ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Подзаконски прописи > Неаутоматске ваге  
НЕАУТОМАТСКЕ ВАГЕ
Правилник о неаутоматским вагама објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 29/18 од 13. априла 2018. године. Овај правилник је донет у циљу усклађивања националног законодавства са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/31/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о неаутоматским вагама.
Правилником се прописују захтеви за неаутоматске ваге који се односе на пројектовање и израду неаутоматских вага и компоненти у тим вагама, садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; знак усаглашености и означавање усаглашености; услови које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености вага са неаутоматским функционисањем.
Поступке оцењивања усаглашености мерила спроводе Дирекција за мере и драгоцене метале и тела за оцењивање усаглашености (именована тела).
Правилник је праћен Списком српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ.