METROLOGIJA TEMPERATURE I TOPLOTE

2009.
V. Stepanović, S. Simić, N. Perović:
Merne nesigurnosti etaloniranja etalonskih platinskih otpornih termometara u fiksnim tačkama ITS-90 u opsegu temperatura –38,8344 OC ÷ 419,527 OC, Kongres metrologa 2009, Palić 7-9.oktobra2009, Zbornik radova na CD, Društvo Metrologa, 2009.

2007.
Stepanović, V., Simić, S., Stanisavljević, S.
Određivanje merne nesigurnosti rezultata etaloniranja različitih tipova termometara metodom poređenja, KONGRES METROLOGA 2007, Tehnološko-metalurški fakultet univerziteta u Beogradu, Zlatibor 26-28. Septembar 2007, Zbornik radova na CD, Društvo Metrologa 2007.
Simić, S., Stepanović, V.,Perović, N.
Utvrđivanje metroloških karakteristika ćelija trojne tačke vode u okviru programa međunarodnog poređenja, KONGRES METROLOGA 2007, Tehnološko-metalurški fakultet univerziteta u Beogradu, Zlatibor 26-28. Septembar 2007, Zbornik radova na CD, Društvo Metrologa 2007.

2005.
Perović, N., Stepanović, V., Simić, S.
Ostvarivanje i metrološka svojstva nacionalnog (primarnog) etalona jedinice termodinamičke temperature (kelvin), KONGRES METROLOGA 2005, Građevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 18.-20. Maj 2005. god., Zbornik radova na CD, Društvo Metrologa 2005.
Jelača, B., Stanisavljević, S., Matajurc, G.
Radni etaloni i drugi ueđaji za ispitivanje merila toplotne energije u laboratoriji JKP «Beogradske elektrane», KONGRES METROLOGA 2005, Građevinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 18.-20. Maj 2005. god., Zbornik radova na CD, Društvo Metrologa 2005.

2003.
Stepanović, V., Simić, S., Perović, N.
Realizacija Međunarodne Temperaturne Skale ITS-90 u opsegu temperatura od 0,01 oC do 419,527 oC, Zbornik Kongresa Metrologa Jugoslavije, Jugoslovensko društvo metrologa, Beograd, Maj 20-22, 2003.

2002.
Simić, S., Stepanović, V., Perović, N.
Primena polinomnih aproksimacija kod etaloniranja termoparova Pt-Rh(10%)/Pt - radnih etalona jedinice temperature, Zbornik XLVI KONFERENCIJE ETRAN, Sveska III, ISBN 86-80509-43-4, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Banja Vrućica, 3-6. juna 2002.

2001.
Simić, S., Stepanović, V.
Prenošenje vrednosti temperature IT-90 definicijske tačke cinka na preimarne etalone, Zbornik XLV ETRAN, Sveska III, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, sutomatiku i nuklearnu tehniku, Bukovička banja, 2001.
Stepanović, V., Simić, S.
Etaloniranje platinskog otpornog termometra-primarnog etalona na trojnoj tački vode, Zbornik XLV ETRAN, Sveska III, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, sutomatiku i nuklearnu tehniku, Bukovička banja, 2001.

2000.
Maglić, K., Danković, G., Pavičić, D., Perović, N.
Realizacija fiksne tačke očvršćavanja aluminijuma za primarni etalon kelvina, KONGRES METROLOGA JUGOSLAVIJE 2000, Novi Sad, 15.-17. novembar 2000, Zbornik radova na CD, Izdavač DRUŠTVO METROLOGA JUGOSLAVIJE, CIP 351.821(082), Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad.
Stamenić, O., Pešić, Lj., Pišlar, V., Nedić, S., Jelača, B., Radulović, V.
Etalonski uređaj za automatsko ispitivanje merila toplotne energije, KONGRES METROLOGA JUGOSLAVIJE 2000, Novi Sad, 15.-17. novembar 2000, Zbornik radova na CD, Izdavač DRUŠTVO METROLOGA JUGOSLAVIJE, CIP 351.821(082), Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad.
Perović, N.
Monohromatski optički linearni pirometar kao transfer-uređaj za uspostavljanje Internacionalne temperaturne skale ITS-90 u području iznad 1234,93 K, Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet, Beograd, 2000. godine

