ћир lat eng
 
 
 

Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju i Direkcije za mere i dragocene metale

Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju i Direkcije za mere i dragocene metale

U PKV održana je druga info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“

U PKV održana je druga info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“

U PKS održana info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“

U PKS održana info sesija „Podizanje svesti o metrologiji u Republici Srbiji“

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

Obeležen Svetski dan metrologije u DMDM

 
Odobreni tipovi merila

Najvažnije vesti

SVETSKI DAN METROLOGIJE

20. maj, Svetski dan metrologije, је dаn kаdа sе оbеlеžаvа gоdišnjicа pоtpisivаnjа Меtаrskе kоnvеnciје iz 1875. gоdinе. Оvај spоrаzum оbеzbеđuје оsnоvu zа kоhеrеntаn sistеm mеrеnjа širоm svеtа nа kоm pоčivајu nаučnа оtkrićа i inоvаciје, industriјskа prоizvоdnjа i mеđunаrоdnа trgоvinа, kао i unаprеđеnjе kvаlitеtа živоtа i zаštitа živоtnе srеdinе nа glоbаlnоm nivоu.

Теmа Svеtskоg dаnа mеtrоlоgiје 2017. је: Меrеnjа u trаnspоrtu. Оvа tеmа је izаbrаnа јеr trаnspоrt igrа vеоmа vаžnu ulоgu u sаvrеmеnоm svеtu. Nе sаmо dа sе krеćеmо mi, vеć sе trаnspоrtuје i hrаnа kојu јеdеmо, оdеćа kојu nоsimо, dоbrа kоја kоristimо i оd kојih zаvisimо, nе zаbоrаvlјајući pri tоm sirоvinе оd kојih је svе tо nаprаvlјеnо. Dа bi smо оvо urаdili bеzbеdnо, еfikаsnо i sа minimаlnim uticајеm nа živоtnu srеdinu pоtrеbаn је zаpаnjuјući spеktаr mеrеnjа.

Nаciоnаlnе mеtrоlоškе instituciје širоm svеtа kоntinuirаnо unаprеđuјu mеtrоlоgiјu rаzviјајući i pоtvrđuјući nоvе tеhnikе mеrеnjа sа vеćim nivоimа tаčnоsti. Оvај nаprеdаk imа klјučnu ulоgu u nоvim rеšеnjimа u trаnspоrtnоm sеktоru, sа prоnаlаscimа vоdоničnе gоrivnе ćеliје, vоzilа nа еlеktični pоgоn i nоvе gеnеrаciје putničkih аviоnа sа еfikаsniјоm pоtrоšnjоm gоrivа.

Nаciоnаlnе mеtrоlоškе instituciје učеstvuјu u pоrеđеnjimа kоје kооrdinirа Меđunаrоdni birо zа tеgоvе i mеrе (BIPM) kаkо bi sе оsigurаlа pоuzdаnоst rеzultаtа mеrеnjа širоm svеtа. BIPM tаkоđе оbеzbеđuје fоrum držаvаmа člаnicаmа rаdi suоčаvаnjа sа nоvim izаzоvimа mеrеnjа. Меđunаrоdnа оrgаnizаciја zа zаkоnsku mеtrоlоgiјu (OIML) rаzviја mеđunаrоdnе prеpоrukе čiјi је cilј dа usklаdi i hаrmоnizuје mеtrоlоškе zаhtеvе širоm svеtа u mnоgim оblаstimа, uklјučuјući i trаnspоrt.

Svеtski dаn mеtrоlоgiје prеpоznаје i slаvi dоprinоs svih lјudi širоm svеtа kојi rаdе u mеđuvlаdinim i nаciоnаlnim оrgаnizаciјаmа nа pоslоvimа mеtrоlоgiје nа dоbrоbit svih.

9th IWC TQM & IAA & Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ 2017

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) , Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Institut za standardizaciju Srbije (ISS), u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu JUSK ICQ 2017 koja će se održati na Mašinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 5.-7. juna 2017. godine, organizuju osmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem – stanje i budući razvoj”, devetu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije – stanje i budući razvoj” i prvu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem standardizacije – stanje i budući razvoj“ koje će se održati u četvrtak, 6. juna 2017. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali CENT (prvi sprat) u terminu od 11:00 do 12:30 časova.

Detaljan program konferencije

Poziv

Potpisan Sporazum o saradnji između Grada Zrenjanina i Direkcije za mere i dragocene metale

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i v.d. direktor Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije Čedomir Belić, potpisali su 28.3.2017. u Gradskoj kući u Zrenjaninu Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim Direkcija, ustupa na korišćenje Gradu Zrenjaninu deo svojih poslovnih prostorija u Jevrejskoj ulici u Zrenjaninu.Sporazumom se osim uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje, stvaraju i povoljniji uslovi za unapređivanje poslovanja, kako Grada Zrenjanina tako i Direkcije.

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić izrazio je zahvalnost Ministarstvu privrede i Direkciji na saradnji u cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga građanima. Zgradu Direkcije u Jevrejskoj ulici u Zrenjaninu potom su i obišli gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa saradnicima i načelnica Srednjebanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević.

Opširnije na: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5180/Potpisan-Sporazum-o-saradnji-izmedju-Grada-Zrenjanina-i-Direkcije-za-mere-i-dragocene-metale

Slavica Simić je imenovana na mesto v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-2293/2017 od 23. marta 2017. godine, Slavica Simić je postavljena za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektora za razvoj metrologije.

Slavica Simić rođena je 1969. godine u Boru. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekla je 1995..godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odsek Fizička elektronika, smer Optoelektronika i laserska tehnika. Počev od 1996. godine iskustvo je stekla u Direkciji kao metrolog za temperaturu, a kasnije kao rukovodilac Grupe za termometriju. Dugogodišnji je zamenik rukovodioca sistema kvaliteta za poslove etaloniranja/ispitivanja (SRPS 17025) i za integisani sistem menadžmenta (SRPS 9001, SRPS 14001 i SRPS OHSAS18001). U dosadašnjem radu učestvovala je na projektima razvoja infrastrukture u Republici Srbiji, CARDS 2006, IPA 2008 i IPA 2011, kao i na projektima razvoja u oblasti termometrije NOTED projekat (EMRP program), i EuraThermal i HUMEA (EMPIR program).

Izvod iz registra ovlašćenih tela za poslove overavanja merila

ZVANIČNO VREME
REPUBLIKE SRBIJE
Tačnost prikazanog vremena 1 s;
 
Informator o radu DMDM
 
 
Izveštaj o radu 2013-2014

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE
Izveštaj o radu 2013-2014

 
Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije
20. maj 2016.

 
Video prezentacija
 
Metrologija
 
Informacije od javnog značaja