ћир lat eng
 
 
 
   Pitanja i odgovori  
PITANJA I ODGOVORI
Postavite pitanje
Metrologija
1. Za koja merila je obavezno odobrenje tipa?
Videti Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja "Službeni glasnik RS" 49/2010
 
2. Gde se može naći spisak odobenih tipova merila?
Pogledati sajt Direkcije za mere i dragocene metale.
 
3. Šta je potrebno uraditi da bi se dobilo uverenje o odobrenju tipa merila?
Potrebno je:
 1. napisati zahtev za odobrenje tipa merila na memorandumu firme ili obrascu Direkcije,
 2. uplatiti administrativnu taksu (informacije 011 20 24 415),
 3. doneti primerak merila (1 komad ili 3 komada),
 4. priložiti dokumentaciju,
 5. uplatiti troškove za odobrenje tipa merila na osnovu naloga za uplatu koji ćete dobiti od Direkcije.
4. Ko i kako podnosi zahtev za odobrenje tipa merila?
Prema Zakonu o metrologiji (,,Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) podnosilac zahteva za odobrenje tipa merila koja se uvoze može da bude samo ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer stranog proizvođača merila.
Zahtev se podnosi Direkciji za mere i dragocene metale (preko pisarnice) u skladu sa informacijama na našoj internet stranici: http://www.dmdm.rs/lt/OdobrenjeTipaMerila.php.
U slučaju da za tip merila, postoji Sertifikat EZ o odobrenju/ispitivanju tipa, postupak izdavanja nacionalnog Uverenja o odobrenju tipa je pojednostavljen.
Vrste merila za koje se izdaje uverenje o odobrenju tipa merila navedene su i označene zvezdicom (*) u tabeli u članu 2. Pravilnika o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, broj 49/10 i 110/13). Za ostale vrste merila ne izdaje se Uverenje o odobrenju tipa.
 
5. Da li zahtev za odobrenje tipa može da podnese inostrani proizvođač merila?
Prema Zakonu o metrologiji (,,Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) podnosilac zahteva za nacionalno odobrenje tipa merila može da bude samo ovlažćeni predstavnik (ovlašćeni uvoznik ili ovlašćeni distributer) u Republici Srbiji. Vaš ovlašćeni predstavnik podnosi zahtev Direkciji za mere i dragocene metale u skladu sa informacijama na našoj internet strani: http://www.dmdm.rs/lt/OdobrenjeTipaMerila.php.
Sva komunikacija u vezi sa odobrenjem tipa merila ide preko Vašeg ovlašćenog predstavnika, a ne direktno sa inostranim proizvođačem merila. Uverenje o odobrenju tipa merila, takođe, se izdaje Vašem ovlašćenom predstavniku.
U slučaju da za tip merila, postoji Sertifikat EZ o odobrenju/ispitivanju tipa, postupak izdavanja nacionalnog Uverenja o odobrenju tipa je pojednostavljen.
 
6. Molimo vas da nam pojasnite da li je, po važećim propisima iz oblasti metrologije, moguće podneti zahtev za odobrenje tipa i dobiti odgovarajuće uverenje o odobrenju tipa za vrste merila, koje se ne nalaze u Pravilniku o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, br. 49/10 i 110/13)?
Samo za vrste merila, koje su definisane u čl. 4. Pravilnika o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, br. 49/10 i 110/13), a čije su funkcije u korišćenju navedene u čl. 1. ovog pravilnika, izdaje se uverenje o odobrenju tipa merila, da bi ta merila mogla da se overavaju.
 
7. Gde se etaloniraju merila?
Pogledati sajt www.ats.rs (spisak akreditovanih laboratorija za etaloniranje).
 
8. Gde se etaloniraju etaloni?
U Direkciji za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd. Merne mogućnosti DMDM pogledati na sajtu http://www.dmdm.gov.rs
 
9. Šta je referentni etalon?
Referentni etalon je etalon, koji uglavnom ima najviši metrološki kvalitet raspoloživ u datom mestu ili u datoj organizaciji, iz koga se izvode merenja koja se tu vrše.
(Međunarodni rečnik osnovnih i opštih termina u metrologiji, Savezni zavod za mere i dragocene metale, 1996, Beograd)
 
10. Kako mora da bude označeno merilo da bi bilo u skladu sa metrološkim propisima?
Merilo se stavlja na tržište ili u upotrebu samo ako je prilikom provere zadovoljilo odgovarajuće metrološke uslove i:
 • na propisan način žigosano,
 • za njega izdato uverenje o overavanju merila, ili
 • uverenje o odobrenju tipa merila.
Ostali detalji navedeni su u Pravilniku o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni glasnik RS" 57/2011).
 
