Arhiva vesti 2018.

Na Zlatiboru, u prostorijama kongresnog centra Romanija, studentskog odmarališta „Ratko Mitrović“, 21. i 22. decembra 2018. godine, održan je Godišnji sastanak Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) na kome su se okupili zaposleni iz svih unutrašnjih jedinica: Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Niša i Kruševca.

Na već tradicionalnom okupljanju, Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, pozdravio je zaposlene i izrazio zahvalnost na saradnji u prethodnom periodu, a zatim prezentovao značajne događaje i rezultate rada DMDM u 2018. godini. Takođe je naglasio značaj usvojene revizije međunarodnog sistema SI jedinica. Nadežda Uvanović je pojasnila pojedinosti budžeta za 2019. godinu i finansijske izazove sa kojima se susrećemo. Dušan Matijašević, v. d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije predstavio je poslove koje obavlja Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena u Republici Srbiji, pripreme za buduće izazove sa kojima se sreću i planove za naredni period.

Drugog dana sastanka rukovodilac Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, Dragana Milićević predstavila je projekat formiranja laboratorije za male zapremine u Kruševcu, a rukovodilac Grupe za kontrolu i nadzor Novi Sad Mirjana Bandović predstavila je novi softver za kontrolu prethodno upakovanih proizvoda. Nakon toga je organizovan rad zaposlenih u četiri radionice sa sledećim tamama:

1. DMDM u narednom periodu – perspektive,
2. Sagledavanje potreba privrede po pitanju naučne i zakonske metrologije,
3. Promocija i marketing DMDM u narednom periodu,
4. Zadovoljstvo zaposlenih i očekivanja od menadžmenta.

Svi zaposleni su imali prilike da da daju svoj doprinos kroz ideje i predloge na zadate teme. Zaključci sa radionica će biti uvršteni u budući plan rada DMDM.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId10c4ffd448

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 96/18 objavljen je Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica koji stupa na snagu 19. decembra 2018. godine.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica („Službeni glasnik RS”, broj 39/14).

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica (u daljem tekstu: vlagomeri), označavanje vlagomera, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za vlagomere, metode merenja, način odobrenja tipa vlagomera, kao i način i uslovi overavanja vlagomera.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin učenicima osmog razreda OŠ „Plavi krug“ iz Beograda.

Tokom posete učenike smo upoznali sa osnovnim pojmovima metrologije, njenom značaju u svakodnevnom životu, kao i poslovima koje u okviru svojih nadležnosti obavlja DMDM kao nacionalni metrološki institut. Takođe, učenici su upoznati i sa revizijom međunarodnog sistema SI jedinica.

Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za akustiku, dimenzione veličine, masu i distrbuciju vremena.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId4f1ee71cb2

U okviru predmeta Tehnički propisi i standardi, studenti završne godina master studija Mašinskog fakulteta u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM).

Tokom posete studenti su imali prilike da se upoznaju sa poslovima koje u okviru svojih nadležnosti obavlja DMDM kao nacionalni metrološki institut, kao i sa novinama koje donosi usvojena revizija SI jedinica kojom se osnovne jedinice mere definišu preko fundamentalnih fizičkih konstanti.

Detaljnije sa nacionalnim etalonima upoznali su se u laboratorijama za masu, dužinu, akustiku, velike zepremine, jednosmerni električni napon i vreme, frekvenciju i distribuciju vremena.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProIdec787e774e

3. i 4. decembra, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin studentima treće godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u pratnji dr Slavenka M. Stojadinovića, docenta na Katedri za proizvodno mašinstvo i dr Radovana Puzovića, profesora na Katedri za proizvodno mašinstvo.

Studenti su upoznati sa ulogom, značajem i poslovima koje DMDM kao nacionalni metrološki institut obavlja, kao i sa aktuelnom usvojenom revizijom SI jedinica kojom se osnovne jedinice mere definišu preko fizičkih konstanti.

Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za masu, dužinu, akustiku, velike zepremine, vreme, frekvenciju i distribuciju vremena, jednosmerni električni napon i temperaturu gde su studenti imali priliku da se bolje upoznaju sa nacionalnim etalonima Republike Srbije i aktivnostima koje laboratorije DMDM sprovode u cilju unapređenja metrološkog sistema.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId9574aef429

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI) čija će primena početi 20. maja 2019. godine, kojom su usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol.

Redefinisani SI od sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je određen na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija saopštava da će se na Generalnoj konferenciji za tegove i mere u organizaciji Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) izglasati nove definicije SI sistema.

Naučnici 60 država sveta, koji se bave tačnim i preciznim merenjima, sastaće se 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj kako bi ozvaničili nove definicije za kilogram (kg), amper (A), kelvin (K) i mol (mol). Nove definicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) trebalo bi da stupe na snagu 20. maja 2019. godine.

Kilogram je trenutno definisan tako da je jednak masi Internacionalnog prototipa kilograma (IPK), odnosno jednak je masi cilindričnog artefakta napravljenog od platine i iridijuma i čuva se u prostorijama Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) u Francuskoj. Naučnici, artefakt kilograma, koriste poslednjih 130 godina i njegova stabilnost i nepromenjivost mogu biti potvrđeni samo poređenjem sa identičnim kopijama, što je zahtevan proces.

U novom Međunarodnom sistemu jedinica (SI), kilogram će biti određen na osnovu Plankove konstante, kao fundamentalne prirodne fizičke konstante. Nakon usvajanja ove odluke, tačna i precizna merenja mase, električne struje, temperature i količine materije, više se neće oslanjati na upotrebu i upoređivanje sa fizičkim objektima. Veličine ove četiri jedinice neće biti promenjene, kilogram će i dalje biti kilogram. Tri preostale SI jedinice, sekunda, metar i kandela već su definisane na osnovu prirodnih konstanti. Doprinos redefinicije biće otvaranje mogućnosti za razvoj u raznim naučnim oblastima. Kao što je prethodna redefinicija SI sistema za sekundu 1967. godine doprinela nastanku i razvoju GPS navigacije i interneta, smatra se da će nove SI definicije imati veliki uticaj na nova naučna dostignuća, razvoj tehnologije, međunarodne trgovine, kao i veći uticaj na bezbedno funkcionisanje zdravstvenog sistema i očuvanje životne sredine.

O međunarodnom značaju ovog događaja na donošenju rezolucije o redefiniciji kilograma, ampera, kelvina i mola u SI sistemu govori i mogućnost direktnog praćenja ovog događaja na youtube kanalu https://www.youtube.com/thebipm, u petak 16. novembra 2018. godine, u 11 h.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProIde5e0c174bf

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom:

1. Etaloniranje pipete sa klipom

Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 09.11.2018. na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG“, br. 20/06) letnje računanje vremena u 2018. godini se završava u nedelju, 28. oktobra 2017. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Medije

Rešenjem Vlade Republike Srbije broj 119-9113/2018. od 4.oktobra 2018. godine, dr Dušan Matijašević imenovan je za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije.

Dr Dušan Matijašević rođen je 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za elektroniku i telekomunikacije. Zvanje doktora elektrotehničkih nauka je stekao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za nuklearnu fiziku.

Radno iskustvo je započeo u JP PTT saobraćaja Srbija i pripada prvoj grupi inženjera koji su započeli projekat uvođenja mobilne telefonije u Srbiji. U kompaniji Mobtel BK-PTT bio je na rukovodećim mestima zadužen za izgradnju i održavanje baznih stanica. Zatim je u kompaniji Telenor Srbija d.o.o. bio na pozicijama menadžera za radio mrežu i menadžera za sisteme napajanja. Poslednje tri godine u kompaniji Telenor zajedničke operacije za centralnu i istočnu Evropu radio je na poziciji senior eksperta za projektni menadžment i finansijsku kontrolu.

