Дирекција за мере и драгоцене метале 
 
ћир lat eng
 
 

12. генерална скупштинa EURAMET-a

12. генерална скупштинa EURAMET-a

Посета ученика ОШ „ Нада Поповић“, ОШ „ Јован Јовановић Змај“, ОШ „ Вук Караџић“, Прве техничке школе и Гимназије у Крушевцу

Посета ученика ОШ „ Нада Поповић“, ОШ „ Јован Јовановић Змај“, ОШ „ Вук Караџић“, Прве техничке школе и Гимназије у Крушевцу

Конференција „У сусрет ревизији SI јединица“

Конференција „У сусрет ревизији SI јединица“

Посетили су нас ученици основне школе „Васа Пелагић“ из Падежа

Посетили су нас ученици основне школе „Васа Пелагић“ из Падежа

Отворена врата Дирекције за мере и драгоцене метале

Отворена врата Дирекције за мере и драгоцене метале

Студенти Физичког факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура

Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области густине

Студенти Физичког факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Студенти Физичког факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила

Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила

Одобрени типови мерила

Најважније вести

Oбaвeштeњe o пoкрeтaњу пoступкa мeђулaбoрaтoриjскoг пoрeђeњa (ПT шeмe) из oблaсти aкустикe, пoдoблaст aкустички кaлибрaтoри

Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe (ДMДM), Групa зa дужину, oптичкe вeличинe и aкустику, плaнирa дa у нaрeднoм пeриoду oргaнизуje мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти aкустикe, пoдoблaст aкустички кaлибрaтoри:

1. Eтaлoнирaњe aкустичких кaлибрaтoрa

Свe зaинтeрeсoвaнe лaбoрaтoриje кoje жeлe дa учeствуjу у пoмeнутoм пoрeђeњу, ПT-шeми, мoгу свojу нaмeру дa искaжу нajкaсниje дo 21.08.2018. године нa eмaил: office@dmdm.rs или gocastef@dmdm.rs.

Лaбoрaтoриje учeсницe ћe снoсити трoшкoвe мeђулaбoрaтoриjскoг пoрeђeњa кao и трoшкoвe трaнспoртa прeдмeтa eтaлoнирaњa. Лaбoрaтoриje су у oбaвeзи дa сaмe oбeзбeдe трaнспoрт eтaлoнa дo нaрeднe лaбoрaтoриje учeсницe, a у склaду сa тeхничким прoтoкoлoм пoрeђeњa.

ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.

Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 28.000,00 РСД.

 
Конференција „У сусрет ревизији SI јединица“

Поводом обележавања 20. маја, Светског дана метрологије, чија је овогодишња тема „Стална еволуција Међународног система јединица“ Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) организовала је у Клубу посланика конференцију „У сусрет ревизији SI јединица“.

Конференцији су присуствовали представници Министарства привреде, Акредитационог тела Србије, Института за стандардизацију Србије, представници високообразовних и научних институција, института, метролошких лабораторија и друге заинтересоване стране.

Конференцију је испред ДМДМ отворио в.д. директора Чедомир Белић који је изразио велико задовољство због великог интересовања учесника и у свом излагању се посебно осврнуо се на дуг историјат, улогу, место и значај ДМДМ и метрологије у Србији.

Др. Јелена Пантелић Бабић, руководилац Одсека за електричне величине ДМДМ информисала је присутне о начину на који ће четири постојеће физичке јединице: килограм, ампер, мол и келвин Међународног система SI јединица бити редефинисане и изражене путем фундаменталних физичких константи.

Проф. др Бећко Касалица, професор Физичког факултета Универзитета у Београду истакао је значај метрологије и указао на изазове са којима се научна метрологија суочава. Др. Дејан Пантелић, истраживач на Институту за физику Београд представио je Дигиталну холографску метрологију и њену примену у свакодневном животу.

Својим наступом Конференцију је увеличао хор студената Физичког факултета Универзитета у Београду.

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије, 20. мај, је дан када се широм света обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године од стране представника седамнаест држава. Конвенција је поставила оквир за међународну сарадњу у метрологији и њену индустријску, трговинску и друштвену примену. Првобитни циљ Метарске конвенције - униформност мерења широм света, подједнако је важан и данас, као што је био и 1875. године. Република Србија је приступила конвенцији 1878. године.

Тема овогодишњег Светског дана метрологије је Стална еволуција Међународног система јединица. Тема је одабрана јер се очекује формално усвајање једне од највећих промена од настанка Међународног система јединица – SI на редовном састанку Генералне конференције за тегове и мере, у новембру 2018. године. Предложене промене засноване су на резултатима истраживања нових метода мерења које користе квантне појаве и природне константе као основу. Међународни систем јединица - SI представљаће скуп јединица и дефиниција, од којих ће свака бити заснована на законима физике тако да дају основу за усвајање унапређења у метрологији и технологији, како би се задовољиле потребе будућих корисника у предстојећим годинама.

Заправо много шире, метрологија, наука о мерењима, игра централну улогу у научним открићима и иновацијама, индустријској производњи и међународној трговини, као и у унапређењу квалитета живота и заштити светске околине.

Пројекат Светски дан метрологије заједно реализују BIPM и OIML, а Дирекција за мере и драгоцене метале, као национална метролошка институција Републике Србије и члан Метарске конвенције и других међународних метолошких организација, активно учествује у обележавању овог догађаја.

 
Нове дефиниције научних јединица у 2018. години

На 106. састанку Међународног комитета за тегове и мере (CIPM), 20. октобра 2017. године, усвојена је резолуција која препоручује редефиниције основних мерних јединица Међународног система јединица (SI) (килограма, ампера, келвина и мола) које су засноване на утврђеним вредностима четири природне константе. Ове препоруке ће бити упућене Генералној конференцији за тегове и мере (CGPM), надлежној да надгледа SI. Усвајање коначног међународног споразума је планирано за новембар 2018. године. Званично нове дефиниције основних мерних јединица ступају на снагу на Светски дан метрологије, 20. маја 2019. године.

Одлука CIPM да 26. Генерелној конференцији за тегове и мере предложи резолуцију о редефиницији основних јединица SI је велики корак за цео свет мерења. SI заснован на инваријантним природним константама је резултат вишегодишњег теоријског и експерименталног рада многих научника који су у својим Националним Метролошким Институтима остварили квантни помак у стварању једног савременог SI.

„Дирекција за мере и драгоцене метале -ДМДМ је као представник Републике Србије у свим овим међународним телима препознала изузетан значај одлуке да се редефинишу основне јединице SI и тиме успостави веза свих мерења са непроменљивим природним константама.“

мр Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ

 
Чедомиру Белићу уручена ,,Национална награда за унапређење квалитета''

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет- ЈУСК, Машинског факултета, Привредне коморе Београда и Европске организације за квалитет из Брисела, у свечаној сали привредне коморе Београда, 23. и 24. новембра одржана је 14-та Европска недеља квалитета 2017, под мотом ,,Квалитетом до резултата''.

Конференцијом су председавали проф. др. Видосав Мајсторовић, председник ЈУСК-а, Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале, Миливоје Милетић, в.д. директора Привредне коморе Београда и Милован Луковић, компанија Слобода, Чачак.

Након отварања скупа и поздрављања присутних, проф.др. Видосав Мајсторовић одржао је уводну реч, и том приликом представио значај Европске недеље квалитета, као и актуелне теме са којима се квалитет, као глобални појам, суочава.

Опширније

 
Чедомиру Белићу уручена ,,Национална награда за унапређење квалитета''
(5)
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2018.

 
Видео презентација
 
Метрологија