ћир lat eng
 
 
   Vesti  
VESTI
 
Godišnji skup zaposlenih u Direkciji za mere i dragocene metale
16. decembar 2019. godine
Na Zlatiboru, u prostorijama kongresnog centra Dunav turist odmarališta, 12. i 13. decembra 2019. godine, održan je Godišnji sastanak zaposlenih Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM). Kao i prethodnih godina i ovo je bila prilika da se jednom godišnje okupe zaposleni iz DMDM, uključujući i one iz područnih jedinica iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Niša, Kruševca, kao i novoosnovane Grupe za kontrolu i nadzor Užice.
Na već tradicionalnom okupljanju, Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, prezentovao je Izveštaj o radu DMDM za period od 1. januara do 30. novembra 2019. godine, izrazivši zadovoljstvo postignutim rezultatima. Nakon toga, demonstriran je i izvršen prvi metrološki nadzora putem eInspektor sistema. Demonstraciju je vodila Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, a metrološki nadzor nad vagom u upotrebi čiji je korisnik Dunav turist, izvršili su Dragana Milićević, šef Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac i Boško Stefanović, inspektor za metrološki nadzor i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima.
Drugog dana sastanka Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije, Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove i Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju, u sklopu priprema za promotivne aktivnosti u 2020. godini prezentovale su rad sa temom: Uticaj metrologije na unapređenje zdravlja, koji je pripremljen na osnovu Izveštaja EURAMET-a. Zaposleni su imali prilike da daju svoj doprinos kroz ideje i predloge budućih promotivnih aktivnosti.
Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju, prezentovala je rezultate DMDM u dopunskom poređenju etaloniranja termoparova na osnovu FINAL REPORT - EURAMET.T-S3- EURAMET Project N° 1268.
Dragan Pantić, rukovodilac Grupe za masu, silu i pritisak, predstavio je rezultate DMDM poređenja EURAMET comparison on 1 kg stainless steel mass standards EURAMET.M.M-K4.2015 gde je dobijena merna nesigurnost od 0,044 mg na 1 kg, odnosno pet puta manja od one koja je trenutno u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere BIPM-KCDB.
 
(10)
 
 
Objavljen Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska
16. decembar 2019. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 88 od 13. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o overavanju manometara za merenje krvnog pritiska koji stupa na snagu 21. decembra 2019. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja manometara za neinvanzivno merenje krvnog pritiska, zahtevi koje manometar mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za manometre.
 
 
Objavljen Pravilnik o overavanju medicinskih termometara
16. decembar 2019. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 88 od 13. decembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o overavanju medicinskih termometara koji stupa na snagu 21. decembra 2019. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja medicinskih termometara koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama, zahtevi koje termometri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.
 
 
Obuka - proizvodnja i sertifikacija referentnih materijala etanola u vodi
9. decembar 2019. godine
Od 2. do 6. decembra. 2019. godine u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji i dr Katarina Banjanac, angažovana u Grupi za metrologiju u hemiji na razvojnom projektu EMPIR ALCOREF, održale su obuku za proizvodnju i sertifikaciju referentnih materijala etanola u vodi. Obuci je prisustvovalo dvoje zaposlenih iz Istituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i troje zaposlenih iz Biroa za metrologiju Severne Makedonije. Obuka je obuhvatila gravimetrijsko pripremanje sertifikovanih referentnih materijala etanola u vodi i analizu rezultata merenja dobijenih tokom njihove sertifikacije na gasnom hromatografu.
 
(7)
 
 
Studenti Mašinskog fakulteta u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
9. decembar 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je 4. i 5. decembra 2019. godine bila domaćin studentima treće i pete godine osnovnih i master akademskih studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom studenti su upoznati sa metrološkim sistemom u Republici Srbiji i ulogom DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije u tom sistemu.
Stručna poseta uključila je obilazak laboratorija DMDM u kojima se čuvaju nacionalni etaloni SI jedinica, primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i omogućava uspostavljanje veze sa međunarodnim etalonima. Takođe, ovom prilikom studenti su se upoznali sa metodama merenja, etalonskom i mernom opremom u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje.
 
(14)
 
 
Obuka - kontrola analizatora izduvnih gasova
29. novembar 2019. godine
20. i 21. novembra 2019. godine u prostorijama Zavoda za metrologiju Republike Crne Gore, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji u Direkciji za mere i dragocene metale održala je obuku za zakonsku kontrolu analizatora izduvnih gasova za zaposlene Zavoda za metrologiju Republike Crne Gore u Podgorici. Obuci je prisustvovalo 7 zaposlenih.
 
