Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
   Pitanja i odgovori  
 
 
PITANJA I ODGOVORI
Postavite pitanje
Metrologija
1. Za koja merila je obavezno odobrenje tipa?
Videti Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja "Službeni glasnik RS" 49/2010
 
2. Gde se može naći spisak odobenih tipova merila?
Pogledati sajt Direkcije za mere i dragocene metale.
 
3. Šta je potrebno uraditi da bi se dobilo uverenje o odobrenju tipa merila?
Potrebno je:
 1. napisati zahtev za odobrenje tipa merila na memorandumu firme ili obrascu Direkcije,
 2. uplatiti administrativnu taksu (informacije 011 20 24 415),
 3. doneti primerak merila (1 komad ili 3 komada),
 4. priložiti dokumentaciju,
 5. uplatiti troškove za odobrenje tipa merila na osnovu naloga za uplatu koji ćete dobiti od Direkcije.
4. Gde se etaloniraju merila?
Pogledati sajt www.ats.rs (spisak akreditovanih laboratorija za etaloniranje).
 
5. Gde se etaloniraju etaloni?
U Direkciji za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd. Merne mogućnosti DMDM pogledati na sajtu http://www.dmdm.gov.rs
 
6. Šta je referentni etalon?
Referentni etalon je etalon, koji uglavnom ima najviši metrološki kvalitet raspoloživ u datom mestu ili u datoj organizaciji, iz koga se izvode merenja koja se tu vrše.
(Međunarodni rečnik osnovnih i opštih termina u metrologiji, Savezni zavod za mere i dragocene metale, 1996, Beograd)
 
7. Kako mora da bude označeno merilo da bi bilo u skladu sa metrološkim propisima?
Merilo se stavlja na tržište ili u upotrebu samo ako je prilikom provere zadovoljilo odgovarajuće metrološke uslove i:
 • na propisan način žigosano,
 • za njega izdato uverenje o overavanju merila, ili
 • uverenje o odobrenju tipa merila.
Ostali detalji navedeni su u Pravilniku o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni glasnik RS" 57/2011).
 
8. Kako se sa žiga vidi kada je bila overa i do kada je merilo ispravno?
Rok važenja žiga ističe krajem kalendarske godine u kojoj mora da se izvrši obavezno overavanje, osim kod merila na kojima se nalazi godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima kod kojih rok važenja žiga ističe poslednjeg dana obeleženog kvartala.
Primer: vaga sa neautomatskim funkcionisanjem do 9 kg ima rok overe dve godine. Ako su pregled i overa izvršeni 15.06.2008. godine, vaga je žigosana žig nalepnicom na kojoj su dve poslednje cifre godine 10 i probušen drugi kvartal, tj izgleda ovako
što znači da je merilo ispravno do 30.06.2010. godine.
 
9. Kako prijaviti ako se sumnja u ispravnost merila?
Prijava se može izvršiti:
 • pismeno, podnošenjem zahteva za utvrđivanje ispravnosti merila na adresu Direkcije za mere i dragocene metale.
10. Planira se kupovina seta tegova M1. Dati set tegova će biti kupljen od jedne nemačke firme. Da li nemački sertifikat za etaloniranje tegova, DKD calibration certificate, važi u Srbiji, ili tegovi moraju da se etaloniraju u Direkciji za mere i dragocene metale?
Nemački sertifikat za etaloniranje tegova, DKD calibration certificate, važi u Srbiji, dakle ne morate ponovo da ih etalonirate.
 
11. Da li merni transformatori podležu izdavanju uverenja o odobrenju tipa?
U Pravilniku o vrstama merila, za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010), za merne transformatore koji se koriste za obračun električne energije, nije predviđeno izdavanje uverenja o odobrenju tipa.
 
12. Od čega zavisi cena etaloniranja staklenih termometara?
Cena etaloniranja staklenih termometara punjenih tečnošću/Liquid-in Glass (LiG) zavisi od mnogo faktora. Prvo, od samog termometra, njegove podele, broja mernih tačaka, broja termometara istog opsega, vremena potrebnog za izradu uverenja i dr.
 
13. Kakva su vaša iskustva sa vanrednim pregledom brojila i falsifikovanim žigovima?
Brojila električne energije su overavana na način definisan Naredbom o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ''Službeni list SCG'' 25/2006, dok je sada na snazi Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, "Službeni glasnik RS" 57/2011.

