ћир lat eng
 
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Годишњи скуп запослених у Дирекцији за мере и драгоцене метале
25. децембар 2018. године
На Златибору, у просторијама конгресног центра Романија, студентског одмаралишта „Ратко Митровић“, 21. и 22. децембра 2018. године, одржан је Годишњи састанак Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) на коме су се окупили запослени из свих унутрашњих јединица: Београда, Новог Сада, Зрењанина, Суботице, Ниша и Крушевца.
На већ традиционалном окупљању, Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ, поздравио је запослене и изразио захвалност на сарадњи у претходном периоду, а затим презентовао значајне догађаје и резултате рада ДМДМ у 2018. години. Такође је нагласио значај усвојене ревизије међународног система SI јединица. Надежда Увановић је појаснила појединости буџета за 2019. годину и финансијске изазове са којима се сусрећемо. Душан Матијашевић, в. д. помоћника директора Сектора за развој метрологије представио је послове које обавља Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена у Републици Србији, припреме за будуће изазове са којима се срећу и планове за наредни период.
Другог дана састанка руководилац Одсека за контролу и надзор Крушевац, Драгана Милићевић представила је пројекат формирања лабораторије за мале запремине у Крушевцу, а руководилац Групе за контролу и надзор Нови Сад Мирјана Бандовић представила је нови софтвер за контролу претходно упакованих производа. Након тога је организован рад запослених у четири радионице са следећим тамама:
  1. ДМДМ у наредном периоду – перспективе,
  2. Сагледавање потреба привреде по питању научне и законске метрологије,
  3. Промоција и маркетинг ДМДМ у наредном периоду,
  4. Задовољство запослених и очекивања од менаџмента.
Сви запослени су имали прилике да да дају свој допринос кроз идеје и предлоге на задате теме. Закључци са радионица ће бити уврштени у будући план рада ДМДМ.
 
(8)
 
 
Објављен Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
14. децембар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 96/18 објављен је Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица који ступа на снагу 19. децембра 2018. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица („Службени гласник РС”, број 39/14).
Овим правилником прописују се захтеви за влагомере за зрна житарица и семенке уљарица (у даљем тексту: влагомери), означавање влагомера, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за влагомере, методе мерења, начин одобрења типа влагомера, као и начин и услови оверавања влагомера.
 
 
Ученици ОШ „Плави круг“ посетили Дирекцију за мере и драгоцене метале
7. децембар 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин ученицима осмог разреда ОШ „Плави круг“ из Београда.
Током посете ученике смо упознали са основним појмовима метрологије, њеном значају у свакодневном животу, као и пословима које у оквиру својих надлежности обавља ДМДМ као национални метролошки институт. Такође, ученици су упознати и са ревизијом међународног система SI јединица.
Посета је настављена обиласком лабораторија за акустику, димензионе величине, масу и дистрбуцију времена.
 
(4)
 
 
Студенти Maшинског факултета Универзитета у Београду посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале
6. децембар 2018. године
У оквиру предмета Технички прописи и стандарди, студенти завршне година мастер студија Машинског факултета у Београду, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
Током посете студенти су имали прилике да се упознају са пословима које у оквиру својих надлежности обавља ДМДМ као национални метролошки институт, као и са новинама које доноси усвојена ревизија SI јединица којом се основне јединице мере дефинишу преко фундаменталних физичких константи.
Детаљније са националним еталонима упознали су се у лабораторијама за масу, дужину, акустику, велике зепремине, једносмерни електрични напон и време, фреквенцију и дистрибуцију времена.
 
(8)
 
 
Студенти Maшинског факултета Универзитета у Београду посетили Дирекцију за мере и драгоцене метале
4. децембар 2018. године
3. и 4. децембра, Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била je домаћин студентима треће године студија Машинског факултета Универзитета у Београду у пратњи др Славенка М. Стојадиновића, доцента на Катедри за производно машинство и др Радована Пузовића, професора на Катедри за производно машинство.
Студенти су упознати са улогом, значајем и пословима које ДМДМ као национални метролошки институт обавља, као и са актуелном усвојеном ревизијом SI јединица којом се основне јединице мере дефинишу преко физичких константи.
Посета је настављена обиласком лабораторија за масу, дужину, акустику, велике зепремине, време, фреквенцију и дистрибуцију времена, једносмерни електрични напон и температуру где су студенти имали прилику да се боље упознају са националним еталонима Републике Србије и активностима које лабораторије ДМДМ спроводе у циљу унапређења метролошког система.
 
