ћир lat eng
 
 
   Vesti  
VESTI
 
Generalna skupština EURACHEM-a održana 20. i 21. maja 2021.
24. maj 2021. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, učestvovala je na 37. Generalnoj skupštini EURACHEM-a, čiji je domaćin bila Češka, a skupština je održana on-line.
EURACHEM predstavnja mrežu organizacija u Evropi, čiji je cilj uspostavljanje sistema za međunarodnu sledivost hemijskih merenja i promociju dobre laboratorijske prakse. Predstavnik Srbije u EURACHEM-u, kao punopravnog člana, je Direkcija za mere i dragocene metale.
Skupštini EURACHEM-a prisustvovalo je 49 članova, a izvršen je izbor novih članova na upravnim mestima u organizaciji, predstavljene su aktivnosti u 2020. godini, objavljeni dokumenti i predstavnici zemalja članica su prezentovali svoje nacionalne izveštaje za proteklu godinu.
Više informacija na linku: https://www.eurachem.org/.
 
 
Obeležen Svetski dan metrologije
21. maj 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu DMDM) obeležila je Svetski dan metrologije 20. maja 2021. godine. Tim povodom, održana je online konferencija na temu ,,Merenja u zdravstvu''.
Svetski dan metrologije obeležava se povodom godišnjice potpisivanja Metarske konvencije, kojom je 1875. godine uspostavljen okvir za međunarodnu saradnju u oblasti metrologije za industrijsku, trgovinsku i društvenu primenu. Kao potpisnik Metarske konvencije od 1879. godine, Srbija već pune 142 godine primenjuje Međunarodni sistem jedinica.
Svake godine, određenoj temi se posvećuje više pažnje, pa je tako 2021. godine, tema Svetskog dana metrologije ,,Merenje u zdravstvu''.
Prethodnih godina akcenat je bio na reviziji Međunarodnog SI sistema jedinica, kao i na Četvrtoj industrijskoj revoluciji, koja je predstavljala nezaobilaznu temu kada se govorilo o napretku i razvoju. Međutim, pandemija Covid-19 donela je brojne neočekivane situacije, pa su tako svi resursi i znanje usmereni na istraživanje novih načina rada i primene tehnologije u oblasti zdravstva. Metrologija već ima široku primenu u dijagnostici i lečenju, kao i u stalnom unapređivanju medicinskih uređaja u cilju obezbeđivanja preciznih i pouzdanih merenja.
Evropska i svetska metrološka zajednica već uveliko rade na razvoju novih metoda i unapređenju sistema merenja, a kroz saradnju sa naučnim i međunarodnim metrološkim organizacijama, DMDM obezbeđuje razmenu i prenošenje informacija od značaja za javnost u našoj zemlji. S tim u vezi, u okviru Evropske regionalne metrološke organizacije, u toku su brojni istraživačko-razvojni projekti koji se bave istraživanjem uticaja pandemije Covid-19 i razvojem metoda i tehnika merenja kao podrške dijagnostikovanju i lečenju. Na primer, istraživanja se bave razvojem tačnih i pouzdanih testova za otkrivanje virusa SARS-CoV-2 , zatim unapređenjem testova i razvojem novih softvera za otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, razvojem novih metoda u borbi protiv rezistencije na antibiotike, razvoj softvera za ispitivanje zaštitnih maski za lice i drugo. Metrologija, kao nauka o merenjima, igra važnu ulogu u odgovoru na globalnu krizu javnog zdravlja i u pronalaženju odgovora na pitanja koja zdravstveni sistem traži.
Tokom konferencije prezentovane su sledeće teme:
  • Metrologija doza jonizujućih zračenja u funkciji zaštite zdravlja – Dr Miloš Živanović, Institut za nuklearne nauke ,, Vinča”
  • Sledivost merenja koncentracije ozona u ambijentalnom vazduhu – Jasmina Zukan Banović, DMDM
  • Uloga i značaj Laboratorije za optičke veličine u zaštiti zdravlja i bezbednosti ljudi – Boban Zarkov, DMDM
  • Sledivost merenja u oblasti ultrazvučne terapeutike – Boris Laštro, DMDM
  • Tehnike/metode neinvanzivnog merenja krvnog pritiska – Dragan Pantić, DMDM
  • EMPIR projekat: metrologija u oblasti aplikacije lekova – Predrag Selaković, DMDM
  • Praktična primena metrologije u zdravstvu - dr. Sunčica Panić, KBC ,,Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Na kraju konferencije istaknuto je da će DMDM nastaviti da se bavi izazovima u oblasti merenja, kao i da će nastaviti da razvija i osigurava primenu odgovarajuće infrastrukture merenja u cilju prevencije i unapređenja našeg zdravlja.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja (PT šeme) iz oblasti dimenzionih veličina
14. maj 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale ( u daljem tekstu: DMDM), Grupa za dužinu, optičke veličine i akustiku planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje (PT-šemu) u oblasti dimenzionih veličina i to:
1. Etaloniranje mernih lenjira
Sve zainteresovane laboratorije iz zemlje i regiona koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT-šemi, mogu da podnesu svoj zahtev/prijavu u slobodnoj formi na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, na email: office@dmdm.rs ili na email: nebojsastankovic@dmdm.rs najkasnije do 14. 06. 2021. godine.
Laboratorije učesnice će snositi troškove međulaboratorijskog poređenja kao i troškove transporta predmeta etaloniranja. Laboratorije su u obavezi da same obezbede transport etalona do naredne laboratorije učesnice, a u skladu sa rasporedom iz tehničkog protokola poređenja.
DMDM će, kao pilot laboratorija, nakon prikupljanja prijava, svim učesnicama dostaviti tehnički protokol poređenja i odrediti datum početka navedene aktivnosti.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD. Takođe je potrebno uplatiti i dve Republičke administrativne takse u iznosu od po 320,00 RSD.
 
