ћир lat eng
 
 
 
   Vesti  
VESTI
 
Godišnji skup zaposlenih u Direkciji za mere i dragocene metale
25. decembar 2018. godine
Na Zlatiboru, u prostorijama kongresnog centra Romanija, studentskog odmarališta „Ratko Mitrović“, 21. i 22. decembra 2018. godine, održan je Godišnji sastanak Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) na kome su se okupili zaposleni iz svih unutrašnjih jedinica: Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Subotice, Niša i Kruševca.
Na već tradicionalnom okupljanju, Čedomir Belić, v.d. direktora DMDM, pozdravio je zaposlene i izrazio zahvalnost na saradnji u prethodnom periodu, a zatim prezentovao značajne događaje i rezultate rada DMDM u 2018. godini. Takođe je naglasio značaj usvojene revizije međunarodnog sistema SI jedinica. Nadežda Uvanović je pojasnila pojedinosti budžeta za 2019. godinu i finansijske izazove sa kojima se susrećemo. Dušan Matijašević, v. d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije predstavio je poslove koje obavlja Grupa za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena u Republici Srbiji, pripreme za buduće izazove sa kojima se sreću i planove za naredni period.
Drugog dana sastanka rukovodilac Odseka za kontrolu i nadzor Kruševac, Dragana Milićević predstavila je projekat formiranja laboratorije za male zapremine u Kruševcu, a rukovodilac Grupe za kontrolu i nadzor Novi Sad Mirjana Bandović predstavila je novi softver za kontrolu prethodno upakovanih proizvoda. Nakon toga je organizovan rad zaposlenih u četiri radionice sa sledećim tamama:
  1. DMDM u narednom periodu – perspektive,
  2. Sagledavanje potreba privrede po pitanju naučne i zakonske metrologije,
  3. Promocija i marketing DMDM u narednom periodu,
  4. Zadovoljstvo zaposlenih i očekivanja od menadžmenta.
Svi zaposleni su imali prilike da da daju svoj doprinos kroz ideje i predloge na zadate teme. Zaključci sa radionica će biti uvršteni u budući plan rada DMDM.
 
(8)
 
 
Objavljen Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica
14. decembar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 96/18 objavljen je Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica koji stupa na snagu 19. decembra 2018. godine.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica („Službeni glasnik RS”, broj 39/14).
Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica (u daljem tekstu: vlagomeri), označavanje vlagomera, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za vlagomere, metode merenja, način odobrenja tipa vlagomera, kao i način i uslovi overavanja vlagomera.
 
 
Učenici OŠ „Plavi krug“ posetili Direkciju za mere i dragocene metale
7. decembar 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin učenicima osmog razreda OŠ „Plavi krug“ iz Beograda.
Tokom posete učenike smo upoznali sa osnovnim pojmovima metrologije, njenom značaju u svakodnevnom životu, kao i poslovima koje u okviru svojih nadležnosti obavlja DMDM kao nacionalni metrološki institut. Takođe, učenici su upoznati i sa revizijom međunarodnog sistema SI jedinica.
Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za akustiku, dimenzione veličine, masu i distrbuciju vremena.
 
(4)
 
 
Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale
6. decembar 2018. godine
U okviru predmeta Tehnički propisi i standardi, studenti završne godina master studija Mašinskog fakulteta u Beogradu, posetili su Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM).
Tokom posete studenti su imali prilike da se upoznaju sa poslovima koje u okviru svojih nadležnosti obavlja DMDM kao nacionalni metrološki institut, kao i sa novinama koje donosi usvojena revizija SI jedinica kojom se osnovne jedinice mere definišu preko fundamentalnih fizičkih konstanti.
Detaljnije sa nacionalnim etalonima upoznali su se u laboratorijama za masu, dužinu, akustiku, velike zepremine, jednosmerni električni napon i vreme, frekvenciju i distribuciju vremena.
 