 
Poseta studenata Fizičkog fakulteta
27. novembar 2019. godine
Dana 26. novembra 2019. godine Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su studenti četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru predmeta Metrologija.
Stručna poseta obuhvatila je obilazak laboratorija za temperaturu, vreme i frekvenciju, jednosmerni električni napon, velike zapremine, dužinu, akustiku i hemiju. Tokom posete laboratorijama studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa, mogućnostima merenja i etaloniranja DMDM, međunarodnim EMPIR projektima u kojima DMDM učestvuje, kao i ostalim poslovima koje obavlja kao nacionalni metrološki institut.
 
(6)
 
 
Obuka za ispitivanje softvera
26. novembar 2019. godine
Dana 21. i 22. novembra 2019. godine Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin obuke koja je organizovana u okviru projekta Podrške infrastrukturi kvaliteta u Srbiji, koji sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB), iz oblasti ispitivanja softvera u mernim uređajima, generalnih i administrativnih aspekta modularne evaluacije mernih instrumenata i tehnička implementacija modularne evaluacije.
Obuku su održali Goran Grgić, rukovodilac laboratorije za masu slovenačkog metrološkog instituta (MIRS) i Damjan Krašovac ekspert za ispitivanje softvera u mernim uređajima slovenačkog metrološkog instituta (MIRS).
Pored metrologa DMDM, obuci su prisustvovali i metrolozi iz nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine (IMBIH).
 
 
54. Sastanak Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju-OIML
25. oktobar 2019. godine
Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, predstavljao je Republiku Srbiju na 54. po redu sastanaku Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju – Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), koji je održan u periodu od 22. do 25. oktobra 2019. godine u Bratislavi, Slovačka. Sastanku je prisustvovalo 159 učesnika iz 47 država članica.
Na sastanku je razmatran godišnji izveštaj o radu OIML i predstavljeni su planovi i vizija dalje organizacije OIML, kao i druga važna pitanja za rad organizacije koja trenutno ima 61 punopravnu i 61 pridruženu zemlju članicu.
 
(6)
 
 
EURAMET radionica Grupe za komunikaciju
14. novembar 2019. godine
Predstavnice DMDM Vanja Radojević Milošević, načelnik Odeljenja za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno operativne i informatičke poslove i Jasmina Pavlović, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije prisustvovale su EURAMET radionici "Communicating Impact of Metrology" koja je održana od 5. do 6. novembra 2019. godine, u Briselu, u prostorijama Ministarstva privrede Belgije. Radionici je prisustvovalo 35 učesnika, predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta i međunarodnih metroloških organizacija.
Na radionici su sumirani najznačajniji rezultati kampanja koje su sprovodili nacionalni metrološki instituti u tekućoj godini pod okriljem EURAMET, a imale su za cilj promovisanje redefinisanog Međunarodnog sistema jedinica SI u 2019. godini, a zatim su definisane teme i ciljevi kampanje za 2020. godinu koja će biti usmerena ka podizanju svesti o značaju metrologije i rezultata metroloških istraživanja u značajnim životnim oblastima; zdravstvu, zaštiti životne sredine, energetici i klimatskim promenama.
Bedževi DMDM sa ličnim „metrološkim“ porukama izazavali su veliku pažnju, kao nešto što je pomerilo dosadašnje standarde i izmamilo osmehe svim učesnicima #feelmetrology.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti akustike, podoblast merila nivoa zvuka
13. novembar 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira u narednom periodu da organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast merila nivoa zvuka.
1. Etaloniranje merila nivoa zvuka
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 13. decembra 2019. godine na e-mail: gocastef@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
 
 
Nikola Petrović je imenovan na mesto v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije
5. novembar 2019. godine
Rešenjem Vlade Republike Srbije broj 119-10234/2019 od 24. oktobra 2019. godine, Nikola Petrović postavljen je za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije.
Nikola Petrović je dana 29.oktobra 2019. godine, stupio na dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale - Sektor za razvoj metrologije.
 