(8)
 
 
Усвојена редефиниција Међународног система јединица
20. новембар 2018. године
На 26. Генералној конференцији за тегове и мере, коју је организовао Међународни биро за тегове и мере (BIPM) 16. новембра 2018. године у Версају у Француској, присутни представници из 54 земље света једногласно су изгласали ревизију Међународног система јединица (SI) чија ће примена почети 20. маја 2019. године, којом су усвојене нoвe дeфинициje зa килoгрaм, aмпeр, кeлвин и мoл.
Рeдeфинисaни SI oд сaдa сe зaснивa нa oснoвним прирoдним кoнстaнтaмa. Килoгрaм je одређен нa oснoву Плaнкoвe кoнстaнтe (h), aмпeр нa oснoву eлeмeнтaрнoг нaeлeктрисaњa (e), кeлвин нa oснoву Бoлцмaнoвe кoнстaнтe (k) и мoл нa oснoву Aвoгaдрoвe кoнстaнтe (NA).
 
 
Килограм, ампер, келвин и мол спремни за нову дефиницију
15. новембар 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као национална метролошка институција саопштава да ће се на Генералној конференцији за тегове и мере у организацији Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) изгласати нове дефиниције SI система.
Научници 60 држава света, који се баве тачним и прецизним мерењима, састаће се 16. новембра 2018. године у Версају у Француској како би озваничили нове дефиниције за килограм (kg), ампер (А), келвин (К) и мол (mol). Нове дефиниције Међународног система јединица (SI) требало би да ступе на снагу 20. маја 2019. године.
Килограм је тренутно дефинисан тако да је једнак маси Интернационалног прототипа килограма (ИПК), односно једнак је маси цилиндричног артефакта направљеног од платине и иридијума и чува се у просторијама Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) у Француској. Научници, артефакт килограма, користе последњих 130 година и његова стабилност и непромењивост могу бити потврђени само поређењем са идентичним копијама, што је захтеван процес.
У новом Међународном систему јединица (SI), килограм ће бити одређен на основу Планкове константе, као фундаменталне природне физичке константе. Након усвајања ове одлуке, тачна и прецизна мерења масе, електричне струје, температуре и количине материје, више се неће ослањати на употребу и упоређивање са физичким објектима. Величине ове четири јединице неће бити промењене, килограм ће и даље бити килограм. Три преостале SI јединице, секунда, метар и кандела већ су дефинисане на основу природних константи. Допринос редефиниције биће отварање могућности за развој у разним научним областима. Као што је претходна редефиниција SI система за секунду 1967. године допринела настанку и развоју GPS навигације и интернета, сматра се да ће нове SI дефиниције имати велики утицај на нова научна достигнућа, развој технологије, међународне трговине, као и већи утицај на безбедно функционисање здравственог система и очување животне средине.
О међународном значају овог догађаја на доношењу резолуције о редефиницији килограма, ампера, келвина и мола у SI систему говори и могућност директног праћења овог догађаја на youtube каналу https://www.youtube.com/thebipm, у петак 16. новембра 2018. године, у 11 h.
 
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области запремине течности, пoдoблaст уређаји запремине са клипом
29. октобар 2018. године.
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe (ДMДM), Групa зa запремину и проток, плaнирa дa у нaрeднoм пeриoду oргaнизуje мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти запремине течности, пoдoблaст уређаји запремине са клипом:
1. Eтaлoнирaњe пипете са клипом
Свe зaинтeрeсoвaнe лaбoрaтoриje кoje жeлe дa учeствуjу у пoмeнутoм пoрeђeњу, ПT-шeми, мoгу свojу нaмeру дa искaжу нajкaсниje дo 09.11.2018. нa eмaил: office@dmdm.rs или ljmicic@dmdm.rs.
Лaбoрaтoриje учeсницe ћe снoсити трoшкoвe мeђулaбoрaтoриjскoг пoрeђeњa кao и трoшкoвe трaнспoртa прeдмeтa eтaлoнирaњa. Лaбoрaтoриje су у oбaвeзи дa сaмe oбeзбeдe трaнспoрт предмета еталонирања дo нaрeднe лaбoрaтoриje учeсницe, a у склaду сa тeхничким прoтoкoлoм пoрeђeњa.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 28.000,00 РСД.
 