11. Kako se sa žiga vidi kada je bila overa i do kada je merilo ispravno?
Rok važenja žiga ističe krajem kalendarske godine u kojoj mora da se izvrši obavezno overavanje, osim kod merila na kojima se nalazi godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima kod kojih rok važenja žiga ističe poslednjeg dana obeleženog kvartala.
Primer: vaga sa neautomatskim funkcionisanjem do 9 kg ima rok overe dve godine. Ako su pregled i overa izvršeni 15.06.2008. godine, vaga je žigosana žig nalepnicom na kojoj su dve poslednje cifre godine 10 i probušen drugi kvartal, tj izgleda ovako
što znači da je merilo ispravno do 30.06.2010. godine.
 
12. Kako prijaviti ako se sumnja u ispravnost merila?
Prijava se može izvršiti:
 • pismeno, podnošenjem zahteva za utvrđivanje ispravnosti merila na adresu Direkcije za mere i dragocene metale.
13. Molim vas da nam izađete u susret, u pitanju su državni žigovi sa oznakom 87/22. Sumnjamo da su žigovi falsifikovani, pošto smo unutar brojila pronašli probušena dva naponska kalema. U prilogu vam šaljemo izgled zatečenih žigova.
Iz priložene slike se vidi da je važenje žigova isteklo, a obaveza je distribucije da ih redovno overava. Merilo nije trebalo skidati sa mernog mesta, jer se samo tako utvrđuju svi podaci o merilu. Da niste skinuli merilo, mogli ste podneti zahtev za vanredni pregled, u slučaju sumnje u njegovu ispravnost.
 
14. Interesuje me koja oznaka na mernoj traci je žig overavanja, odnosno dokaz da je merna traka overena?
Merna traka se žigoše osnovnim i godišnjim žigom koji se stavljaju na početak merne trake sa one strane na kojoj je podela.
 
15. Planira se kupovina seta tegova M1. Dati set tegova će biti kupljen od jedne nemačke firme. Da li nemački sertifikat za etaloniranje tegova, DKD calibration certificate, važi u Srbiji, ili tegovi moraju da se etaloniraju u Direkciji za mere i dragocene metale?
Nemački sertifikat za etaloniranje tegova, DKD calibration certificate, važi u Srbiji, dakle ne morate ponovo da ih etalonirate.
 
16. Da li merni transformatori podležu izdavanju uverenja o odobrenju tipa?
U Pravilniku o vrstama merila, za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010), za merne transformatore koji se koriste za obračun električne energije, nije predviđeno izdavanje uverenja o odobrenju tipa.
 
17. Od čega zavisi cena etaloniranja staklenih termometara?
Cena etaloniranja staklenih termometara punjenih tečnošću/Liquid-in Glass (LiG) zavisi od mnogo faktora. Prvo, od samog termometra, njegove podele, broja mernih tačaka, broja termometara istog opsega, vremena potrebnog za izradu uverenja i dr.
 
18. Kakva su vaša iskustva sa vanrednim pregledom brojila i falsifikovanim žigovima?
Brojila električne energije su overavana na način definisan Naredbom o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ''Službeni list SCG'' 25/2006, dok je sada na snazi Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, "Službeni glasnik RS" 57/2011.
U Srbiji ne postoji ovlašćeni veštak za žigove na brojilima, ali u Direkciji za mere i dragocene metale postoji organizaciona celina: Odeljenje za metrološki nadzor, koje, između ostalog, obavlja i nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije.
 