 
Održan XIII Kongres metrologa
25. oktobar 2019. godine
U periodu od 23. do 25. oktobra, u Šapcu, u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) i Društva metrologa Srbije, održan je XIII Kongres metrologa koji ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim oblastima metrologije.
U ime Društva metrologa Srbije prisutne je pozdravio i obratio im se dr Zoran Mitrović, predsednik Upravnog odbora tog društva. Kongres je zvanično otvorio dr Dušan Matijašević, v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije DMDM, koji je prezentacijom i promotivnim filmom prisutne upoznao sa istorijatom DMDM, ulogom, značajem, njenim mestom u infrastrukturi kvaliteta, zakonskim okvirom, kao i budućim pravcima razvoja DMDM-a i tom prilikom se posebno osvrnuo na značaj usvojene redefinicije SI jedinica i doprinos DMDM u njenoj promociji.
Tokom trodnevnog trajanja kongresa učesnici i zainteresovane strane mogli su da prisustvuju i učestvuju u radu sekcija i da se upoznaju sa radovima iz različitih oblasti metrologije, koji su objavljeni u Zborniku radova. Održana je i radionica: „Međulaboratorijska poređenja/PT šeme“.
Na Skupštini Društva metrologa Srbije koja je održana prvog dana podnet je izveštaj o dosadašnjem radu i dogovorena je izmena njegovog statuta, u skladu sa zakonskim izmenama. Za novog predsednika Društva metrologa Srbije izabran je dr Vukan Ogrizović sa Građevinskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu.
DMDM je bila zastupljena sledećim radovima:
 1. Vladan Stepanović, Slavica Simić, Svetlana Stanisavljević: Efekat samozagrevanja platinskih otpornih termometara kao reference u mernim sistemima;
 2. Srđan Radoš, Violeta Stanković, Slavica Simić, Radek Strand: DMDM generator tačke rose;
 3. Slavica Simić, Srđan Radoš, Davor Zvizdić, Danijel Šestan, Nedžadeta Hodžić, Semir Cohodarević, Dubhaltach Maclochlainn, Conor Fitygerald, Olgica Petruševa, Tanja Vukićević: Strategija razvoja merenja relativne vlažnosti u evropskim zemljama u razvoju u okviru EMPIR Humea projekta;
 4. Slavica Simić, Vladan Stepanović, Svetlana Stanisavljević, Srđan Radoš: Revizija jedinice temperature - kelvin u novom Međunarodnom sistemu jedinica SI;
 5. Ivica Milanović, Snežana Renovica, Miša Markuš, Neda Spasojević: Fazni šum kao mera stabilnosti prilikom etaloniranja etalona frekvencije;
 6. Snežana Renovica, Ivica Milanović: Rezultati bilateralnog poređenja: etaloniranje stabilnosti frekvencije;
 7. Dragana Dragutinović, Dušan Popović, Miloš Babić, Snežana Renovica: Unapređenje sistema distribucije vremena DMDM;
 8. Jelena Bebić, Vladan Škerović: Realizacija Kukove metode etaloniranja areometara (metoda merenja na hidrostatičkoj vagi) u DMDM.
 9. Boris Ramač, Predrag Đurić, Dragan Pantić, Jugoslav Sekulić: Etaloniranje automatskih vaga u dinamičkom načinu rada;
 10. Slobodan Zelenika, Gordana Stefanović, Nebojša Stanković: Merenje prednje šupljine laboratorijskog etalon mikrofona beskontaktnom metodom;
 11. Katarina Banjanac, Milena Milošević, Jasmina Zukan Banović i Jelena Bebić: Ispitivanje homogenosti sertifikovanih rastvora etanola u vodi u DMDM;
 12. Luka Gažević, Katarina Banjanac, Anita Saltirov i Jelena Bebić: Uspostavljanje metode za zakonsku metrološku kontrolu analizatora za merenje sadržaja proteina u žitu u DMDM;
 13. Dr Mladen Mirić, Biljana Arsić: Hemometrija kao oruđe u procesu proizvodnje u metalurgiji;
 14. Dr Branka Radanov: Značaj daljeg razvoja metrološkog sistema sa aspekta razvoja metrologije u svetu.
 
(10)
 
 
Završetak letnjeg računanja vremena u 2019. godini
23. oktobar 2019. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena (“Službeni list SCG”, br. 20/06), letnje računanje vremena u 2019. godini se završava u nedelju 27. oktobra 2019. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Poseta predstavnika delegacije Evropske unije
17. oktobar 2019. godine
Predstavnici delegacije EU - Srbija podkomiteta za trgovinu, industriju, carinu i poreze, Zorica Vasileva, Lukrecija Kireta i Fatih Ajdogan posetili su 17. oktobra 2019. godine Direkciju za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM).
Cilj posete DMDM bio je bolje upoznavanje sa ključnim institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji. Ispred DMDM prisutne je pozdravio dr Dušan Matijašević, vd pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije.
Nakon prikazivanja promotivnog filma, predstavnici delegacije EU upoznati su sa radom, ulogom, značajem i nadležnostima DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Poseta je nastavljena obilaskom laboratorije za masu.
 
(7)
 
 
19. Međunarodni metrološki kongres
17. oktobar 2019. godine
U Parizu je u periodu od 24. do 26. septembra 2019. godine održan devetnaesti po redu Međunarodni metrološki kongres, čija je glavna tema bila: „Share Measurement Intelligence“. Na kongresu su predstavljeni posteri Direkcije iz oblasti prečišćavanja voda optičkim metodama i protoka.
Installation for the high accuracy flow meter calibration with the weighing method
New approach to application of the spectrophotometric system for determiningthe optical properties of turbid liquids
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti dužine, podoblast mikrometri za spoljašnja merenja
18. septembar 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira u narednom periodu da organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti dužine, podoblast mikrometri za spoljašnja merenja.
1. Etaloniranje mikrometra za spoljašnja merenja
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 15. Oktobra 2019. godine na email: gocastef@dmdm.rs ili nebojsastankovic@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
 
 
Objavljen Pravilnik o nepokretnim rezervoarima
17. jul 2019. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 50 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o nepokretnim rezervoarima koji stupa na snagu 20. jula 2019. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi i označavanje za nepokretne rezervoare, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, metode merenja, sadržina obrazaca za rezultate ispitivanja, odnosno merenja, kao i način i uslovi overavanja rezervoara.
 
