ћир lat eng
 
 
   Dokumenti > Ostali propisi  
OSTALI PROPISI
Zakon o Vladi
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vladi.html
("Sl. Glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o ministarstvima
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ministarstvima.html
("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - dr. zakon i 62/2017)
Zakon o akreditaciji
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_akreditaciji.html
("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)
Zakon o standardizaciji
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_standardizaciji.html
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015)
Zakon o tehničkim zahtevima za prizvode i ocenjivanju usaglašenosti
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_tehnickim_zahtevima_za_
proizvode_i_ocenjivanju_usaglasenosti.html
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstoj_bezbednosti_proizvoda.html
("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 77/2019)
Zakon o zaštiti potrošača
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html
("Službeni glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018- dr. zakon )
Zakon o opštem upravnom postupku
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstem_upravnom_postupku-2016.html
"Službeni glasnik RS" 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje
Zakon o upravnim sporovima
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravnim_sporovima.html
("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)
Zakon o budžetskom sistemu
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html
("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)
Zakon o državnoj upravi
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnoj_upravi.html
("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o državnim službenicima
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnim_sluzbenicima.html
("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018)
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platama_drzavnih_sluzbenika_i_namestenika.html
("Službeni glasnik RS" 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, i 108/2013, 99/2014 i 95/2018)
Zakon o upravljanju otpadom
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravljanju_otpadom.html
("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr. zakon)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.html
("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon)
Zakon o javnim nabavkama
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama.html
"Službeni glasnik RS" 124/2012, 14/2015 i 68/2015
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
"Službeni glasnik RS" 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010
Zakon o zaštiti od požara
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html
("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018- dr. zakon)
Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 90/19-ispr. i 98/2020 – usklađeni din. izn.)
Zakon o prekršajima
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prekrsajima.html
("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US)
Zakon o inspekcijskom nadzoru
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_inspekcijskom_nadzoru.html
("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018)
Zakon o informacionoj bezbednosti
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html
("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 94/2017 i 77/2019)
Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2020)
Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima,
posebnim organizacijama i službama Vlade
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_nacelima_za_unutrasnje_
uredjenje_i_sistematizaciju_radnih_mesta_u_ministarstvima.html
("Sl. glasnik RS", br. 81/2007- prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012, 87/2013 i 2/2019)
Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_radnih_mesta_i_
merilima_za_opis_radnih_mesta_drzavnih_sluzbenika.html
("Službeni glasnik RS" 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019, 4/2019, 26/2019 i 42/2019)
Uredba o budžetskom računovodstvu
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_budzetskom_racunovodstvu.html
("Službeni glasnik RS" 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_kancelarijskom_poslovanju_organa_drzavne_uprave.html
("Sl. glasnik RS", br. 80/92, 45/2016 i 98/2016)
Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_radnih_mesta_namestenika.html
"Službeni glasnik RS" 5/2006 i 30/2006)
Uredba o postupku dostavljanja podatka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u infomaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/ccc502d5-9216-4101-8202-32c5fc3bb40e "Službeni glasnik RS " broj 94/16
Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f1109bea-28b0-4352-b291-42a86fea4d9e
"Službeni glasnik RS" broj 94/16
Uredba o bližem uređenju mera zaštite
http://www.dmdm.rs/PDF/Uredba_o_blizem_uredjenju_mera_zastite_informaciono_komunikacionih_sistema_od_posebnog_znacaja.pdf informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja
"Službeni glasnik RS" broj 94/16
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vodjenja_racuna_za_
uplatu_javnih_prihoda_i_raspored_sredstava_sa_tih_racuna.html
("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019 i 68/2019)
Kodeks ponašanja državnih službenika
"Službeni glasnik RS" 29/2008, 30/2015, 20/2018 i 32/2020)
Kodeks ponašanja i etike inspektora
"Službeni glasnik RS" br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
(„Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17