U Direkciji za mere i dragocene metale angažovan je od jula 2018. godine na Projektu distribucije vremena u Republici Srbiji u Grupi za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena.

Oženjen je i otac dva sina.

Integrisani sistem menadžmenta u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), prvi put je sertifikovan 2012. godine. Nakon šest godina i dva uzastopna ciklusa sertifikacije, Direkcija je još jednom uspešno potvrdila usaglašenost svog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima novih standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, kao i SRPS OHSAS 18001:2008.

Postupak resertifikacije sproveden je od strane sertifikacionog tela Management Systems Certification d.o.o., koje je čestitajući na uspešno realizovanoj proveri, uručilo Direkciji sertifikate o usaglašenosti 13. septembra 2018. godine.
Tokom ove provere, proširen je postojeći obim sertifikacije, tako da obuhvata: etaloniranje/ispitivanje mernih sredstava; odobrenje tipa merila/ sertifikacija merila; overavanje merila; razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije, uključujući i merne metode; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala; nadzor nad merilima; nadzor nad ovlašćenim telima za overavanje merila; ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima; nadzor nad predmetima od dragocenih metala; zaduživanje/razduživanje žigova; vanredni pregled merila u upotrebi; ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila.

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta primenjen je na više lokacija: sedište Direkcije u Beogradu, Odsek za kontrolu i nadzor Beograd, Grupu za kontrolu i nadzor Novi Sad, Grupu za kontrolu i nadzor Subotica, Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac i Odsek za kontrolu i nadzor Niš.

Postupkom resertifikacije, Direkcija, kao nacionalni metrološki institut, pokazala je prednosti razmišljanja zasnovanog na riziku, sagledavanja internih i eksternih pitanja i prepoznavanja mogućih prilika, između ostalog, kao osnove za efikasno upravljanje i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, i ujedno unapređenje metrološkog sistema Republike Srbije.

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015

Sertifikat SRPS ISO 14001:2015

Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o metrologiji u periodu od 20. avgusta do 10. septembra 2018. godine.

U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede organizuje javne rasprave o Nacrtu zakona o metrologiji, koja će se u formi okruglih stolova održati u nekoliko gradova Srbije i to prema sledećem planu:

-dana 4. septembra 2018. godine, od 11 do 13 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog fronta 10, Novi Sad.

-dana 5. septembra 2018. godine, od 11 do 13 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, dr Zorana Đinđića 10/V, Velika sala na V spratu, Kragujevac;

- dana 7. septembra 2018. godine, od 10 do 13 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

Predlozi, sugestije i primedbe dostavljaju se Ministarstvu privrede, putem elektronske pošte na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, sa naznakom „Javna rasprava o

Nacrtu zakona o metrologiji” ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Nacrt zakona o metrologiji

Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i primedbi

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast akustički kalibratori:

1. Etaloniranje akustičkih kalibratora

Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 21.08.2018. na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.

DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.

Povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije, studenti master studija Katedre za eksperimentalnu i primenjenu fiziku, Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, obišli su Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Niš.
Studenti su se upoznali sa istorijom, ulogom, mestom i značajem DMDM i metrologije u Srbiji. Informisani su o redefinisanju četiri merne jedinice Međunarodnog sistema SI jedinica: kilograma, ampera, mola i kelvina i budućem njihovom izražavanju putem fundamentalnih fizičkih konstanti.
Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija, pri čemu su se studenti upoznali sa procesima etaloniranja tegova, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i kontrolom predmeta od dragocenih metala.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId3f67f91a0f

Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, prisustvovao je Dvanaestoj Generalnoj skupštini EURAMET, regionalne organizacije Evrope, koja koordinira saradnju nacionalnih metroloških instituta Evrope u oblasti metrologije. Generalna skupština EURAMET održana je u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine u Bukureštu, Rumunija. Domaćin sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Rumunije (Institul National de Metrologie – INM).

