ћир lat eng
 
 
 
   Архива > Вести 2010  
ВЕСТИ - 2010
Обука у ДМДМ „Изражавање мерне несигурности према GUM-y”
23. децембар 2010.
У Дирекцији за мере и драгоцене метале 23. децембра 2010. године одржана је интерна обука за запослене у Одсецима за контролу и надзор Дирекције. Тема обуке била је појам и начин прорачуна мерне несигурности. Опширније ...
 
Правилници о овлашћивању
8. децембар 2010.
29. новембра 2010. године, у „Службеном гласнику РС”, број 89/10, објављен је Правилник о начину овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила и о вођењу регистра овлашћених тела, који је донет на основу члана 11. став 4. Закона о метрологији. Овим правилником уређује се начин овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила, вођење регистра овлашћених тела, као и друга питања везана за рад овлашћених тела.

У истом броју „Службеног гласника РС”, објављен је и Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, који је донет на основу члана 8. став 2. Закона о метрологији. Овим правилником ближе се прописују услови за привредне субјекте и друга правна лица за обављање послова оверавања мерила.

 
Учешће ДМДМ на конференцији у Републици БиХ
6-7. децембар 2010.
6. и 7. децембра 2010. године, у Сарајеву, у Републици Босни и Херцеговини, одржана је Међународна конференција: „Мјеритељство Босне и Херцеговине на путу ка интеграцији у Европску Унију”, са јединственом жељом да се представе националне метролошке институције у региону и њихова искуства у процесу приступања Европској Унији. Опширније . . .
 
Донета Уредба о начину вршења метролошког надзора
3. децембар 2010.
23. новембра 2010. године, у „Службеном гласнику РС”, бр. 88/10, објављена је Уредба о начину вршења метролошког надзора, која је донета на основу члана 45. Закона о метрологији. Овом уредбом уређује се начин вршења метролошког надзора и надзора над употребом законских мерних јединица.
 
Инострана уверења - правилник
22. новембар 2010.
17. новембра 2010. године, у „Службеном гласнику РС”, број 86/10, објављен је Правилник о начину признавања иностраних уверења, жигова и знакова усаглашености, који је донет на основу члана 33. став 3. Закона о метрологији. Овим Правилником уређује се начин признавања важења у Републици Србији иностраног уверења о одобрењу типа мерила, уверења о оверавању мерила, односно жигова и других знакова усаглашености издатих у иностранству.
 
Семинар „Реализоване и планиране активности у складу са новим законским решењима у области метрологије”
10-12. новембар 2010. - Врњачка Бања
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је од 10. до 12. новембра 2010. године у Врњачкој Бањи, организовала други, редовни, годишњи Семинар „Реализоване и планиране активности у складу са новим законским решењима у области метрологије”. Опширније . . .
 
Семинар о бројилима електричне енергије
7-8. октобар 2010.
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је 7. и 8. октобра 2010. године у Нишу, организовала Семинар о бројилима електричне енергије. Учешће у раду Семинара узело је 16 учесника из ДМДМ и одсека за контролу и надзор (ОКН), а своје интересовање за Семинар исказало је још седам учесника из Србије и два учесника из Републике Српске. Тако је планирани, интерни Семинар ДМДМ, попримио регионални карактер. Опширније ...
 
Обука за техничке оцењиваче према SRPS ISO/IEC 17020:2002
4-8. октобар 2010.
У периоду од 4. до 8.октобра 2010. године., од стране Акредитационог тела Србије (АТС), одржана је обука за техничке оцењиваче за акредитацију контролних организација према SRPS ISO/IEC 17020:2002. Обука се састојала од предавања, практичних примера ситуација из праксе и полагања теста на крају обуке, који је услов за стицање статуса кандидата за техничке оцењиваче за оцењивање контролних организација у области контролисања мерила. Из Дирекције за мере и драгоцене метале обуци је присуствовало 13 полазника.
 
Донета Уредба о висини и начину плаћања у области метрологије
21. септембар 2010.
21. септембра 2010. године, у „Службеном гласнику РС”, број 68/10, објављена је Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије.

Овом Уредбом утврђује се висина накнада које се плаћају за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и мерних боца ради провере испуњености метролошких захтева и других послова које спроводи Дирекција за мере и драгоцене метале у складу са Законом о метрологији, као и начин плаћања тих накнада.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова у вези са испитивањем типа мерила и прегледом еталона, мерила и узорака референтних материјала ("Службени лист СЦГ", број 54/05 и "Службени гласник РС", број 109/09).

 
Основан Метролошки савет
10. септембар 2010.
Дана 8. септембра 2010. године, у „Службеном гласнику РС”, број 63/10, објављена је Одлука о оснивању Метролошког савета, као стручног саветодавног тела. Одлуку је донела Влада на основу члана 12. став 1. Закона о метрологији ( „Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( „Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08).
 
Обуке у одсецима за контролу и надзор ДМДМ
август 2010.
У циљу иновирања теоретских и практичних знања и вештина запослених у одсецима за контролу и надзор (ОКН) Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) одржане су обуке из различитих стручних области из делокруга рада Дирекције:
  • прегледа неаутоматских електромеханичких вага;
  • испитивања водомера и
  • еталонирања тегова и испитивања компаратора масе.
Детаљније ...
 
Нови правилник
23. јул 2010.
Дана 21. јула 2010. године, у „Службеном гласнику РС”, број 49/10, објављен је Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања, који ступа на снагу 28. јула 2010. године. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Наредба о мерилима за које је обавезан преглед (“Службени лист СРЈ”, 30/02, 34/02 и “Службени лист СЦГ”, број 32/03).”
 
