ћирилица
latinica
 
 
 
   Arhiva > Vesti 2013  
VESTI - 2013
 
Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura
30. decembar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 116/13 od 26. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, koji stupa na snagu 3. januara 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, sastav komisije koja utvrđuje ispunjenost tih uslova, njen način rada i odlučivanja, vođenje registra ovlašćenih tela,sadržina i obrazac evidencije koju vodi ovlašćeno telo, način vođenja te evidencije, kao i druga pitanja od značaja za rad ovlašćenih tela.
 
 
Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima
26. decembar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 114/13 od 23. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o automatskim merilima nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, koji stupa na snagu 31. decembra 2013. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, označavanje automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, način ispitivanja tipa automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja automatskih merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima.
 
 
Studenti Mašinskog fakulteta u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
19. decembar 2013. godine
Studentima treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovana je studijska poseta Direkciji za mere i dragocene metale 18. decembra 2013. godine.
O ulozi Direkcije za mere i dragocene metale, kao nacionalne metrološke institucije Srbije, ključnim metrološkim aspektima i postojanju nacionalnih etalona kao prvog uslova za uređenu metrološku strukturu govorio je pomoćnik direktora Boris Laštro.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija za masu, dužinu, zvuk i zapreminu. Pored teorijskog znanja iz metrologije o temama o kojima su bili upoznavani tokom nastave i o kojima imaju neka predznanja, naročito u vezi sa predmetom na studijama „Proizvodne tehnologije i metrologija”, studenti su imali priliku da se upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanje veza sa međunarodnim etalonima.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0072.php
 
 
Prethodno upakovani proizvodi – seminar
16. decembar 2013. godine
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima, održan je 13. decembra 2013. godine, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac.
Koordinator seminara, mr Branka Radanov, pozdravila je prisutne ispred Direkcije za mere i dragocene metale, a ispred Regionalne privredne komore Kruševac, skup je otvorio predsednik Komore, gospodin Dragiša Ranković. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registraciju pakera i uvoznika iz Rasinskog okruga. Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatio teorijski i praktični deo (radionica i smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović, Aleksandar Kostić i Dragutin Veljković.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0071.php
 
 
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja
16. decembar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 110/13 od 13. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja, koji stupa na snagu 21. decembra 2013. godine.
 
 
Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
13. decembar 2013. godine
Studenti pete godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 12. decembra 2013. godine. Stručnoj poseti prisustvovali su i njihovi profesori dr Radivoje Mitrović i dr Zoran Stamenić.
Tokom stručne posete studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom Direkcije za mere i dragocene metale u metrološkom obezbeđenju u Republici Srbiji i sa njenim doprinosom ispunjenju zahteva za pristup u članstvo Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije, kroz obezbeđenje tačnih i uporedivih merenja, upotrebu merila usaglašenih sa međunarodno utvrđenim zahtevima, upotrebu SI mernih jedinica i kroz obezbeđenje sledivosti svih rezultata merenja do nacionalnih, odnosno međunarodnih etalona.
U laboratorijama Direkcije za mere i dragocene metale, studenti su videli vrhunsku mernu opremu, upoznali su se sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica i razgovarali su sa ekspertima Direkcije o temama o kojima su bili upoznavani tokom nastave i o kojima imaju neka predznanja, naročito u vezi sa predmetom na njihovim studijama „Tehnički propisi i standardi”.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0070.php
 
 
Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura
9. decembar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 106/13 od 5. decembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura, koji stupa na snagu 13. decembra 2013. godine.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispitivanja predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) koji su toliko mali, odnosno krhki da nije moguće izvršiti žigosanje bez oštećenja, predmeta ili delova predmeta koji se upotrebljavaju za medicinske, stomatološke, veterinarske, naučne i tehničke svrhe, kao i muzičkih instrumenata ili delova takvih instrumenata izrađenih od dragocenih metala, sadržina izveštaja o ispitivanju navedenih predmeta, dragocenih metala i njihovih legura, sadržina i obrazac zahteva za ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta, obrazac izveštaja o rezultatima izvršenog ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta, spisak predmeta koji se žigošu i mesto na koji se državni žig utiskuje, uslovi koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta kada se ispitivanje i žigosanje predmeta vrši u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.
 
 
Sastanak Radne grupe WELMEC WG 6 - Prezentacija razvoja i uspostavljanja novih usluga DMDM - metrološki nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima
6. decembar 2013. godine
U periodu od 27 - 28. novembra 2013. godine, u Rigi, Letonija, održan je sastanak radne grupe WELMEC WG 6 (Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji, Radna grupa 6) za prethodno upakovane proizvode.
U okviru dela sastanka koji se odnosi na aktuelna dešavanja, u vezi sa oblašću ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i primeni WELMEC Vodiča u državama članicama i pridruženim članicama organizacije WELMEC, mr Branka Radanov iz DMDM, predstavila je razvoj nove oblasti, istakla veoma dobar progres u poslednjih nekoliko godina, počev od uspostavljanja laboratorije, nabavke opreme, obuka kadra zaduženog za obavljanje metrološkog nadzora, seminara za pakere, razvoja metoda, do integrisanja WELMEC uputstava u nacionalno zakonodavstvo, kao i primene ovih uputstava u praksi.
U veoma pozitivnoj atmosferi, pohvaljen je pozitivan progres u ovoj oblasti u Republici Srbiji i sa zadovoljstvom je prihvaćen poziv predstavnika Srbije, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, da bude domaćin na sastanku radne grupe WELMEC WG 6, planiranom za 2014. godinu.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0069.php
 
 
Studenti Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
18. novembar 2013. godine
Studenti treće, četvrte i pete godine Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, studijskog programa „Energetika, elektronika i telekomunikacije”, sa smera „Instrumentacija i merenje” posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 15. novembra 2013. godine. Stručnoj poseti su prisustvovali i njihovi profesori dr Vesna Spasić Jokić, dr Zoran Mitrović, dr Ivan Župunski i Ljubica Župunski.
Sa pozitivnim iskustvima iz prethodnih poseta, studenti Fakuleta tehničkih nauka iz Novog Sada su se bliže upoznali sa ulogom Direkcije za mere i dragocene metale u metrološkom obezbeđenju u Srbiji. Studente je ispred Direkcije pozdravio pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije Boris Laštro, a zatim je prikazan promotivni film Direkcije za mere i dragocene metale.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije gde su studenti imali prilike da vide vrhunsku mernu opremu, da se upoznaju sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica i da razgovaraju sa ekspertima Direkcije o temama o kojima su bili upoznavani tokom nastave i o kojima imaju neka predznanja.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0068.php
 