 
Завршетак летњег рачунањa времена у 2018. години
25. октобар 2018. године.
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ“, бр. 20/06) летње рачунање времена у 2018. години се завршава у недељу, 28. октобра 2017. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Др Душан Матијашевић је именован на место в.д. помоћника директора Сектора за развој метрологије
10. октобар 2018.
Решењем Владе Републике Србије број 119-9113/2018. од 4.октобра 2018. године, др Душан Матијашевић именован је за вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале – Сектор за развој метрологије.
Др Душан Матијашевић рођен je 1964. године у Београду. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Одсек за електронику и телекомуникације. Звање доктора електротехничких наука је стекао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду на Катедри за нуклеарну физику.
Радно искуство је започео у ЈП ПТТ саобраћаја Србија и припада првој групи инжењера који су започели пројекат увођења мобилне телефоније у Србији. У компанији Мобтел БК-ПТТ био је на руководећим местима задужен за изградњу и одржавање базних станица. Затим је у компанији Теленор Србија д.о.о. био на позицијама менаџера за радио мрежу и менаџера за системе напајања. Последње три године у компанији Теленор заједничке операције за централну и источну Европу радио је на позицији сениор експерта за пројектни менаџмент и финансијску контролу.
У Дирекцији за мере и драгоцене метале ангажован је од јула 2018. године на Пројекту дистрибуције времена у Републици Србији у Групи за време, фреквенцију и дистрибуцију времена.
Ожењен је и отац два сина.
 
 
Ресертификација Дирекције за мере и драгоцене метале
1. октобар 2018.
Интегрисани систем менаџмента у Дирекцији за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција), први пут је сертификован 2012. године. Након шест година и два узастопна циклуса сертификације, Дирекција је још једном успешно потврдила усаглашеност свог интегрисаног система менаџмента са захтевима нових стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, као и SRPS OHSAS 18001:2008.
Поступак ресертификације спроведен је од стране сертификационог тела Management Systems Certification d.o.o., које је честитајући на успешно реализованој провери, уручило Дирекцији сертификате о усаглашености 13. септембра 2018. године.
Током ове провере, проширен је постојећи обим сертификације, тако да обухвата: еталонирање/испитивање мерних средстава; одобрење типа мерила/ сертификација мерила; оверавање мерила; развој нових и унапређење постојећих еталона Републике Србије, укључујући и мерне методе; испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала; доношење решења о знаку произвођача предмета од драгоцених метала; надзор над мерилима; надзор над овлашћеним телима за оверавање мерила; испитивање и надзор над претходно упакованим производима; надзор над предметима од драгоцених метала; задуживање/раздуживање жигова; ванредни преглед мерила у употреби; овлашћивање за обављање послова оверавања мерила.
Сертификован интегрисани систем менаџмента примењен је на више локација: седиште Дирекције у Београду, Одсек за контролу и надзор Београд, Групу за контролу и надзор Нови Сад, Групу за контролу и надзор Суботица, Групу за контролу и надзор Зрењанин, Одсек за контролу и надзор Крушевац и Одсек за контролу и надзор Ниш.
Поступком ресертификације, Дирекција, као национални метролошки институт, показала је предности размишљања заснованог на ризику, сагледавања интерних и екстерних питања и препознавања могућих прилика, између осталог, као основе за ефикасно управљање и стално унапређење интегрисаног система менаџмента квалитетом, животном средином, заштитом здравља и безбедности на раду, и уједно унапређење метролошког система Републике Србије.
Сертификат SRPS ISO 9001:2015
Сертификат SRPS ISO 14001:2015
Сертификат SRPS OHSAS 18001:2008
 
