Postavite pitanje
 
Metrologija
 
1. Gde se može naći spisak odobenih tipova merila?
Spisak odobrenih tipova merila se može pronaći na našoj internet stranici Odobreni tipovi merila.
 
2. Šta je potrebno uraditi da bi se dobilo uverenje o odobrenju tipa merila?
Potrebno je:
  1. Popuniti zahtev za odobrenje tipa merila na memorandumu firme ili obrascu Direkcije,
  2. uplatiti administrativnu taksu (informacije 011 20 24 415),
  3. doneti primerak merila, u skladu sa dogovorom sa nadležnim metrologom iz Direkcije,
  4. uz zahtev priložiti tehničku i ostalu zahtevanu dokumentaciju,
  5. uplatiti troškove za odobrenje tipa merila na osnovu naloga za uplatu koji ćete dobiti od Direkcije.
 
3. Ko i kako podnosi zahtev za odobrenje tipa merila?
Prema Zakonu o metrologiji (,,Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) podnosilac zahteva za odobrenje tipa merila može biti ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer stranog proizvođača merila, odnosno domaći proizvođač merila.
Zahtev se podnosi Direkciji za mere i dragocene metale (preko pisarnice) u skladu sa informacijama na našoj internet stranici: Odobrenje tipa merila.
U slučaju da za tip merila, postoji Sertifikat EZ o odobrenju/ispitivanju tipa, postupak izdavanja nacionalnog Uverenja o odobrenju tipa je pojednostavljen.
Vrste merila za koje se izdaje uverenje o odobrenju tipa merila, odnosno sertifikat o pregledu tipa navedene su i označene zvezdicom (*) u tabeli u članu 2. Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli („Službeni glasnik RS”, 13/2018). Za ostale vrste merila ne izdaje se Uverenje o odobrenju tipa.
 
4. Da li zahtev za odobrenje tipa može da podnese inostrani proizvođač merila?
Prema Zakonu o metrologiji (,,Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) podnosilac zahteva za nacionalno odobrenje tipa merila može da bude samo ovlašćeni predstavnik (ovlašćeni uvoznik ili ovlašćeni distributer) u Republici Srbiji. Vaš ovlašćeni predstavnik podnosi zahtev Direkciji za mere i dragocene metale u skladu sa informacijama na našoj internet strani: Odobrenje tipa merila..
Sva komunikacija u vezi sa odobrenjem tipa merila ide preko Vašeg ovlašćenog predstavnika, a ne direktno sa inostranim proizvođačem merila. Uverenje o odobrenju tipa merila, takođe, se izdaje Vašem ovlašćenom predstavniku.
U slučaju da za tip merila, postoji Sertifikat EZ o odobrenju/ispitivanju tipa, postupak izdavanja nacionalnog Uverenja o odobrenju tipa je pojednostavljen.
 
5. Gde se etaloniraju etaloni?
Etaloni se etaloniraju u Direkciji za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd. Merne mogućnosti Direkcije možete pogledati u Katalogu usluga
 
6. Šta je referentni etalon?
Referentni etalon je etalon, koji ima najviši metrološki kvalitet raspoloživ u datom mestu ili u datoj organizaciji, iz koga se izvode merenja koja se tu vrše. (Međunarodni rečnik osnovnih i opštih termina u metrologiji, Savezni zavod za mere i dragocene metale, 1996, Beograd)
 
7. Kako mora da bude označeno merilo da bi bilo u skladu sa metrološkim propisima?
Merilo se stavlja na raspolaganje (tržište, upotrebu i dr) samo ako je prilikom provere zadovoljilo odgovarajuće metrološke uslove i:
  • na propisan način žigosano,
  • za njega izdato uverenje o overavanju merila, ili
  • uverenje o odobrenju tipa merila ili
  • izdat sertifikat o usaglašenosti od imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.
 
8. Kako se sa žiga vidi kada je bila overa i do kada je merilo ispravno?
Rok važenja žiga ističe krajem kalendarske godine u kojoj mora da se izvrši obavezno overavanje, osim kod merila na kojima se nalazi godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima kod kojih rok važenja žiga ističe poslednjeg dana obeleženog kvartala.
Primer: vaga sa neautomatskim funkcionisanjem do 9 kg ima rok overe dve godine. Ako su pregled i overa izvršeni 15.06.2008. godine, vaga je žigosana žig nalepnicom na kojoj su dve poslednje cifre godine 10 i probušen drugi kvartal, tj izgleda ovako
zig
što znači da je merilo ispravno do 30.06.2010. godine.
 
9. Kako prijaviti ako se sumnja u ispravnost merila?
Direkcija za mere i dragocene metale obavlja vanredni pregled merila u upotrebi. Potrebno je podneti zahtev za vanredni pregled merila u upotrebi, obrazac zahteva se nalazi na Zahtev za vanredni pregled merila u upotrebi. Zahtev se može predati na šalteru pisarnice na sledećim lokacijama: Beograd, Mike Alasa 14,
Novi Sad, Dr Milana Petrovića 19
Zrenjanin, Jevrejska 14
Subotica, Segedinski put 58
Niš, Bože Jankovića 32
Kruševac, Trg Despota Stefana 22
Uz zahtev je neophodno dostaviti dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi:
Administrativna taksa:
Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa
Iznos: 380,00 dinara
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/2018, 44/2018-dr.zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022 i 25/2023).
Nakon toga zaposleni iz Odseka za overavanje kontaktira stranku radi uplate naknade za vršenje vanrednog pregleda merila u upotrebi i izdaje nalog za plaćanje naknade sa potrebnim instrukcijama za uplatu.
Naknada za pregled merila električne energije i vodomera iznosi 4.020,00 dinara. Ukoliko se ispostavi da je merilo neispravno troškovi naknade se refundiraju.
 
10. Na koji način se može dobiti stručno mišljenje od strane Direkcije za mere i dragocene metale?
Zahtev za stručno mišljenje dostavlja se na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, 11000 Beograd. Za izdavanje mišljenja potrebno je uplatiti Republičku administrativnu taksu. Sve potrebne informacije mogu se pronaći na našem sajtu, Takse i naknade..
 
No Internet Connection