 
Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika
18. novembar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 99/13 od 15. novembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja određenih pravilnika, koji stupa na snagu 23. novembra 2013. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe pravilnici i drugi propisi koji se odnose na vrste merila za koje nije obavezno overavanje u skladu sa Pravilnikom o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, broj 49/10).
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale je dobitnik Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta” 2013, kao APSOLUTNI POBEDNIK u javnom sektoru
15. novembar 2013. godine
Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost - FQCE u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede – resornog ministarstva za infrastrukturu kvaliteta je na Svetski dan kvaliteta, u četvrtak 14. novembra 2013. godine, u Privrednoj komori Srbije, u okviru „Foruma kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2013”,19. put za redom dodelila prestižne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta” 2013 za izuzetne rezultate postignute na unapređenju i razvoju kvaliteta i poslovne izvrsnosti u našoj zemlji i okruženju.Nezavisni žiri, nakon sprovedenog postupka ocenjivanja, odabrao je Direkciju za mere i dragocene metale koja je u 2013. godini postigla vrhunske rezultate na razvoju i unapređenju kvaliteta poslovne izvrsnosti u Srbiji.
Direkcija za mere i dragocene metale je pokazala da je moguće održivo poslovanje primenom sistema kvaliteta, što doprinosi povećanju konkurentnosti i održivom razvoju. U oštroj konkurenciji na regionalnom i evropskom tržištu i stalnoj borbi za ulaganjem u kvalitet i ljudske resurse, Direkcija za mere i dragocene metale je nagradu zaslužila vrednim radom i doprinosom u razvoju ekonomije i unapređenju konkuretnosti i produktivnosti.
Nagrada je vredno priznanje Direkciji za mere i dragocene metale koja za strateški cilj ima doprinos unapređenja kvaliteta, jer bez kvaliteta nema konkuretnosti i produktivnosti koje su ključ opstanka i uslov izlaska na druga tržišta.
Direkcija za mere i dragocene metale pokušava da se što bolje pripremi za proces pristupanja Evropskoj uniji, kada će nam se otvoriti nova područja i novi realni zahtevi koje treba dalje svakodnevno ispunjavati, a za to ''elitno takmičenje'' su nam potrebni Tim i prateći uslovi. Kvalitetnom primenom evropskih i svetskih standarda i posebno standarda menadžmenta kvalitetom, Direkcija za mere i dragocene metale očekuje korist koju standardi pretpostavljaju da mogu da pruže.
Primer dobre prakse Direkcije za mere i dragocene metale je motivacioni faktor i podstrek za primenu modela poslovne izvrsnosti, unapređenje performansi i podizanje konkurentnosti sa ciljem osvajanja liderske pozicije u regionu u oblasti metrologije i prenošenje svojih iskustava zarad ''širenja svoje izvrsnosti''.
Opširnije na adresi:
http://www.kvalitet.org.rs/seminari-kursevi-obuke-dogadaji/dodeljene-nagrade-za-poslovnu-izvrsnost-oskar-kvaliteta-2013
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0067.php
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale na Devetoj CROLAB konferenciji „Kompetentnost laboratorija 2013 & Regionalna radionica o ocenjivanju usaglašenosti”
15. novembar 2013. godine
U periodu od 6 - 9. novembra 2013. godine, predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale učestovao je na Devetoj CROLAB konferenciji „Kompetentnost laboratorija 2013 & Regionalna radionica o ocenjivanju usaglašenosti” održanoj u Opatiji. Konferencija je podržana od strane EU/EFTA projekta „Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey” i posvećena je položaju tela za ocenjivanje usaglašenosti u Hrvatskoj i regionu i ulozi nacionalnih metroloških instituta, nacionalnih akreditacionih tela i nadležnih ministarstava u formiranju regionalnog udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti, sa ciljem poboljšanja saradnje i kontakata između laboratorija susednih država, članica i budućih članica EU.
 
 
Prethodno upakovani proizvodi – radionica
14. novembar 2013. godine
Radionioca iz oblasti prethodno upakovanih proizvoda ‘’Workshop on WELMEC Prepackage – Guides and selected aspects of PP legislation” , održana je u periodu od 6. novembra do 8. novembra 2013. godine u Direkciji za mere i dragocene metale, u okviru projekta saradnje sa nemačkim Institutom za metrologiju (PTB). Predavač na radionici bio je dr Liebegall, konsultant Instituta PTB.
Koordinator radionice od strane Direkcije za mere i dragocene metale bila je mr Branka Radanov.
Učesnici radionice, zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale: Goran Božović, Dejan Ignjatović, Ruža Krajninger Vuković, Tamara Kalinić, Papdi Damir, Maca Radujkov, Mirjana Bandović, Aleksandar Kostić, Vojkan Glavić, Boško Stefanović, Dragutin Veljković, Dušan Jovanović, Ljiljana Bulić i mr Branka Radanov;
Radionica je obuhvatila različite teme iz obimne zakonske regulative u oblasti prethodno upakovanih proizvoda. Dat je pregled vodiča radne grupe WELMEC WG 6 i pregled bitnih odredbi OIML, EU i Nemačkog zakonodavstva iz ove oblasti.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0066.php
 
 
Seminar o primeni Pravilnika o merilima-drugi deo („Službeni glasnik RS”, br. 61/2013)
12. novembar 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale i Ministarstvo privrede organizovali su drugi deo Seminara o primeni Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, br. 61/2013), a na osnovu sprovedene ankete na prvom delu Seminara o primeni Pravilnika o merilima koji je održan 4. oktobra 2013. god. i koja je imala za cilj da se industrija u Republici Srbiji upozna sa posebnim metrološkim zahtevima za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, vage sa automatskim funkcionisanjem, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova na osnovu Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS”, br. 61/13), prilozi 17 – 26.
Drugi deo Seminara je obuhvatio teme koje se tiču potrebnih smernica proizvođačima i uvoznicima radi ispunjenja zahteva za stavljanje navedenih merila na tržište i/ili u upotrebu, postupke ocenjivanja usaglašenosti, označavanje i isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ova merila, kao i uslove koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20131112.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0065.php
 
 
Kongres metrologa 2013
22. oktobar 2013. godine
U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale, Zavoda za metrologiju Crne Gore i Društva metrologa, održan je Kongres metrologa 2013 sa posebnim osvrtom na temu „Novi pravci razvoja metrologije”. Kongres metrologa je održan u hotelu ,,Jezero“, Borsko jezero, u Boru od 16.-18.(19). oktobra 2013. godine.
Tradicionalno, Kongres metrologa ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim oblastima metrologije.
Rad Kongresa odvijao se kroz plenarnu sednicu, radionice i sekcije.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20131022.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0064.php
 
 
Proširenje obima akreditacije DMDM
17. oktobar 2013. godine
U postupku drugog nadzornog ocenjivanja i ocenjivanja u svrhu proširenja obima akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je uspela da potvrdi svoju kompetentnost za poslove etaloniranja kratkih graničnih planparalelnih mera interferometrijskom metodom, ali i da oblast akreditacije za poslove etaloniranja proširi na etaloniranje merila pritiska i merila zapreminskog protoka tečnosti (rotametri). Prošireni obim akreditacije DMDM za poslove etaloniranja se može naći na adresi: http://www.registar.ats.rs/predmet/671/.
 
 
Poseta predstavnika PTB u okviru Projekta podrške infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji
14. oktobar 2013. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, u Srbiji je od 8-10. oktobra 2013. godine obuku iz oblasti vlagometrije održala Regina Klus, iz Nacionalnog metrološkog instituta Nemačke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt).
Grupa za optičke i fizičko hemijske veličine DMDM u sardnji sa Sektorom za kontrolu i nadzor, u okviru ovog projekta, organizovala je i učestvovala u pripremi obuke za ispitivanje u okviru odobrenja tipa i overavanje vlagomera, kao i predstavljanju Nacrta pravilnika za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica. Obuka je održana u prostorijama Odseka za kontrolu i nadzor Zrenjanin za 14 polaznika: predstavnike DMDM - Grupe za sertifikaciju, Sektora za razvoj metrologije, Sektora za kontrolu i nadzor, kao i dva ovlašćena tela za overavanje vlagomera.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0063.php
 
 
Svetski dan standarda 14. oktobar 2013.
14. oktobar 2013. godine
Ovogodišnja poruka koju su Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) zajednički poslale u svet povodom Svetskog dana standarda glasi: „Međunarodni standardi obezbeđuju pozitivne promene”. Te promene ogledaju se u podržavanju ubrzanog rasta privrednih delatnosti u zemljama u razvoju, utvrđivanju optimalnih zahteva i procesa za odlaganje otpada i reciklažu, uklanjanju prepreka u komunikaciji i saradnji i obezbeđivanju da proizvodi, usluge i okruženje postanu pristupačniji osobama sa posebnim potrebama. Međunarodni standardi omogućavaju zemljama širom sveta da učestvuju u inovacijama, razviju bolju infrastrukturu i unaprede energetsku efikasnost, čime se podstiče opšti društveno-ekonomski napredak.
Opširnije na adresi: http://www.iss.rs/news/news_89.html
 
