ћир lat eng
 
 
 
   Usluge > Overavanje merila  
OVERAVANJE MERILA
 
Zakonska kontrola merila (overavanje merila) koristi se u funkciji:
  1. zaštite zdravlja i opšte bezbednosti;
  2. zaštite životne sredine;
  3. kontrole i bezbednosti saobraćaja;
  4. prometa roba i usluga;
  5. provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.
Overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale, nakon sprovedenog postupka koji obuhvata pregled i označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju, a kojim se konstatuje i potvrđuje da je merilo usklađeno sa zakonom propisanim zahtevima.
Overavanje merila može biti prvo, redovno ili vanredno.
Prvom overavanju podležu nova merila, kao i merila koja nisu ranije overavana. Merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer, pravno ili fizičko lice.
Redovnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi. Redovno overavanje merila sprovodi se periodično u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila. Merilo na redovno overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila. Za redovno overavanje brojila električne energije, mernih transformatora, uklopnih časovnika, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna su lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike.
Vanrednom overavanju podležu merila koja su zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka bila isključena iz upotrebe i na kojima je izvršena popravka, merila na kojima je izvršena prepravka, kao i merila za koja redovno overavanje nije izvršeno u propisanom roku. Lice koje je izvršilo popravku ili prepravku merila dužno je da podnese merilo na vanredno overavanje.
U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od ovlašćenog tela, odnosno Direkcije vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu. Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve. Troškove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za redovno overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve.
Merilo se stavlja na tržište, odnosno u upotrebu samo ako ispunjava zahteve u skladu sa Zakonom o metrologiji. Vrste merila za koje je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog periodičnog overavanja, utvrđeni su posebnim propisom.
Podnošenje zahteva za overavanje podnosi se Odseku za overavanje merila sa zahtevom za overavanje merila i odgovarajućim prilogom uz zahtev.
 
 
   
Overavanje merila
   
Prvo overavanje
   
Redovno overavanje
   
Vanredno overavanje