sreda, 28 februar 2024

Pravilnik o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A, B, C, 2, 1 i 0,5 S

Pravilnik o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A, B, C, 2, 1 i 0,5 S objavljen je u Službenom glasniku RS”, broj 14/2024 od 23. februara 2024. godine, koji stupa na snagu 2. marta 2024. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) brojila aktivne električne energije (u daljem tekstu: brojilo), zahtevi koje brojilo mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

No Internet Connection