 
Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima
7. oktobar 2013. godine
„Seminar o primeni Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima” održan je 3. i 4. oktobra 2013 godine, u organizaciji Privredne komore Srbije i Direkcije za mere i dragocene metale, u prostorijama Privredne komore Srbije. Seminar je imao za cilj upoznavanje ciljne grupe sa Pravilnikom, kao i registracija pakera i uvoznika. Seminaru je prisustvovalo preko 100 predstavnika pakera i uvoznika odgovornih za pakovanje i uvoz prethodno upakovanih proizvoda.
Prisutne je pozdravila ispred Direkcije za mere i dragocene metale, Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije. Koordinator seminara je bila mr Branka Radanov, koordinator za ispitivanje i nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima.
Seminar je bio realizovan tako da je obuhvatio teorijski i praktični deo (Radionica i Smernice pakerima). Predavači su bili tim iz Direkcije: mr Branka Radanov, Ljiljana Mićić, Ruža Krajninger Vuković, Tamara Kalinić, Dušan Jovanović, Boško Stefanović i Aleksandar Kostić. Prisutni su u sekciji „Pitanja i odgovori” postavili veliki broj pitanja vezanih za znak usaglašenosti „e”, ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, pitanja vezana za internu kontrolu, merne boce kao i druga pitanja vezana za ovu široku oblast i na njih dobili odgovore u skladu sa Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima, Welmec smernicama i Zakonom o metrologiji.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20131007_2.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0062.php
 
 
Seminar o primeni Pravilnika o merilima
7. oktobar 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale i Ministarstvo privrede organizovali su Seminar o primeni Pravilnika o merilima. Seminar je održan 4. oktobra 2013. godine u Palati „Srbija”, sa ciljem da se industrija u Republici Srbiji upozna sa metrološkim zahtevima za merila koja se koriste u funkciji merenja za potrebe javnog interesa, javnog zdravlja, javne bezbednosti, javnog reda, zaštite životne sredine, zaštite potrošača, propisivanja poreza i carina i pravične trgovine, i to za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, vage sa automatskim funkcionisanjem, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, na osnovu Pravilnika o merilima objavljenog u „Službenom glasniku RS”, broj 61/2013.
Prisutne je pozdravila Snežana Matić, ispred Ministarstva privrede, i Lucija Dujović, pomoćnik direktora Direkcije za mere i dragocene metale.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20131007_1.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0061.php
 
 
Sastanak „Hallmarking Convention” i sastanak Međunarodnog udruženja službi za analizu predmeta od dragocenih metala (IAAO)
20. septembar 2013. godine
U Lisabonu je 16. septembra 2013. godine održan 72. sastanak Stalnog komiteta Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala “Hallmarking Convention“, a 17. septembra održan je 12. sastanak Međunarodnog udruženja službi za analizu predmeta od dragocenih metala (IAAO). Na ovim sastancima su, kao predstavnici Republike Srbije, učestvovale Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede i Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale.
Na sastanku Stalnog komiteta Konvencije raspravljalo se o normativnim i tehničkim pitanjima značajnim za Konvenciju, o prigovorima nekih zemalja članica, različitosti pravila i regulative Evropske Unije i Konvencije koja se odnose na slobodan promet predmeta od dragocenih metala i njihovoj harmonizaciji, o statusu pojedinih zemalja članica i o zemljama koje žele da pristupe članstvu, komunikaciji među članicama Konvencije, saradnji Konvencije sa drugim organizacijama, kao i o finansijkim pitanjima Konvencije. Učešće predstavnika Srbije na ovom sastanku Stalnog komiteta Konvencije bilo je izuzetno značajno jer je Srbija prvi put učestvovala sa statusom posmatrača. Gospođa Jelena Popović izvestila je komitet o nameri Srbije da podnese zvaničan zahtev za punopravno članstvo u Konvenciji i, sa tim u vezi, prezentirala je zakonski okvir i sistem kontrole predmeta od dragocenih metala u Srbiji.
Na sastanku IAAO razmatrani su rezultati obavljenih kružnih „Round Robins“ analiza (RR 29, RR 30 i RR 31) srebra, zlata i platine, hemijskom metodom i XRF metodom. U ovim kružnim analizama uspešno je učestvovala Direkcija za mere i dragocene metale. Razmotreno je pitanje poverljivosti rezultata ovih kružnih analiza, predloženi su budući ciklusi kružnih analiza, a razmotrena su i druga tehnička pitanja značajna za kontrolu predmeta od dragocenih metala.
Domaćin ovih sastanaka je bila Služba za analizu predmeta od dragocenih metala Portugala.
 
 
32. Eurachem Radna grupa za ispitivanje osposobljenosti (PT WG)
19. septembar 2013. godine
U organizaciji Eurachem PT WG (Proficiency Testing Working Group) od 10-11. septembra 2013. godine održana je 32. Radna grupa za ispitivanje osposobljenosti (PT WG), čiji je domaćin bio Savezni institut za istraživanje i ispitivanje materijala (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung - BAM), Berlin, Nemačka, kojoj je po prvi put prisustvovao predstavnik Srbije iz Direkcije za mere i dragocene metale.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130919.php
 
 
Poseta predstavnika PTB u okviru Projekta podrške infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji
18. septembar 2013. godine
U okviru projekta tehničke pomoći Republike Nemačke (PTB - Physikalisch -Technische Bundesanstalt i GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) institucijama u Republici Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta, u Srbiji je od 9-13. septembra 2013. godine boravio dr Tin Vin, iz Nemačkog instituta za materijale (VAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung). Dr Vin je angažovan na projektu od strane PTB - Nacionalnog metrološkog instituta Nemačke. Ova poseta je za cilj imala utvrđivanja činjeničnog stanja i potrebe za sledivošću u hemijskim, medicinskim i merenjima u oblasti zaštite životne sredine.
Prvog dana posete dr Vin je održao uvodno predavanje, a narednih dana je obišao osam većih ustanova i laboratorija iz pomenutih oblasti.
Poslednjeg dana posete organizovana je jednodnevna obuka za predstavnike ustanova koje je dr Vin posetio. Obuka je obuhvatila sledeće teme: Predstavljanje mogućih načina ostvarivanja sledivosti u hemijskim merenjima; Uloge Nacionalnih metroloških instituta i Imenovanih instituta (Designated Institutes); Pravila Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM) za imenovanje institucija u metrologiji u hemiji; Uloga sertifikovanih referentnih materijala i njihovi proizvođači. Pored predstavnika posećenih laboratorija, obuci su prisutstvovali i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0060.php
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka Međulaboratorijskih poređenja iz oblasti dimenzionih veličina i akustike
12. septembar 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za dimenzione veličine i akustiku, planira da u narednom periodu organizuje međulaboratorijska poređenja u oblasti dimenzionih veličina (za etaloniranje graničnih planparalelnih mera dužine mehaničkim komparatorom), i u oblasti akustike (za etaloniranje akustičkih kalibratora i za etaloniranje merila nivoa zvuka).
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutim poređenjima, PT-šemama, mogu da se prijave najkasnije do 31.10.2013. na e-mail: office@dmdm.rs ili zelenika@dmdm.rs (za oblast dimenzionih veličina) i maja@dmdm.rs (za oblast akustike).
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, Direkcija za mere i dragocene metale naknadno će odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Potpisan sporazum o saradnji DMDM i EPS
10. septembar 2013. godine
U cilju jačanja veza na poslovima od zajedničkog interesa u oblasti metrologije električnih veličina i distribucije električne energije, 9. septembra 2013. godine, direktor Direkcije za mere i dragocene metale mr Vida Živković i vršilac dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Aleksandar Obradović potpisali su sporazum o saradnji.
U okviru sporazuma o saradnji DMDM i EPS će promovisati ulogu i značaj metrologije električnih veličina, posebno u oblasti zakonske metrologije, sarađivati na podizanju nivoa svesti kod isporučilaca i kupaca električne energije, unapređivati koordinaciju u radu u cilju usklađivanja tehničke regulative i postepenog inoviranja i unapređenja sistema kao i obezbeđenja blagovremene razmene informacija o pitanjima od zajedničkog interesa.
 
