utorak, 19 mart 2024

Pravilnik o overavanju medicinskih termometara

Pravilnik o overavanju medicinskih termometara objavljen je u „Službenom Glasniku RS“, broj 19/24 od 13. marta 2024. godine, koji stupa na snagu 21. marta 2024. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) medicinskih termometara koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: termometri), zahtevi koje termometri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

Ovim pravilnikom prvi put propisani su zahtevi za overavanje ušnih termometara.

No Internet Connection