19. Da li posedujete opremu za etaloniranje uređaja na visokim frekvencijama?
Direkcija za mere i dragocene metale nema opremu za etaloniranje uređaja na visokim frekvencijama.
 
20. Možete li nam etalonirati cirkometre (merne trake) sa kojima merimo prečnike plastičnih cevi?
Vašu opremu mođete etalonirati u akreditovanim laboratorijama za etaloniranje, čiji spisak možete naći na sajtu www.ats.rs.
 
21. Gde možemo da izvršimo etaloniranje merila mase?
Etaloniranje merila mase sprovode akreditovane laboratorije. Spisak laboratorija pronaći ćete na sajtu Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs.
 
22. Da li vršite etaloniranje tahometara ili, ako je odgovor negativan, ko tu uslugu obavlja?
Etaloniranje uređaja kojima se pregledaju tahografi može se obaviti u nekoj akreditovanoj laboratoriji.
 
23. Da li imate mogućnosti da organizujete međulaboratorijsko poređenje u oblasti etaloniranja uređaja za silu ili tvrdoću?
Direkcija za mere i dragocene metale nema mogućnosti za organizovanje međulaboratorijskih poređenja iz oblasti sile i tvrdoće.
 
24. Šta je potrebno i kolika je cena za etaloniranje digitalnog refraktometra tipa LR-01, serijski broj 9XXXX, merni opseg: 0-1,3330 Bx ili 95-1,5330nD, merna jedinica: Brix?
1. Potrebno je podneti zahtev za etaloniranje, obrazac zahteva nalazi se na sajtu Direkcije http://www.dmdm.rs/lt/Obrasci.php, „Zahtev za ispitivanje/etaloniranje”. U obrascu zahteva potrebno je popuniti sve tražene podatke. Zahtev mora biti popunjen, pečatiran i potpisan. Uz original zahteva podnosi se i potvrda o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 2*310,00= 620,00 din., iznos proveriti na http://www.dmdm.gov.rs/lt/TakseINaknade.php.
2. Nakon toga, šaljemo Vam predračun za etaloniranje refraktometara. Naknada za etaloniranje iznosi 10 radnih sati po 1 refraktometru u 3 tačke, koje navedete u zahtevu, ili prema opsegu merila. To bi ukupno iznosilo 10*1.400,00= 14.000,00 din.
3. S obzirom da želite etaloniranje na terenu, u na pomenute iznose treba dodati i putne troškove, koji uključuju prevoz (autobus, službeno vozilo/km) čiji se iznos naknadno definiše po podnošenju zahteva i dnevnicu ili dnevnice. Ovi troškovi se definišu tek nakon podnetog zahteva.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, ili zvanična ponuda, možete nam se obratiti.
 
25. Naša firma prvi put ima potrebu za zahtevom za etaloniranje uređaja. U pitanju je uređaj za verifikaciju termičkog tretmana u sušarama (EURO PALETE). Merni deo tog uređaja je digitalni temperaturni senzor DS XXYXX koji zadovoljava sve parametre za našu aplikaciju. Uređaj je u fazi razvoja i ima pet mernih senzora. Uređaj se usklađuje sa zahtevima ministartstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i medjunarodnim standardom ISPM-15. Naše pitanje je: Koji je način etaloniranja i koja je cena usluge?
U Direkciji za mere i dragocene metale, moguće je ispitivati/etalonirati termometre/sisteme koji se razvijaju za specifične potrebe, pa je moguće i ispitivati/etalonirati i uređaj koji razvijate za potrebe potvrde temperaturnog polja tokom procesa sušenja drvenih transportnih modela - prema zahtevima resornog ministarstva i standarda ISPM-15.
U Direkciji, moguća su ispitivanja kontaktnom metodom i ona se sprovode u temperaturnom opsegu od -196 °C do 1200 °C, što znači da zadovoljavamo temperaturni uslov iz tretmana sušenja datom u ovom standardu.
Radni sat ispitvanja/etaloniranja se određuje prema važećem propisu.
Broj radnih sati formira se prema vrstama ispitivanja, broju temperaturnih tačaka, medijuma, potrebi za utvrđivanjem stabilnosti pokazivanja uređaja, ispitvanju software ako isti postoji u uređaju i drugo. Konačni broj radnih sati utvrđuje se nakon preispitvanja zahteva, odnosno unapred dogovorenih postupaka ispitivanja.
Uverenje o etaloniranju sa rezultatima ispitivanja, greškama pokazivanja, stabilnosti pokazivanja na određeno vreme unapred dogovoreno (30 min, 1 h, ili više) izdato od Laboratorije za termometriju, glasilo bi na digitalni termometar sa pet sondi DS18S20, sadržalo bi na prvoj strani logo Međunarodnog biroa za tegove i mere, BIPM, što je prepoznatljiv znak da je naša usluga međunarodno priznata u KCDB data base u celom svetu (http://kcdb.bipm.org/appendixC/search.asp?reset=1&met=T)
 