 
Objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju
17. jul 2019. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 50 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju koji je stupio na snagu 13. jula 2019. godine. Prečišćen tekst: Pravilnik o merilima brzine vozila u sabraćaju.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za merila brzine vozila u saobraćaju, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, označavanje merila brzine vozila u saobraćaju, tehnička dokumentacija, način ispitivanja tipa merila brzine vozila u saobraćaju, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja merila brzine vozila u saobraćaju.
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale postala je punopravni član EURACHEM
8. jul 2019. godine
Na Generalnoj skupštini EURACHEM u Tartu, Estonija, 23. maja 2019. godine, Direkcija za mere i dragocene metale, kao predstavnik Republike Srbije, izabrana je za punopravnog člana Generalne skupštine EURACHEM.
Opširnije
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti električnih veličina, podoblast jednosmerni električni napon, naizmenični električni napon i električna otpornost
28. jun 2019.godine
Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju, planira u narednom periodu da organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti električnih veličina, podoblast jednosmerni električni napon, naizmenični električni napon i električna otpornost:
1. Etaloniranje digitalnog multimetra
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 15. septembra2019. godine na email: jasminas@dmdm.rs ili marinapavicevic@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 56.000,00 RSD.
 
 
Objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
27. jun 2019.godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 45 od 21. juna 2019. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli koji stupa na snagu 29. juna 2019. godine.
 
 
Sastanak partnera nakon 18 meseci EMPIR projekta 16RPT02 ALCOREF
14. jun 2019.godine
Nakon 18 meseci, Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) bila je domaćin sastanka partnera na projektu 16RPT02 ALCOREF – Sertifikovani forenzički referentni materijali etanola u vodi, na Evropskom metrološkom projektu za inovacije i razvoj – EMPIR. Sastanak je održan 12. i 13. juna 2019. godine, a prisustvovali su predstavnici Bosne i Hercegovine, Španije, Francuske, Poljske, Grčke, Litvanije, Nemačke, Turske, Rumunije i Srbije, ukupno 17 učesnika. U okviru sastanka organizovana je i poseta laboratorijama DMDM Grupe za metrologiju u hemiji, u kojima se vrši proizvodnja i sertifikovanje referentnih materijala – etanol u vodi.
Za više informacija pogledati sajt projekta.
 
(10)
 
 
Poseta studenta PMF iz Banjaluke
13. jun 2019.godine
Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) bila je domaćin studentima treće i četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta iz Banjaluke u pratnji docenta Zorana Popovića i asistenta Jelene Vuković. Nakon upoznavanja sa nadležonstima DMDM u metrološkom sistemu Republike Srbije i značajem metrologije, studentima je prikazan promo film DMDM, kao i film o redefiniciji SI jedinica.
Stručna poseta nastavljena je obilaskom laboratorija za temperaturu, vreme i frekvenciju, jednosmerni električni napon, velike zapremine, dužinu i akustiku. Tokom posete laboratorijama studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa, mogućnostima merenja i etaloniranja i međunarodnim projektima u kojima DMDM učestvuje.
 
(8)
 
 
Poseta studenata Grupi za kontrolu i nadzor Zrenjanin
12. jun 2019.godine
Početak zvanične primene usvojenog Međunarodnog sistema jedinica, izazvalo je interesovanje prof. dr Branislava Leleša, dr Laze Manojlovića i studenata studijskog programa Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina, koji su posetili Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin, unutrašnju organizacionu jedinicu Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu:DMDM).
Tom prilikom, profesori i studenti upoznati su sa značajem metrologije, kao nauke o merenjima, koja je prisutna u svim oblastima ljudskog delovanja, značajem i načinom obezbeđenja metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa kao i dugom tradicijom metrologije u Srbiji.
Kroz promotivni film prezentovan je značaj i uloga DMDM, kao nacionalne metrološke institucije, njene nadležnosti, poslovi i zadaci u oblasti metrologije. U fizičko-hemijskoj laboratoriji Grupe za kontrolu i nadzor Zrenjanin studentima je demonstriran postupak overavanja areometara opšte namene.
 