 
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila
5. septembar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 77/13 od 2. septembra 2013. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, koji stupa na snagu 10. septembra 2013. godine.
 
 
Direkcija za mere i dragocene metale organ uprave u sastavu Ministarstva privrede
30. avgust 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 76/13 od 29. avgusta 2013. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji stupa na snagu danom objavljivanja.
Članom 4. ovog Zakona, pored ostalog, propisano je da je Direkcija za mere i dragocene metale organ uprave u sastavu Ministarstva privrede i da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.
 
 
Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju
15. avgust 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 72/13 od 14. avgusta 2013. godine objavljen je Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju, koji stupa na snagu 22. avgusta 2013. godine.
Ovim pravilnikom propisuju se metrološki zahtevi za merila brzine vozila u saobraćaju, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i metode merenja.
 
 
Srbija je dobila status posmatrača da se pridruži Stalnom komitetu Konvencije o dragocenim metalima
8. avgust 2013. godine
Sekretarijat Konvencije o dragocenim metalima primio je pismo o namerama o pristupanju Konvenciji od strane Srbije. Sledeći korak za Srbiju će biti da podnese zvaničan zahtev za članstvo, koji će da bude ocenjen u skladu sa Uputstvom za pristupanje Stalnom komitetu (SC). U međuvremenu, Srbija ima status posmatrača (tj. države podnosioca zahteva) i njeni predstavnici mogu da prisustvuju svim sastancima SC.
Opširnije na adresi: http://www.hallmarkingconvention.org/news.php
 
 
Pravilnik o merilima
22. jul 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 63/13 od 19. jula 2013. godine objavljen je Pravilnik o merilima, koji stupa na snagu 27. jula 2013. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za vodomere, gasomere i uređaje za konverziju zapremine, brojila aktivne električne energije, merila toplotne energije, merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda, vage sa automatskim funkcionisanjem, taksimetre, materijalizovane mere, merila dimenzija i analizatore izduvnih gasova, koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ova merila, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka Međulaboratorijskog poređenja iz oblasti temperature
17. jul 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za termometriju, planira u narednom periodu, da za zainteresovane Akreditacione laboratorije organizuje Međulaboratorijska poređenja za staklene termometre punjene tečnošću.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 30.09.2013. na email: office@dmdm.rs ili snedic@dmdm.rs.
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, Direkcija za mere i dragocene metale naknadno će odrediti datum početka navedene aktivnosti.
 
 
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala
17. jul 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 61/13 od 12. jula 2013. godine objavljen je Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala, koji stupa na snagu 20. jula 2013. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju tehnički zahtevi koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, delove od nedragocenih metala i nemetalne delove, ukoliko ih predmeti od dragocenih metala sadrže, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.
 
 
Potpisan Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i sertifikacionog tela StandCert d.o.o.
12. jul 2013. godine
Dana 10. jula 2013. godine, u prostorijama sertifikacionog tela StandCert d.o.o. potpisan je Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i StandCerta (SC).
Osnovni cilj Sporazuma je udruživanje resursa ove dve organizacije radi pružanja usluga obučavanja zainteresovanim stranama u vezi sa standardom SRPS ISO 10012 - Sistem menadžmenta merenjem - Zahtevi za procese merenja i opremu za merenje. Sporazum su potpisali mr Vida Živković, direktor DMDM i mr Mirjana Stanić, direktor SC.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0059.php
 
 
Zaključen sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju Srbije i Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM)
11. jul 2013. godine
Direktori ove dve ustanove, mr Ivan Krstić, u ime Instituta, i mr Vida Živković, u ime DMDM, potpisali su 26. juna ove godine sporazum kojim su definisane zajedničke aktivnosti na unapređenju međusobne saradnje. Cilj ovog sporazuma je da realizovanje predviđenih aktivnosti dovede do uspostavljanja međunarodno uporedive nacionalne infrastrukture kvaliteta, čiji su standardizacija i metrologija sastavni deo. Time će se omogućiti slobodan protok robe i usluga i povećati konkurentnost privrednih subjekata u našoj zemlji.
Opširnije na adresi: http://www.iss.rs/news/news_80.html
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0058.php
 
 
Usvojen Finalni izveštaj poređenja EURAMET.AUV.A-S1
5. jul 2013. godine
Finalni izveštaj poređenja EURAMET.AUV.A-S1, u kome je Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) uspešno učestvovala, usvojio je konsultativni Komitet za akustiku, ultrazvuk i vibracije (CCAUV) i objavljen je u bazi podataka ključnih poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mere (KCDB BIPM) (opširnije) i međunarodnom časopisu Metrologia (Vol.50, Technical Supplement, 09002).
Ovo poređenje odnosilo se na etaloniranje mikrofona LS1P i LS2aP primarnom recipročnom metodom na pritisak i značajno je kao podrška DMDM pri podnošenju prijave mogućnosti etaloniranja i merenja (CMC) u oblasti akustike u bazu podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM).
 
 
Potpisan Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Instituta za nuklearne nauke Vinča
4. jul 2013. godine
Dana 04. jula 2013. godine, u prostorijama Instituta za nuklearne nauke Vinča potpisan je Sporazum o saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Instituta za nuklearne nauke Vinča (INN Vinča).
Osnovni cilj Sporazuma je intenziviranje poslovne saradnje u oblasti metrologije i specijalističkog obrazovanja zaposlenih u ove dve organizacije. Pored ovoga, Sporazum će poslužiti i kao osnov za proglašenje INN Vinča za nosioca nacionalnih etalona iz oblasti termofizičkih veličina i jonizujućeg zračenja. Sporazum su potpisali mr Vida Živković, direktor DMDM i dr Bojan Radak, vršilac dužnosti direktora INN Vinča.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0057.php
 
 
Ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda – obuka
19. jun 2013. godine
Obuka iz oblasti ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda održana je u periodu od 10-13. juna u Direkciji za mere i dragocene metale u okviru projekta saradnje sa nemačkim Institutom za metrologiju (PTB). Obuku je vodio g-din Klaus Helmboldt, inspektor u oblasti zakonske metrologije u Nemačkoj. Koordinator obuke od strane Direkcije za mere i dragocene metale bila je mr Branka Radanov.
Obuci su prisustvovali zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor Direkcije za mere i dragocene metale: Dušan Jovanović, Boško Stefanović, Aleksandar Kostić, Svetlana Mitrović, Ljiljana Bulić, Tamara Kalinić, Radujkov Maca, Krajninger Vuković Ruža i mr Branka Radanov.
Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuke izveden je u prostorijama Direkcije, a praktični deo obuke u prostorijama proizvođača prethodno upakovanih proizvoda (KONCERN ''BAMBI-BANAT'' a.d., ''COCA-COLA HBC – Srbija'' d.o.o., ''YUHOR'' d.o.o., Jagodina) i u laboratoriji za prethodno upakovane proizvode Direkcije za mere i dragocene metale.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130619.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0056.php
 