(8)
 
 
Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili Direkciju za mere i dragocene metale
4. decembar 2018. godine
3. i 4. decembra, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin studentima treće godine studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u pratnji dr Slavenka M. Stojadinovića, docenta na Katedri za proizvodno mašinstvo i dr Radovana Puzovića, profesora na Katedri za proizvodno mašinstvo.
Studenti su upoznati sa ulogom, značajem i poslovima koje DMDM kao nacionalni metrološki institut obavlja, kao i sa aktuelnom usvojenom revizijom SI jedinica kojom se osnovne jedinice mere definišu preko fizičkih konstanti.
Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za masu, dužinu, akustiku, velike zepremine, vreme, frekvenciju i distribuciju vremena, jednosmerni električni napon i temperaturu gde su studenti imali priliku da se bolje upoznaju sa nacionalnim etalonima Republike Srbije i aktivnostima koje laboratorije DMDM sprovode u cilju unapređenja metrološkog sistema.
 
(8)
 
 
Usvojena redefinicija Međunarodnog sistema jedinica
20. novembar 2018. godine
Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI) čija će primena početi 20. maja 2019. godine, kojom su usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol.
Redefinisani SI od sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je određen na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).
 
 
Kilogram, amper, kelvin i mol spremni za novu definiciju
15. novembar 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija saopštava da će se na Generalnoj konferenciji za tegove i mere u organizaciji Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) izglasati nove definicije SI sistema.
Naučnici 60 država sveta, koji se bave tačnim i preciznim merenjima, sastaće se 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj kako bi ozvaničili nove definicije za kilogram (kg), amper (A), kelvin (K) i mol (mol). Nove definicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) trebalo bi da stupe na snagu 20. maja 2019. godine.
Kilogram je trenutno definisan tako da je jednak masi Internacionalnog prototipa kilograma (IPK), odnosno jednak je masi cilindričnog artefakta napravljenog od platine i iridijuma i čuva se u prostorijama Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) u Francuskoj. Naučnici, artefakt kilograma, koriste poslednjih 130 godina i njegova stabilnost i nepromenjivost mogu biti potvrđeni samo poređenjem sa identičnim kopijama, što je zahtevan proces.
U novom Međunarodnom sistemu jedinica (SI), kilogram će biti određen na osnovu Plankove konstante, kao fundamentalne prirodne fizičke konstante. Nakon usvajanja ove odluke, tačna i precizna merenja mase, električne struje, temperature i količine materije, više se neće oslanjati na upotrebu i upoređivanje sa fizičkim objektima. Veličine ove četiri jedinice neće biti promenjene, kilogram će i dalje biti kilogram. Tri preostale SI jedinice, sekunda, metar i kandela već su definisane na osnovu prirodnih konstanti. Doprinos redefinicije biće otvaranje mogućnosti za razvoj u raznim naučnim oblastima. Kao što je prethodna redefinicija SI sistema za sekundu 1967. godine doprinela nastanku i razvoju GPS navigacije i interneta, smatra se da će nove SI definicije imati veliki uticaj na nova naučna dostignuća, razvoj tehnologije, međunarodne trgovine, kao i veći uticaj na bezbedno funkcionisanje zdravstvenog sistema i očuvanje životne sredine.
O međunarodnom značaju ovog događaja na donošenju rezolucije o redefiniciji kilograma, ampera, kelvina i mola u SI sistemu govori i mogućnost direktnog praćenja ovog događaja na youtube kanalu https://www.youtube.com/thebipm, u petak 16. novembra 2018. godine, u 11 h.
 
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom
29. oktobar 2018. godine.
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za zapreminu i protok, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom:
1. Etaloniranje pipete sa klipom
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 09.11.2018. na email: office@dmdm.rs ili ljmicic@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport predmeta etaloniranja do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
 