 
Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији
21. август 2018. године
Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о метрологији у периоду од 20. августа до 10. септембра 2018. године.
У сарадњи са Привредном комором Србије, Министарство привреде организује јавне расправе о Нацрту закона о метрологији, која ће се у форми округлих столова одржати у неколико градова Србије и то према следећем плану:
-дана 4. септембра 2018. године, од 11 до 13 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Јужнобачког управног округа, Народног фронта 10, Нови Сад.
-дана 5. септембра 2018. године, од 11 до 13 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског управног округа, др Зорана Ђинђића 10/V, Велика сала на V спрату, Крагујевац;
- дана 7. септембра 2018. године, од 10 до 13 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд.
Предлози, сугестије и примедбе достављају се Министарству привреде, путем електронске поште на адресу: dragana.zecevic@privreda.gov.rs или поштом на адресу Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији” улица Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.
Нацрт закона о метрологији
Образац за достављање предлога, сугестија и примедби
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области aкустикe, пoдoблaст aкустички кaлибрaтoри
14. август 2018. године
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe (ДMДM), Групa зa дужину, oптичкe вeличинe и aкустику, плaнирa дa у нaрeднoм пeриoду oргaнизуje мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти aкустикe, пoдoблaст aкустички кaлибрaтoри:
1. Eтaлoнирaњe aкустичких кaлибрaтoрa
Свe зaинтeрeсoвaнe лaбoрaтoриje кoje жeлe дa учeствуjу у пoмeнутoм пoрeђeњу, ПT-шeми, мoгу свojу нaмeру дa искaжу нajкaсниje дo 21.08.2018. нa eмaил: office@dmdm.rs или gocastef@dmdm.rs.
Лaбoрaтoриje учeсницe ћe снoсити трoшкoвe мeђулaбoрaтoриjскoг пoрeђeњa кao и трoшкoвe трaнспoртa прeдмeтa eтaлoнирaњa. Лaбoрaтoриje су у oбaвeзи дa сaмe oбeзбeдe трaнспoрт eтaлoнa дo нaрeднe лaбoрaтoриje учeсницe, a у склaду сa тeхничким прoтoкoлoм пoрeђeњa.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 28.000,00 РСД.
 
 
Посета студената Природно-математичког факултета у Нишу Одсеку за контролу и надзор Ниш
7. јун 2018. године
Поводом обележавања Светског дана метрологије, студенти мастер студија Катедре за експерименталну и примењену физику, Департмана за физику Природно-математичког факултета у Нишу, обишли су Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор Ниш.
Студенти су се упознали са историјом, улогом, местом и значајем ДМДМ и метрологије у Србији. Информисани су о редефинисању четири мерне јединице Међународног система SI јединица: килограма, ампера, мола и келвина и будућем њиховом изражавању путем фундаменталних физичких константи.
Посета је настављена обиласком лабораторија, при чему су се студенти упознали са процесима еталонирања тегова, испитивања претходно упакованих производа и контролом предмета од драгоцених метала.
 
(3)
 
 
12. генерална скупштинa EURAMET-a
5. јун 2018. године
Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале, присуствовао је Дванаестој Генералној скупштини ЕURAMET, регионалне организације Европе, која координира сарадњу националних метролошких института Европе у области метрологије. Генерална скупштина ЕURAMET одржана је у периоду од 28. маја до 1. јуна 2018. године у Букурешту, Румунија. Домаћин састанка био је Национални метролошки институт Румуније (Institul National de Metrologie – INM).
Током састанка, представљен је извештај о раду Еврамета и извештај о раду Одбора директора у протеклих годину дана. Разматрана су стратешка питања, са акцентом на стратегију координације у европској метрологији, Европски метролошки програм за иновације и истраживања - EMPIR и повезаним активностима и приоритетима Еврамета. Као и на претходном стастанку, разматран је статус постојећих чланства у Еврамету, и пријем нових института као чланица Еврамета. Од стране председавајућих, презентовани су извештаји о раду сваког од техничког комитета за претходну годину. Представљени су и резултати постојећих пројеката које обухвата Европски метролошки програм за иновације и истраживања (EMPIR) као и најава нових пројеката.
Учешће у активностима Еврамета је од великог значаја за метрологију и целокупну привреду наше земље, јер се тиме стварају предуслови да се наша привреда укључује у европске токове. Остварује се смисао чланства у Метарској конвенцији и омогућава се светско признавање наших еталона и признавање важности уверења о еталонирању и мерењу која издаје Дирекција за мере и драгоцене метале. Такође се обезбеђује техничка основа за споразуме везане за трговину, размену и законодавство. Учешће у активностима Еврамета, посебно је значајно из угла предстојеће редефиниције основних мерних јединица, међународног система мерних јединица, чије се званично усвајање очекује у новембру ове године.
 