26. Za temperaturnu sondu (koju koristimo za merenje temperature tečnosti u procesu proizvodnje soka), potrebno je izvršiti etaloniranje. Molimo Vas da nas obavestite o mogućnosti ispitivanja ispravnosti merila (sonde). Da li se uređaj šalje kod Vas i ako je tako, da li je potrebno poslati i digitalni pokazivač (displej)? U prilogu Vam dostavljamo fotografije (pozicije i oznake) sonde i displeja.
Moguće je etalonirati sondu koju ste poslali, mada se na slici ne vidi da li je u pitanju Pt sonda, NTC, PTC ili termopar ili drugo. Ali, uz tehničku dokumentaciju, nezavisno od sonde, bili bismo u mogućnosti da je etaloniramo.
Ukoliko je vaš proizvodni program takav da vam treba podatak iz temperature ili da je vašem operateru bitno da ima uvid u temperaturu, pored provere same sonde potrebno je i etaloniranje celog sistema-digitalnog termometra senzor + displej.
Cena etalonranja zavisi od broja temperaturnih tačaka ili željenog podatka koji želite da se ispita (na primer stabilnost u vremenskom intervalu 100 h i više, ponovljivost u različitim sredinama ...), pa bi se ti detalji naknadno precizirali u toku preispitivanja, ako budete zainteresovani.
Ne treba zaboraviti da senzorika sa sobom ima i zaštitne omotače koji često nisu u mogućnosti da se demontiraju kako bi se senzor etalonirao sa svim zaštitnim omotačima, pa je možda potrebno i ispitati uticaje takve vrste. U takvim slučajevim je možda potrebno i etaloniranje na licu mesta, on-site etaloniranje, a sve u cilju što tačnije određene temperature u sistemu.
DMDM ne radi etaloniranja na terenu, ali radi u prostorijama laboratorije za temperaturu, Sektora za razvoj metrologije u DMDM. Sve naše usluge su međunarodno priznate (sonde, digitalni termometri i dr.) i možete ih naći na veb adresi http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/RS/T_RS.pdf.
 
27. Da li može da se izvrši merenje stvarne temperature po hladnjačama u radu (21 kom.) i frižiderima (23 kom.) i upoređenje– etaloniranje sa termometrima koji očitavaju temperature na pomenutim uređajima za svaki pojedinačno.
Direkcija za mere i dragocene metale ne sprovodi etaloniranja temperaturnih komora i frižidera na terenu. Za ovu uslugu, možete se obratiti akreditovanim laboratorijama za etaloniranje merila temperature prema SRPS ISO/IEC 17025 kod domaceg Akreditacionog tela. Informacije potražite na sajtu ATS http://www.ats.rs , u registru akreditovanih tela (http://www.registar.ats.rs/).
 
28. Molim Vas, da mi pomognete u preračunavanju gustine rafinisanog alkohola čija je jačina 96,2 vol%, jer težinu alkohola 20820 kg, treba pretvoriti u litre rafinisanog alkohola.
Gustina alkoholnih rastvora, kao i rafinisanog rastvora je u funkciji zapreminskog ili masenog udela alkohola u rastvorima, što je dato u međunarodnim alkoholometarskim tabelama koje možete naći na sajtu Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) http://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r022-e75.pdf . Podaci koji su Vama potrebni nalaze se u Tabeli II.
 