(4)
 
 
Učešće DMDM na 63. Konferenciji ETRAN
6. jun 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) učestvovala je na 63.komferenciji ETRAN koja je održana u periodu od 3.- 6.juna 2019.godine na Srebrnom jezeru u organizaciji Društva za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku- ETRAN.
Na specijalnoj sednici koja je održana 4. juna 2019. godine predstavljena je redefinicija Međunarodnog sistema jedinica SI koja je stupila na snagu 20. maja 2019. godine i prikazane su sledeće stručne prezentacije:
 1. Revizija kilograma , Dragan Pantić, metrolog za masu
 2. Revizija ampera, Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju
 3. Revizija kelvina, Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju
 4. Revizija mola, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji
Tema je izazvala interesovanje stručne javnosti, što je rezultiralo interesantnom diskusijom nakon izlaganja, a nakon toga su usledile samo reči hvale od eminentnih stručnjaka iz zemlje iz sveta, za celokupnu organizaciju specijalne sednice kao i same izabrane teme.
 
(22)
 
 
Obeležen Međunarodni dan metrologije u Novom Sadu
24. maj 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) je 23. maja 2019. godine u Regionalnoj privrednoj komori Južnobanatskog upravnog okruga obeležila Međunarodni dan metrologije.
Skup su muzičkim programom uveličali polaznici muzičke radionice „Do Re Mi“ iz Novog Sada. Goste su pozdravili, Olivera Simović, direktor Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga, koja je izrazila zadovoljstvo zbog organizovanja ovakvog stručnog skupa u Novom Sadu i Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM koji je istakao da ove godine, tačno 20. maja, na Međunarodni dan metrologije, počinje primena novog Međunarodnog sistema jedinica. Četiri osnovne jedinice koje pripadaju tom sistemu su redefinisane, a to su kilogram, mol, kelvin i amper. Građani ovu promenu neće osetiti u svakodnevnim merenjima, ali će im budući razvoj nauke koji ova redefinicija podstiče doneti neke nove inovacije koja sada ne možemo ni da zamislimo.
Na stručnom skupu prikazane su sledeće stručne prezentacije:
 1. Revizija kilograma , Boris Laštro, metrolog za masu i pritisak
 2. Revizija ampera, Jasmina Lazarević, metrolog za naizmenični električni napon i struju
 3. Revizija kelvina, Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju
 4. Revizija mola, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji
 
(14)
Preko sledećih linkova možete pogledati video priloge:
 
 
Obeležen Svetski dan metrologije
21. maj 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) obeležila je u ponedeljak 20. maja, Svetski dan metrologije. Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, otvorio je skup, pozdravivši prisutne i ujedno iskoristio priliku da se zahvali Muzeju nauke i tehnike na dugogodišnjoj saradnji i podršci u organizovanju skupa. Podsetio je da je metrologija, kao nauka o merenjima, utkana u sve oblasti ljudskog delovanja, a da su dostignuća u oblasti metrologije našla široku primenu.
Istakao je, da je tokom sastanka Generalne konferencije za tegove i mere, 16. novembra 2018. godine, usvojena jedna od najznačajnijih revizija Međunarodnog sistema jedinica (SI) od njegovog nastanka, tako što su usvojene nove definicije za kilogram (kg), amper (A), kelvin (K) i mol (mol). Najvažnija prednost, novo usvojenog Međunarodnog sistema jedinica, koji je zasnovan na prirodnim konstantama povezanim sa zakonima fizike, jeste mogućnost doprinosa daljem unapređenju u nauci, industriji i metrologiji. Ono što je posebno interesantno, jeste da upravo 20. maja 2019. godine počinje zvanična primena novo usvojenog Međunarodnog sistema – iz osnova boljeg!
Čedomir Belić iskoristio je priliku da napomene, da je u prethodnom periodu, DMDM aktivno promovisala aktuelnu reviziju, informisanjem javnosti kroz radionice, sastanke, učešća na stručnim skupovima, otvorena vrata za posete studente i učenike, kako bi je predstavila zainteresovanim stranama i predstavnicima obrazovnog sistema u Republici Srbiji, na svim nivoima.
Kustos Muzeja nauke i tehnike, Saša Šepec, predstavio je gostima burnu istoriju nacionalnog etalona kilograma, sa posebnim osvrtom na njegovo interesantno putovanje u burno ratno vreme, kao i njegov istorijski i ekonomski značaj.
Boris Laštro, metrolog za masu i pritisak, prezentovao je novu redefiniciju kilograma, koja se zasniva na Plankovoj konstanti i predstavio metode njegove praktične realizacije.
Svečanost su muzičkim programom uveličali učenici Muzičke škole ,,Stanković” iz Beograda.
 