Tokom sastanka, predstavljen je izveštaj o radu Evrameta i izveštaj o radu Odbora direktora u proteklih godinu dana. Razmatrana su strateška pitanja, sa akcentom na strategiju koordinacije u evropskoj metrologiji, Evropski metrološki program za inovacije i istraživanja - EMPIR i povezanim aktivnostima i prioritetima Evrameta. Kao i na prethodnom stastanku, razmatran je status postojećih članstva u Evrametu, i prijem novih instituta kao članica Evrameta. Od strane predsedavajućih, prezentovani su izveštaji o radu svakog od tehničkog komiteta za prethodnu godinu. Predstavljeni su i rezultati postojećih projekata koje obuhvata Evropski metrološki program za inovacije i istraživanja (EMPIR) kao i najava novih projekata.

Učešće u aktivnostima Evrameta je od velikog značaja za metrologiju i celokupnu privredu naše zemlje, jer se time stvaraju preduslovi da se naša privreda uključuje u evropske tokove. Ostvaruje se smisao članstva u Metarskoj konvenciji i omogućava se svetsko priznavanje naših etalona i priznavanje važnosti uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaje Direkcija za mere i dragocene metale. Takođe se obezbeđuje tehnička osnova za sporazume vezane za trgovinu, razmenu i zakonodavstvo. Učešće u aktivnostima Evrameta, posebno je značajno iz ugla predstojeće redefinicije osnovnih mernih jedinica, međunarodnog sistema mernih jedinica, čije se zvanično usvajanje očekuje u novembru ove godine.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId85c9ee7217

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizovalo je godišnji seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) na temu “Novi ljudi za novo doba-tranzicija na standard ISO/IEC 17025: 2017” u Sava centru, 24. maja 2018.godine. Tom prilikom je takođe obeležen 28. jun-Dan akreditacije u Republici Srbiji, kao i 9.jun-Međunarodni dan akreditacije. Ove godine ATS proslavlja i poseban jubilej-20. godina rada.

Opširnije na: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-za-tou-u-sava-centru-i-obelezen-dan-akreditacije-i-20-godisnjica-ats

Preuzeto sa: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-za-tou-u-sava-centru-i-obelezen-dan-akreditacije-i-20-godisnjica-ats

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId501182841d

Povodom obeležavanja 20. maja, Svetskog dana metrologije, čija je ovogodišnja tema „Stalna evolucija Međunarodnog sistema jedinica“ Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) organizovala je u Klubu poslanika konferenciju „U susret reviziji SI jedinica“.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, predstavnici visokoobrazovnih i naučnih institucija, instituta, metroloških laboratorija i druge zainteresovane strane.

Konferenciju je ispred DMDM otvorio v.d. direktora Čedomir Belić koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog velikog interesovanja učesnika i u svom izlaganju se posebno osvrnuo se na dug istorijat, ulogu, mesto i značaj DMDM i metrologije u Srbiji.

Dr. Jelena Pantelić Babić, rukovodilac Odseka za električne veličine DMDM informisala je prisutne o načinu na koji će četiri postojeće fizičke jedinice: kilogram, amper, mol i kelvin Međunarodnog sistema SI jedinica biti redefinisane i izražene putem fundamentalnih fizičkih konstanti.

Prof. dr Bećko Kasalica, profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu istakao je značaj metrologije i ukazao na izazove sa kojima se naučna metrologija suočava. Dr. Dejan Pantelić, istraživač na Institutu za fiziku Beograd predstavio je Digitalnu holografsku metrologiju i njenu primenu u svakodnevnom životu.

Svojim nastupom Konferenciju je uveličao hor studenata Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije, učenici OŠ „ Nada Popović“, OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „ Vuk Karadžić“, Prve tehničke škole i Gimnazije posetili su u okviru dana otvorenih vrata Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac.

