sreda, 28 februar 2024

Pravilnik o overavanju analizatora izduvnih gasova

Pravilnik o overavanju analizatora izduvnih gasova objavljen je u Službenom glasniku RS”, broj 14/2024 od 23. februara 2024. godine, koji stupa na snagu 2. marta 2024. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) analizatora izduvnih gasova (u daljem tekstu: analizatori), zahtevi koje analizator mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

No Internet Connection