ћир lat eng
 
 
   Konkursi  
KONKURSI
09.09.2020.
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5910/2020 od 30. jula 2020. godine, oglašava
 
JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE
 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta::
Ministarstvo privrede - Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.:
II Radna mesta koje se popunjavaju:
1. Radno mesto metrologa za napon i struju, zvanje savetnik u Odseku za električne veličine, vreme i frekvenciju, Sektor za razvoj metrologije, 1 izvršilac.
Opis poslova: Učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i usavršavanju etalona Republike Srbije u oblasti jednosmernog električnog napona i struje; učestvuje u razvijanju, uspostavljanju, primeni i unapređenju metoda etaloniranja za prenošenje vrednosti jedinica jednosmernog električnog napona i struje; učestvuje u obezbeđivanju sledivosti nacionalnog etalona do međunarodnog nivoa; učestvuje u poređenjima sa međunarodnim etalonima u okviru ključnih i dodatnih poređenja; učestvuje u projektima EURAMET; obavlja etaloniranja i ispitivanja tipa i pokreće izradu i izmenu propisa i procedura; obavlja poslove u vezi sa priznavanjem i potvrđivanjem mogućnosti etaloniranja i merenja u okviru međunarodnog aranžmana o uzajamnom priznavanju; sprovodi međulaboratorijska i bilateralna poređenja;obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili fizičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
2. Radno mesto za personalne poslove, zvanje referent u Odseku za poslove ljudskih resursa i pravne poslove, Odeljenje za pravne, poslove ljudskih resursa, stručno – operativne i informatičke poslove, 1 izvršilac.
Opis poslova: Obrađuje dokumentaciju radi izrade pojedinačnih akata; vodi matične knjige iz oblasti radnih odnosa, stara se o dosijeima državnih službenika i nameštenika; obrađuje dokumentaciju neophodnu za podnošenje prijava i odjava državnih službenika i nameštenika; priprema uverenja i potvrde za državne službenike i nameštenike na osnovu službene evidencije, stara se o kadrovskoj bazi podataka i vodi personalne i druge evidencije iz oblasti radnih odnosa; priprema dokumentaciju u vezi sa povredama na radu državnih službenika i nameštenika, privremene sprečenosti za rad radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa; stara se o osiguranju državnih službenika i nameštenika i imovine Direkcije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili ekonomskog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
III Vrsta radnog odnosa:
Radna mesta se popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.
IV Mesto rada za oba radna mesta:
Beograd, Mike Alasa 14.
V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima se u izbornom postupku za oba izršilačka radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za oba izvršilačka radna mesta proveravaju se:
1- Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno)
• „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
• „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs
2 – Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o metrologiji) proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe, međunarodna uputstva (EURAMET; WELMEC) i OIML dokumenta i preporuke za merne instrumente u delu etaloniranja i overavanja iz nadležnosti unutrašnje jedinice) - proveravaće se pisano putem simulacije.
Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativnih poslova - (izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija), proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o državnoj upravi) - proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, Poseban kolektivni ugovor za državne organe) proveravaće se pisano putem simulacije.
3 – Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta::
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.
4 – Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za oba izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
VI Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Posloviˮ.
VII Prijava na javni konkurs:
Vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji u pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs:
Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za javni konkurs ”.
IX Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja:
Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.
X Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
XII Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli predhodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, Mike Alasa 14, Beograd,.
XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 18. septembra 2020. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.
Izborni postupak sprovodiće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbijaˮ, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14, počev od 18. septembra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešavani na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.
NAPOMENE:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
 
PREUZMITE DOKUMENT: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA METROLOGA ZA NAPON I STRUJU U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 09.09.2020.
PREUZMITE DOKUMENT: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA ZA PERSONALNE POSLOVE U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE 09.09.2020.
 
Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS" 15/2016).
Uredba o određenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
Zakon o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon)
Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018)
Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)
Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019 i 55/2020)
Calibration Guide EURAMET cg-15 Version 3.0 (02/2015) GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF DIGITAL MULTIMETERS
 
 
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu privrede - Direkciji za mere i dragocene metale
20.08.2020.
Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE – DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE
 
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
II Radno mesto koje se popunjava:
1. Rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za finansijske poslove - 1 izvršilac.
Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; priprema predlog Finansijskog plana Direkcije i učestvuje u pripremi propisa kojima se utvrđuju naknade za usluge iz nadležnosti Direkcije, kao i Plana javnih nabavki; kontroliše i prati sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava i prati realizaciju budžeta u skladu sa odobrenim mesečnim kvotama; prati ostvarivanje prihoda Direkcije i obavlja kontrolu redovnog i blagovremenog izvršavanja finansijskih obaveza; kontroliše finansijsku dokumentaciju sa zahtevima za plaćanje i podatke za isplatu zarada zaposlenih, troškova za službena putovanja obezbeđujući blagovremeni obračun zarada i drugih primanja zaposlenih kao i blagovremeno plaćanje obaveza Direkcije; prati i analizira troškove i priprema podatke za izradu predračuna rashoda i prihoda, periodičnih i završnog računa; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
III Mesto rada: Beograd, Mike Alasa 14.
IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.
V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
• „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno)
• „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
• „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima), proveravaće se usmeno putem simulacije;
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko – materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) - proveravaće se pisano putem simulacije.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi, akti i procedure iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika) - proveravaće se pisano putem simulacije;
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale.
Provera ponašajnih kompetencija: Upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima - obaviće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrasci prijava na konkurs šalju se poštom ili neposredno na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, sa naznakom „Za interni konkurs“.
VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Sonja Milojković, tel: 011/202-4433, Direkcija za mere i dragocene metale od 10:00 do 13:00 časova.
VIII Datum oglašavanja: 20. avgust 2020. godine.
IX Rok za podnošenje prijava na interni konkus je osam dana i počinje da teče 21. avgusta 2020. godine i ističe 28. avgusta 2020. godine.
X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji Direkcije za mere i dragocene metale ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za mere i dragocene metale, Beograd, Mike Alasa 14.
Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije.
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), počev od 7. septembra 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje su naveli u svojim obrascima prijava.
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.
XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu: Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.
Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao vršilac dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Direkcije za mere i dragocene metale.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
 
Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018)
 
OBRAZAC PRIJAVE
Arhiva konkursa