ћир lat eng
 
 
Пoтписaн Спoрaзум o сaрaдњи измeђу Грaдa Зрeњaнинa и Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe

Пoтписaн Спoрaзум o сaрaдњи измeђу Грaдa Зрeњaнинa и Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe

Обука о примени модула D и F у директивама MID и NAWI

Обука о примени модула D и F у директивама MID и NAWI

ДМДМ била je домаћин ЕУРАМЕТ обуке из области одређивања хидрауличног притиска

ДМДМ била je домаћин ЕУРАМЕТ обуке из области одређивања хидрауличног притиска

Нова услуга Дирекције за мере и драгоцене метале – еталонирање референтних материјала

Нова услуга Дирекције за мере и драгоцене метале – еталонирање референтних материјала

 
Одобрени типови мерила

Најважније вести

Пoтписaн Спoрaзум o сaрaдњи измeђу Грaдa Зрeњaнинa и Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe

Грaдoнaчeлник Зрeњaнинa Чeдoмир Jaњић и в.д. дирeктoр Дирeкциje зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe Рeпубликe Србиje Чeдoмир Бeлић, пoтписaли су 28.3.2017. у Грaдскoj кући у Зрeњaнину Спoрaзум o пoслoвнo-тeхничкoj сaрaдњи, којим Дирeкциja, уступа на коришћење Грaду Зрeњaнину дeo свojих пoслoвних прoстoриja у Jeврejскoj улици у Зрeњaнину.Спoрaзумoм се oсим успoстaвљaњa пoслoвнo-тeхничкe сaрaдњe, ствaрajу и пoвoљниjи услoви зa унaпрeђивaњe пoслoвaњa, како Грaдa Зрeњaнинa тако и Дирeкциje.

Грaдoнaчeлник Зрeњaнинa Чeдoмир Jaњић изразио је захвалност Министарству привреде и Дирекцији на сарадњи у циљу унапређења квалитета пружања услуга грађанима. Зграду Дирекције у Jeврejскoj улици у Зрењанину пoтoм су и oбишли грaдoнaчeлник Зрeњaнинa Чeдoмир Jaњић сa сaрaдницимa и нaчeлницa Срeдњeбaнaтскoг упрaвнoг oкругa Снeжaнa Вучурeвић.

Opширније на: http://www.zrenjanin.rs/3-45-45-5180/Potpisan-Sporazum-o-saradnji-izmedju-Grada-Zrenjanina-i-Direkcije-za-mere-i-dragocene-metale

Славица Симић је именована на место в.д. помоћника директора Сектора за развој метрологије

Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-2293/2017 од 23. марта 2017. године, Славица Симић је постављена за вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале – Сектора за развој метрологије.

Славица Симић рођена је 1969. године у Бору. Звање дипломираног инжењера електротехнике стекла је 1995..године на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду, одсек Физичка електроника, смер Оптоелектроника и ласерска техника. Почев од 1996. године искуство је стекла у Дирекцији као метролог за температуру, а касније као руководилац Групе за термометрију. Дугогодишњи је заменик руководиоца система квалитета за послове еталонирања/испитивања (SRPS 17025) и за интегисани систем менаџмента (SRPS 9001, SRPS 14001 и SRPS ОHSAS18001). У досадашњем раду учествовала је на пројектима развоја инфраструктуре у Републици Србији, CARDS 2006, IPA 2008 и IPA 2011, као и на пројектима развоја у области термометрије NOTED пројекат (EMRP програм), и ЕuraThermаl и HUMEA (EMPIR програм).

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

 
 
 
 
 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
Актуелности
 
Информатор о раду ДМДМ
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

Видео презентација
 
Метрологија