(2)
 
 
Конференција „У сусрет ревизији SI јединица“
25. мај 2018. године
Поводом обележавања 20. маја, Светског дана метрологије, чија је овогодишња тема „Стална еволуција Међународног система јединица“ Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) организовала је у Клубу посланика конференцију „У сусрет ревизији SI јединица“.
Конференцији су присуствовали представници Министарства привреде, Акредитационог тела Србије, Института за стандардизацију Србије, представници високообразовних и научних институција, института, метролошких лабораторија и друге заинтересоване стране.
Конференцију је испред ДМДМ отворио в.д. директора Чедомир Белић који је изразио велико задовољство због великог интересовања учесника и у свом излагању се посебно осврнуо се на дуг историјат, улогу, место и значај ДМДМ и метрологије у Србији.
Др. Јелена Пантелић Бабић, руководилац Одсека за електричне величине ДМДМ информисала је присутне о начину на који ће четири постојеће физичке јединице: килограм, ампер, мол и келвин Међународног система SI јединица бити редефинисане и изражене путем фундаменталних физичких константи.
Проф. др Бећко Касалица, професор Физичког факултета Универзитета у Београду истакао је значај метрологије и указао на изазове са којима се научна метрологија суочава. Др. Дејан Пантелић, истраживач на Институту за физику Београд представио je Дигиталну холографску метрологију и њену примену у свакодневном животу.
Својим наступом Конференцију је увеличао хор студената Физичког факултета Универзитета у Београду.
 
(26)
 
 
ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ТОУ У САВА ЦЕНТРУ И ОБЕЛЕЖЕН ДАН АКРЕДИТАЦИЈЕ И 20. ГОДИШЊИЦА АТС-А
25. мај 2018. године
Акредитационо тело Србије (АТС) организовало је годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) на тему “Нови људи за ново доба-транзиција на стандард ISO/IEC 17025: 2017” у Сава центру, 24. маја 2018.године. Том приликом је такође обележен 28. јун-Дан акредитације у Републици Србији, као и 9.јун-Међународни дан акредитације. Ове године АТС прославља и посебан јубилеј-20. година рада.
Опширније на: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-za-tou-u-sava-centru-i-obelezen-dan-akreditacije-i-20-godisnjica-ats
Преузето са: http://www.ats.rs/sr/vest/odrzan-seminar-za-tou-u-sava-centru-i-obelezen-dan-akreditacije-i-20-godisnjica-ats
 
 
 
Посета ученика ОШ „ Нада Поповић“, ОШ „ Јован Јовановић Змај“, ОШ „ Вук Караџић“, Прве техничке школе и Гимназије у Крушевцу
20. мај 2018. године
Поводом обележавања Светског дана метрологије, ученици ОШ „ Нада Поповић“, ОШ „ Јован Јовановић Змај“, ОШ „ Вук Караџић“, Прве техничке школе и Гимназије посетили су у оквиру дана отворених врата Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор Крушевац.
Ученици су се упознали са историјатом установе, првим законом о мерама, метарској конвенцији, надлежностима ДМДМ-а, мисијом и визијом ДМДМ-а као водеће метролошке институције у Србији, пословима и задацима у области метрологије, који су у функцији унапређења пословања привредних, научних и других организација као и побољшања квалитета живота и здравља људи.
Након приказивања промотивног филма ДМДМ, стручна посета је настављена обиласком лабораторија. У лабораторији за мерила масе ученици су имали прилику да се упознају са поступком еталонирања тегова, као и принцип рада водомера и бројила електричне енергије.
У лабораторији за предмете од драгоцених метала ученици су се упознали са методама испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала.
Taкође су реализоване теренске радионице у оближњем Археолошком парку. Ученици су својим корацима мерили растојање између две задате тачке. Дужину корака сваки је мерио користећи метарску траку, а затим су рачунали колико задато растојање износи у метрима, а затим претварали у стопе, јарде и инче.
Израчунали су и просечну дужину свих корака и на тај начин утврдили знања о аритметичкој средини. Ученици су такође мерили дужину сенке сваког од њих и, на основу своје праве висине одређивали размеру.
По завршеним радионицама ученици су говорили о Талесу и Ератостену, чиме су потврдили заинтересованост за историјат мерења и важност за учење, живот и рад.
 
(9)
 
 
Посета студената Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину
16. мај 2018. године
Поводом обележавања Светског дана метрологије, 20. маја у оквиру месеца отворених врата, студенти Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале, Групу за контролу и надзор Зрењанин.
Студенти су се упознали са основним надлежностима ДМДМ, пословима и задацима у области метрологије, који су у функцији унапређења пословања привредних, научних и других организација као и побољшања квалитета живота свих људи.
Након приказивања промотивног филма ДМДМ, стручна посета је настављена обиласком лабораторија. У лабораторији за физичко-хемијска мерила студентима је демонстрирано оверавање ареометара за густину нафтних деривата, а затим су им имали прилике да виде еталон тегове и поступак еталонирања, чиме им је демонстриран начнин обезбеђење ланца метролошке следивости.
 