(20)
 
 
Učešće u manifestaciji Noć muzeja u Muzeju nauke i tehnike
20. maj 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) uzela je aktivno učešće u manifestaciji Noći muzeja u Muzeju nauke i tehnike. Tim povodom su široj javnosti izloženi eksponati garniture etalon tegova iz 1958. godine i pozlaćeni etalon teg od 1 kg. Tema manifestacije je bila Sloboda, a izložbeni eksponati su simbolizovali međunarodni prototip kilograma koji je 20.maja ove godine zamenjen definicijom kilograma preko Plakove konstante, čime se omogućava realizacija ove jedinice širom sveta – Sloboda za kilogram. Aktuelnom redefinicijom sve jedinice Međunarodnog sistema jedinica su izražene preko prirodnih konstanti čime je ispunjena vodeća ideologija metrologije, a to su merne jedinice za sva vremena i za sve ljude.
 
(10)
 
 
Radionica u oblasti merenja relativne vlažnosti (EMPIR-HUMEA)
17. maj 2019. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM) bila je domaćin radionice u oblasti merenja relativne vlažnosti organizovane u okviru projekta 16RPT HUMEA - Izgradnja evropskih kapaciteta u oblasti relativne vlažnosti, na Evropskom metrološkom programu za inovacije i razvoj – EMPIR.
Radionica je održana u prostorijama biblioteke DMDM, dana 16. maja 2019. godine. Radionicu je pohađalo 30 predstavnika krajnjih korisnika i zainteresovanih strana iz farmaceutske, metalne i auto industrije, iz laboratorija Vojske Republike Srbije, iz oblasti energetike - gasne industrije, kao i iz akreditovanih laboratorija i drugih laboratorija u Republici Srbiji. Nakon uvodnog obraćanja i dobrodošlice dr Dušana Matijaševića, pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije, Slavica Simić, rukovodilac Grupe za temperaturu i Srđan Radoš, saradnik na EMPIR projektu HUMEA preneli su saznanja i dobijene rezultate na projektu ispred DMDM i ostalih predstavnika partnera konzicijuma.
Na kraju radionice sprovedena anketa dala je smernice za dalja istraživanja i razvoj u oblasti relativne vlažnosti. Za više informacija pogledati sajt www.empir-humea.org.
 
(10)
 
 
Obeležen Međunarodni dan metrologije u Kruševcu
15. maj 2019. godine
14. maja 2019. godine u punoj sali Regionalne privredne komore Rasinskog Upravnog okruga obeležen je Međunarodni dan metrologije, koji se svake godine obeležava 20. maja, na dan godišnjice potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine.
Ovogodišnja tema Svetskog dana metrologije je: Međunarodni sistem jedinica – iz osnova bolji. Ova tema je odabrana, jer je 16. novembra 2018. godine, Generalna konferencija za tegove i mere usvojila jednu od najznačajnijih revizija Međunarodnog sistema jedinica (SI) od njegovog nastanka. Istraživanje novih metoda merenja, uključujući one koje koriste kvantne pojave, potvrđuju usvojenu redefiniciju. SI se sada zasniva na skupu definicija, od kojih je svaka povezana sa zakonima fizike, u prednosti je jer ima mogućnost da doprinese daljim unapređenjima u metrologiji i tehnologiji, kako bi se zadovoljile potrebe mnogih korisnika u godinama pred nama.
Skup su muzičkim programom uveličale učenice srednje muzičke škole „Stevan Hristić“ iz Kruševca. Goste su pozdravili Aleksandra Aleksić, ispred Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga, koja je izrazila zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i Čedomir Belić, v.d.direktora Direkcije za mere i dragocene metale koji je istakao da ove godine, tačno 20. maja, na Međunarodni dan metrologije, počinje primena novog Međunarodnog sistema jedinica. Četiri osnovne jedinice koje pripadaju tom sistemu su redefinisane, a to su kilogram, mol, kelvin i amper. Promenu građani neće osetiti u svakodnevnim merenjima, ali je ona izuzetno značajna za naučnu javnost.
Na stručnom skupu prikazane su sledeće stručne prezentacije:
 1. Revizija kilograma , Boris Laštro, metrolog za masu i pritisak
 2. Revizija ampera, Marina Pavićević, metrolog za električnu otpornost
 3. Revizija kelvina, Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju
 4. Revizija mola, Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji
 
(16)
Preko sledećeg linka možete pogledati video prilog:
 
 
Učešće Direkcije za mere i dragocene metale na XXXVII Republičkom seminaru o nastavi fizike-Kladovo 2019
13. maj 2019. godine
Na XXXVII Republičkom seminaru o nastavi fizike u Kladovu u periodu od 10.-12.maja 2019. godine, koji organizuje Društvo fizičara Srbije Direkcija za mere i dragocene metale uzela je aktivno učešće. Predstavljen je stručni rad „Revizija SI jedinica“ koji je objavljen u Zborniku radova sa XXXVII Republičkog seminara o nastavi fizike. Prezentovan je i distribuiran promotivni materijal koji prezentuje nove definicije jedinica SI sistema. Nastavnici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu, što je potvrdila i poster sekcija na kojoj je na posterima predstavljena redefinicija za kilogram, amper, mol i kelvin, čija primena počinje 20 maja 2019.godine.
Prezentacija „Novi Međunarodni sistem jedinica (SI) - redefinicija kilograma, ampera, mola i kelvina“
 
(20)
 
 
Učenici prve godine Beogradske politehnike u poseti DMDM
24. april 2019. godine
Povodom predstojećeg Svetskog dana metrologije, učenici prve godine Beogradske politehnike, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM). Studenti su upoznati sa pojmom, razvojem i značajem metrologije kao i nadležnostima DMDM. Prestavljena je usvojena redefinicija Međunarodnog sistema jedinica SI, čija primena počinje 20. maja ove godine.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, dužinu, akustiku i masu gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja i pravci istraživanja u kojima DMDM učestvuje.
 