 
Nacionalni etalon jednosmernog električnog napona zasnovan na Džozefsonovom efektu na osnovu prioritetnog projekta broj 03/2012 u Republici Srbiji instaliran u Direkciji za mere i dragocene metale
12. jun 2013. godine
U periodu od 21. maja do 05. juna 2013. godine u Odseku za električne veličine, Laboratoriji za jednosmerni električni napon i struju DMDM izvršena je instalacija i puštanje u rad etalona jednosmernog električnog napona zasnovanog na Džozefsonovom efektu. Etalon je realizovan po definiciji i predstavlja primarni i novi nacionalni etalon jednosmernog električnog napona Republike Srbije. Merna nesigurnost novog etalona je reda 10-10 što predstavlja unapređenje za dva reda veličine.
DMDM je nabavila model supraVOLTcontrol, verzija sa kriohladnjakom. Proizvođač je Supracon AG, Jena iz Nemačke. Supracon AG je jedan od dva svetska proizvođača ovog etalona koji se bavi razvojem i proizvodnjom etalona koji se koriste u naučnoistraživačkim institutima, fakultetima i nacionalnim metrološkim institutima vodećih ekonomija sveta.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130612.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0055.php
 
 
Objavljen izveštaj sa EURAMET projekta u organizaciji DMDM kao pilot laboratorije
12. jun 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) uspešno je završila bilateralno poređenje sa Biroom za metrologiju (BoM) - Makedonija, u oblasti etaloniranja tegova nazivne mase 20 kg. Ovaj EURAMET međunarodni projekat organizovan je od strane DMDM kao pilot laboratorije u cilju pružanja dodatne podrške Nacionalnom metrološkom institutu Makedonije (BoM) za podnošenje zahteva za upis mogućnosti etaloniranja i merenja (SMS) u bazu podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM).
Bilateralno poređenje je registrovano pod oznakom EURAMET.M.M-S6 u bazi podataka ključnih poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mere (KCDB BIPM) i objavljeno je u Međunarodnom časopisu Metrologia (Vol.50).
Opširnije
 
 
Obeležen jubilej ATS-a
12. jun 2013. godine
6. juna 2013. godine u prostorijama Studentskog kulturnog centra održana je svečanost povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada Akreditacionog tela Srbije (ATS), kao i Međunarodnog dana akreditacije (9. jun) i Dana akreditacije u Republici Srbiji (28. jun). Prisutne je prvo pozdravila Jasna Stojanović v. d. direktor ATS-a koja se zahvalila, pre svega, zaposlenima ATS-a na požrtvovanom radu, koji je doveo do potpisivanja multilateralnog sporazuma sa Evropskom organizacijom za akreditaciju – EA (EA MLA), ali i dr Dejanu Krnjaiću koji je bio direktor ATS-a u godinama koje su bile najznačajnije za njegov razvoj i međunarodno priznanje. J. Stojanović je istakla da veruje u kompetentnost i integritet naših akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i ponovila da je za akreditaciju ključna reč poverenje. Proslavi su prisustvovali i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale.
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/obelezen-jubilej-ats
 
 
Uredba o izmenama Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije
11. jun 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 50/13 od 7. juna 2013. godine objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije, koja stupa na snagu 15. juna 2013. godine.
 
 
Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala
11. jun 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 50/13 od 7. juna 2013. godine objavljena je Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala, koja stupa na snagu 15. juna 2013. godine.
Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i premeta od dragocenih metala, ispitivanje opreme koja služi za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocenih metala u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala, kao i način plaćanja tih naknada.
 
 
DMDM na Međunarodnoj konvenciji o kvalitetu JUSK Konferenciji (3.6 – 6.6.2013)
10. jun 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) su u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (http://www.jusk.org/) organizovali petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj”, koje se održala 5. juna 2013. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130610.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0054.php
 
 
Studenti fizike iz Kosovske Mitrovice u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
5. jun 2013. godine
Studenti druge i treće godine fizike Prirodno-matematičkog fakulteta iz Kosovske Mitrovice posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 31. maja 2013. godine.
O metrološkom sistemu Republike Srbije i postojanju nacionalnih etalona kao prvog uslova za uređenu metrološku strukturu studenti su se upoznali kroz prezentaciju.
Stručna poseta nastavljena je obilaskom laboratorija Direkcije koje su ključni elementi tehničke infrastrukture kvaliteta i glavna potpora državnoj ekonomiji i međunarodnoj trgovini.
Studenti su imali priliku da se pored teorijskog znanja iz metrologije, upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavljanja veza sa međunarodnim etalonima.
 
 
Prezentacija nove metode merenja Direkcije za mere i dragocene metale na EURAMET Tehničkom komitetu za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV)
27. maj 2013. godine
U periodu od 16-17. maja 2013. godine, u Pragu je održan sastanak Potkomiteta za zvuk u vazduhu (SC-A) i EURAMET Tehničkog komiteta za akustiku, ultrazvuk i vibracije (EURAMET TC-AUV).
U okviru dela sastanka koji se odnosio na doprinos nacionalnih metroloških instituta, dr Maja Aleksić, metrolog za akustiku iz DMDM, predstavila je razvoj nove metode merenja geometrijskih parametara nacionalnih etalona zvučnog pritiska u Direkciji za mere i dragocene metale. Za ova istraživanja korišćen je optički merni mikroskop laboratorije za dimenzionu metrologiju, a rezultat je bio smanjenje merne nesigurnosti primarne recipročne metode etaloniranja laboratorijskih etalon mikrofona na pritisak. Prezentacija predstavnika DMDM prihvaćena je sa izuzetnom pažnjom, pozdravljen je rad i uspostavljanje veza između različitih oblasti metrologije (dimenzione metrologije i akustike), što predstavlja težnju u budućim razvojnim projektima.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0053.php
 
 
JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2013
24. maj 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (http://www.jusk.org/) organizuju petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj”, koje će se održati u sredu 5. juna 2013. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16 u sali CeNT (prvi sprat) u terminu od 9:00 - 13:00.
Pozivamo vas da, ukoliko ste u mogućnosti, prisutvujete ovim izuzetno značajnim i edukativnim Konferencijama.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130524.php
 
 
Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima
22. maj 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 43/13 od 17. maja 2013. godine objavljen je Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima, koji stupa na snagu 25. maja 2013. godine, a odredbe čl. 11. do 13. ovog pravilnika počinju da se primenjuju po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahtevi za opremu koja se koristi u nadzoru količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološki zahtevi koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina, veličina i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda, način postavljanja, kao i način dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i metrološki zahtevi za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, kao i natpisi i oznake na bocama kao mernim posudama.
 
 
Studenti FON u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
17. maj 2013. godine
Posete studenata Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, Direkciji za mere i dragocene metale, već se tradicionalno obavljaju uoči Dana metrologije.
Studenti treće godine studijskog programa Upravljanje kvalitetom posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 17. maja 2013. godine.
Kroz prezentaciju o Direkciji za mere i dragocene metale, kao nacionalne metrološke institucije Srbije, studenti su se upoznali sa njenim doprinosom ispunjenju zahteva za pristup u članstvo Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije, kroz omogućeno jedinstvo merenja u Republici Srbiji, obezbeđenje tačnih i uporedivih merenja, upotrebu merila čiji su zahtevi usklađeni sa međunarodno utvrđenim zahtevima, upotrebu SI mernih jedinica i kroz obezbeđenje sledivosti svih rezultata merenja do nacionalnih, odnosno međunarodnih etalona.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije u kojima se ostvaruju, čuvaju, održavaju i unapređuju nacionalni etaloni SI jedinica i čije postojanje je prvi uslov za uređenu metrološku strukturu. Tako su studenti imali priliku da se pored teorijskog znanja iz metrologije, upoznaju i sa realizovanim, najtačnijim metodama etaloniranja za prenošenje vrednosti SI jedinica do krajnjih korisnika i uspostavlja veza sa međunarodnim etalonima.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0052.php
 