 
Završetak letnjeg računanja vremena u 2018. godini
25. oktobar 2018. godine.
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG“, br. 20/06) letnje računanje vremena u 2018. godini se završava u nedelju, 28. oktobra 2017. godine u 3 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Dr Dušan Matijašević je imenovan na mesto v.d. pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije
10. oktobar 2018.
Rešenjem Vlade Republike Srbije broj 119-9113/2018. od 4.oktobra 2018. godine, dr Dušan Matijašević imenovan je za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije.
Dr Dušan Matijašević rođen je 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za elektroniku i telekomunikacije. Zvanje doktora elektrotehničkih nauka je stekao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za nuklearnu fiziku.
Radno iskustvo je započeo u JP PTT saobraćaja Srbija i pripada prvoj grupi inženjera koji su započeli projekat uvođenja mobilne telefonije u Srbiji. U kompaniji Mobtel BK-PTT bio je na rukovodećim mestima zadužen za izgradnju i održavanje baznih stanica. Zatim je u kompaniji Telenor Srbija d.o.o. bio na pozicijama menadžera za radio mrežu i menadžera za sisteme napajanja. Poslednje tri godine u kompaniji Telenor zajedničke operacije za centralnu i istočnu Evropu radio je na poziciji senior eksperta za projektni menadžment i finansijsku kontrolu.
U Direkciji za mere i dragocene metale angažovan je od jula 2018. godine na Projektu distribucije vremena u Republici Srbiji u Grupi za vreme, frekvenciju i distribuciju vremena.
Oženjen je i otac dva sina.
 
 
Resertifikacija Direkcije za mere i dragocene metale
1. oktobar 2018.
Integrisani sistem menadžmenta u Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), prvi put je sertifikovan 2012. godine. Nakon šest godina i dva uzastopna ciklusa sertifikacije, Direkcija je još jednom uspešno potvrdila usaglašenost svog integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima novih standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, kao i SRPS OHSAS 18001:2008.
Postupak resertifikacije sproveden je od strane sertifikacionog tela Management Systems Certification d.o.o., koje je čestitajući na uspešno realizovanoj proveri, uručilo Direkciji sertifikate o usaglašenosti 13. septembra 2018. godine.
Tokom ove provere, proširen je postojeći obim sertifikacije, tako da obuhvata: etaloniranje/ispitivanje mernih sredstava; odobrenje tipa merila/ sertifikacija merila; overavanje merila; razvoj novih i unapređenje postojećih etalona Republike Srbije, uključujući i merne metode; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala; nadzor nad merilima; nadzor nad ovlašćenim telima za overavanje merila; ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima; nadzor nad predmetima od dragocenih metala; zaduživanje/razduživanje žigova; vanredni pregled merila u upotrebi; ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila.
Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta primenjen je na više lokacija: sedište Direkcije u Beogradu, Odsek za kontrolu i nadzor Beograd, Grupu za kontrolu i nadzor Novi Sad, Grupu za kontrolu i nadzor Subotica, Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac i Odsek za kontrolu i nadzor Niš.
Postupkom resertifikacije, Direkcija, kao nacionalni metrološki institut, pokazala je prednosti razmišljanja zasnovanog na riziku, sagledavanja internih i eksternih pitanja i prepoznavanja mogućih prilika, između ostalog, kao osnove za efikasno upravljanje i stalno unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, i ujedno unapređenje metrološkog sistema Republike Srbije.
Sertifikat SRPS ISO 9001:2015
Sertifikat SRPS ISO 14001:2015
Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008
 
 
Javna rasprava o Nacrtu zakona o metrologiji
21. avgust 2018. godine
Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o metrologiji u periodu od 20. avgusta do 10. septembra 2018. godine.
U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede organizuje javne rasprave o Nacrtu zakona o metrologiji, koja će se u formi okruglih stolova održati u nekoliko gradova Srbije i to prema sledećem planu:
-dana 4. septembra 2018. godine, od 11 do 13 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog fronta 10, Novi Sad.
-dana 5. septembra 2018. godine, od 11 do 13 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, dr Zorana Đinđića 10/V, Velika sala na V spratu, Kragujevac;
- dana 7. septembra 2018. godine, od 10 do 13 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.
Predlozi, sugestije i primedbe dostavljaju se Ministarstvu privrede, putem elektronske pošte na adresu: dragana.zecevic@privreda.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o metrologiji” ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.
Nacrt zakona o metrologiji
Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i primedbi
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti akustike, podoblast akustički kalibratori
14. avgust 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti akustike, podoblast akustički kalibratori:
1. Etaloniranje akustičkih kalibratora
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 21.08.2018. na email: office@dmdm.rs ili gocastef@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
 
 
Poseta studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu Odseku za kontrolu i nadzor Niš
7. jun 2018. godine
Povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije, studenti master studija Katedre za eksperimentalnu i primenjenu fiziku, Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, obišli su Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Niš.
Studenti su se upoznali sa istorijom, ulogom, mestom i značajem DMDM i metrologije u Srbiji. Informisani su o redefinisanju četiri merne jedinice Međunarodnog sistema SI jedinica: kilograma, ampera, mola i kelvina i budućem njihovom izražavanju putem fundamentalnih fizičkih konstanti.
Poseta je nastavljena obilaskom laboratorija, pri čemu su se studenti upoznali sa procesima etaloniranja tegova, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i kontrolom predmeta od dragocenih metala.
 