1998.
Danković, G., Maglić, K.
Međunarodna temperaturna skala iz 1990. godine i njena realizacija, Zbornik radova sa Kongresa metrologa Jugoslavije, 1998, Beograd (SANU), knjiga 2, str. 191-216
Milosavljević, S., Perović, N., Danković, G.
Jugoslovenski (primarni) etalon jedinice temperature u opsegu od 0 oC do 419,527 oC prema ITS-90, Zbornik radova 42. Konferencije ETRAN-a, 1998, str. 435-438
Maglić, K., Danković, G.
Metrologija temperature - naše potrebe i međunarodna saradnja na njenom razvoju i unapređenju, Zbornik radova sa Simpozijuma o merenjima i mernoj opremi, 1998, Beograd, knjiga I, str. 269-287
Danković, G., Perović, N., Milosavljević, S.
Trojna tačka vode - osnovna fiksna tačka temperaturne skale, Zbornik radova Simpozijuma o merenjima i mernoj opremi, 1998, Beograd, knj. I, str. 289-303
Perović, N., Zeković, Lj.
Razvoj primarne optičke pirometrije, SIMPOZIJUM O MERENJIMA I MERMOJ OPREMI, Zbornik radova, knjiga prva, str. 325-340, Beograd, 1998.
Milosavljević, S.
Platinski otporni termometar-osnovni interpolacioni instrument ITS-90, Simpozijum o merenjima i mernoj opremi, Zbornik radova, I knjiga, str.304-314, Beograd,1998.
Danković, G.
Državna služba mera, 1873-1998, II DEO Monografije Savezni zavod za mere i dragocene metale 1873 - 1998, autora Pešaljević, M., Danković, G. i Spiridonović, S.; str. 51-300; izdanje - Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998

 

1997.
Perović, N., Maglić, K.
Termometrija, kontrola merila temperature i razvoj tehnologija, TERMOTEHNIKA, v. XXIII, 2-3, str. 219-235, 1997
Milosavljević, S., Perović, N.
Etaloniranje temperaturne lampe primarnom etalon metodom, XLI ETRAN, vol. I, str. 160-163, 1997.

 

1996.
Danković, G.
Pregled i žigosanje etalona i merila temperature, "Glasnik" Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, br. 3 iz 1996. g., str. 139-149
Maglić, K., Danković, G., Perović, N.
Uređenje metrologije temperature, "Primarna termometrija" urednik Maglić K., Jugoslovensko društvo termičara, str. 61-102, 1996, Beograd

Danković, G., Maglić, K., Stanimirović, A.
Fiksna tačka topljenja galijum , "Primarna termometrija" urednik Maglić K., Jugoslovensko društvo termičara, str. 103-138, 1996, Beograd

Danković, G., Maglić, K.
Fiksna tačka očvršćavanja indijuma, "Primarna termometrija" urednik Maglić K., Jugoslovensko društvo termičara, str. 139-172, 1996, Beograd

Danković, G., Maglić, K.
Fiksna tačka očvršćavanja aluminijuma, "Primarna termometrija" urednik Maglić K., Jugoslovensko društvo termičara, str. 173-208, 1996, Beograd
Perović, N., Zeković, L., Maglić, K.
Freezing Temperatures of Silver and Copper for Optical Pyrometer Calibration, 6-TH INTERNATIONAL SYMPOSIYM ON TEMPERATURE AND THERMAL MEASUREMENTS IN INDUSTRY AND SCIENCE "TEMPMEKO '96", Torino, 1996
Marković, M. Z., Danković, G., Živković, V.Međunarodni rečnik osnovnih i opštih termina iz metrologije, publikacija Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 1996, Beograd

Maglić, K., Danković G., Perović, N., Zeković, Lj., Stanimirović, A.
Monografija Primarna termometrija, urednik K. D. Maglić, Beograd, 1996, str. 310 (za monografiju i rezultate istraživanja na koja se oslanjala, ova grupa autora dobila je Oktobarsku nagradu grada Beograda, 1996. godine, za dostignuća u oblasti tehničko-tehnoloških nauka)

