utorak, 26 jul 2022

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije objavljen je u “Službenom glasniku RS”, broj 82/22, koji stupa na snagu 30. jula 2022. godine.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije (“Službeni glasnik RS”, broj 54/12).

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržina te dokumentacije

No Internet Connection