(3)
 
 
12. generalna skupština EURAMET-a
5. jun 2018. godine
Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, prisustvovao je Dvanaestoj Generalnoj skupštini EURAMET, regionalne organizacije Evrope, koja koordinira saradnju nacionalnih metroloških instituta Evrope u oblasti metrologije. Generalna skupština EURAMET održana je u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine u Bukureštu, Rumunija. Domaćin sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Rumunije (Institul National de Metrologie – INM).
Tokom sastanka, predstavljen je izveštaj o radu Evrameta i izveštaj o radu Odbora direktora u proteklih godinu dana. Razmatrana su strateška pitanja, sa akcentom na strategiju koordinacije u evropskoj metrologiji, Evropski metrološki program za inovacije i istraživanja - EMPIR i povezanim aktivnostima i prioritetima Evrameta. Kao i na prethodnom stastanku, razmatran je status postojećih članstva u Evrametu, i prijem novih instituta kao članica Evrameta. Od strane predsedavajućih, prezentovani su izveštaji o radu svakog od tehničkog komiteta za prethodnu godinu. Predstavljeni su i rezultati postojećih projekata koje obuhvata Evropski metrološki program za inovacije i istraživanja (EMPIR) kao i najava novih projekata.
Učešće u aktivnostima Evrameta je od velikog značaja za metrologiju i celokupnu privredu naše zemlje, jer se time stvaraju preduslovi da se naša privreda uključuje u evropske tokove. Ostvaruje se smisao članstva u Metarskoj konvenciji i omogućava se svetsko priznavanje naših etalona i priznavanje važnosti uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaje Direkcija za mere i dragocene metale. Takođe se obezbeđuje tehnička osnova za sporazume vezane za trgovinu, razmenu i zakonodavstvo. Učešće u aktivnostima Evrameta, posebno je značajno iz ugla predstojeće redefinicije osnovnih mernih jedinica, međunarodnog sistema mernih jedinica, čije se zvanično usvajanje očekuje u novembru ove godine.
 
(2)
 
 
Konferencija „U susret reviziji SI jedinica“
25. maj 2018. godine
Povodom obeležavanja 20. maja, Svetskog dana metrologije, čija je ovogodišnja tema „Stalna evolucija Međunarodnog sistema jedinica“ Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) organizovala je u Klubu poslanika konferenciju „U susret reviziji SI jedinica“.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, predstavnici visokoobrazovnih i naučnih institucija, instituta, metroloških laboratorija i druge zainteresovane strane.
Konferenciju je ispred DMDM otvorio v.d. direktora Čedomir Belić koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog velikog interesovanja učesnika i u svom izlaganju se posebno osvrnuo se na dug istorijat, ulogu, mesto i značaj DMDM i metrologije u Srbiji.
Dr. Jelena Pantelić Babić, rukovodilac Odseka za električne veličine DMDM informisala je prisutne o načinu na koji će četiri postojeće fizičke jedinice: kilogram, amper, mol i kelvin Međunarodnog sistema SI jedinica biti redefinisane i izražene putem fundamentalnih fizičkih konstanti.
Prof. dr Bećko Kasalica, profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu istakao je značaj metrologije i ukazao na izazove sa kojima se naučna metrologija suočava. Dr. Dejan Pantelić, istraživač na Institutu za fiziku Beograd predstavio je Digitalnu holografsku metrologiju i njenu primenu u svakodnevnom životu.
Svojim nastupom Konferenciju je uveličao hor studenata Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 
(26)
 
