There is no translation available.

Poslovi i zadaci

  • Realizacija sistema prenosa vremena od nacionalnog etalona vremena i frekvencije Republike Srbije do korisnika na teritoriji Republike Srbije
  • Unapređenje postojećeg nivoa informacione bezbednosti sistema distribucije vremena
  • Stvaranje preduslova za distribuciju, nadzor i kontrolu nacionalne vremenske skale UTC(DMDM)
  • Organizovanje i funkcionisanje distribucije vremena UTC(DMDM) kao javno dostupne distribucije i distribucije sa ograničenim pravom pristupa korisnika

LzaDV001

NTP
Nacionalna vremenska skala UTC(DMDM) se od 2011. godine distribuira putem interneta korišćenjem NTP protokola (Network Time Protocol). Distribucija vremenskog podatka se vrši sa dva NTP vremenska servera NTS1(DMDM) i NTS2(DMDM) hijerarhijskog nivoa stratum 1 sa ograničenim pristupom i dva javno dostupna NTP vremenska servera nivoa stratum 2. Vremenski serveri nivoa stratum 1 sinhronizovani su sa UTC(DMDM), i namenjeni su korisnicima koji vreme koriste u poslovne svrhe i/ili javnu komunikaciju. Direktan pristup vremenskim serverima nivoa stratum 1 predviđen je isključivo za autorizovane korisnike uz verifikaciju autentičnosti distribuiranog podatka o vremenu. Vremenski serveri nivoa stratum 2 namenjeni su korisnicima koji vreme ne koriste u poslovne svrhe, kao ni u svrhu dalje distribucije. Ovi serveri su preko NTP protokola sinhronizovani na vremenske servere NTS1(DMDM) i NTS2(DMDM) stratum 1 nivoa.

Adrese javno dostupnih NTP vremenskih servera su:

vreme1.dmdm.rs; vreme1.dmdm.gov.rs; 195.178.58.245
vreme2.dmdm.rs; vreme2.dmdm.gov.rs; 195.250.114.105

Bilteni na dnevnom i mesečnom nivou NTP vremenskih servera DMDM sadrže rezultate merenja dobijene preko sistema za nadzor DMDM, kao i zapise o događajima koji imaju uticaj na distribuciju vremenskog podatka. Ovi izveštaji su namenjeni korisnicima koji se sinhronizuju preko NTP protokola u poslovne svrhe i/ili javnu komunikaciju i omogućavaju obezbeđenje sledivosti od NTP vremenskih servera korisnika do nacionalne vremenske skale Republike Srbije UTC(DMDM). Ovde se mogu preuzeti bilteni četiri NTP vremenska servera DMDM grupisanih po godinama:

vreme1.dmdm.rs: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
vreme2.dmdm.rs: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
NTS1(DMDM): 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
NTS2(DMDM): 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Za povezivanje računara klijenta preko NTP protokola potrebno je imati instaliranu softversku aplikaciju.U slučaju da aplikacija za komunikaciju sa mrežnim serverima preko NTP protokola nije podržana od strane operativnog sistema računara, može se besplatno preuzeti sa interneta, na primer Meinberg, NIST, luziusschneider i drugih.

Napomena:
DMDM ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu korisnicima zbog neuspešnog preuzimanja podatka o vremenu ili preuzimanja netačnog podatka usled nekvalitetne veze sa javnim serverima u DMDM, ili kao posledice kašnjenja na internetu.
DMDM ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu u vezi sa korišćenjem ili izvršavanjem usluge preuzimanja podatka o vremenu sa javnih servera DMDM, a posebno u vezi sa osiguranjem kvalitetne veze sa korisnikom.


Kontakt

Rukovodilac grupe za vreme i frekvenciju
Snežana Renovica, dipl. inž.
telefon: 011 20 24 461; 066 860 4117
faks: 011 21 81 668
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa
Direkcija za mere i dragocene metale
Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija

No Internet Connection