1995.
Danković, G.
Rečnik zakonske metrologije, Zbornik radova Opšteg seminara iz metrologije, TOC, KoV, 1995, Beograd

1993.
Danković, G.
Prikaz stanja međunarodne organizovanosti u oblasti metrologije i standardizacije, Javno predavanje održano 16. decembra 1993. godine u Privrednoj komori Srbije (tribina projekta MSK)

1990.
Danković,G.
Nova Međunarodna temperaturna skala, Zbornik radova 14. jugoslovenskog simpozijuma o merenjima i mernoj opremi JUKEM-1990, str. 93-100, Sarajevo

1986.
Danković, G.
Sistem zakonske metrologije temperature u SFRJ, Zbornik radova 12. međunarodnog seminara ISEMEC, 1986. Ljubljana, str. 1-10

1985.
Danković, G.
Razvoj međunarodne saradnje u oblasti metrologije, elaborat, Savezni zavod za mere i dragocene metale, 1985, Beograd

 

1984.
Stanković, D., Danković, G.
Perspektive razvoja Međunarodne praktične temperaturne skale, Zbornik radova Jedanaestog jugoslovenskog simpozijuma o merenjima i mernoj opremi, JUKEM-1984, str. 121-129, Novi Sad
Danković, G., Radisavljević, M., Marinković, R.
Međunarodni rečnik metrologije (osnovni i opšti termini), publikacija Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 1984, Beograd
Danković, G.
Metrologija temperature, studija Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 1984, Beograd

 

1983.
Danković, G., Jocić, B., Radisavljević, M.
Rečnik zakonske metrologije (osnovni termini), publikacija Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 1983, Beograd
Danković, G., Radisavljević, M.
Međunarodna praktična temperaturna skala iz 1968 (dopunjeno izdanje iz 1975.),
priručnik broj 13 Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 1983, Beograd
Danković, G.
Merni sistem Velike Britanije, studija Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, 1983, Beograd

1981.
Danković,G.
Trojna tačka vode, studija, Savezni zavod za mere i dragocene metale, 1981, Beograd

1980.
Danković, G
Iniciranje nukleacije čvrste faze kod fiksnih tačaka očvršćavanja metala, Zbornik radova Devetog jugoslovenskog simpozijuma o merenjima i mernoj opremi, JUKEM-1980, Priština, str. 575-585
Spiridonović, S., Danković, G.
Metrološki uslovi i uputstva kao značajan činilac za postizanje mernog jedinstva, Zbornik radova 25. jugoslovenskog skupa JUREMA, 1980, str. 25-28, tom 2
Danković,G.
Definicijske fiksne tačke očvršćavanja kalaja i cinka, elaborat, Savezni zavod za mere i dragocene metale, 1980, Beograd

1978.
Danković, G., Butorac, J., Škobalj, D.
Interkomparacija ćelija za reprodukciju temperature trojne tačke vode u našoj zemlji, Zbornik referata Osmog jugoslovenskog simpozijuma o merenjima i mernoj opremi JUKEM-1978, Maribor, 1978, str. 956-965
Danković, G.: Pregled stanja u termometriji, Zbornik radova 23. jugoslovenskog skupa JUREMA, 1978, Zagreb, str. 72-76, III sv.
Danković, G., Škobalj, D.: Predlog metrološke šeme prenošenja jedinice temperature u SFRJ, Zbornik radova 24. jugoslovenskog skupa JUREMA, 3. svezak, str. 57-63

1976.
Danković, G.: Metode uspostavljanja Internacionalne praktične temperaturne skale, Zbornik radova Sedmog jugoslovenskog simpozijuma o merenjima i mernoj opremi JUKEM-1976, 1976, str. 29-38, knj. I, Ohrid
Maglić, K., Danković, G.: Primarne fiskne tačke kalaja i cinka, Zbornik radova Sedmog jugoslovenskog simpozijuma o merenjima i mernoj opremi JUKEM-1976, str. 45-61, knj. III, Ohrid

No Internet Connection