 
ODRŽAN SEMINAR ZA TOU U SAVA CENTRU I OBELEŽEN DAN AKREDITACIJE I 20. GODIŠNjICA ATS-A
25. maj 2018. godine
Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizovalo je godišnji seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) na temu “Novi ljudi za novo doba-tranzicija na standard ISO/IEC 17025: 2017” u Sava centru, 24. maja 2018.godine. Tom prilikom je takođe obeležen 28. jun-Dan akreditacije u Republici Srbiji, kao i 9.jun-Međunarodni dan akreditacije. Ove godine ATS proslavlja i poseban jubilej-20. godina rada.
Opširnije na: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-za-tou-u-sava-centru-i-obelezen-dan-akreditacije-i-20-godisnjica-ats
Preuzeto sa: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-za-tou-u-sava-centru-i-obelezen-dan-akreditacije-i-20-godisnjica-ats
 
 
 
Poseta učenika OŠ „ Nada Popović“, OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „ Vuk Karadžić“, Prve tehničke škole i Gimnazije u Kruševcu
20. maj 2018. godine
Povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije, učenici OŠ „ Nada Popović“, OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „ Vuk Karadžić“, Prve tehničke škole i Gimnazije posetili su u okviru dana otvorenih vrata Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac.
Učenici su se upoznali sa istorijatom ustanove, prvim zakonom o merama, metarskoj konvenciji, nadležnostima DMDM-a, misijom i vizijom DMDM-a kao vodeće metrološke institucije u Srbiji, poslovima i zadacima u oblasti metrologije, koji su u funkciji unapređenja poslovanja privrednih, naučnih i drugih organizacija kao i poboljšanja kvaliteta života i zdravlja ljudi.
Nakon prikazivanja promotivnog filma DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za merila mase učenici su imali priliku da se upoznaju sa postupkom etaloniranja tegova, kao i princip rada vodomera i brojila električne energije.
U laboratoriji za predmete od dragocenih metala učenici su se upoznali sa metodama ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala.
Takođe su realizovane terenske radionice u obližnjem Arheološkom parku. Učenici su svojim koracima merili rastojanje između dve zadate tačke. Dužinu koraka svaki je merio koristeći metarsku traku, a zatim su računali koliko zadato rastojanje iznosi u metrima, a zatim pretvarali u stope, jarde i inče.
Izračunali su i prosečnu dužinu svih koraka i na taj način utvrdili znanja o aritmetičkoj sredini. Učenici su takođe merili dužinu senke svakog od njih i, na osnovu svoje prave visine određivali razmeru.
Po završenim radionicama učenici su govorili o Talesu i Eratostenu, čime su potvrdili zainteresovanost za istorijat merenja i važnost za učenje, život i rad.
 
(9)
 
 
Poseta studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu
16. maj 2018. godine
Povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije, 20. maja u okviru meseca otvorenih vrata, studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale, Grupu za kontrolu i nadzor Zrenjanin.
Studenti su se upoznali sa osnovnim nadležnostima DMDM, poslovima i zadacima u oblasti metrologije, koji su u funkciji unapređenja poslovanja privrednih, naučnih i drugih organizacija kao i poboljšanja kvaliteta života svih ljudi.
Nakon prikazivanja promotivnog filma DMDM, stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija. U laboratoriji za fizičko-hemijska merila studentima je demonstrirano overavanje areometara za gustinu naftnih derivata, a zatim su im imali prilike da vide etalon tegove i postupak etaloniranja, čime im je demonstriran načnin obezbeđenje lanca metrološke sledivosti.
 
(3)
 
 
Posetili su nas studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
11. maj 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin studentima treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta U Beogradu.
Povodom obeležavanja 20. maja, Svetskog dana metrologije, u okviru meseca otvorenih vrata DMDM su posetili studenti, koji su imali priliku da se upoznaju sa realizovanim, preciznim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja daju doprinos ostvarenju novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenju metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa. Poseta je realizovana obilaskom laboratorija za dužinu, akustiku, temperaturu, vreme, jednosmerni električni napon i velike zapremine.
 