 
Potpisan Memorandum o razumevanju između Direkcije za mere i dragocene metale i Nacionalnog metrološkog instituta Turske (TUBITAK UME)
15. maj 2013. godine
Dana 15. maja 2013. godine, u Gebzeu (Turska), Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Dr Fatih Ustuner, direktor Nacionalnog metrološkog instituta Turske (TUBITAK UME) potpisali su Memorandum o razumevanju (MoU).
Cilj MoU je da se, zajedničkim aktivnostima obezbedi, pored ostalog, unapređenje saradnje DMDM i TUBITAK UME kroz razmenu informacija i iskustava u oblasti metrologije, organizovanje međusobnih poseta stučnjaka, učešće na seminarima, radionicama, zajedničkim projektima i drugo.
U okviru ceremonije potpisivanja MoU prezentovan je od strane predstavnika TUBITAK UME rad te institucije prikazom, pored ostalog, istorijata metrologije u Turskoj, nacionalnog metrološkog sistema Turske, organizacije TUBITAK UME i njegove uloge u infrastrukturi kvaliteta Turske, kao i misije, vizije i strategije TUBITAK UME.
Takođe, od strane predstavnika TUBITAK UME organizovan je za predstavnike DMDM i obilazak laboratorija i tom prilikom vođeni su razgovori oko pripreme Akcinog plana za realizaciju MoU.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0051.php
 
 
Studenti fizike u poseti Direkciji za mere i dragocene metale
13. maj 2013. godine
Studenti četvrte godine fizike Prirodno-matematičkog fakulteta iz Kragujevca posetili su Direkciju za mere i dragocene metale 13. maja 2013. godine.
O ulozi Direkcije za mere i dragocene metale, kao nacionalne metrološke institucije Republike Srbije i ključnim metrološkim aspektima, kao i o vezi sa regionalnim i međunarodnim metrološkim institucijama i učešćem Direkcije u odgovarajućim aranžmanima o međusobnom priznavanju (MRA), studenti su se upoznali kroz prezentaciju.
Stručna poseta je nastavljena obilaskom laboratorija Direkcije u kojima se ostvaruju, čuvaju, održavaju i unapređuju nacionalni etaloni SI jedinica i čije postojanje je prvi uslov za uređenu metrološku strukturu.
Studenti su imali priliku da se upoznaju sa istraživanjima radi unapređenja SI jedinica, koja obavlja Direkcija, kroz ostvarenja novih i unapređenje postojećih nacionalnih etalona i obezbeđenjem njihove sledivosti do međunarodnog nivoa.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0050.php
 
 
Radionica „Ispitivanje osposobljenosti (PT šeme) u hemiji“
10. maj 2013. godine
Radionica „Proficiency testing in chemistry” - „Ispitivanje osposobljenosti (PT šeme) u hemiji“ održana je u periodu od 7-9. maja 2013. godine, u Beogradu, u Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), uz tehničku pomoć EURAMET Focus Group, IPA projekta i RTV, Nemačka. Radionica je organizovana od strane Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine (IMBIH) i DMDM, Republika Srbija. Predavači su bili Hugo Ent iz VSL, Holandija, Katarina Hafner iz IMBIH i Jelena Bebić iz DMDM.
Teme radionice su obrađivale probleme kao što su:
  • korišćenje informacija dobijenih u izveštajima PT šema u cilju dokumentovanja kvaliteta laboratorije i predloga za poboljšanje
  • organizacija (plan, priprema, izveštavanje) PT šema za učesnike
  • priprema procedure za učestvovanje u PT šemama i za organizaciju PT šema u sklopu sistema kvaliteta laboratorije
  • statistička obrada podataka
Kursu je prisustvovalo 19 polaznika iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Turske, Poljske i Srbije, pretežno iz nacionalnih metroloških instituta. Svi učesnici dobili su sertifikate o učešću na tehničkom kursu obuke „Proficiency Testing in Chemistry”.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0049.php
 
 
Obuka iz oblasti merenja gustine
7. maj 2013. godine
U periodu od 23-25. aprila 2013. godine dva predstavnika Direkcije za mere i dragocene metale učestvovala su na obuci „Density measurement training“ iz oblasti merenja gustine, koja je organizovana u Nacionalnom metrološkom institutu u Austriji – BEV. Organizator obuke je nemački institut za metrologiju, PTB u okviru PTB projekta „Promotion of regional cooperation of the countries in South Eeast Europe in the field of quality infrastructure“.
Predavači su bili Christian Buchner, rukovodilac laboratorije za masu, određivanje količine i gustine, metrolozi Dietmar Steindl, i Pohl Fratzl iz instituta BEV.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130507.php
 
 
Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti metrologije između Direkcije za mere i dragocene metale i Hrvatskog mjeriteljskog instituta
29. april 2013. godine
Dana 29. aprila 2013. godine Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Hrvatski mjeriteljski institut (HMI) potpisali su Sporazum o saradnji u oblasti metrologije. Sporazum o saradnji u oblasti metrologije potpisali su Vida Živković, direktor DMDM i prof. dr sc. Davor Zvizdić, direktor HMI.
Cilj Sporazuma o saradnji u oblasti metrologije je da se zajedničkim aktivnostima obezbedi, pored ostalog, unapređenje saradnje DMDM i HMI kroz razmenu informacija i iskustava u oblasti metrologije, organizovanje međusobnih poseta stučnjaka, učešće na seminarima, radionicama i drugo.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0048.php
 
 
Promocija publikacije „Izgradnja poverenja - Komplet alata za ocenjivanje usaglašenosti”
26. april 2013. godine
Dana 26. aprila 2013. godine Privredna komora Srbije i Institut za standardizaciju Srbije zajednički su promovisali publikaciju „Izgradnja poverenja – Komplet alata za ocenjivanje usaglašenosti”.
Publikaciju „Izgradnja poverenja – Komplet alata za ocenjivanje usaglašenosti“ izdale su Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), a Institut za standardizaciju Srbije objavio je ovu publikaciju na srpskom jeziku uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru programa za razvoj privatnog sektora u Srbiji – ACCESS.
Ova publikacija je namenjena, pre svega, malim i srednjim preduzećima koja su orijentisana ka izvozu, ali i regulatornim organima, telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i udruženjima potrošača.
Pored ostalih govornika na promociji publikacije „Izgradnja poverenja – Komplet alata za ocenjivanje usaglašenosti“, Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, predstavila je ulogu ove Direkcije u ocenjivanju usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0047.php
 
 
Obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem
24. april 2013. godine
Dana 19. aprila 2013. godine u Ministarstvu finansija i privrede održana je obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13) kojim je transponovana Direktiva broj 2009/23/EZ, koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem.
Obuka je organizovana, od strane predstavnika Direkcije za mere i dragocene metale i Ministarstva finansija i privrede, za domaće proizvođače vaga sa neautomatskim funkcionisanjem, uvoznike, odnosno ovlašćene distributere stranih proizvođača, kao i za ovlašćena tela za obavljanje poslova overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130424.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0046.php
 
 
Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala
19. april 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 35/13 od 17. aprila 2013. godine objavljen je Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala, koji stupa na snagu 25. aprila 2013. godine, a počinje da se primenjuje 17. maja 2013. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje obrazac i sadržina službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.
 
 
TrainMiC kurs
16. april 2013. godine
U okviru programa obuke za merenja u hemiji (TrainMiC), koji se održava u saradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom i Institutom za referentne materijale i merenja (JRC-IRMM), kao nosiocem ovog programa, a podržanim od strane Evropske komisije, u Direkciji za mere i dragocene metale je održan četrnaesti TrainMiC kurs u periodu od 10-11. aprila 2013. godine. Teme koje su bile predstavljene, a odnosile su se na zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, tačka 5. Tehnički zahtevi, su sledeće: Metrologija u hemiji, Sledivost rezultata merenja, Validacija postupka merenja unutar laboratorije, Statistika za analitičku hemiju-deo 1, Statistika za analitičku hemiju-deo 2, Nesigurnost merenja-principi, Nesigurnost merenja-pristupi, Praktičan primer vežbe EX 25 Merne koncentracije arsena u podzemnoj vodi.
Obuci je prisustvovalo 15 polaznika iz Direkcije za mere i dragocene metale. Kurs su vodili predavači Dragan Nikolić, vođa nacionalnog TrainMiC tima i Jelena Bebić, član nacionalnog TrainMiC tima.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0045.php
 
 
Obuka u Holandskom metrološkom institutu - VSL iz oblasti etaloniranja mernih sredstava protoka tečnosti
1. april 2013. godine
U periodu od 18. marta do 21. marta 2013. godine dva predstavnika Direkcije za mere i dragocene metale učestvovala su na obuci iz oblasti etaloniranja mernih sredstava protoka tečnosti koja je organizovana u Metrološkom institutu u Holandiji - VSL. Predavači su bili metrolozi odgovorni za nacionalne etalone i sledivost merenja protoka tečnosti i gasa - Eric Smith, Mr. Rens van den Brink i Ros Rath.
Obukom su bile obuhvaćene sledeće oblasti: Gravimetrijska, volumetrijska, master meter, pipe prover i tower metoda etaloniranja; Modeli etaloniranja (izračunavanje greške merenja); Analiza merne nesigurnosti; Uticaj viskoznosti, gustine, temperature i pritiska u postupku etaloniranja; Specifični zahtevi za etaloniranje različitih tipova mernih sredstava protoka; Prikaz referentnih dokumenata BIPM, OIML, API i ISO.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0044.php
 
 
40 godina Tehničkog opitnog centra
29. mart 2013. godine
U Domu Garde na Topčideru 22. marta 2013. godine svečano je obeleženo 40 godina Tehničkog opitnog centra. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Generalštaba VS, preduzeća namenske industrije, naučnih institucija i drugih organizacija. O radu Tehničkog opitnog centra govorio je direktor, pukovnik profesor dr Slobodan Ilić. On je podsetio na osnovnu misiju TOC da ispita i oceni kvalitet svih sredstava naoružanja i vojne opreme proizvedenih u zemlji ili u inostranstvu, koja se uvode u naoružanje Vojske Srbije, radi njene modernizacije. Proslavi su prisustvovali i predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130329.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0043.php
 
 
Sastanak evropskih metroloških asocijacija u organizaciji EURAMET u Briselu
28. mart 2013. godine
U Briselu je 21. marta 2013. godine održan EURAMET sastanak delegata ministarstava država članica koje će se uključiti u budući Evropski metrološki program za inovacije i istraživanja (EMPIR) i predstavnika Nacionalnih metroloških institucija (NMI) tih zemalja. Domaćin sastanka je bilo belgijsko Ministarstvo ekonomije, MSP, zapošljavanja i energije.
Ključne teme sastanka su se odnosile na sadržaj i vreme trajanja projekta EMPIR, faze projekta, finansiranje projekta u periodu njegovog sprovođenja i specificiranje nacionalne podrške EMPIR projektima. Predavači su bili predstavnici EURAMET i nadležni iz Evropske komisije iz DG RTH. Sastanku su prisustvovali predstavnici 23 zemlje koje će učestvovati u ovom programu. Delegaciju Srbije, koja se po prvi put uključuje kao član u evropske razvojne metrološke projekte, predstavljale su Jelena Popović, pomoćnik ministra finansija i privrede i Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale. Pomoćnik ministra je istakla da nadležno Ministarstvo pruža jasnu sveukupnu podršku učešću Srbije u EMPIR projektu. Naglasila je da je to posebno značajno za našu privredu i podizanje njene konkurentnosti na tržištu za oblasti kao što su energetika, zdravstvo, bezbednost, zaštita životne sredine i sl.
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0042.php
 
 
Obaveštenje o pokretanju testova ispitivanja osposobljenosti (PT šema) u oblasti etaloniranja merila
15. mart 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale će organizovati testove ispitivanja osposobljenosti (PT šeme) u oblasti optičkog zračenja (za etaloniranje spektrofotometara i za etaloniranje reflektometara), i u oblasti zapremine tečnosti (za etaloniranje laboratorijskih merila od stakla). Zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutim PT šemama mogu da se prijave do 15. aprila 2013. godine. Za sve potrebne informacije o prijavi zainteresovani se mogu obratiti na mejl adrese: jelenabebic@dmdm.rs i zarkov@dmdm.rs za oblast optičkih veličina, kao i tanasic@dmdm.rs i ljmicic@dmdm.rs za oblast zapremine tečnosti.
 
 
Sastanak sa potencijalnim provajderima za ispitivanje osposobljenosti
11. mart 2013. godine
Akreditaciono telo Srbije (ATS) je pre godinu dana započelo intenzivne aktivnosti na proširenju oblasti rada na akreditaciji provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PT provajdera) prema SRPS ISO/IEC 17043:2011. U međuvremenu, krajem 2012. godine, akreditacija PT provajdera odlukom Generalne skupštine EA postaje deo EA MLA sporazuma. U skladu sa tim preduzeto je niz aktivnosti: od formiranja dokumenata sistema menadžmenta, obuke ocenjivača do sticanja praktičnog iskustva u ocenjivanjima drugih akreditacionih tela (ESYD - Akreditaciono telo Grčke).
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/sastanak-sa-potencijalnim-provajderima-za-ispitivanje-osposobljenosti
 
 
Prvi komb generator u Republici Srbiji instaliran u Direkciji za mere i dragocene metale
5. mart 2013. godine
U periodu od 25 – 27. februara 2013. godine u Laboratoriji za dimenzione veličine DMDM izvršena je instalacija i puštanje u rad komb generatora – sintisajzera optičkih frekvencija. Komb generator je novi nacionalni etalon dužine i optičkih frekvencija Republike Srbije. Nabavkom komb generatora bitno su unapređene i poboljšane merne mogućnosti DMDM u oblasti merenja dužine i optičkih frkvencija putem ostvarivanja novog etalona talasnih dužina (frekvencija) laserskog zračenja u optičkom delu spektra.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130305.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0041.php
Informacije o Menlo komb generatorima koje poseduju institucije u svetu, među kojima je i DMDM, mogu se naći na adresi http://www.frequencycomb.com
 
 
Učešće DMDM u međunarodnom ključnom poređenju EURAMET.L-K1.2011 - EURAMET projekat 1218
5. mart 2013. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) učestvuje u ključnom poređenju EURAMET.L-K1.2011 - EURAMET projekat 1218: Etaloniranje graničnih mera dužine interferometrijskom metodom. EURAMET.L-K1.2011 je ključno poređenje koje je pokrenuto da bi se obezbedila tehnička osnova za proveru mernih mogućnosti (CMCs) laboratorija nacionalnih metroloških instituta (NMI) u oblasti etaloniranja graničnih mera dužine. DMDM u ovoj oblasti merenja dužine ima objavljene CMCs u bazi podataka BIPM u okviru međunarodnog aranžmana CIPM MRA još od 2005. godine, a koje ovim poređenjem treba i da potvrdi. Potvrđivanje se generalno vrši, na osnovu zahteva CCL, učestvovanjem u odgovarajućim međunarodnim ključnim i dopunskim poređenjima, i to bar jednom u intervalu od 7 – 10 godina.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130304.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0040.php
 
 
ДМДМ примљена у чланство EURACHEM
28. фебруар 2013. године
На састанку Техничког комитета EURAMET TC-MC, одржаном од 4-8. фебруара 2013. године у Брауншвајгу, Немачка, у оквиру пленарне седнице, у излагању председавајућег EURACHEM (мреже организација широм Европе са циљем успостављања система за међународну следивост хемијских мерења) г. Бертила Магнусона (Bertil Magnusson) објављена је информација да је Дирекција за мере и драгоцене метале примљена у чланство EURACHEM као контакт организација преко које и остале националне организације (Српско хемијско друштво, Српско биохемијско друштво и др.) могу да се укључе у активности EURACHEM.
EURACHEM представља основу за аналитичку хемију и питања квалитета у Европи. Једна од главних улога је да обезбеди оквир за усклађену и олакшану сарадњу националних EURACHEM активности.
Опширније на адреси: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130228.php
Додатне информације о активностима EURACHEM могу се наћи на адреси http://www.eurachem.org/
 
 
Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem
26. februar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 17/13 od 21. februara 2013. godine objavljen je Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem, koji stupa na snagu 1. marta 2013. godine.
Ovim pravilnikom, kojim je transponovana Direktiva 2009/23/EC koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem (Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI), bliže se propisuju zahtevi za vage sa neautomatskim funkcionisanjem, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati vage sa neautomatskim funkcionisanjem na tržištu, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.
 
