четвртак, 13 фебруар 2020

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

WordIkonica Листа кандидата који су испунили мерила прописана за избор по интерном конкурсу од 13.02.2020. године.13.02.2020.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места::

Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место метролога за време, фреквенцију и дистрибуцију времена, у звању самостални саветник, Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, Сектор за развој метрологије - 1 извршилац.

Опис послова: Ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталонa Републике Србије времена и фреквенције и националнe временскe скалe УТЦ Дирекције и предусловима за њену дистрибуцију и контролу дистрибуције и учествује у обезбеђивању следивости тих еталона до међународног нивоа; успоставља, спроводи и остварује методе еталонирања и испитивања у области времена, фреквенције; учествује у обезбеђивању система дистрибуције времена; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења и у пројектима и раду ЕURAMET и других регионалних организација; обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља еталонирања и испитивања мерила и учествује у измени прописа и процедура; организује и спроводи међулабораторијска и билатерална поређења; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место метролога за запремину и проток, у звању самостални саветник, Група за запремину и проток, Сектор за развој метрологије - 1 извршилац.

Опис послова: Остварује, чува, одржава и усавршава еталоне Републике Србије запремине и протока течности; обавља еталонирања и испитивања; примењује методе еталонирања за преношење вредности јединица запремине и протока течности и обезбеђује следивост еталона Републике Србије до међународног нивоа; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; покреће израду и измену прописа и процедура и обавља послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, технолошког инжењерства, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за контролу и надзор Зрењанин, Сектор за контролу и надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:

Београд, Мике Аласа 14, за радна места под редним бројем 1. и 2.
Зрењанин, Јеврејска 14, за радно место под редним бројем 3.

IV Врста радног односа:

радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства (ЕURAMET, WELMEC) и ОIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства (ЕURAMET, WELMEC) и ОIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

Провера општих функционалних компетенција:

„Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено).

„Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

„Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада – послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се писано путем симулацијe.

Посебна функционална компетенција за област рада – инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радо место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) - провераваће се писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд са назнаком „За интерни конкурс“.

VII Лицa којa су задужена за давање обавештења : Вања Радојевић Милошевић и Соња Милојковић, контакт телефони: 011 20 24 432 и 011 20 24 433 од 10:00 до 13:00 часова.

VIII Датум оглашавања: 13. фебруар 2020. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 14. фебруара 2020. године и истиче 21. фебруара 2020. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, интернет презентацији Дирекције за мере и драгоценне метале или у штампаној верзији на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 3. текста огласа о интерном конкурсу, поред наведених доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за инспектора.

Уколико изабрани кандидат нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, сходно члану 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за инспектора.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 27. фебруара 2020. године.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија”, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом обавиће се у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу: На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Дирекције за мере и драгоцене метале. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА МЕТРОЛОГА ЗА ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВРЕМЕНА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 13.02.2020.
WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА МЕТРОЛОГА ЗА ЗАПРЕМИНУ И ПРОТОК У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 13.02.2020.
WordIkonica ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА РУКОВОДИОЦА ГРУПЕ ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР ЗРЕЊАНИН У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ – ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 13.02.2020.
WordIkonica СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ШИФРАМА

Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 15/2016).
Уредба о вршењу метролошког надзора ("Службени гласник РС", број 79/17).
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли (“Службени гласник РС”, бр. 13/18 и 45/19)
Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15, 44/18-др.закон И 95/18)
Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Службени гласник РС" 15/2016).
“Metrology – in short” 3rd edition ("Службени гласник РС" 15/2016).
EURAMET G-GNP-GUI-004 Guide on Comparisons ("Службени гласник РС" 15/2016).
EURAMET I-CAL-GUI-019 Calibration Guide No. 19 ver 3 ("Службени гласник РС" 15/2016).

No Internet Connection