ћир lat eng
 
 
   Usluge > Takse i naknade  
TAKSE I NAKNADE
Takse
Uz zahteve koji se podnose Direkciji za mere i dragocene metale potrebno je priložiti dokaze o uplati administrativne takse.
 
Podaci za uplatu
  Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa
Iznos: prema donjoj tabeli
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17).
 
Iznosi uplata za administrativne takse prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 , 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-ispr, 50/18, 95/18 i 38/19 – usklađeni dinarski iznosi)
 
Spisi i radnje Iznos
[dinara]
Tarifni broj
Zahtev 320,00 Tarifni broj 1
Zahtev za etaloniranje 320,00 + [320,00 x (broj uverenja)] Tarifni broj 1
Tarifni broj 11
Zahtev za odobrenje tipa 320,00
+320,00
Tarifni broj 1
Tarifni broj 11
Zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 2.620,00 Tarifni broj 95
Rešenje koje se odnosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 8.330,00 Tarifni broj 95
Zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 2.620,00 Tarifni broj 95
Rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 4.180,00 Tarifni broj 95
Zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 2.620,00 Tarifni broj 95
Odluka koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 12.520,00 Tarifni broj 95
Zahtev i rešenje za određivanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala 320,00
+1.290,00
Tarifni broj 1
Tarifni broj 104
Zahtev i rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 320,00
+1.290,00
Tarifni broj 1
Tarifni broj 104
Zahtev za mišljenja, tumačenja
- za fizička lica
- za pravna lica

1.600,00
13.020,00
Tarifni broj 2
Žalba 480,00 Tarifni broj 6
Prepis akata (po polutabaku originala) 320,00
+420,00
Tarifni broj 1
Tarifni broj 13
Opomena za plaćanje takse 280,00 Tarifni broj 18
Rešenja 550,00 Tarifni broj 9
 
Naknade
Naknade za pokriće troškova poslova Direkcije za mere i dragocene metale su utvrđene sledećim propisima:
 
Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije "Službeni glasnik RS" 68/2010
"Službeni glasnik RS" 72/2010
“Službeni glasnik RS” 50/2013
Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala "Službeni glasnik RS" 50/2013
 
 
   
Takse
   
Naknade