(8)
 
 
34. sastanak Komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC)
11. maj 2018. godine
Čedomir Belić, v.d. direktora Direkcije za mere i dragocene metale, prisustvovao je trideset četvrtom sastanku Komiteta Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji – WELMEC, koji je održan u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, od 25. do 27. aprila 2018. godine. Domaćin sastanka bio je Nacionalni metrološki institut Bosne i Hercegovine, odnosno IMBiH – Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine.
Kao i tokom prethodnih sastanaka, razmatrani su izveštaji o aktivnostima sa prošlogodišnjeg sastanka i finansijska pitanja koja se odnose na prethodnu i tekuću godinu. Predstavljena je saradnja sa drugim organizacijama, kao i izveštaji svih radnih grupa Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji. Izvršena je i revizija procedura za rad Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji i uputstava za rad radnih grupa. Takođe, potvrđeni su postojeći i izvršen je reizbor novih predsedavajućih članova pojedinih radnih grupa.
Bilo je reči i o jednom od glavnih noviteta u odnosu na prethodnu godinu, koji se tiče intenziviranja saradnje kroz potpisivanje Memoranduma o razumevanju između WELMEC i EURAMET – regionalne metrološke organizacije Evrope, kao dve ključne evropske organizacije koje vode zakonsku i naučnu metrološku zajednicu, sa dugom istorijom uzajamno korisne saradnje.
Članstvo u WELMEC - Evropskoj saradnji u zakonskoj metrologiji omogućuje efikasno prenošenje direktiva EU u nacionalno zakonodastvo i preuzimanje obaveza koje imaju države članice EU, na način u potpunost iharmonizovan sa zakonodavstvom EU.
 
(2)
 
 
Posetili su nas učenici osnovne škole „Vasa Pelagić“ iz Padeža
30. april 2018. godine
U okviru dana otvorenih vrata povodom obeležavanja 20. maja Svetskog dana metrologije, Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac (u daljem tekstu: DMDM), 30. aprila 2018. godine, posetili su učenici osnovne škole „Vasa Pelagić“ iz Padeža, Kruševac.
Učenici su upoznati sa osnovnim metrološkim pojmovima, značajem metrologije u industrijskoj proizvodnji, trgovini, kao i u unapređenju kvaliteta života i zaštiti životne sredine.
U laboratorijama Odseka za kontrolu i nadzor učenici imali priliku da se kroz praktičnu demonstraciju poslova iz njene nadležnosti upoznaju sa pojmom i načinom merenja fizičkih veličina, kontrolom merila, mernim jedinicama i njihovim oznakama.
 
(4)
 
 
Učenici politehničke škole iz Zemuna u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
27. april 2018. godine
U okviru dana otvorenih vrata, povodom obeležavanja Svetskog dana metrologije -20. maja, učenici treće godine, smera zlatar, politehničke škole „Politehnika-škola za nove tehnologije“ iz Zemuna posetili su Direkciju za mere i dragocene metale. Nakon upoznavanja učenika sa istorijatom, mestom, ulogom i značajem Direkcije poseta je nastavljena obilaskom Laboratorije za kontrolu predmeta od dragocenih metala . Tokom posete laboratoriji, učenici su imali priliku da se upoznaju sa načinom žigosanja i ispitivanja stepena finoće predmeta od dragocenih metala.
 
(6)
 
 
Objavljen Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima
25. april 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 30/18 objavljen je Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima koji stupa na snagu 28. aprila 2018. godine.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 43/2013 i 16/2016).
 
 
Otvorena vrata Direkcije za mere i dragocene metale
24. april 2018. godine
Povodom Obeležavanja 20. maja, Svetskog dana metrologije, Direkcija za mere i dragocene metale otvara svoja vrata za posete učenika i studenata do 18. maja 2018. godine. Zainteresovani se mogu obratiti zahtevom na email: office@dmdm.rs radi zakazivanja termina.
 
 
Studenti Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
23. april 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) bila je domaćin studentima četvrte godine Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 18. aprila 2018. godine.
Studenti su imali priliku da se upoznaju sa realizovanim, preciznim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika, kao i sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja daju doprinos ostvarenju novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenju metrološke sledivosti do međunarodnog nivoa. Poseta je realizovana obilaskom laboratorija za temperaturu, jednosmerni električni napon, vreme, fotometriju, velike zapremine, akustiku i dužinu.
 
