ћир lat eng
 
 
 

OBRAĆANjE V.D. DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE POVODOM SVETSKOG DANA METROLOGIJE
 
Poštovani/e,
Svake godine, 20. maja, obeležavamo Svetski dan metrologije i godišnjicu potpisivanja ,,Metarske konvencijeˮ, kojom je 1875. godine uspostavljen okvir za međunarodnu saradnju u oblasti metrologije za industrijsku, trgovinsku i društvenu primenu.
Prethodnih godina imali smo priliku da budemo svedoci istorijskog događaja i ispratimo evoluciju Međunarodnog sistema jedinica (SI). U 2017. godini usvojena je rezolucija kojom je preporučena redefinicija nekoliko osnovnih jedinica, da bi zatim, u novembru 2018. godine na sastanku Generalne konferencije za tegove i mere usledilo i usvajanje novog Međunarodnog sistema mernih jedinica. Konačno, 20. maja 2019. godine, stupile su na snagu nove definicije četiri osnovne merne jedinice (kilograma (kg), ampera (A), kelvina (K) i mola (mol)), u jedinstvenom novom, iz osnova boljem, Međunarodnom sistemu jedinica.
Direkcija za mere i dragocene metale sprovodila je aktivno tokom 2019. godine promociju novog SI i redefinisanih mernih jedinica i na taj način omogućila da ova veoma važna informacija stigne do svih naših korisnika usluga, predstavnika obrazovnog sistema u Republici Srbiji na svim nivoima i svih drugih zainteresovanih strana. Tom prilikom, ,,novi kilogram'' izazvao je posebnu pažnju javnosti.
Iako nove definicije mernih jedinica nemaju direktan uticaj na merenja u svakodnevnom životu, njihovi efekti biće vidljivi u budućnosti uporedo sa inovacijama i daljim razvojem nauke. U 2020. godini, u skladu sa ovogodišnjom temom Svetskog dana metrologije „Merenja u svetskoj trgovini“, trebalo je da se posvetimo važnoj ulozi koju merenja igraju u omogućavanju pravedne svetske trgovine, obezbeđujući da proizvodi ispune standarde i propise, zadovoljavajući očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta.
Pandemija izazvana zaraznom bolešću COVID-19, osim što nam je poremetila sve planove, skrenula je i pažnju na povezanost metrologije i zaštite zdravlja.
Svedoci smo trenutaka gde se rezultati merenja koriste za obezbeđivanje ključnih, pouzdanih i tačnih informacija u procesu odlučivanja, istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine. Neadekvatna merenja mogu da ugroze bezbednost pacijenata, a najkritičnije slučajeve mogu da izlože još ozbiljnijim opasnostima. Brojni su primeri primene metrologije, kao nauke o merenjima, u svakodnevnoj medicinskoj praksi, počev od unapređenja medicinskih uređaja, dijagnostike, preko tretmana i lečenja.
Direkcija za mere i dragocene metale aktivan je član EURAMET – evropske regionalne metrološke organizacije, posebno u delu istraživačko - razvojnih metroloških projekata. Među ovim projektima, već uveliko se nalaze oni čiji je cilj razvoj metoda i tehnika merenja kao podrške dijagnostikovanju i lečenju ozbiljnih zdravstvenih stanja. Ključna uloga metrologije ogleda se u obezbeđivanju dostupnosti tačnih merenja za procenu performansi novih dijagnostičkih metoda i terapija, kao i za omogućavanje uslova za efikasnije lečenje pacijenata.
Kao što su inovacije u različitim granama medicine tek u fazi razvoja, tako su i pojedini segmenti metrologije tek na pragu otkrića paralelno sa daljim razvojem medicine. Zato je važno da koristimo rezulatate istraživanja u oblasti metrologije za dalji razvoj medicine i zdravstva, kao i u zajedničkoj borbi protiv pandemije, odnosno da nastavimo metrologijom da unapređujemo naše zdravlje.
Na tom putu, u ime svih zaposlenih Direkcije za mere i dragocene metale, poručujem da će Direkcija, kao vodeća metrološka institucija u Republici Srbiji, nastaviti da razvija i osigurava primenu odgovarajuće infrastrukture merenja, kako bi obezbedila tačna, pouzdana i poštena merenja u cilju daljeg unapređenja kvaliteta života građana.
Tradicionalno, podsetio bih da iako zvanično Svetski dan metrologije obeležavamo jednom godišnje, mi koji se metologijom bavimo slavimo je svaki dan.
 
Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale
 
U Beogradu, 20. maj 2020. godine
Čedomir Belić,
v.d. direktora
Direkcije za mere i
dragocene metale
 
Национални еталони Републике Србије
Одобрени типови мерила

Најновије вести

21.10.2020.

Završetak letnjeg računanja vremena u 2020. godini

Na osnovu Zakona o računanju vremena (“Službeni list SCG”, br. 20/06), letnje računanje vremena u 2020. godini se završava u nedelju 25. oktobra 2020. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

 

14.10.2020.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu TC-L

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika, rukovodilac Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku, je 12. i 13. oktobra 2020. godine učestvovao u radu EURAMET Tehničkog komiteta za dužinu (EURAMET TC-L), koji je održan putem video veze.

 

12.10.2020.

BIPM virtuelna radionica o tačnom praćenju ambijentalnog ozona, 5. - 9. oktobar 2020.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je u radu BIPM virtuelne radionica o tačnom praćenju ambijentalnog ozona radionice. Radionici su prisustvovala ukupno 72 učesnika iz različitih zemalja sveta.

 

09.10.2020.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku WELMEC WG 11 za komunalna merila

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok i Rade Dereta, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, su od 6. do 7. oktobra 2020. godine bili aktivni učesnici WELMEC radne grupe za komunalna merila (WELMEC WG11), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams.

