ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Подзаконски прописи > Претходно упаковани производи  
ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИ ПРОИЗВОДИ
Претходно упаковани производи су производи који су упаковани без присуства купца, при чему се количина тих производа не може променити без промене паковања односно без отварања паковања при чему настаје видно оштећење. Мерне боце су посуде које су израђене од стакла или другог материјала који има исту чврстину и постојаност и пружа исте метролошке гаранције као и стакло.
Ова област је уређена Правилником о претходно упакованим производима („Службени гласник РС”, бр. 43/13 и 16/16) који је усклађен са свим начелима и захтевима из Директиве 76/211/ЕЕЗ Савета од 20. јануара 1976. године којом се прописује усаглашавање прописа држава чланица који се односе на израду одређених претходно упакованих производа означених масом или запремином, која је допуњена: Директивом Комисије број 78/891/ЕЕЗ; Директивом Европског Парламента и Савета број 2007/45/ЕЗ, као и Директивом број 75/107/ЕЕЗ Савета од 19. децембра 1974. године којом се прописује усаглашавање прописа држава чланица који се односе на боце које се користе као мерне посуде. Приликом израде овог правилника, осим наведених директива ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008, као и решења у упоредној правној пракси у региону. Правилником се прописују захтеви за претходно упаковане производе и мерне боце, односно боце које се користе као мерне посуде. Пуна примена Правилника о претходно упакованим производима почела је 1. јануара 2016. године.
Измена правилника
На иницијативу заинтересованих страна донета је измена Правилника, како би се произвођачима алкохолних пића омогућило да те производе пакују у амбалажу са називном количином од 750 мл, будући да је таква амбалажа заступљена код великог броја произвођача у Републици Србији који своје производе извозе на тржишта ван ЕУ.
Правилник о измени Правилника о претходно упакованим производима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 16/16 од 26. фебруара 2016. године.