 
Obuka u DMDM za ispitivanje softvera u merilima iz MID
18. februar 2013. godine
U okviru tehničke saradnje između RTV (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) i DMDM, decembra 2012. godine u RTV je organizovana obuka za ispitivanje softvera u merilima iz MID, u skladu sa WELMEC Guide 7.2. U cilju upoznavanja zaposlenih u DMDM o temama sa ove obuke, u Direkciji za mere i dragocene metale je 14. februara 2013. godine održana interna obuka. Internu obuku o ispitivanju softvera u merilima održali su Tatjana Cincar-Vujović, šef Odseka za električne veličine i Dragan Pantić iz Grupe za masu, silu i pritisak.
Obuci su prisustvovali zaposleni iz DMDM, iz Sektora za razvoj metrologije, Odeljenja za metrološki nadzor i Odseka za kontrolu i nadzoru Beograd, Novi Sad i Kruševac. Kroz prezentaciju je dat pregled WELMEC Guide 7.2 sa osvrtom na Direktivu Evropskog Parlamenta i Saveta o mernim instrumentima – MID i vezama između ta dva dokumenta. Prisutni su se, kroz prezentaciju, delom upoznali sa odredbama WELMEC Guide 7.2 i radom radne grupe WELMEC WG7, u čijim aktivnostima učestvuje i DMDM preko svojih predstavnika.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130218.php
Galerija slika: http://www.dmdm.gov.rs/lt/GS0039.php
 
 
Obaveštenje svim proizvođačima predmeta od dragocenih metala, uvoznicima predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnicima koji zastupaju stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala na tržištu RS
14. februar 2013. godine
Proizvođačima predmeta od dragocenih metala, uvoznicima, odnosno zastupnicima koji zastupaju stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala na tržištu Republike Srbije Direkcija za mere i dragocene metale uputila je obaveštenje o stupanju na snagu Pravilnika o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika, koji počinje da se primenjuje od 1. maja 2013. godine, kao i Pravilnika o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala, koji počinje da se primenjuje od 1. februara 2014. godine, kako bi obavljanje svoje delatnosti blagovremeno uskladili sa odredbama ovih pravilnika. Tekst obaveštenja možete preuzeti ovde.
 
 
Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale i Nacionalne organizacije potrošača Srbije
7. februar 2013. godine
Dana 7. februara 2013. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS). Osnovni cilj Sporazuma je uspostavljanje poslovne saradnje između DMDM i NOPS radi jačanja veza u oblasti metrologije i zaštite potrošača. Sporazum su potpisali mr Vida Živković, direktor DMDM i Goran Papović, predsednik Upravnog odbora Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/lt/Vest20130207.php
 
 
Preko 600 primljenih mišljenja o metrologiji - Evropska komisija objavila rezultate javne rasprave u vezi sa Evropskim metrološkim programom za inovacije i istraživanje (EMPIR)
4. februar 2013. godine
Evropska komisija je predstavila rezultate javne rasprave na temu „European Metrology Research Programme under Horizon 2020“. Impresivan broj od 624 odgovora je dobijen preko onlajn upitnika. Oni su pristigli iz 27 zemalja EU, i više od 10 zemalja van Evropske unije. Ovime se naglašava međunarodni interes za EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) istraživačku inicijativu, za Evropski metrološki program za inovacije i istraživanje (European Metrology Programme for Innovation and Research - EMPIR). Kao deo priprema za EMPIR, Evropska komisija je održala konsultacije zainteresovanih strana, koje su uključivale i onlajn anketu. Tokom perioda od 12 nedelja, sve do kraja decembra 2012. godine, pojedinci, kompanije i institucije su pozvane da daju svoja mišljenja na temu metrološkog istraživanja.
Analiza odgovora pruža važan uvid: u proseku 97 % učesnika smatra da su metrološka istraživanja veoma bitna sama po sebi ili su bitna za rešavanje velikih društvenih izazova, povećavajući evropsku konkurentnost i podržavajući evropsku politiku, standardizaciju i regulativu. Ovi odgovori pokazuju da postoji jasna tendencija za novim, poboljšanim članom 185 inicijative u okviru programa Horizont 2020. Shodno tome EU želi da nastavi svoje učešće u novom proširenom programu nasledniku EMRP -a. Približno 92 % od ukupnog odziva na anketu je mišljenja da je ova politička opcija veoma prikladna ili odgovarajuća.
EURAMET je veoma zadovoljan visokim odzivom. Dr Kamal Hosain, predsedavajući EURAMET-a je prokomentarisao: „Za EURAMET evaluacija je bila ključni korak u procenjivanju podrške za EMPIR. Mi smo zadovoljni što nas je veliki broj zainteresovanih strana podržao i zahvaljujemo im na njihovom doprinosu.“
Kompletan izveštaj je dostupan na:
http://ec.europa.eu/research/consultations/pdf/empir-survey-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/list_en.cfm
http://www.euramet.org/index.php?id=latestnews&tx_ttnews[tt_news]=255&cHash=7ec36ba3dffa38b7244407b76d3838dd
 
 
Seminar „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma“
30. januar 2013. godine
Tradicionalni jednodnevni seminar Akreditacionog tela Srbije (ATS) za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti sa temom „Akreditaciono telo Srbije u Evropi i svetu, značaj potpisanih sporazuma“ održan je 24. januara 2013. godine u Centru „Sava“ pred do sada najširim auditorijumom.
Seminar je okupio predstavnike resornih ministarstava, privrednih društava, strukovnih udruženja, udruženja potrošača, kao i predstavnike akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).
Cilj seminara je bilo predstavljanje značaja multilateralnih sporazuma koje je ATS potpisao sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF) prošle godine, kao i upoznavanje predstavnika akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za njihov rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije.
Opširnije na adresi: http://www.ats.rs/sr/vest/godisnji-seminar-za-akreditovana-tou-24-januar-2013
 
 
Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala
28. januar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 7/13 od 23. januara 2013. godine objavljen je Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala, koji stupa na snagu 31. januara 2013. godine, a počinje da se primenjuje po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu, odnosno od 1. februara 2014. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste, oblici, izgled i način izrade državnih žigova koji se upotrebljavaju za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala.
 
 
Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika
28. januar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 7/13 od 23. januara 2013. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika, odnosno zastupnika, koji stupa na snagu 31. januara 2013. godine, a počinje da se primenjuje po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno od 1. maja 2013. godine.
Ovim pravilnikom propisuje se oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta od dragocenih metala, oprema i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju uvoznici predmeta od dragocenih metala, odnosno zastupnici koji zastupaju stranog proizvođača predmeta od dragocenih metala na tržištu Republike Srbije, kao i sadržina i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača, znaka uvoznika, odnosno zastupnika.
 
 
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila
11. januar 2013. godine
U „Službenom glasniku RS”, broj 2/13 od 9. januara 2013. godine objavljen je Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, koji stupa na snagu 17. januara 2013. godine.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, kao i prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji.