МЕТРОЛОГИЈА ВРЕМЕНА И ФРЕКВЕНЦИЈЕ

2019.
Ивица Милановић, Снежана Реновица, Миша Маркуш, Неда Спасојевић: Фазни шум као мера стабилности приликом еталонирања еталона фреквенције;
Снeжaнa Рeнoвицa, Ивицa Mилaнoвић: Рeзултaти билaтeрaлнoг пoрeђeњa: eтaлoнирaњe стaбилнoсти фрeквeнциje;
Дрaгaнa Дрaгутинoвић, Душaн Пoпoвић, Mилoш Бaбић, Снeжaнa Рeнoвицa: Унaпрeђeњe систeмa дистрибуциje врeмeнa ДМДМ;

2014.
Ј. Марендић–Миљковић, С. Реновица, Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење Универзалног координираног времена“, ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету / JUSK ICQ 2014, Београд, јун 2014.
Ј. Марендић–Миљковић, С. Реновица, Improvement of the National Time Scale Through Participation in the International project “Rapid solution of the Coordinated Universal Time”, International Journal Advanced Quality, Vol. 42, No. 4, 2014, pp 25-29.

2013.
Ј. Цветковић, Ј. Марендић-Миљковић, Следивост мерења брзине возила у саобраћају, Конгрес метролога Србије, Борско језеро, 16-18 октобар 2013, Зборник апстраката радова.
Д. Поповић, Реализација пројекта дистрибуције времена на територији Републике Србије, Конгрес метролога Србије, Борско језеро, 16-18 октобар 2013, Зборник апстраката радова.
В. Огризовић, Ј. Марендић, С. Реновица, С. Делчев, Ј. Гучевић, Testing GPS generated 1PPS against a rubidium standard, Acta IMEKO, 2013

2012.
J. Cvetković, J. Marendić-Miljković, G. Janković, Z. Topić: The new method for testing of speed-measuring devices in road traffic, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies – OTEH 2012, 18-19 septembar 2012, Beograd.
J. Cvetković, J. Marendić-Miljković, G. Janković, Z. Topić: Razvoj nove metode ispitivanja merila brzine vozila u saobraćaju, JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu / JUSK ICQ 2012, jun 2012, Beograd.
V. Ogrizović, J. Marendić-Miljković, S. Renovica, S. Delčev, J. Gučević: Geodetic class GPS receiver as a standard for time-critical applications, XX IMEKO World Congress Metrology for Green Growth, September 9-14, 2012, Busan, Republic of Korea
I. Milanović, S. Renovica, I. Župunski, M. Banović, P. Rakonjac: How To Measure Oscillator’s Short-Term Stability Using Frequency Counter, Electronics, 2012, 16, 1, 104-111, Univerzitet u Banja Luci
J. Marendić-Miljković: Naučne osnove merenja vremena i frekvencije, Monografija „Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića“- Zbornik radova Prve Konferencije o nauci i delu Milutina Milankovića 13-14 septembar 2011, 60-82, Beograd, Studio Line, 2012

2011.
J. Marendić-Miljković: Etaloniranje GPSDO u DMDM: Kongres metrologa Srbije, 17-19 oktobar 2011, Zbornik radova, 272-279

2010.
J. Marendić-Miljković: Metrologija vremena i frekvencije u Republici Srbiji, International Journal ’’Total Quality Management & Excellence’’, Vol. 38 No, 1, 2010. pp. 96-99

2007.
J. Marendić-Miljković, S. Renovica: Sledivost merenja razlika vremenskih skala, Kongres metrologa Srbije, Zlatibor, 2007.
J. Marendić–Miljković, S. Renovica, D. Popović, J. Cvetković: Srpski etalon jedinice vremena i frekvencije, Kongres metrologa Srbije, Zlatibor, 2007.

2006.
J. Marendić-Miljković, S. Renovica, D. Popović, J. Cvetković: ZMDM participation in EUROMET supplementary comparison: ”Comparison of time interval (cable delay) measurement”, Zbornik radova 50. ETRAN

2004.
Z. Milošević, S.Sekulić, V. Pavlović, I. Vuković, M. Šljivančanin, D. Popović: Projekat uvođenja NTP servera vremenski sinhronizovanog GPS signalom u MOBTEL 063 GSM mrežu, Telekomunikacije br. 2/2004.

2003.
J. Marendić-Miljković, S. Renovica: Metrološka sledivost GPSDO - etalona vremena i frekvencije, Kongres metrologa Jugoslavije, Beograd 2003 (CD).
S. Renovica, J. Marendić-Miljković: Automatizacija merenja u Laboratoriji za vreme i frekvenciju, Kongres metrologa Jugoslavije, Beograd 2003 (CD).
B. Jelenković, V. Marković, D. Popović: Distribucija tačnog vremena u SCG, Telekomunikacije br. 2/2003.

No Internet Connection