29. Za step motor NEMA 34 u oznaci SH85D007 potrebno je prema njegovim karakteristikama datim u prilogu ispitati sledeće: električne karakteristike i dijagram momenta u funkciji brzine. Uputite nas na ustanovu koja radi ova ispitivanja u zemlji.
Direkcija za mere i dragocene metale je organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, nadležan za stručne i sa njima povezane izvršne poslove u oblasti metrologije. Kako step motor nije merilo, za ispitivanje step motora možete se obratiti nekoj od akreditovanih laboratorija za ispitivanje. Listu akreditovanih laboratorija i obime njihovih akreditacija, možete pronaći na veb adresi Akreditacionog tela Srbije http://www.ats.rs.
 
30. Sumnjam da moje električno brojilo nije ispravno i da beleži višu potrošnju od stvarne. Od strane EPS, upućen sam na Vas radi kontrole ispravnosti kućnog brojila električne energije. Zanima me kakva je procedura, odnosno koji se obrazac popunjava sa vašeg sajta i koliko košta izlazak na teren i provera ispravnosti samog brojila.
U skladu sa članom 28, stav 1. Zakona o metrologiji, u slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od ovlašćenog tela, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu.
Ako sumnjate u ispravnost vašeg brojila električne energije, možete podneti pismeni Zahtev za vanredni pregled brojila električne energije u upotrebi, na adresu:
Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14
11000 Beograd
U dopisu navedite vaše ime i prezime (podnosioca zahteva), punu adresu na kojoj stanujete, kontakt telefone (fiksni i mobilni), kao i obostranu kopiju poslednjeg računa za plaćanje utrošene električne energije koji se odnosi na predmetno brojilo.
Navedite i podatke o vašem električnom brojilu, kao što su: ime proizvođača, tip brojila, serijski broj brojila i službenu oznaku brojila (na primer: F-6-163). Podaci o brojilu se nalaze na samom brojilu, odnosno na nazivnoj tablici električnog brojila (na poklopcu kućišta brojila).
Pored toga, potrebno je da uplatite republičku administrativnu taksu u iznosu od 310,00 dinara (iznos proverite na veb adresi http://www.dmdm.gov.rs/lt/TakseINaknade.php), original uplatnice priložite uz vaš zahtev, i pošaljite poštom ili predajte u pisarnicu Direkcije. Informaciju vezano za popunjavanje uplatnice za taksu možete dobiti u pisarnici Direkcije, ili telefonom 011/ 20 24 415.
U skladu s članom 28. stav 2. Zakona o metrologiji, troškove vanrednog pregleda merila u iznosu od 2.800,00 dinara snosi podnosilac Zahteva, ako je merilo overeno važećim žigom i zadovoljava propisane metrološke zahteve, a ako merilo ne ispunjava metrološke zahteve, troškove će snositi nadležna Elektrodistribucija.
Brojilo se ispituje u skladu s procedurom o vanrednom pregledu brojila električne energije u upotrebi.
 
31. Stalno nam dolazi ogroman račun za vodu, žalili smo se vodovodu više puta, oni kažu da nije do njih nego do vodomera i prilikom poslednje žalbe rekli su nam da se obratimo vama. Interesuje nas šta mi treba da preduzmemo?
U skladu sa članom 28, stav 1. Zakona o metrologiji, u slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od ovlašćenog tela, odnosno Direkcije za mere i dragocene metale, vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu. Ako sumnjate u ispravnost vašeg vodomera, možete podneti pismeni Zahtev za vanredni pregled vodomera u upotrebi, na adresu:
Direkcija za mere i dragocene metale
Mike Alasa 14
11000 Beograd
U dopisu navedite vaše ime i prezime (podnosioca zahteva), punu adresu na kojoj stanujete, kontakt telefone (fiksni i mobilni), kao i kopiju poslednjeg računa za plaćanje utrošene vode.
Navedite i podatke o vašem vodomeru, kao što su: ime proizvođača, tip vodomera, serijski broj vodomera i službenu oznaku brojila (na primer: Z-14-24). Podaci o vodomeru se nalaze na samom vodomeru, utisnuti na kućiste ili odštampani na nazivnoj tablici.
Pored toga, potrebno je da uplatite republičku administrativnu taksu u iznosu od 310,00. dinara (iznos proverite na veb adresi http://www.dmdm.gov.rs/lt/TakseINaknade.php), original uplatnice priložite uz vaš zahtev i pošaljite poštom, ili predajte u pisarnicu Direkcije. Informaciju u vezi sa za popunjavanjem uplatnice za taksu možete dobiti u pisarnici Direkcije ili telefonom 011/ 20 24 415.
U skladu s članom 28. stav 2. Zakona o metrologiji, troškove vanrednog pregleda merila u iznosu od 2.800,00 dinara snosi podnosilac Zahteva, ako je merilo overeno važećim žigom i zadovoljava propisane metrološke zahteve, a ako merilo ne ispunjava metrološke zahteve, troškove će snositi nadležni Vodovod.
Vodomer se ispituje u skladu s procedurom o vanrednom pregledu vodomera u upotrebi.
 
