt u kojem je to lice zaposleno.
Primer popunjene uplatnice za polaganje dopune Stručnog ispita

Uplatnica dopuna strucnog ispita

 

ISPITNE OBLASTI ZA STRUČNI ISPIT
Stručni ispit sprovodi se u sledećim oblastima:

  • Pravni i administrativni principi zakonske kontrole merila;
  • Osnovi metrologije ;
  • Posebna oblast zakonske metrologije za pojedine vrste merila ;

Poznavanje metroloških propisa o zahtevima za određenu vrstu merila odnosi se na ona merila koja su predmet overavanja i za koja se zahteva polaganje stručnog ispita. Tehnički propisi nalaze se na internet stranici u delu Podzakonski propisi.
Stručni ispit se može polagati kao:

  1. stručni ispit nivoa A – za tehničkog rukovodioca, na kome se zahteva detaljno poznavanje svih ispitnih oblasti iz člana 2. Pravilnika i
  2. stručni ispit nivoa B – za kontrolore, na kome se zahteva osnovno poznavanje ispitnih oblasti iz člana 2. tač. 1) i 2) Pravilnika i detaljno poznavanje ispitne oblasti iz člana 2. tačka 3) Pravilnika za Stručni ispit nivoa B.

Literatura za polaganje Stručnog ispita data je u linku za svaku oblast.
Stručni ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje Direkcija (u daljem tekstu: Komisija). Izvore relevantne za polaganje Stručnog ispita Direkcija objavljuje na svojoj internet stranici: www.dmdm.gov.rs najkasnije dva meseca pre datuma održavanja ispita. Polaganje Stručnog ispita sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

PISMENI DEO ISPITA
Pismeni deo Stručnog ispita polaže se zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovora ili upisivanjem odgovora na predviđenom mestu za davanje odgovora. Maksimalan broj bodova za oblast pravni i administrativni principi zakonske kontrole merila je 20, za oblast osnovi metrologije je 20, a za posebne oblasti zakonske metrologije za pojedine vrste merila maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari je 60.
Odgovori na pitanja vrednuju se odgovarajućim brojem bodova, tako da ukupan zbir bodova iznosi 100. Pravo da polaže usmeni deo Stručnog ispita kandidat stiče, ukoliko je na pismenom delu ostvario najmanje 60% od maksimalnog propisanog broja bodova za svaku ispitnu oblast. Ukoliko je kandidat prijavio polaganje Stručnog ispita za više vrsta merila neophodno je da ostvari najmanje 60% bodova za svaku posebnu oblast zakonske metrologije za pojedinu vrstu merila.

USMENI DEO ISPITA
Tokom usmenog dela Stručnog ispita Komisija proverava da li rezultati koje kandidati ostvare na pismenom delu ispita odražavaju njihovo poznavanje ispitnih oblasti. Usmeni deo Stručnog ispita obuhvata poznavanje postupka overavanja one vrste merila na koju se odnosi prijava za polaganje Stručnog ispita.
Kandidat koji ne položi usmeni deo Stručnog ispita ima pravo da ponovo polaže usmeni deo Stručnog ispita u prvom narednom ispitnom roku, uz priznavanje već položenog pismenog dela.
Ako kandidat ni u tom roku ne položi usmeni deo Stručnog ispita, ocenjuje se ocenom „nije položio“, i gubi pravo priznavanja već položenog pismenog dela Stručnog ispita. Uspeh kandidata na Stručnom ispitu ocenjuje se ocenom „položio“ ili „nije položio“.

TERMIN ODRŽAVANJA STRUČNOG ISPITA
Stručni ispit se održava najmanje jednom godišnje. Datum održavanja Stručnog ispita određuje se najkasnije trideset dana pre dana održavanja Stručnog ispita.
Mesto i vreme održavanja Stručnog ispita određuje se najkasnije sedam dana pre dana održavanja Stručnog ispita.
Obaveštenje o datumu, vremenu i mestu održavanja svakog Stručnog ispita objavljuje se na internet stranici Direkcije.

UTVRĐIVANJE IDENTITETA
Pre početka polaganja Stručnog ispita sekretar Komisije, odnosno njegov zamenik, utvrđuje identitet kandidata uvidom u javnu ispravu sa fotografijom.

REZULTATI STRUČNOG ISPITA
Direkcija najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja pismenog dela Stručnog ispita elektronskim putem obaveštava kandidate o rezultatima tog dela Stručnog ispita i terminu o polaganju usmenog dela Stručnog ispita. O rezultatima polaganja Stručnog ispita u celini, kandidata obaveštava predsednik Komisije, odnosno njegov zamenik, po završetku usmenog dela Stručnog ispita.
Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela Stručnog ispita i pravo prigovora na rezultate Stručnog ispita u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja.
O prigovorima kandidata odlučuje Komisija u roku od osam dana od dana prijema prigovora.
Na zahtev kandidata, predsednik Komisije, odnosno njegov zamenik, može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela Stručnog ispita za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže Stručni ispit.
Kandidatu koji je položio ispit izdaje se Uverenje o položenom stručnom ispitu za poslove overavanja merila.
Kandidat koji je položio Stručni ispit za određenu vrstu merila može podneti prijavu za polaganje Stručnog ispita za drugu vrstu merila, u kom slučaju mu se priznaje deo Stručnog ispita koji se odnosi na poznavanje ispitnih oblasti:Pravni i aministrativni principi zakonske kontrole merila i Osnovi metrologije.
Kandidat koji je položio Stručni ispit nivoa B može podneti prijavu za polaganje Stručnog ispita nivoa A, u kom slučaju mu se priznaje deo Stručnog ispita koji se odnosi na poznavanje posebne oblasti zakonske metrologije za pojedine vrste merila.

DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije u vezi sa načinom polaganja Stručnog ispita možete zatražiti putem elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

No Internet Connection