VII Међународна конвенција о квалитету – JUSK ICQ 2010
31.мај-3.јуни 2010.
VII Међународна конвенција о квалитету – JUSK ICQ 2010, под мотом – Квалитетом ка европским и светским интеграцијама (The 7th International Convention on Quality – JUSK 2010, with the moto: „Quality for European and World Integrations“) одржана је од 31. маја до 3. јуна на Машинском факултету Универзитета у Београду, у организацији ЈУСК-а – Јединственог удружења Србије за квалитет, EOQ-a и ecoQ, из Грчке.

У оквиру Конвенције организована је Прва специјална конференција (ICQ 2010 – The Special Conference): Национални метролошки систем - Најновија достигнућа (National Metrology System – State of the Art). Конференцијом су председавали мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Борис Лаштро и Луција Дујовић, помоћници директора Дирекције за мере и драгоцене метале, док су председавајући Седнице (Chairmen Session) били мр Вида Живковић, Луција Дујовић, др Јелена Пантелић-Бабић, мр Јадранка Марендић-Миљковић и др Бранислав Танасић, такође сви из ДМДМ.

Презентовани су радови представника ДМДМ:

  • Мр Вида Живковић, Борис Лаштро: Моделовање националног метролошког система у складу са европским и међународним приступом, Уводни рад
  • Луција Дујовић: Нова законска решења у области метрологије у Републици Србији
  • Др Јелена Пантелић – Бабић: Еталонирање еталона једносмерног напона у документованом систему квалитета Дирекције за мере и драгоцене метале
  • Мр Јадранка Марендић – Миљковић: Метрологија времена и фреквенције у Републици Србији
  • Др Бранислав Танасић, Станислав Алексић, Никола Соврић, Љиљана Мићић: EURAMET пројекат No 1008: Резултати регионалног кључног поређења преливне пипете запремине 20 l.
Више о Конвенцији
 
5. састанак EURAMET/TC-QUALITY
24-25.фебруар 2010.
24. и 25. фебруара 2010. године, у Бриселу је одржан Пети састанак Техничког комитета за квалитет Европског удружењa националних метролошких института - EURAMET, EURAMET/TC-QUALITY (TC-Q), на којем су представници Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) изложили презентацију QMS периодичне реевалуације.

Петом састанку техничког комитета за квалитет EURAMET TC-Q присуствовали су представници из 32 државе и представници ЕURAMET, EU, EA и, по позиву, APMP са укупно 61 учесником.

Техничким комитетом председава Pavel Klenovský, Чешка, а домаћин скупа је био SMD Белгија.

Своје инцијалне QMS презентације представили су колеге из NILU Норвешка, UBA Аустрија и LATMB Латвија. Своје QMS периодичне реевалуације презентовали су: BIM-NCI, Бугарска, DZM, FSB-LPM, FSB-LMPD, FSB-LIMS, FER-PEL, Хрватска, VMT/LEI, VMT/VMC, VMT/PFI, Литванија, INM, IFIN-HH, Румунија и DMDM, Србија.

Посебни утисак на све присутне оставила је презентација ДМДМ, Србија, коју је излагала директор мр Вида Живковић, уз подршку Бориса Лаштра, помоћника директора Сектора за развој метрологије и Татјане Цинцар-Вујовић, шефа Одсека за електричне величине. Председавајући је констатовао да је презентација Дирекције QMS реевалуације сажета, језгровита, прегледна, јасна и са видљивим резултатима. Колеге из других NMI су, по излагању, прилазили тиму ДМДМ честитајући на успешној презентацији.

Посебна излагања имали су господин Trevor Thompson, UKAS, EA на тему: "Актуелни резултати еталонирања" и господин Christophe Quetel, IRMM, EU, на тему: "Методе валидације и следивости у случају мерења неорганске хемијске референце у IRMM – илустрација и примери".

На позив за учешће на састанaк TC-Q, одазвала се госпођа Ajchara Charoensook, APMP (Asia Pacific Metrology Programm), Азија, која је презентовала рад на тему: "Метрологија Азије, веза између акредитације и метрологије".

Састанак је завршен званичним позивом и потврдом да ће се следећи редовни годишњи састанак TC-Q одржати фебруара 2011. у Београду, у организацији Дирекције за мере и драгоцене метале.

 
Нове накнаде за покриће трошкова
2. јануар 2010.
У „Службеном гласнику РС“, бр. 109/2009 од 25.12.2009. године објављене су Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова у вези са испитивањем типа мерила и прегледом еталона, мерила и узорака референтних материјала и Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала, које су ступиле на снагу 2. јануара 2010. године. Наплаћивање накнада почеће од дана ступања на снагу поменутих одлука.
 
ДМДМ више не прима захтеве из области игара на срећу
1. јануар 2010.
У складу са закључцима са састанка, који је одржан 2. децембра 2009. године у Министарству економије и регионалног развоја са представницима Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Управе за игре на срећу из Министарства финансија, договорено је да ДМДМ поступа по захтевима странака у вези спровођења прописа из области игара на срећу до 31. децембра 2009. године.

Сходно томе, од 1. јануара 2010. године Дирекција за мере и драгоцене метале више не прима поменуте захтеве.

За све потребне информације странке треба да се обрате надлежној Управи за игре на срећу у Министарству финансија.