(3)
 
 
Посетили су нас студенти Машинског факултета Универзитета у Београду
11. мај 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин студентима треће године Машинског факултета Универзитета У Београду.
Поводом обележавања 20. маја, Светског дана метрологије, у оквиру месеца отворених врата ДМДМ су посетили студенти, који су имали прилику да се упознају са реализованим, прецизним методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника, као и са истраживањима ради унапређења SI јединица, која дају допринос остварењу нових и унапређење постојећих националних еталона и обезбеђењу метролошке следивости до међународног нивоа. Посета је реализована обиласком лабораторија за дужину, акустику, температуру, време, једносмерни електрични напон и велике запремине.
 
(8)
 
 
34. састанак Комитета Европске сарадње у законској метрологији (WELMEC)
11. мај 2018. године
Чедомир Белић, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале, присуствовао је тридесет четвртом састанку Комитета Европске сарадње у законској метрологији – WELMEC, који је одржан у Сарајеву, Боснa и Херцеговина, од 25. до 27. априла 2018. године. Домаћин састанка био је Национални метролошки институт Босне и Херцеговине, односно IMBiH – Институт за метрологију Босне и Херцеговине.
Као и током претходних састанака, разматрани су извештаји о активностима са прошлогодишњег састанка и финансијска питања која се односе на претходну и текућу годину. Представљена је сарадња са другим организацијама, као и извештаји свих радних група Европске сарадње у законској метрологији. Извршена је и ревизија процедура за рад Европске сарадње у законској метрологији и упутстава за рад радних група. Такође, потврђени су постојећи и извршен је реизбор нових председавајућих чланова појединих радних група.
Било је речи и о једном од главних новитета у односу на претходну годину, који се тиче интензивирања сарадње кроз потписивање Меморандума о разумевању између WELMEC и EURAMET – регионалне метролошке организације Европе, као две кључне европске организације које воде законску и научну метролошку заједницу, са дугом историјом узајамно корисне сарадње.
Чланство у WELMEC - Европскoj сарадњи у законској метрологији омогућује ефикасно преношење директива ЕУ у национално законодаство и преузимање обавеза које имају државе чланице ЕУ, на начин у потпуност ихармонизован са законодавством ЕУ.
 
(2)
 
 
Посетили су нас ученици основне школе „Васа Пелагић“ из Падежа
30. април 2018. године
У оквиру дана отворених врата поводом обележавања 20. маја Светског дана метрологије, Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор Крушевац (у даљем тексту: ДМДМ), 30. априла 2018. године, посетили су ученици основне школе „Васа Пелагић“ из Падежа, Крушевац.
Ученици су упознати са основним метролошким појмовима, значајем метрологије у индустријској производњи, трговини, као и у унапређењу квалитета живота и заштити животне средине.
У лабораторијама Одсека за контролу и надзор ученици имали прилику да се кроз практичну демонстрацију послова из њене надлежности упознају са појмом и начином мерења физичких величина, контролом мерила, мерним јединицама и њиховим ознакама.
 
(4)
 
 
Ученици политехничке школе из Земуна у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
27. април 2018. године
У оквиру дана отворених врата, поводом обележавања Светског дана метрологије -20. маја, ученици треће године, смера златар, политехничке школе „Политехника-школа за нове технологије“ из Земуна посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале. Након упознавања ученика са историјатом, местом, улогом и значајем Дирекције посета је настављена обиласком Лабораторије за контролу предмета од драгоцених метала . Током посете лабораторији, ученици су имали прилику да се упознају са начином жигосања и испитивања степена финоће предмета од драгоцених метала.
 
(6)
 
 
Објављен Правилник о претходно упакованим производима
25. април 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 30/18 објављен је Правилник о претходно упакованим производима који ступа на снагу 28. априла 2018. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о претходно упакованим производима („Службени гласник РС”, број 43/2013 и 16/2016).
 
