ћир lat eng
 
 
   O nama > Organizacija > Sektor za razvoj metrologije  
SEKTOR ZA RAZVOJ METROLOGIJE
Poslovi i zadaci
U Sektoru za razvoj metrologije obavljaju se poslovi koji se odnose na:
 • staranje o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji;
 • razvoj, ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona Republike Srbije;
 • obezbeđivanje sledivosti etalona Republike Srbije do međunarodnog nivoa;
 • obezbeđivanje metrološke sledivosti u određenim oblastima metrologije;
 • sprovođenje etaloniranja iz određenih oblasti metrologije;
 • sprovođenje metrološke ekspertize;
 • ispitivanja tipa merila, kao i na ispitivanja koja su u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;
 • distribuciju vremena;
 • predstavljanje Republike Srbije u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama;
 • uspostavljanje saradnje sa drugim nacionalnim metrološkim institutima i međunarodnim i evropskim organizacijama za metrologiju u oblasti opšte, naučne i indrustrijske metrologije;
 • saradnju sa drugim organima, privrednim subjektima i javnim službama u oblasti metrologije;
 • organizovanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja u oblasti metrologije;
 • obezbeđivanje metroloških informacija iz delokruga rada Sektora koje su od javnog interesa;
 •  učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu metroloških propisa;
 • davanje stručnog mišljenja u vezi sa pitanjima iz različitih oblasti metrologije i s tim u vezi organizovanja obuka, kao i učestvovanja na stručnim skupovima
U Sektoru za razvoj metrologije, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
Kontakt
V.D. Pomoćnika direktora: Nikola Petrović
telefon: 011 20 24 400 ; 011 32 82 736
faks: 011 21 81 668
E-mail: nikola.petrovic@dmdm.rs
   
Adresa Direkcija za mere i dragocene metale
Sektor za razvoj metrologije
Mike Alasa 14,
11000 Beograd
Republika Srbija
 
 
   
Poslovi i zadaci
   
Odsek za električne veličine, vreme i frekvenciju
   
Grupa za metrologiju u hemiji
   
Poslovi i zadaci
   
Odsek za dimenzione, optičke veličine i akustiku
   
Grupa za masu, silu i pritisak
   
Grupa za zapreminu i protok
   
Grupa za termometriju
   
Kontakt