 
Svetski dan metrologije – 20. maj 2021. godine Merenje u zdravstvu
13. maj 2021. godine
20. maj je Svetski dan metrologije, koji se obeležava na godišnjicu potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Ovaj sporazum pruža osnovu za svetski koherentni sistem merenja koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i poboljšanje kvaliteta života, zaštitu zdravlja i životne sredine.
Tema Svetskog dana metrologije 2021. godine je Merenje u zdravstvu. Ova tema je izabrana kako bi se stvorila svest o važnoj ulozi koju merenje ima u zdravstvu, a time i dobrobiti svakog od nas.
Širom sveta nacionalni metrološki instituti neprekidno unapređuju metrologiju - nauku o merenjima, razvojem i validacijom novih mernih metoda sa manjom mernom nesigurnošću. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u poređenjima merenja koje koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) kako bi se osigurala pouzdanost rezultata merenja širom sveta.
Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke koje imaju za cilj usklađivanje metroloških zahteva širom sveta u mnogim oblastima. OIML takođe upravlja OIML sistemom sertifikacije (OIML -CS) koji olakšava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu merilima koja podležu zakonskoj kontroli.
Međunarodne metrološke organizacije pružaju neophodno poverenje u rezultate merenja, obezbeđujući zdravu osnovu za današnju globalnu trgovinu i pomažući nam da se pripremimo za buduće izazove.
Svetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima širom sveta.
 
 
Zakon o predmetima od dragocenih metala
11. maj 2021. godine
Zakon o predmetima od dragocenih metala objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine. Ovaj zakon stupa na snagu 18. maja 2021. godine, osim člana 25. ovog zakona, koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.
Novim zakonom se vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku i unapređuje se sistem kontrole predmeta od dragocenih metala. Dodatno se razrađuje otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala i uvodi se pojam otkupljivača, koji će otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala vršiti na označenom otkupnom mestu i tom prilikom izdavati otkupni list.
Zakonom se preciziraju odredbe koje se odnose na nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala. Naime, Direkcija za mere i dragocene metale zadržava nadležnost za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala i proizvođačima tih predmeta, a tržišni inspektori će sprovoditi nadzor nad prometom predmeta i otkupljivačima predmeta, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje evidencija prometa u trgovini i tržišni nadzor. Predloženim unapređenjima zakonskih rešenja doprinosi se efikasnijoj kontroli i unapređenju nadzora nad prometom predmeta od dragocenih metala.
Zakonom je ukinuta mogućnost ovlašćivanja tela za ispitivanje i žigosanje predmeta, s obzirom da od 2011. godine, kada je ta mogućnost uvedena, nije bilo zainteresovanih privrednih subjekata za obavljanje tih poslova. Takođe je ukinuto oročavanje važenja znaka proizvođača, uvoznika i zastupnika, koji je do sada važio 10 godina, čime se olakšava poslovanje tih privrednih subjekata.
Potrošačima, odnosno kupcima predmeta od dragocenih metala se omogućuje vanredno ispitivanje finoće predmeta od dragocenog metala u DMDM, što predstavlja dodatnu zaštitu pri kupovini ovih predmeta.
Novim zakonskim rešenjima obezbeđuje se visok kvalitet predmeta od dragocenih metala na tržištu, kao i poštena tržišna utakmica u cilju zaštite interesa, kako potrošača, tako i proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika predmeta od dragocenih metala.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11 i 15/16), Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubno-protetske predmete („Službeni list SRJ”, broj 8/95), Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, broj 116/13) i Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 35/13).
Preuzeto sa: https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/888/zakon-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html
 
 
Šesnaesti sastanak Tehničkog komiteta za kvalitet EURAMET TC-Q
10. maj 2021. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, Tamara Đekić, izvršilac na poslovima kvaliteta u Grupi za sertifikaciju, u periodu od 20. do 22. aprila 2021. godine, prisustvovala je sastanku Tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta – EURAMET TC-Q.
Sastanku, koji je održan putem video konferencije, prisustvovalo je oko 60 predstavnika nacionalnih metroloških instituta, imenovanih instituta, kao i drugih povezanih organizacija poput COOMEТ, SIM, EA.
Tokom sastanka, predstavljeni su noviteti i aktuelnosti iz ugla primene zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i prezentovane su periodične re-evaluacije sistema menadžmenta kvalitetom, koje predstavljaju jedan od načina pružanja poverenja u međunarodno priznate mogućnosti merenja i etaloniranja. Ove godine, svoje sisteme predstavili su instituti: Bosne i Hercegovine (IMBiH), Litvanije (FTMC, LEI), Kraljevine Norveške (JV, DSA, NILU), Slovačke Republike (SMU), Kraljevine Danske (DFM, HBK-DPLA, DTI, FORCE, TRESCAL, DTU) i Kraljevine Švedske (RISE, SSM).
 
 
Objavljen Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa
28. april 2021. godine
U “Službenom glasniku RS”, broj 41/21 od 23. aprila 2021. godine objavljen je Pravilnik o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa. Ovim pravilnikom bliže se propisuju zahtevi za drumske i železničke cisterne sa merenjem nivoa, njihovo označavanje, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva, metode merenja, način ispitivanja tipa drumskih i železničkih cisterni sa merenjem nivoa, kao i način i uslovi overavanja tih cisterni.
 
 
Objavljen Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
26. april 2021. godine
U “Službenom glasniku RS”, broj 37/21 od 14. aprila 2021. godine objavljen je Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli. Ovim pravilnikom propisuju se sve vrste merila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda, za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ili odobrenje tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenski intervali periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija za mere i dragocene metale, kao i vrste merila čije overavanje obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila.
Ovaj pravilnik stupio je na snagu 22. aprila 2021. godine.
 
 
Državni sekretar Ministarstva privrede Milan Ljušić posetio je Direkciju za mere i dragocene metale
6. april 2021.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede, Milan Ljušić posetio je 2. aprila 2021. godine, Direkciju za mere i dragocene metale (DMDM).
Državni sekretar je u pratnji Čedomira Belića, v.d. direktora DMDM i Nikole Petrovića, v.d. pomoćnika direktora za Sektor za razvoj metrologije, obišao laboratorije za masu, dužinu, velike i male zapremine, temperaturu, hemiju, dragocene metale i električne veličine, gde se detaljno upoznao sa aktivnostima na održavanju, usavršavanju i razvijanju nacionalnih etalona, međunarodnim projektima u kojima DMDM učestvuje, kao i drugim poslovima koje DMDM obavlja.
Nakon obilaska laboratorija Milan Ljušić i Čedomir Belić imali su sastanak na kome su razmatrali aktuelne teme iz nadležnosti DMDM.
 
(5)
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju TS-IM
1. april 2021. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocenene metale, Jasmina Lazarević, metrolog u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, 25. marta 2021. godine učestvovala je u radu EURAMET Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (EURAMET TC-IM) koji je održan putem video veze.
Organizator sastanka bio je EURAMET. Sastanku je prisustvovalo oko 45 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih metroloških instituta (NMI) iz različitih zemalja sveta, EURAMET, COOMET, SIM i BIPM.
Glavna tema sastanka je bila digitalizacija izdavanja sertifikata (DCC), kroz trenutno aktuelne projekte u okviru Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju, statusi aktuelnih EMPIR projekata, aktuelnih Evropskih metroloških mreža (EMN), projekata vezanih za izradu vodiča za etaloniranje i različitih vidova usavršavanja iz oblasti metrologije.
 
