četvrtak, 13 februar 2020

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

WordIkonica Lista kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor po internom konkursu od 13.02.2020. godine.

13.02.2020.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta::
Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto metrologa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, Sektor za razvoj metrologije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Radi na ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije vremena i frekvencije i nacionalne vremenske skale UTC Direkcije i preduslovima za njenu distribuciju i kontrolu distribucije i učestvuje u obezbeđivanju sledivosti tih etalona do međunarodnog nivoa; uspostavlja, sprovodi i ostvaruje metode etaloniranja i ispitivanja u oblasti vremena, frekvencije; učestvuje u obezbeđivanju sistema distribucije vremena; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja i u projektima i radu EURAMET i drugih regionalnih organizacija; obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; obavlja etaloniranja i ispitivanja merila i učestvuje u izmeni propisa i procedura; organizuje i sprovodi međulaboratorijska i bilateralna poređenja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,  specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto metrologa za zapreminu i protok, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za zapreminu i protok, Sektor za razvoj metrologije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje, čuva, održava i usavršava etalone Republike Srbije zapremine i protoka tečnosti; obavlja etaloniranja i ispitivanja; primenjuje metode etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica zapremine i protoka tečnosti i obezbeđuje sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; pokreće izradu i izmenu propisa i procedura i obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za kontrolu i nadzor Zrenjanin, Sektor za kontrolu i nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; učestvuje u pripremi propisa i procedura iz oblasti vršenja nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; obavlja poslove rukovodioca inspekcijskog nadzora; organizuje i koordinira uspostavljanje i sprovođenje metoda i postupaka za vršenje nadzora nad tržištem merila i metrološkog nadzora; koordinira i vrši nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije, nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica, nadzor nad proizvodnjom, prometom, uvozom, ugradnjom i upotrebom merila, nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima i nadzor nad radom ovlašćenih tela za overavanje merila; sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima; priprema informacije iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; položen ispit za inspektora; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada:
Beograd, Mike Alasa 14, za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2.
Zrenjanin, Jevrejska 14, za radno mesto pod rednim brojem 3.

IV Vrsta radnog odnosa:
radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET, WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET, WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 3:

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno).

Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – inspekcijski poslovi (postupak inspekcijskog nadzora) – proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za rado mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) - proveravaće se pisano putem simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o vršenju metrološkog nadzora, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli) - proveravaće se pisano putem  simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) -  proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja : Vanja Radojević Milošević i Sonja Milojković, kontakt telefoni: 011 20 24 432 i 011 20 24 433 od 10:00 do 13:00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 13. februar 2020. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 14. februara 2020. godine i ističe 21. februara 2020. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocenne metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.
Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Kandidati koji konkurišu na radno mesto pod rednim brojem 3. teksta oglasa o internom konkursu, pored navedenih dokaza prilažu i original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom ispitu za inspektora.

Ukoliko izabrani kandidat nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, shodno članu 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 i 95/18).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom ispitu za inspektora.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 27. februara 2020. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija”, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu: Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA VREME, FREKVENCIJU I DISTRIBUCIJU VREMENA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 13.02.2020.
WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA ZAPREMINU I PROTOK U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 13.02.2020.
WordIkonica PREUZMITE DOKUMENT: INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA RUKOVODIOCA GRUPE ZA KONTROLU I NADZOR ZRENjANIN U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 13.02.2020.
WordIkonica SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK PREMA ŠIFRAMA

Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Uredba o vršenju metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS", broj 79/17).
Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli (“Službeni glasnik RS”, br. 13/18 i 45/19)
Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/15, 44/18-dr.zakon I 95/18)
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
“Metrology – in short” 3rd edition ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
EURAMET G-GNP-GUI-004 Guide on Comparisons ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
EURAMET I-CAL-GUI-019 Calibration Guide No. 19 ver 3 ("Službeni glasnik RS" 15/2016).

No Internet Connection