(11)
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti termometrije, podoblast temperatura
20. april 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti termometrije, podoblast temperature:
1. Etaloniranje termoparova
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 21.05.2018. na email: office@dmdm.rs ili snedic@dmdm.rs.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
 
 
Objavljen Pravilnik o neautomatskim vagama
20. april 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 29/18 objavljen je Pravilnik o neautomatskim vagama koji stupa na snagu 21. aprila 2018. godine.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službenom glasniku RS”, broj 17/13).
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti gustine
4. april 2018. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijsko poređenje u oblasti gustine i to:
1. Etaloniranje merila gustine
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu zvanično na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 18. 05. 2018. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport merila do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa tehničkim protokolom poređenja.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 28.000,00 RSD.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2018. godini
21. mart 2018. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena („Službeni list SCG” broj 20/06) letnje računanje vremena u 2018. godini počinje 25. marta 2017. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
Početak i završetak letnjeg računanja vremena usklađeni su sa Direktivom o letnjim aranžmanima 2000/84/EC Evropskog parlamenta i saveta od 19. januara 2001. godine i Rasporedima računanja vremena za letnji period objavljenim u Službenom listu Evropske unije (2001/C 35/07), (2006/C 61/02), (2011/C 83/06) i (2016/C 61/01).
Računanje vremena u Srbiji usklađeno sa računanjem vremena u Evropskoj uniji, što doprinosi funkcionisanju jedinstvenog tržišta u Evropi, kao i pravilnom funkcionisanju sektora prevoza i komunikacija, i pojedinih sektora industrije.
 
 
 
Trideset godina publikacije BIPM Circular T
21. mart 2018. godine
BIPM Circular T, koji se bez prekida objavljuje od 1. marta 1988., obeležava svoju tridesetogodišnjicu 2018. Godine.
BIPM Circular T je mesečna publikacija Odeljenja za vreme Biroa za tegove i mere (BIPM) u Parizu koja pruža informacije o razlici između koordiniranog univerzalnog vremena (UTC) i lokalnih realizacija UTC(k) održavanih od strane nacionalnih instituta. Ona takođe sadrži i druge informacije važne za računanje ovih vrednosti. Kada je publikacija pokrenuta, tehnike poređenja vremena dozvoljavale su računanje vrednosti na svakih deset dana i Circular T je prikazivao razlike u mikrosekundama za 39 laboratorija iz 24 države. Danas Circular T prikazuje vrednosti razlika [UTC – UTC(k)] na svakih pet dana, za oko 80 instituta koji redovno doprinose podacima o poređenju svojih časovnika sa svetskom skalom vremena UTC.
Direkcija za mere i dragocene metale učestvuje u ovom poređenju od samog početka.
BIPM Circular T je dinamična publikacija i kvalitet rezultata postepeno se uvećavao u proteklih 30 godina od kada je prvi put predstavljena. Ovo poboljšanje je pratilo unapređenja ostvarena u časovnicima i tehnikama prenosa vremena i frekvencije svih laboratorija za vreme, paralelno sa stalnim unapređivanjem obrade podataka u BIPM. Sadržaji i prikaz Circular-a T takođe su napredovali; od januara 2016. interaktivna HTML verzija daje pristup potpunoj informaciji o lokalnim vremenskim skalama i vremenskim linkovima koji se koriste za poređenje satova. Dodatno, sva izdanja BIPM Circular T od marta 1988. i druge korisne informacije dostupne su na: https://www.bipm.org/en/bipm/tai/.
 
 
 
Objavljen Pravilnik o načinu uzimanja predmeta od dragocenih metala
19. mart 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 20/18 objavljen je Pravilnik o načinu uzimanja predmeta od dragocenih metala koji stupa na snagu 24. marta 2018. godine.
 
 
Objavljen Pravilnik o nacionalnim etalonima
13. mart 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 18/18 objavljen je Pravilnik o nacionalnim etalonima koji stupa na snagu 17. marta 2018. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem tekstu: nacionalni etalon), način provere ispunjavanja tih uslova, uslovi i način imenovanja nosilaca nacionalnih etalona, uslovi i način korišćenja nacionalnih etalona, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona, uslovi i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona.
 
