ћир lat eng
 
 
Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области храпавости

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ  из области хемије (гасних анализа)

Нове могућности еталонирања (СМС) ДМДМ из области хемије (гасних анализа)

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (ЦМЦ) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

BIPM је у Међународној бази података објавио нове могућности еталонирања (СМС) из области једносмерног електричног напона ДМДМ

Најважније вести

Објављен Правилник о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник о програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила.

Овим правилником прописују се програм, услови и начин полагања стручног испита којим се доказује стручна оспособљеност лица за обављање послова оверавања мерила у одговарајућој области за коју се привредни субјект и друго правно лице овлашћује или је овлашћено.

Правилник ступа на снагу 21. јануара 2017. године.

Објављен Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела.

Овим правилником ближе се прописују услови које привредни субјект треба да испуњава за обављање послова оверавања мерила, начин испуњавања тих услова, начин овлашћивања, вођење регистра овлашћених тела, као и друга питања везана за рад овлашћених тела.

Правилник ступа на снагу 21. јануара 2017. године.

Објављен Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године објављен је Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S..

Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године. Овај правилник ступа на снагу 31. децембра 2016. године, а примењује се од 1. јануара 2017. године, осим члана 11. који се примењује даном приступања Републике Србије Европској Унији.

Правилником о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 S прописују се захтеви и натписи и ознаке за бројила активне електричне енргије класе тачности 0,2 S, начин утврђивања испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, као и начин и услови оверавања бројила активне електричне енергије класе тачности 0,2 S.

Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима.

Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године. Овај правилник ступа на снагу 8. децембра 2016. године.

Правилником о изменама и допуни Правилника о мерилима је измењен датум важења уверења о одобрењу типа, односно продужен је до 1. јануара 2024. године. Такође, овим правилником је прописано да мерила која су на дан ступања на снагу овог правилника у употреби могу се подносити на периодично или ванредно оверавање све док испуњавају захтеве из прописа на основу којих су стављена у употребу.

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Метрологија