Učenici su se upoznali sa istorijatom ustanove, prvim zakonom o merama, metarskoj konvenciji, nadležnostima DMDM-a, misijom i vizijom DMDM-a kao vodeće metrološke institucije u Srbiji, poslovima i zadacima u oblasti metrologije, koji su u funkciji unapređenja poslovanja privrednih, naučnih i drugih organizacija kao i poboljšanja kvaliteta života i zdravlja ljudi.

Nakon prikazivanja promotivnog filma DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za merila mase učenici su imali priliku da se upoznaju sa postupkom etaloniranja tegova, kao i princip rada vodomera i brojila električne energije.

U laboratoriji za predmete od dragocenih metala učenici su se upoznali sa metodama ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala.

Takođe su realizovane terenske radionice u obližnjem Arheološkom parku. Učenici su svojim koracima merili rastojanje između dve zadate tačke. Dužinu koraka svaki je merio koristeći metarsku traku, a zatim su računali koliko zadato rastojanje iznosi u metrima, a zatim pretvarali u stope, jarde i inče.

Izračunali su i prosečnu dužinu svih koraka i na taj način utvrdili znanja o aritmetičkoj sredini. Učenici su takođe merili dužinu senke svakog od njih i, na osnovu svoje prave visine određivali razmeru.

Po završenim radionicama učenici su govorili o Talesu i Eratostenu, čime su potvrdili zainteresovanost za istorijat merenja i važnost za učenje, život i rad.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId1fffc866ae

Povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije, 20. maja u okviru meseca otvorenih vrata, studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale, Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin.

Studenti su se upoznali sa osnovnim nadležnostima DMDM, poslovima i zadacima u oblasti metrologije, koji su u funkciji unapređenja poslovanja privrednih, naučnih i drugih organizacija kao i poboljšanja kvaliteta života svih ljudi.

Nakon prikazivanja promotivnog filma DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za fizičko-hemijska merila studentima je demonstrirano overavanje areometara za gustinu naftnih derivata, a zatim su im imali prilike da vide etalon tegove i postupak etaloniranja, čime im je demonstriran načnin obezbeđenje lanca metrološke sledivosti.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProIdf4e613ef23

Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, prisustvovao je trideset četvrtom sastanku Komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji – WELMEC, koji je održan u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od 25. do 27. aprila 2018. godine. Domaćin sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Bosne i Hercegovine, odnosno IMBiH – Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine.

Kao i tokom prethodnih sastanaka, razmatrani su izveštaji o aktivnostima sa prošlogodišnjeg sastanka i finansijska pitanja koja se odnose na prethodnu i tekuću godinu. Predstavljena je saradnja sa drugim organizacijama, kao i izveštaji svih radnih grupa Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji. Izvršena je i revizija procedura za rad Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji i uputstava za rad radnih grupa. Takođe, potvrđeni su postojeći i izvršen je reizbor novih predsedavajućih članova pojedinih radnih grupa.

Bilo je reči i o jednom od glavnih noviteta u odnosu na prethodnu godinu, koji se tiče intenziviranja saradnje kroz potpisivanje Memoranduma o razumevanju između WELMEC i EURAMET – regionalne metrološke organizacije Evrope, kao dve ključne evropske organizacije koje vode zakonsku i naučnu metrološku zajednicu, sa dugom istorijom uzajamno korisne saradnje.

Članstvo u WELMEC - Evropskoj saradnji u zakonskoj metrologiji omogućuje efikasno prenošenje direktiva EU u nacionalno zakonodastvo i preuzimanje obaveza koje imaju države članice EU, na način u potpunost iharmonizovan sa zakonodavstvom EU.

Galerija slika

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.rs/sr/vesti/arhiva-vesti-2018#sigProId3b3787a7d7
Strana 1 od 3
No Internet Connection