petak, 19 januar 2024

Pravilnik o overavanju gasomera sa mehovima

Pravilnik o overavanju gasomera sa mehovima objavljen je u “Službenom glasniku RS”, broj 4/2024 od 19. januara 2024. godine, koji stupa na snagu 27. januara 2024. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) gasomera sa mehovima, zahtevi koje gasomeri sa mehovima moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za gasomere sa mehovima.

No Internet Connection