ћирилица
latinica
 
 
 
   Arhiva > Vesti 2010  
VESTI - 2010
Obuka u DMDM „Izražavanje merne nesigurnosti prema GUM-y”
23. decembar 2010.
U Direkciji za mere i dragocene metale 23. decembra 2010. godine održana je interna obuka za zaposlene u Odsecima za kontrolu i nadzor Direkcije. Tema obuke bila je pojam i način proračuna merne nesigurnosti. Opširnije ...
 
Pravilnici o ovlašćivanju
8. decembar 2010.
29. novembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 89/10, objavljen je Pravilnik o načinu ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila i o vođenju registra ovlašćenih tela, koji je donet na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o metrologiji. Ovim pravilnikom uređuje se način ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela.

U istom broju „Službenog glasnika RS”, objavljen je i Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, koji je donet na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o metrologiji. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za privredne subjekte i druga pravna lica za obavljanje poslova overavanja merila.

 
Učešće DMDM na konferenciji u Republici BiH
6-7. decembar 2010.
6. i 7. decembra 2010. godine, u Sarajevu, u Republici Bosni i Hercegovini, održana je Međunarodna konferencija: „Mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine na putu ka integraciji u Evropsku Uniju”, sa jedinstvenom željom da se predstave nacionalne metrološke institucije u regionu i njihova iskustva u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. Opširnije . . .
 
Doneta Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora
3. decembar 2010.
23. novembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, br. 88/10, objavljena je Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora, koja je doneta na osnovu člana 45. Zakona o metrologiji. Ovom uredbom uređuje se način vršenja metrološkog nadzora i nadzora nad upotrebom zakonskih mernih jedinica.
 
Inostrana uverenja - pravilnik
22. novembar 2010.
17. novembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 86/10, objavljen je Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti, koji je donet na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o metrologiji. Ovim Pravilnikom uređuje se način priznavanja važenja u Republici Srbiji inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu.
 
Seminar „Realizovane i planirane aktivnosti u skladu sa novim zakonskim rešenjima u oblasti metrologije”
10-12. novembar 2010. - Vrnjačka Banja
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je od 10. do 12. novembra 2010. godine u Vrnjačkoj Banji, organizovala drugi, redovni, godišnji Seminar „Realizovane i planirane aktivnosti u skladu sa novim zakonskim rešenjima u oblasti metrologije”. Opširnije . . .
 
Seminar o brojilima električne energije
7-8. oktobar 2010.
Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je 7. i 8. oktobra 2010. godine u Nišu, organizovala Seminar o brojilima električne energije. Učešće u radu Seminara uzelo je 16 učesnika iz DMDM i odseka za kontrolu i nadzor (OKN), a svoje interesovanje za Seminar iskazalo je još sedam učesnika iz Srbije i dva učesnika iz Republike Srpske. Tako je planirani, interni Seminar DMDM, poprimio regionalni karakter. Opširnije ...
 
Obuka za tehničke ocenjivače prema SRPS ISO/IEC 17020:2002
4-8. oktobar 2010.
U periodu od 4. do 8.oktobra 2010. godine., od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), održana je obuka za tehničke ocenjivače za akreditaciju kontrolnih organizacija prema SRPS ISO/IEC 17020:2002. Obuka se sastojala od predavanja, praktičnih primera situacija iz prakse i polaganja testa na kraju obuke, koji je uslov za sticanje statusa kandidata za tehničke ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih organizacija u oblasti kontrolisanja merila. Iz Direkcije za mere i dragocene metale obuci je prisustvovalo 13 polaznika.
 
Doneta Uredba o visini i načinu plaćanja u oblasti metrologije
21. septembar 2010.
21. septembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 68/10, objavljena je Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale u skladu sa Zakonom o metrologiji, kao i način plaćanja tih naknada.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala ("Službeni list SCG", broj 54/05 i "Službeni glasnik RS", broj 109/09).

 
Osnovan Metrološki savet
10. septembar 2010.
Dana 8. septembra 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 63/10, objavljena je Odluka o osnivanju Metrološkog saveta, kao stručnog savetodavnog tela. Odluku je donela Vlada na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o metrologiji ( „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08).
 
Obuke u odsecima za kontrolu i nadzor DMDM
avgust 2010.
U cilju inoviranja teoretskih i praktičnih znanja i veština zaposlenih u odsecima za kontrolu i nadzor (OKN) Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) održane su obuke iz različitih stručnih oblasti iz delokruga rada Direkcije:
  • pregleda neautomatskih elektromehaničkih vaga;
  • ispitivanja vodomera i
  • etaloniranja tegova i ispitivanja komparatora mase.
Detaljnije ...
 
Novi pravilnik
23. jul 2010.
Dana 21. jula 2010. godine, u „Službenom glasniku RS”, broj 49/10, objavljen je Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja, koji stupa na snagu 28. jula 2010. godine. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o merilima za koje je obavezan pregled (“Službeni list SRJ”, 30/02, 34/02 i “Službeni list SCG”, broj 32/03).”
 
VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010
31.maj-3.juni 2010.
VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010, pod motom – Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama (The 7th International Convention on Quality – JUSK 2010, with the moto: „Quality for European and World Integrations“) održana je od 31. maja do 3. juna na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u organizaciji JUSK-a – Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, EOQ-a i ecoQ, iz Grčke.

U okviru Konvencije organizovana je Prva specijalna konferencija (ICQ 2010 – The Special Conference): Nacionalni metrološki sistem - Najnovija dostignuća (National Metrology System – State of the Art). Konferencijom su predsedavali mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Boris Laštro i Lucija Dujović, pomoćnici direktora Direkcije za mere i dragocene metale, dok su predsedavajući Sednice (Chairmen Session) bili mr Vida Živković, Lucija Dujović, dr Jelena Pantelić-Babić, mr Jadranka Marendić-Miljković i dr Branislav Tanasić, takođe svi iz DMDM.

Prezentovani su radovi predstavnika DMDM:

  • Mr Vida Živković, Boris Laštro: Modelovanje nacionalnog metrološkog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim pristupom, Uvodni rad
  • Lucija Dujović: Nova zakonska rešenja u oblasti metrologije u Republici Srbiji
  • Dr Jelena Pantelić – Babić: Etaloniranje etalona jednosmernog napona u dokumentovanom sistemu kvaliteta Direkcije za mere i dragocene metale
  • Mr Jadranka Marendić – Miljković: Metrologija vremena i frekvencije u Republici Srbiji
  • Dr Branislav Tanasić, Stanislav Aleksić, Nikola Sovrić, Ljiljana Mićić: EURAMET projekat No 1008: Rezultati regionalnog ključnog poređenja prelivne pipete zapremine 20 l.
Više o Konvenciji
 
5. sastanak EURAMET/TC-QUALITY
24-25.februar 2010.
24. i 25. februara 2010. godine, u Briselu je održan Peti sastanak Tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta - EURAMET, EURAMET/TC-QUALITY (TC-Q), na kojem su predstavnici Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) izložili prezentaciju QMS periodične reevaluacije.

Petom sastanku tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET TC-Q prisustvovali su predstavnici iz 32 države i predstavnici EURAMET, EU, EA i, po pozivu, APMP sa ukupno 61 učesnikom.

Tehničkim komitetom predsedava Pavel Klenovský, Češka, a domaćin skupa je bio SMD Belgija.

Svoje incijalne QMS prezentacije predstavili su kolege iz NILU Norveška, UBA Austrija i LATMB Latvija. Svoje QMS periodične reevaluacije prezentovali su: BIM-NCI, Bugarska, DZM, FSB-LPM, FSB-LMPD, FSB-LIMS, FER-PEL, Hrvatska, VMT/LEI, VMT/VMC, VMT/PFI, Litvanija, INM, IFIN-HH, Rumunija i DMDM, Srbija.

Posebni utisak na sve prisutne ostavila je prezentacija DMDM, Srbija, koju je izlagala direktor mr Vida Živković, uz podršku Borisa Laštra, pomoćnika direktora Sektora za razvoj metrologije i Tatjane Cincar-Vujović, šefa Odseka za električne veličine. Predsedavajući je konstatovao da je prezentacija Direkcije QMS reevaluacije sažeta, jezgrovita, pregledna, jasna i sa vidljivim rezultatima. Kolege iz drugih NMI su, po izlaganju, prilazili timu DMDM čestitajući na uspešnoj prezentaciji.

Posebna izlaganja imali su gospodin Trevor Thompson, UKAS, EA na temu: "Aktuelni rezultati etaloniranja" i gospodin Christophe Quetel, IRMM, EU, na temu: "Metode validacije i sledivosti u slučaju merenja neorganske hemijske reference u IRMM – ilustracija i primeri".

Na poziv za učešće na sastanak TC-Q, odazvala se gospođa Ajchara Charoensook, APMP (Asia Pacific Metrology Programm), Azija, koja je prezentovala rad na temu: "Metrologija Azije, veza između akreditacije i metrologije".

Sastanak je završen zvaničnim pozivom i potvrdom da će se sledeći redovni godišnji sastanak TC-Q održati februara 2011. u Beogradu, u organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale.

 
Nove naknade za pokriće troškova
2. januar 2010.
U „Službenom glasniku RS“, br. 109/2009 od 25.12.2009. godine objavljene su Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala, koje su stupile na snagu 2. januara 2010. godine. Naplaćivanje naknada počeće od dana stupanja na snagu pomenutih odluka.
 
DMDM više ne prima zahteve iz oblasti igara na sreću
1. januar 2010.
U skladu sa zaključcima sa sastanka, koji je održan 2. decembra 2009. godine u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja sa predstavnicima Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) i Uprave za igre na sreću iz Ministarstva finansija, dogovoreno je da DMDM postupa po zahtevima stranaka u vezi sprovođenja propisa iz oblasti igara na sreću do 31. decembra 2009. godine.

Shodno tome, od 1. januara 2010. godine Direkcija za mere i dragocene metale više ne prima pomenute zahteve.

Za sve potrebne informacije stranke treba da se obrate nadležnoj Upravi za igre na sreću u Ministarstvu finansija.