ћир lat eng
 
 
   Integrisani sistem menadžmenta  
INTEGRISANI SISTEM MENADžMENTA
Direkcija za mere i dragocene metale posvećena je pružanju kvalitetne usluge svim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i standardima najvišeg nivoa, vodeći računa o stalnoj privrženosti i prevenciji zaštite životne sredine i bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu. Svoju posvećenost održavanju i unapređenju integrisanog sistema menadžmenta, Direkcija demonstrira kroz održavanje i unapređivanje samodeklarisanog i akreditovanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025, i sertifikovanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001.
Politika integrisanog sistema menadžmenta
Integrisani sistem menadžmenta podržava mogućnosti merenja i etaloniranja koje Direkcija pruža svojim korisnicima, a koje su potvrđene objavljivanjem u bazi podataka BIPM – Međunarodnog biroa za tegove i mere kao i kroz postupak akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije. Sve usluge Direkcije dostupne su u katalogu usluga.
Direkcija poseduje sertifikate o akreditaciji od strane Akreditacionog tela Srbije za ispitivanje:
  • brojila električne energije,
  • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem,
  • taksimetara i
  • predmeta od dragocenih metala.
ATS No. 01-339: Sertifikat o akreditaciji za poslove ispitivanja / Obim akreditacije
Direkcija poseduje sertifikate o akreditaciji od strane Akreditacionog tela Srbije za etaloniranje:
  • mera dužine,
  • merila pritiska i
  • merila protoka.
ATS No. 02-039: Sertifikat o akreditaciji za poslove etaloniranja / Obim akreditacije
Integrisani sistema menadžmenta prvi put je sertifikovan 2012. godine, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001, nakon čega Direkcija nastavlja da radi na njegovoj primeni, održavanju i kontinuiranom unapređenju.
Važeći sertifikati:
Sertifikat SRPS ISO 9001:2015
Sertifikat SRPS ISO 14001:2015
Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008
Stav Direkcije je da su mišljenja i zapažanja korisnika usluga od velikog značaja za dalje unapređenje rada i pronalaženje novih mogućnosti za poboljšanje kvaliteta pruženih usluga. Informacije u vezi komunikacije sa korisnicima, dostupne su ovde.
 
Kontakt
Tamara Đekić
telefon: 011 202 44 83
faks: 011 21 81 668
E-mail: tamaradjekic@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
   
Kontakt