(5)
 
 
Studenti Fizičkog fakulteta u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
11. april 2019. godine
Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM) posetili su 10. aprila 2019. godine studenti četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Cilj stručne posete bilo je upoznavanje sa radom Direkcije.
Studenti su upoznati sa usvojenom redefinicijom Međunarodnog sistema jedinica SI, metrološkim sistemom u Republici Srbiji i kao i poslovima i zadacima DMDM kao nacionalnog metrološkog instituta Republike Srbije. Prezentovane su laboratorije u DMDM u kojima se čuvaju i ostvaruju nacionalni etaloni i primenjuju najtačnije metode etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika.
 
 
Učenici osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Dositej Obradović“ iz Kruševca u poseti Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac
8. april 2019. godine
U susret Svetskom danu metrologije 2019. koji se ove godine obeležava pod sloganom „Međunarodni sistem jedinica, iz osnova bolji“, Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor u Kruševcu (u daljem tekstu: DMDM), 08. aprila 2019. godine posetili su učenici osnovne škole „ Sveti Sava“ sa Natašom Jasnić, nastavnicom fizike i učenici osnovne škole „Dositej Obradović“ sa Vesnom Živković, nastavnicom biologije.
U laboratoriji za masu i dužinu učenicima su imali prilike da vide terazije, vage, drvene metre i merne letve i praktično su im demonstrirane metode i postupci merenja. Priliku da razgovaraju i sa zaposlenima o komunalnim merilima- vodomerima i brojilima električne energije, gasomerima i merilima toplotne energije, zakonskoj obavezi i rokovima za overavanje ovih merila kao i postupku vanrednog pregleda merila u upotrebi. Veliki utisak na učenike je je ostavilo saznanje o tome sa kolikom pažnjom i preciznošću se mora pristupiti u radu sa opremom.
Zaposleni u Odseku za kontrolu i nadzor su se potrudili da učenicicma daju odgovore i stručna objašnjenja u vezi sa postavljenim pitanjima.
 
(19)
 
 
Studenti Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija u Kruševcu u poseti Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac
8. april 2019. godine
Studenti Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija u Kruševcu tokom studijske posete Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac su se upoznali sa pojmom, razvojem i značajem metrologije, nadležnostima Direkcije za mere i dragocene metale.
U laboratoriji za masu i dužinu studentima je prikazan postupak overavanja merila za dužinu (drveni metri i merne letve) i etaloniranje merila mase (tegova). Iz oblasti zapremine studenti su imali priliku da se upoznaju sa načinom pregleda sprava za merenje tečnih goriva, a veliku pažnju je studenata je privukla oblast prethodno upakovanih proizvoda.
Posebno su bili zainteresovani za komunalna merila: vodomere, električna brojila, gasomere i kalorimetre. Informacije o overavanju, rokovima periodičnih pregleda i postupku vanrednih pregleda ( na zahtev građana) studenti su dobili kroz stručno vođenje i diskusiju sa zaposlenima u Odseku za kontrolu i nadzor Kruševac.
 
(6)
 
 
OBJAVLjENA REVIZIJA VODIČA EURAMET CG19
8. april 2019. godine
Na web stranici EURAMET-a objavljena je informacija o reviziji vodiča EURAMET CG19, za određivanje merne nesigurnosti prilikom korišćnja gravimetrijske metode.
U radnoj grupi zaduženoj za reviziju dokumenta, jedan od šest članova, bila je i Ljiljana Mićić,rukovodilac Grupe za zapreminu i protok.
 
