ћир lat eng
 
 
   Usluge > Prosečne cene usluga  
Prosečne cene usluga
Prosečna vrednost naplaćenih naknada za usluge u 2019. godini
Prikazani iznosi su informativnog karaktera.
NAPOMENA: 14. decembra 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama objavljen u Sl. glasniku RS, br. 86, od 6. decembra 2019. godine, kojim su izmenjene cene usluga.
 
  Usluga odobrenja tipa / sertifikacija
Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
automatska vaga 51.000,00
neautomatska vaga 34.000,00
vodomer 42.000,00
gasomer 42.000,00
uređaj za konverziju zapremine 42.000,00
merni sistemi za tečnosti koje nisu voda 58.000,00
brojilo električne energije 42.000,00
merilo toplotne energije 42.000,00
automatsko merilo nivoa tečnosti 63.000,00
merilo brzine vozila u saobraćaju 85.400,00
merilo za merenje sile kočenja kod motornih vozila 62.500,00
opacimetar 75.000,00
 
  Usluga verifikacije merila po komadu
Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merna letva 700,00
gasomer 350,00
vodomer 200,00
merni sistem za tečnosti koje nisu voda 28.000,00
automatska vaga 28.000,00
merilo toplotne energije 2.100,00
 
  Usluga overavanja merila po komadu
Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merilo brzine vozila u saobraćaju 720,00
medicinski termometar 120,00
refraktometar koji se koristi u prometu roba i usluga 2.800,00
alkoholometar 500,00
areometar 720,00
automatska vaga 5.000,00
merni sistem za tečnosti koje nisu voda 7.000,00
rezervoar horizontalni 9.600,00
rezervoar vertikalni 34.000,00
automatsko merilo novoa tečnosti 1.400,00
merna letva 140,00
merna traka 280,00
mašine za merenje žice i kabla 1.000,00
merilo gustine tečnosti (elektronski denzitometar) 2.900,00
Merni sistem za komprimovana gasovita goriva ( CNG) 5.600,00
 
  Usluga vanrednog pregleda merila u upotrebi po komadu
Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merilo električne energije 2.800,00
gasomer 2.800,00
vodomer 2.800,00
 
  Usluga metrološke ekspertize merila po komadu
Vrsta merila Prosečna cena u dinarima
merilo električne energije 44.800,00
gasomer 44.800,00
vodomer 44.800,00
 
  Usluga kvantitavne hemijske analize dragocenih metala
Vrsta metala Prosečna cena u dinarima
srebro 4.200,00
zlato 4.200,00
 
  Usluga međulaboratorijskog poređenja po merilu: 28.000,00 din
 

Usluge etaloniranja: spektrofotometrija, radiometrija i fotometrija

Usluge ispitivanja tipa merila i etaloniranja iz oblasti hemije

Usluge ispitivanja tipa merila i etaloniranja iz oblasti dužine i akustike

Usluge etaloniranja iz oblasti zapremine

Usluge etaloniranja iz oblasti mase i pritiska

Usluge etaloniranja iz oblasti termometrije

Usluge ispitivanja tipamerila i etaloniranja iz oblasti električnih veličina

Usluge ispitivanja tipa merila i etaloniranja iz oblasti vremena, frekvencije i brzine

 
   
Prosečne cene usluga
 
Takse