 

01.10.2020.

Godišnji sastanak Konvencije o kontroli i obeležavanju predmeta od dragocenih metala

Predstavnici Republike Srbije učestvovali su na 86. godišnjem sastanku Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (poznata i kao: Konvencija o dragocenim metalima, Bečka konvencija, Hallmarking konvencija), koji je održan putem video konferencije, 30. 9. 2020. godine.

 

25.09.2020.

Nova usluga etaloniranja iz oblasti protoka gasa

Početkom 2016. godine je Grupa za zapreminu i protok započela razvoj metode etaloniranja etalon gasomera sa tečnošću. Razvoj metode se odvijao u nekoliko faza. Poslednja faza, validacija metode, završena je u maju 2020. godine.

 

22.09.2020.

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije TC-AUV

Predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale, Slobodan Zelenika i Gordana Stefanović su 17. i 18. septembra 2020. godine bili aktivni učesnici EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV), kao i Podkomiteta za zvuk u vazduhu (SC-A), koji su održani putem video veze.

 

18.09.2020.

Direkcija objavila informaciju od javnog značaja koja se odnosi na rastojanja između naplatnih stanica i portala na auto-putevima u Republici Srbiji

Rastojanja između naplatnih stanica i portala na auto putevima u Republici Srbiji

 

18.09.2020.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku WELMEC WG 10 za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Ljiljana Mićić, rukovodilac Grupe za zapreminu i protok, je od 15. do 17. septembra 2020. godine bila aktivni učesnik WELMEC radne grupe za merne sisteme za tečnosti koje nisu voda (WELMEC WG10), koji je održan korišćenjem internet aplikacije MS Teams..

 

17.09.2020.

Predstavanik DMDM na godišnjem sastanaku EURAMET TS-T

Godišnji sastanak EURAMET Tehničkog komiteta za termometriju, TS-T održan je 1. i 2. septembra 2020. godine preko video veze. Predstavnik DMDM na sastanku bila je Slavica Simić, kontakt osoba TS-T i rukovodilac Grupe za termometriju. Sastanku je prisutvovao i dr Nenad Milošević ispred Laboratorije za termotehniku i energetiku, INN Vinca kao nosilac nacionalnih etalona u podoblasti koja se bavi termofizičkim veličina..

 

15.09.2020.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za vreme i frekvenciju

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Snežana Renovica, rukovodilac Odseka za električne veličine, vreme i frekvenciju je 1. i 8. jula 2020. godine bila aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za metrologiju vremena i frekvencije (EURAMET TC-TF), koji je on line održan..

 

09.09.2020.

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije

Dana 18. avgusta 2020. godine Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) objavio je nove mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale iz oblasti termometrije i podoblasti temperature u okviru nove baze podataka KCDB 2.0.

 

28.08.2020.

FOTO KONKURS

Direkcija za mere i dragocene metale organizuje Foto konkurs sa temom:„Oseti metrologiju“.

 

04.08.2020.

Objavljen Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 104/20 od 31. jula 2020. godine objavljen je Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila.

 

28.07.2020.

Republika Srbija postala punopravni član Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala

Konvencija o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II stupila je na snagu za Republiku Srbiju 24. juna 2020. godine, čime je Republika Srbija postala punopravni član ove Konvencije.

 

08.07.2020.

Objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 93/20 od 25. juna 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli.

 

08.07.2020.

Objavljeni su Pravilnici za merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 92/20 od 29. juna 2020. godine objavljeni su Pravilnici za merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava.

 

07.03.2020.

Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti vremena i frekvencije

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti vremena i frekvencije.

 

18.06.2020.

OBJAVLjENA VERZIJA 2.0 EURAMET VODIČA BROJ 21 IZ OBLASTI ZAPREMINE TEČNOSTI

Na web stranici EURAMET-a objavljena je verzija 2.0 (05/2020) EURAMET vodiča broj 21 - Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method.

 

08.06.2020.

Novi sertifikati o akreditaciji

Direkcija za mere i dragocene metale sprovodi aktivnosti ispitivanja i etaloniranja, održavajući i unapređujući, delom akreditovan a delom samodeklarisan, sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

 

23.04.2020.

Objavljen Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44/20 od 27. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila. Ovaj pravilnik stupa na snagu 4. aprila 2020. godine.

 

23.03.2020.

Početak letnjeg računanja vremena u 2020. godini

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2020. godini počinje 29. marta 2020. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

 

12.03.2020.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine i stupa na snagu 13. marta 2020. godine.

 

21.02.2020.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji je od 5. do 7. februara 2020. godine bila aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji (EURAMET TC-MC) kao i na sastanku potkomiteta za organske i bio analize i gasne analize u Bernu, Švajcarska.

 

21.02.2020.

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju

Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Boban Zarkov, metrolog za optičke veličine Grupe za dužinu, optičke veličine i akustiku je od 27. januara do 1. februara 2020. godine bio aktivni učesnik EURAMET Tehničkog komiteta za fotometriju i radiometriju u Kišnji, Moldavija.

 

18.02.2020.

Objavljen Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila

U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13/20 od 14. februara 2020. godine objavljen je Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila, koji stupa na snagu 22. februara 2020. godine.

 

9.1.2020.

Objavljen Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 96/19 od 31. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu.

 

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

 
ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
Kontakt centar za predstavke i pritužbe privrede i građana republičkim inspekcijama
Prihvatanje dokaza o uplati taksi i naknada bez pečata banke
 
Informator o radu DMDM
 
 
 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2020.

 
Video prezentacija
 
Metrologija