32. Da li mogu da donesem aparat za merenje krvnog pritiska na kontrolu ispravnosti?
Direkcija za mere i dragocene metale više ne vrši overavanje manometara za merenje krvnog pritiska. Umesto nje to obavljaju ovlašćena tela. Izvod iz Registra ovlašćenih tela za overavanje merila možete naći na veb adresi http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html.
 
33. Kao proizvođači merila temperature, na bazi termoparova i otpornih termometara, formirali smo i akreditovali laboratoriju za etaloniranje merila temperature kod ATS. Merila temperature isporučujemo sa Uverenjem o etaloniranju. Međutim, naši kupci nam se obraćaju sa zahtevom da im isporučujemo tačna, tj. overena merila temperature, za merila koja se koriste u oblasti opšte bezbednosti i zaštite životne sredine.
Kome da se obratimo i koja je procedura za overu merila temperature, kako bismo ispoštovali zahtev kupca i isporučili tačno tj. overeno merilo, prema Zakonu o metrologiji, kao i šta treba da učinimo kako bismo postali ovlašćeno telo za za overavanje merila temperature?
Sve informacije i odgovore na Vaša pitanja možete naći na veb adresi http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html, kao i Izvod iz registra ovlašćenih tela za overavanje merila, a i obrazac: Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova overavanja merila. Na istom sajtu možete pročitati i sve dokumente koji se odnose na ovu oblast.
 
34. Htela bih da tražim stručno mišljenje od Vaše institucije. Kome da ga uputim i da li je potrebno platiti neku taksu za davanje mišljenja?
Zahtev za mišljenje uputite na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, 11000 Beograd. Za izdavanje mišljenja potrebno je da uplatite republičku administrativnu taksu. Sve potrebne informacije možete naći na našem sajtu, http://www.dmdm.gov.rs/lt/TakseINaknade.php.
 
 
Dragoceni metali
1. Šta je potrebno priložiti od dokumentacije pri podnošenju zahteva za dobijanje (obnovu) rešenja o znaku proizvođača?
Uz zahtev za dobijanje (obnovu) rešenja o znaku proizvođača potrebno je priložiti:
 • dve (2) kopije Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (obavezna šifra pretežne delatnosti treba da je 36220, odnosno 3212);
 • dve (2) kopije Potvrde o izvršenoj registraciji za dodelu poreskog identifikacionog broja (PIB), ukoliko PIB nije sadržan u rešenju APR-a).
 
2. Koje predmete od dragocenih metala i na koji način treba označavati znakom proizvođača i oznakom finoće?
Pitanje je regulisano Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala (čl.10. i čl.11.) i Pravilnikom o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala (čl. 4.)
 