 
Učenici osnovne škole „ Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kruševca posetili su Direkciju za mere i dragocene metale, Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac
8. mart 2018. godine
Direkciju za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: DMDM), Odsek za kontrolu i nadzor Kruševac posetili su učenici osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kruševca. Učenici su imali priliku da se upoznaju u laboratorijama Odseka za kontrolu i nadzor sa poslovima koji se vrše sa ciljem jedinstvenog merenja u Republici Srbiji.
Tom prilikom upoznati su sa razvojem i značajem metrologije u svakodnevnom životu, nadležnostima DMDM, pojmom merenja fizičkih veličina, mernim jedinicama i njihovim oznakama kroz interaktivni razgovor.
U laboratorijama za masu i dužinu učenicima su pokazane vage, drveni metri i merne letve. Upoznali su se sa komunalanim merilima: vodomerima, brojilima električne energije, gasomerima i merilima toplotne energije, i zakonskom obavezom njihovog periodičnog overavanja kao i propisanim rokovima za overavanje. Objašnjen im je i postupak vanrednog pregleda merila u upotrebi.
 
(3)
 
 
Objavljen izveštaj iz oblasti zapremine tečnosti
26. februar 2018. godine
Na sajtu Međunarodnog biroa za tegove i mere - BIPM i u međunarodnom časopisu Metrologia, volume 55, Technical supplement, 2018 objavljen je izveštaj dopunskog (Supplementary) poređenja iz oblasti zapremine tečnosti pod nazivom „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask, EURAMET.M.FF.S8 (EURAMET 1297)” u kome je Direkcija za mere i dragocene metale bila pilot laboratorija. Podrška Direkciji za mere i dragocene metale u projektu je bio nacionalni metrološki institut Portugalije. Ukupno 16 nacionalnih metroloških instituta i 17 laboratorija je učestvovalo u poređenju.
 
 
Objavljen Pravilnik o metrološkoj ekspertizi
20. februar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13 od 14. februara 2018. godine objavljen je Pravilnik o metrološkoj ekspertizi koji stupa na snagu 22. februara 2018. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj i postupak sprovođenja metrološke ekspertize.
 
 
Objavljen Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
20. februar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13 od 14. februara 2018. godine objavljen je Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli koji stupa na snagu 22. februara 2018. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se vrsta merila koja se koriste u funkciji prometa robe i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja i provera prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, za koje je prpisano sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti ili odobrenja tipa merila, odnosno overavanja merila, vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija za mere i dragocene metale , kao i vrste merila čije overavanje obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslove overavanja merila.
 
 
Objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i njihovih legura
20. februar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 13 od 14. februara 2018. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura koji stupa na snagu 22. februara 2018. godine.
 
 
Stručni i dopunski ispit za obavljanje poslova overavanja merila
19. februar 2018. godine
U skladu sa članom 5. Pravilnika o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za poslove overavanja merila („Službeni glasnik RSˮ, broj 2/17) Direkcija za mere i dragocene metale objavila je izvore relevantne za polaganje stručnog ispita za poslove overavanja merila.
Sve potrebne informacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita za poslove overavanja merila možete pronaći ovde.
 
 
Objavljen Pravilnik o načinima i uslovima overavanja merila
29. januar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 7 od 26. januara 2018. godine objavljen je Pravilnik o načinima i uslovima overavanja merila koji stupa na snagu 3. februara 2018. godine.
 
 
Odluka o osnivanju Metrološkog saveta
29. januar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 7 od 26. januara 2018. godine objavljen je Odluka o osnivanju Metrološkog saveta koji stupa na snagu 3. februara 2018. godine.
 
 
Objavljen Pravilnik o merilima
16. januar 2018. godine
U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 3 od 12. januara 2018. godine objavljen je Pravilnik o merilima koji stupa na snagu 20. januara 2018. godine.
 
 
Vesti - 2017 Vesti - 2016
Vesti - 2015 Vesti - 2014
Vesti - 2013 Vesti - 2012
Vesti - 2011 Vesti - 2010
Vesti - 2009 Vesti - 2008
 
 
>