 
Отворена врата Дирекције за мере и драгоцене метале
24. април 2018. године
Поводом Обележавања 20. маја, Светског дана метрологије, Дирекција за мере и драгоцене метале отвара своја врата за посете ученика и студената до 18. маја 2018. године. Заинтересовани се могу обратити захтевом на email: office@dmdm.rs ради заказивања термина.
 
 
Студенти Физичког факултета Универзитета у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
23. април 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин студентима четврте године Физичког факултета Универзитета у Београду 18. априла 2018. године.
Студенти су имали прилику да се упознају са реализованим, прецизним методама еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника, као и са истраживањима ради унапређења SI јединица, која дају допринос остварењу нових и унапређење постојећих националних еталона и обезбеђењу метролошке следивости до међународног нивоа. Посета је реализована обиласком лабораторија за температуру, једносмерни електрични напон, време, фотометрију, велике запремине, акустику и дужину.
 
(11)
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура
20. април 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT-шему) у области термометрије, подобласт температуре:
1. Еталонирање термопарова
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу, ПТ-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 21.05.2018. на email: office@dmdm.rs или snedic@dmdm.rs.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.
 
 
Објављен Правилник о неаутоматским вагама
20. април 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 29/18 објављен је Правилник о неаутоматским вагама који ступа на снагу 21. априла 2018. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Службеном гласнику РС”, број 17/13).
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскog поређења (PT шеме) из области густине
4. април 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за метрологију у хемији, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области густине и то:
1. Еталонирање мерила густине
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутoм поређењu, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву званично на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, најкасније до 18. 05. 2018. године.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт мерила до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
 
 
Почетак летњег рачунањa времена у 2018. години
21. март 2018. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ” број 20/06) летње рачунање времена у 2018. години почиње 25. марта 2017. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
Пoчeтaк и зaвршeтaк лeтњeг рaчунaњa врeмeнa усклaђeни су сa Дирeктивoм o лeтњим aрaнжмaнимa 2000/84/EC Eврoпскoг пaрлaмeнтa и сaвeтa oд 19. jaнуaрa 2001. гoдинe и Рaспoрeдимa рaчунaњa врeмeнa зa лeтњи пeриoд oбjaвљeним у Службeнoм листу Eврoпскe униje (2001/Ц 35/07), (2006/Ц 61/02), (2011/Ц 83/06) и (2016/Ц 61/01).
Рaчунaњe врeмeнa у Србиjи усклaђeнo сa рaчунaњeм врeмeнa у Eврoпскoj униjи, штo дoпринoси функциoнисaњу jeдинствeнoг тржиштa у Eврoпи, кao и прaвилнoм функциoнисaњу сeктoрa прeвoзa и кoмуникaциja, и пojeдиних сeктoрa индустриje.
 
 
 
Тридесет година публикације BIPM Circular T
21. март 2018. године
BIPM Circular T, који се без прекида објављује од 1. марта 1988., обележава своју тридесетогодишњицу 2018. Године.
BIPM Circular T je месечна публикација Одељења за време Бироа за тегове и мере (BIPM) у Паризу која пружа информације о разлици између координираног универзалног времена (UTC) и локалних реализација UTC(k) одржаваних од стране националних института. Она такође садржи и друге информације важне за рачунање ових вредности. Када је публикација покренута, технике поређења времена дозвољавале су рачунање вредности на сваких десет дана и Circular T је приказивао разлике у микросекундама за 39 лабораторија из 24 државе. Данас Circular T приказује вредности разлика [UTC – UTC(k)] на сваких пет дана, за око 80 института који редовно доприносе подацима о поређењу својих часовника са светском скалом времена UTC.
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe учeствуje у oвoм пoрeђeњу oд сaмoг пoчeткa.
BIPM Circular T је динамична публикација и квалитет резултата постепено се увећавао у протеклих 30 година од када је први пут представљена. Ово побољшање је пратило унапређења остварена у часовницима и техникама преноса времена и фреквенције свих лабораторија за време, паралелно са сталним унапређивањем обраде података у BIPM. Садржаји и приказ Circular-а T такође су напредовали; од јануара 2016. интерактивна HTML верзија даје приступ потпуној информацији о локалним временским скалама и временским линковима који се користе за поређење сатова. Додатно, сва издања BIPM Circular T од марта 1988. и друге корисне информације доступне су на: https://www.bipm.org/en/bipm/tai/.
 
 
 
Објављен Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала
19. март 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 20/18 објављен је Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала који ступа на снагу 24. марта 2018. године.
 