 
JAVNA RASPRAVA
8. april 2019. godine
Obaveštavamo javnost da će se javna rasprava o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala sprovesti u periodu od 10. do 30. aprila 2019. godine.
Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala
Nacrt zakona o predmetima od dragocenih metala
Opširnije na: https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/709/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html
 
 
Poseta učenika Grupi za kontrolu i nadzor Zrenjanin
4. april 2019. godine
U prvoj nedelji aprila 2019. godine učenici završnih razreda Hemijsko prehrambene i tekstilne škole „Uroš Predić“ iz Zrenjanina, povodom predstojećeg Svetskog dana metrologije 20. maja posetili su Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin, unutrašnju organizacionu jedinicu Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM).
Učenici su kroz posetu upoznati sa značajem metrologije, kao nauke o merenjima koja je prisutna u svim oblastima ljudskog delovanja, značajem i načinom obezbeđenja metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa kao i dugom tradicijom metrologije u Srbiji. Prikazan im je promotivni film DMDM i prezentovani su im značaj, uloga DMDM, kao nacionalne metrološke institucije.
U fizičko-hemijskoj laboratoriji Grupe za kontrolu i nadzor Zrenjanin učenicima je demonstriran postupak overavanja areometara opšte namene.
Najviše interesovanja profesora i učenika privukao je način provere ispravnosti merila koja se koriste u svakodnevnom životu.
 
(7)
 
 
Obuka u oblasti termometrije
3. april 2019.godine
Dana 27. marta 2019, godine, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin jednodnevne obuke u okviru projekta „Regional Consultansy Fund for Quality Infrastructure- South East Europe“ - Bosna and Hercegovina koju sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB), u oblasti termometrije, podoblast beskontaktnog merenja temperature.
Obuku koja je bila zasnovana na razmeni dosadašnjeg iskustva u ovoj podoblasti održali su Slavica Simić, rukovodilac Grupe za termometriju i Boban Zarkov, metrolog u Grupi za dužinu, optičke veličine i akustiku. Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dela u vezi principa merenja, mernih neisigurnosti, postavke metode merenja u DMDM, rezultata međunarodnog poređenja DMDM u okviru projekta EMPIR 14PRT05 EuraThermal, kao i softverskog rešenja za prikupljanje i obradu mernih rezultata.
Obuci su prisustvovali metrolozi iz nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine (IMBIH) i metrolozi iz DMDM. Učesnici obuke su izrazili zadovoljstvo, kako zbog dobijenih informacija, tako i zbog dobre i efikasne organizacije obuke u DMDM.
 
 
GPS Week Number Rollover
27. mart 2018. godine
U subotu 6. aprila 2019. moguće su greške u radu pojedinih GPS prijemnika.
Prema saopštenju Direkcije za mere i dragocene metale GPS prijemnici u svom radu mogu da variraju- od davanja netačnih informacija o datumu/vremenu (npr. pogrešno UTC vreme zbog greške u GPS algoritmu za konverziju GPS vremenskog podatka u UTC) do potpunog otkaza prijemnika.
Navedeni neželjeni efekti mogući su zbog događaja poznatog pod imenom GPS Week Number Rollover, koji će se desiti u subotu, 6. aprila 2019. godine.
Detaljnije o tome može se naći u integralnom saopštenju Direkcije za mere i dragocene metale.
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2019. godini
22. mart 2018. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena (²Službeni list SCG², br. 20/06), letnje računanje vremena u 2019. godini počinje 31. marta 2019. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Obuka za verifikaciju automatskih vaga
6. mart 2019.godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin obuke u okviru projekta Podrške infrastrukturi kvaliteta u Srbiji, koji sprovodi Nacionalni metrološki institut Nemačke (PTB), od 27. februara do 1. marta 2019. godine, iz oblasti verifikacije automatskih vaga.
Obuku je održao Goran Grgić, rukovodilac laboratorije za masu slovenačkog metrološkog instituta (MIRS). Obuka se sastojala od teorijiskog dela i prezentacije metoda ispitivanja automatskih vaga za pojedinačno merenje, automatskih dozirnih vaga i ostalih vrsta vaga, kao i praktične demonstracije metoda verifikacije automataske vage za pojedinačno merenje u prostorijama firme Sun&Dun.a.v. d.o.o.
Pored metrologa DMDM, obuci su prisustvovali i metrolozi iz nacionalnog metrološkog instituta Bosne i Hercegovine (IMBIH). Učesnici obuke su izrazili zadovoljstvo, kako zbog stečenog znanja tokom obuke, tako i zbog dobre i efikasne organizacije DMDM.
 
(10)
 
 
Učenici trećeg razreda Četvrte gimnazije u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
17. januar 2019. godine
Učenici trećeg razreda Četvrte gimnazije u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale.
U ime Direkcije, učenike je pozdravila Ana Gajić, iz Grupe za informacione tehnologije, upoznala ih sa ulogom Direkcije u metrološkom sistemu Republike Srbije i sa stručnim poslovima iz oblasti metrologije koji Direkcija obavlja.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za temperaturu, hemiju, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, dužinu i akustiku gde su im predstavljene realizovane metode etaloniranja i pravci istraživanja u kojima Direkcija učestvuje.
 
(8)
 
 
Vesti - 2018 Vesti - 2017
Vesti - 2016 Vesti - 2015
Vesti - 2014 Vesti - 2013
Vesti - 2012 Vesti - 2011
Vesti - 2010 Vesti - 2009
Vesti - 2008