 
Početak letnjeg računanja vremena u 2021. godini
24. mart 2021. godine
Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2021. godini počinje 28. marta 2021. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Objavljen Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja metrološkog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana metrološkog nadzora
2. mart 2021. godine
U “Službenom glasniku RS”, broj 16/21 od 26. februara 2021. godine objavljen je Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja metrološkog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana metrološkog nadzora.
Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi procene rizika, učestalost vršenja metrološkog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana metrološkog nadzora.
 
 
Sastanak partnera EMPIR projekta 16RPT02 ALCOREF
12. februar 2021. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, 27. i 28. januara 2021. godine učestvovala je na sastanku partnera nakon 42 meseca trajanja projekta 16RPT02 ALCOREF – Sertifikovani forenzički referentni materijali etanola u vodi, na Evropskom metrološkom projektu za inovacije i razvoj – EMPIR.
Sastanak je održan putem video-konferencije, a prisustvovali su predstavnici Bosne i Hercegovine, Španije, Francuske, Poljske, Grčke, Litvanije, Nemačke, Turske, Rumunije i Srbije. Na ovom završnom sastanku u okviru 16RPT02 ALCOREF projekta, sumirani su rezultati projekta i prezentovani planovi svih partnera za njihovu buduću primenu i razvoj oblasti proizvodnje SRM-a.
Za više informacija pogledati sajt projekta.
 
 
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale na sastanku EURAMET Tehničkog komiteta za metrologije u hemiji
11. februar 2021. godine
Predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale, dr Jelena Bebić, rukovodilac Grupe za metrologiju u hemiji, aktivno je učestvovala, od 1. do 3. februara 2021. godine na EURAMET Tehničkom komitetu za metrologije u hemiji (EURAMET TC-MC) kao i na sastanku potkomiteta za organske i bio analize i gasne analize koji je održan putem video-konferencije.
Sastanku EURAMET TC-MC prisustvovalo je preko 50 eminentnih stručnjaka, predstavnika Nacionalnih Metroloških Instituta (NMI) i imenovanih laboratorija iz većine evropskih zemalja.
 
 
Objavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o nacionalnim etalonima
21. januar 2021. godine
U “Službenom glasniku RS”, broj 3/21 od 15. januara 2021. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o nacionalnim etalonima koji stupa na snagu 23. januara 2021. godine.
Ovom izmenom pravilnika omogućeno je da se stranka oslobodi obaveze da uz zahtev za proglašenje nacionalnog etalona i imenovanje nosioca nacionalnog etalona dostavi odgovarajući akt o akreditaciji, budući da je Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ državne uprave, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupu dužna da to učini po službenoj dužnosti.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast laboratorijska merila od stakla
19. januar 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za zapreminu i protok planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast laboratorijska merila od stakla u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 19. februara 2021. na email: office@dmdm.rs .
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer merilo u poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast laboratorijska merila od plastike
19. januar 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za zapreminu i protok planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast laboratorijska merila od plastike u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 19. februara 2021. na email: office@dmdm.rs .
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer merilo u poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast piknometri
19. januar 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za zapreminu i protok planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast piknometri u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 19. februara 2021. na email: office@dmdm.rs .
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer merilo u poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast etalon graduisane posude od stakla
19. januar 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za zapreminu i protok planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast etalon graduisane posude od stakla u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 19. februara 2021. na email: office@dmdm.rs .
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer merilo u poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD.
 
 
Obaveštenje o pokretanju postupka međulaboratorijskog poređenja iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom
19. januar 2021. godine
Direkcija za mere i dragocene metale, Grupa za zapreminu i protok planira da za zainteresovane akreditovane i druge laboratorije organizuje međulaboratorijsko poređenje iz oblasti zapremine tečnosti, podoblast uređaji zapremine sa klipom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Sve zainteresovane laboratorije koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju (PT-šemi), mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 19. februara 2021. na email: office@dmdm.rs .
U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija i njihovih obima aktivnosti na poslovima etaloniranja, Direkcija ѕa mere i dragocene metale naknadno će izabrati transfer merilo u poređenju i započeti sprovođenje navedene aktivnosti. Za dodatne informacije http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe poređenja iznosiće 34.000,00 RSD.
 
 
Vesti - 2020 Vesti - 2019
Vesti - 2018 Vesti - 2017
Vesti - 2016 Vesti - 2015
Vesti - 2014 Vesti - 2013
Vesti - 2012 Vesti - 2011
Vesti - 2010 Vesti - 2009
Vesti - 2008 Vesti - 2007