U Srbiji ne postoji ovlašćeni veštak za žigove na brojilima, ali u Direkciji za mere i dragocene metale postoji organizaciona celina: Odeljenje za metrološki nadzor, koje, između ostalog, obavlja i nadzor nad primenom i sprovođenjem Zakona o metrologiji i drugih propisa u oblasti metrologije.

 
14. Da li posedujete opremu za etaloniranje uređaja na visokim frekvencijama?
Direkcija za mere i dragocene metale nema opremu za etaloniranje uređaja na visokim frekvencijama.
 
15. Možete li nam etalonirati cirkometre (merne trake) sa kojima merimo prečnike plastičnih cevi?
Vašu opremu mođete etalonirati u akreditovanim laboratorijama za etaloniranje, čiji spisak možete naći na sajtu www.ats.rs.
 
16. Gde možemo da izvršimo etaloniranje merila mase?
Etaloniranje merila mase sprovode akreditovane laboratorije. Spisak laboratorija pronaći ćete na sajtu Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs.
 
17. Da li vršite etaloniranje tahometara ili, ako je odgovor negativan, ko tu uslugu obavlja?
Etaloniranje uređaja kojima se pregledaju tahografi može se obaviti u nekoj akreditovanoj laboratoriji.
 
18. Da li imate mogućnosti da organizujete međulaboratorijsko poređenje u oblasti etaloniranja uređaja za silu ili tvrdoću?
Direkcija za mere i dragocene metale nema mogućnosti za organizovanje međulaboratorijskih poređenja iz oblasti sile i tvrdoće.
 
 
Dragoceni metali
1. Šta je potrebno priložiti od dokumentacije pri podnošenju zahteva za dobijanje (obnovu) rešenja o znaku proizvođača?
Uz zahtev za dobijanje (obnovu) rešenja o znaku proizvođača potrebno je priložiti:
 • dve (2) kopije Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (obavezna šifra pretežne delatnosti treba da je 36220, odnosno 3212);
 • dve (2) kopije Potvrde o izvršenoj registraciji za dodelu poreskog identifikacionog broja (PIB), ukoliko PIB nije sadržan u rešenju APR-a).
 
2. Koje predmete od dragocenih metala i na koji način treba označavati znakom proizvođača i oznakom finoće?
Pitanje je regulisano Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala (čl.10. i čl.11.) i Pravilnikom o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala (čl. 4.)
 
3. Da li svi predmeti od dragocenih metala podležu obaveznom žigosanju državnim žigom?
U članu 16. Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala regulisano je koji predmeti od dragocenih metala ne podležu obaveznom ispitivanju i žigosanju
 
4. Na koji način se predmeti od dragocenih metala mogu stavljati u promet?
Pitanje regulisano Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala (čl. 24., čl. 25. i čl. 26.);
 
5. Da li se u Direkciji za mere i dragocene metale može izvršiti i procena dragog kamena?
Ne.
 
6. Kakva su mi dokumenta potrebna i šta još sve treba da uradim za otvaranje radnje za otkup zlata?
Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", br. 36/11), predviđeno je da otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala mogu da vrše samo proizvođači predmeta od dragocenih metala. Dakle, ne postoji zakonski osnov za otvaranje radnje u kojoj biste vršili samo otkup zlata.
 
7. Interna revizija naše ustanove dala je mišljenje da je neophodno definisati koja količina zlata/srebra se dostavlja DMDM za uzorak i koji je rok da DMDM dostavi izveštaj o analizi po zahtevu. Interesuje nas da li DMDM ima neki interni akt koji uređuje navedena pitanja - na osnovu koga bismo eventualno mogli da uredimo internim procedurama slanje zlata/srebra na analizu u DMDM?
Za kvantitativnu hemijsku analizu legura i predmeta od zlata, potreban je uzorak mase od najmanje 0,5 g, a za kvantitativnu hemijsku analizu legura i predmeta od srebra uzorak mase od najmanje 1 g, shodno Uputstvu o načinu određivanja stepena finoće predmeta od dragocenih metala ("Glasnik" br.1/84). Ukoliko je masa dostavljenog uzorka veća od potrebne, ostatak uzorka vraća se podnosiocu zahteva zajedno sa rezultatom analize. Rok za postupanje po podnetom urednom zahtevu je mesec dana, odnosno najkasnije dva meseca, kako je to uređeno Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ" , br. 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS" , br. 30/2010). U praksi je rok za izradu analize obično kraći od propisanog.
 
 
 
  Nazad Е-mail  |  Pretraži sajt  |  Mapa sajta  |  Na vrh  
  Direkcija za mere i dragocene metale. Mike Alasa 14, 11000 Beograd