 
Објављен Правилник о националним еталонима
13. март 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 18/18 објављен је Правилник о националним еталонима који ступа на снагу 17. марта 2018. године.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин утврђивања испуњености услова за признавање еталона Републике Србије (у даљем тексту: национални еталон), начин провере испуњавања тих услова, услови и начин именовања носилаца националних еталона, услови и начин коришћења националних еталона, садржај одлуке о проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона, услови и начин укидања одлуке о проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона.
 
 
Ученици основне школе „ Јован Јовановић Змај“ из Крушевца посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор Крушевац
8. март 2018. године
Дирекцију за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Одсек за контролу и надзор Крушевац посетили су ученици основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Крушевца. Ученици су имали прилику да се упознају у лабораторијама Одсека за контролу и надзор са пословима који се врше са циљем jeдинствeнoг мeрeња у Рeпублици Србиjи.
Том приликом упознати су са развојем и значајем метрологије у свакодневном животу, надлежностима ДМДМ, појмом мерења физичких величина, мерним јединицама и њиховим ознакама кроз интерактивни разговор.
У лабораторијама за масу и дужину ученицима су показане ваге, дрвени метри и мерне летве. Упознали су се са комуналаним мерилима: водомерима, брojилима eлeктричнe eнeргиje, гасомерима и мерилима топлотне енергије, и законском обавезом њиховог периодичног оверавања као и прописаним роковима за оверавање. Објашњен им је и поступак ванредног прегледа мерила у употреби.
 
(3)
 
 
Објављен извештај из области запремине течности
26. фебруар 2018. године
На сајту Међународног бироа за тегове и мере - BIPM и у међународном часопису Metrologia, volume 55, Technical supplement, 2018 објављен је извештај допунског (Supplementary) поређења из области запремине течности под називом „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask, EURAMET.M.FF.S8 (EURAMET 1297)” у коме је Дирекција за мере и драгоцене метале била пилот лабораторија. Подршка Дирекцији за мере и драгоцене метале у пројекту је био национални метролошки институт Португалије. Укупно 16 националних метролошких института и 17 лабораторија је учествовало у поређењу.
 
 
Објављен Правилник о метролошкој експертизи
20. фебруар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о метролошкој експертизи који ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.
Овим правилником ближе се прописује садржај и поступак спровођења метролошке експертизе.
 
 
Објављен Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли
20. фебруар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли који ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.
Овим правилником прописују се врста мерила која се користе у функцији промета робе и услуга, заштите здравља људи и животиња и опште безбедности, заштите животне средине и природних ресурса, контроле и безбедности саобраћаја и провера претходно упакованих производа и боца као мерних посуда, за које је прписано спровођење поступака оцењивања усаглашености или одобрења типа мерила, односно оверавања мерила, временски интервали периодичног оверавања тих мерила, врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција за мере и драгоцене метале , као и врсте мерила чије оверавање обављају привредни субјекти и друга правна лица која су овлашћена за обављање послове оверавања мерила.
 
 
Објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и њихових легура
20. фебруар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура који ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.
 
 
Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила
19. фебруар 2018. године
У складу са чланом 5. Правилника о програму, условима и начину полагања стручног испита за послове оверавања мерила („Службени гласник РСˮ, број 2/17) Дирекција за мере и драгоцене метале објавила је изворе релевантне за полагање стручног испита за послове оверавања мерила.
Све потребне информације у вези са полагањем стручног испита за послове оверавања мерила можете пронаћи овде.
 
 
Објављен Правилник о начинима и условима оверавања мерила
29. јануар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 7 од 26. јануара 2018. године објављен је Правилник о начинима и условима оверавања мерила који ступа на снагу 3. фебруара 2018. године.
 
 
Одлука о оснивању Метролошког савета
29. јануар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 7 од 26. јануара 2018. године објављен је Одлука о оснивању Метролошког савета који ступа на снагу 3. фебруара 2018. године.
 
 
Објављен Правилник о мерилима
16. јануар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 3 од 12. јануара 2018. године објављен је Правилник о мерилима који ступа на снагу 20. јануара 2018. године.
 
 
Вести - 2017 Вести - 2016
Вести - 2015 Вести - 2014
Вести - 2013 Вести - 2012
Вести - 2011 Вести - 2010
Вести - 2009 Вести - 2008
 
 
>