3. Da li svi predmeti od dragocenih metala podležu obaveznom žigosanju državnim žigom?
U članu 16. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala regulisano je koji predmeti od dragocenih metala ne podležu obaveznom ispitivanju i žigosanju
 
4. Na koji način se predmeti od dragocenih metala mogu stavljati u promet?
Pitanje regulisano Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala (čl. 24., čl. 25. i čl. 26.);
 
5. Da li se u Direkciji za mere i dragocene metale može izvršiti i procena dragog kamena?
Ne.
 
6. Kakva su mi dokumenta potrebna i šta još sve treba da uradim za otvaranje radnje za otkup zlata?
Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", br. 36/11), predviđeno je da otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala mogu da vrše samo proizvođači predmeta od dragocenih metala. Dakle, ne postoji zakonski osnov za otvaranje radnje u kojoj biste vršili samo otkup zlata.
 
7. Interna revizija naše ustanove dala je mišljenje da je neophodno definisati koja količina zlata/srebra se dostavlja DMDM za uzorak i koji je rok da DMDM dostavi izveštaj o analizi po zahtevu. Interesuje nas da li DMDM ima neki interni akt koji uređuje navedena pitanja - na osnovu koga bismo eventualno mogli da uredimo internim procedurama slanje zlata/srebra na analizu u DMDM?
Za kvantitativnu hemijsku analizu legura i predmeta od zlata, potreban je uzorak mase od najmanje 0,5 g, a za kvantitativnu hemijsku analizu legura i predmeta od srebra uzorak mase od najmanje 1 g, shodno Pravilniku o načinu ispitivanja i žigosanja premeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura („Službeni glasnik RS”, broj 106/2013). Ukoliko je masa dostavljenog uzorka veća od potrebne, ostatak uzorka vraća se podnosiocu zahteva zajedno sa rezultatom analize. Rok za postupanje po podnetom urednom zahtevu je mesec dana, odnosno najkasnije dva meseca, kako je to uređeno Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ" , br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS" , br. 30/2010). U praksi je rok za izradu analize obično kraći od propisanog.
 
8. Može li se u Direkciju za mere i dragocene metale doneti zubno zlato radi pretapanja i utvrđivanja finoće?
U Direkciju za mere i dragocene metale možete doneti zubno zlato radi utvrđivanja njegove finoće. Budući da Direkcija ne vrši usluge pretapanja legura, zlato čije utvrđivanje finoće zahtevate bi trebalo da bude već pretopljeno u jedan komad homogene strukture.
 
9. Planiram da otvorim maloprodaju predmeta od srebra. Ne bih se bavila uvozom, već bih robu nabavljala od različitih veleprodaja. Imam nedoumice u vezi sa žigovima na predmetima od srebra: koje žigove ti predmeti moraju da imaju i čija je obaveza da ih donosi na ispitivanje i žigosanje – ja ili veleprodaja?
Svi predmeti od dragocenih metala koji se stavljaju na tržište Republike Srbije moraju da budu označeni u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011), odnosno moraju biti označeni znakom proizvođača ili znakom uvoznika, kao i oznakom finoće (brojčana trocifrena oznaka, npr. 925). Predmeti od zlata mase 1 g i preko 1 g, odnosno predmeti od srebra mase 3 g i preko 3 g podležu obavezi ispitivanja i žigosanja državnim žigom, tj. moraju biti žigosani i državnim žigom.
Obavezu označavanja, kao i dostavljanja na ispitivanje i žigosanje državnim žigom imaju proizvođači, odnosno uvoznici predmeta predmeta od dragocenih metala. Vi ste u obavezi da u svojim maloprodajnim prostorima imate lupu i sliku oblika državnih žigova izloženu na vidnom mestu.
 
10. Molim za instrukciju kako se i da li je moguće sprovesti postupak otuđenja zlata i paladora koje ustanova poseduje još od 1970. godine? Kako više nema službe zubne tehnike, ovi plemeniti metali se ne mogu iskoristiti za rad ustanove.
Zlatne legure koje Vaša ustanova poseduje možete otuđiti putem javne prodaje (licitacije). Budući da se ne radi o predmetima od dragocenih metala, već o neobrađenim dragocenim metalima namenjenim daljoj preradi i obradi (član 3 stav 1. tač. 11) i 12) Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011), navedene legure ne podležu obavezi ispitivanja i žigosanja u smislu ovog zakona. Ukoliko je potrebno da zbog prodaje znate njihovu finoću, legure možete dostaviti na ispitivanje u Direkciju za mere i dragocene metale.