ћир lat eng
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Генерална скупштина EURACHEM-a одржана 20. и 21. маја 2021.
24. мај 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је на 37. Генералној скупштини EURACHEM-a, чији је домаћин била Чешка, а скупштина је одржана on-line.
EURACHEM представња мрежу организација у Европи, чији је циљ успостављање система за међународну следивост хемијских мерења и промоцију добре лабораторијске праксе. Представник Србије у EURACHEM-у, као пуноправног члана, је Дирекција за мере и драгоцене метале.
Скупштини EURACHEM-a присуствовало је 49 чланова, а извршен је избор нових чланова на управним местима у организацији, представљене су активности у 2020. години, објављени документи и представници земаља чланица су презентовали своје националне извештаје за протеклу годину.
Више информација на линку: https://www.eurachem.org/.
 
 
Обележен Светски дан метрологије
21. мај 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ) обележила је Светски дан метрологије 20. маја 2021. године. Тим поводом, одржана је online конференција на тему ,,Мерења у здравству''.
Светски дан метрологије обележава се поводом годишњице потписивања Метарске конвенције, којом је 1875. године успостављен оквир за међународну сарадњу у области метрологије за индустријску, трговинску и друштвену примену. Као потписник Метарске конвенције од 1879. године, Србија већ пуне 142 године примењује Међународни систем јединица.
Сваке године, одређеној теми се посвећује више пажње, па је тако 2021. године, тема Светског дана метрологије ,,Мерење у здравству''.
Претходних година акценат је био на ревизији Међународног SI система јединица, као и на Четвртој индустријској револуцији, која је представљала незаобилазну тему када се говорило о напретку и развоју. Међутим, пандемија Covid-19 донела је бројне неочекиване ситуације, па су тако сви ресурси и знање усмерени на истраживање нових начина рада и примене технологије у области здравства. Метрологија већ има широку примену у дијагностици и лечењу, као и у сталном унапређивању медицинских уређаја у циљу обезбеђивања прецизних и поузданих мерења.
Европска и светска метролошка заједница већ увелико раде на развоју нових метода и унапређењу система мерења, а кроз сарадњу са научним и међународним метролошким организацијама, ДМДМ обезбеђује размену и преношење информација од значаја за јавност у нашој земљи. С тим у вези, у оквиру Европске регионалне метролошке организације, у току су бројни истраживачко-развојни пројекти који се баве истраживањем утицаја пандемије Covid-19 и развојем метода и техника мерења као подршке дијагностиковању и лечењу. На пример, истраживања се баве развојем тачних и поузданих тестова за откривање вируса SARS-CoV-2 , затим унапређењем тестова и развојем нових софтвера за откривање кардиоваскуларних болести, развојем нових метода у борби против резистенције на антибиотике, развој софтвера за испитивање заштитних маски за лице и друго. Метрологија, као наука о мерењима, игра важну улогу у одговору на глобалну кризу јавног здравља и у проналажењу одговора на питања која здравствени систем тражи.
Током конференције презентоване су следеће теме:
  • Метрологија доза јонизујућих зрачења у функцији заштите здравља – Др Милош Живановић, Институт за нуклеарне науке ,, Винча”
  • Следивост мерења концентрације озона у амбијенталном ваздуху – Јасмина Зукан Бановић, ДМДМ
  • Улога и значај Лабораторије за оптичке величине у заштити здравља и безбедности људи – Бобан Зарков, ДМДМ
  • Следивост мерења у области ултразвучне терапеутике – Борис Лаштро, ДМДМ
  • Технике/методе неинванзивног мерења крвног притиска – Драган Пантић, ДМДМ
  • EMPIR пројекат: метрологија у области апликације лекова – Предраг Селаковић, ДМДМ
  • Практична примена метрологије у здравству - др. Сунчица Панић, КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић-Дедиње”
На крају конференције истакнуто је да ће ДМДМ наставити да се бави изазовима у области мерења, као и да ће наставити да развија и осигурава примену одговарајуће инфраструктуре мерења у циљу превенције и унапређења нашег здравља.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области димензионих величина
14. мај 2021. године
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe ( у даљем тексту: ДMДM), Група за дужину, оптичке величине и акустику плaнирa да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти димензионих величина и то:
1. Eтaлoнирaњe мерних лењира
Све заинтересоване лабораторије из земље и региона које желе да учествују у поменутом поређењу, PT-шеми, могу да поднесу свој захтев/пријаву у слободној форми на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14, на email: office@dmdm.rs или на email: nebojsastankovic@dmdm.rs најкасније до 14. 06. 2021. године.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 34.000,00 РСД. Такође је потребно уплатити и две Републичке административне таксе у износу од по 320,00 РСД.
 
 
Светски дан метрологије – 20. мај 2021. године Мерење у здравству
13. мај 2021. године
20. мај је Светски дан метрологије, који се обележава на годишњицу потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум пружа основу за светски кохерентни систем мерења који подупире научна открића и иновације, индустријску производњу и међународну трговину, као и побољшање квалитета живота, заштиту здравља и животне средине.
Тема Светског дана метрологије 2021. године је Мерење у здравству. Ова тема је изабрана како би се створила свест о важној улози коју мерење има у здравству, а тиме и добробити сваког од нас.
Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију - науку о мерењима, развојем и валидацијом нових мерних метода са мањом мерном несигурношћу. Национални метролошки институти учествују у поређењима мерења које координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) како би се осигурала поузданост резултата мерења широм света.
Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке које имају за циљ усклађивање метролошких захтева широм света у многим областима. OIML такође управља OIML системом сертификације (OIML -CS) који олакшава међународно прихватање и глобалну трговину мерилима која подлежу законској контроли.
Међународне метролошке организације пружају неопходно поверење у резултате мерења, обезбеђујући здраву основу за данашњу глобалну трговину и помажући нам да се припремимо за будуће изазове.
Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи који раде у међувладиним и националним метролошким организацијама и институтима широм света.
 
 
Закон о предметима од драгоцених метала
11. мај 2021. године
Закон о предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године. Овај закон ступа на снагу 18. маја 2021. године, осим члана 25. овог закона, који се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.
Новим законом се врши усклађивање са Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку и унапређује се систем контроле предмета од драгоцених метала. Додатно се разрађује откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала и уводи се појам откупљивача, који ће откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала вршити на означеном откупном месту и том приликом издавати откупни лист.
Законом се прецизирају одредбе које се односе на надзор у области предмета од драгоцених метала. Наиме, Дирекција за мере и драгоцене метале задржава надлежност за вршење надзора над предметима од драгоцених метала и произвођачима тих предмета, а тржишни инспектори ће спроводити надзор над прометом предмета и откупљивачима предмета, у складу са овим и законом којим се уређује евиденција промета у трговини и тржишни надзор. Предложеним унапређењима законских решења доприноси се ефикаснијој контроли и унапређењу надзора над прометом предмета од драгоцених метала.
Законом је укинута могућност овлашћивања тела за испитивање и жигосање предмета, с обзиром да од 2011. године, када је та могућност уведена, није било заинтересованих привредних субјеката за обављање тих послова. Такође је укинуто орочавање важења знака произвођача, увозника и заступника, који је до сада важио 10 година, чиме се олакшава пословање тих привредних субјеката.
Потрошачима, односно купцима предмета од драгоцених метала се омогућује ванредно испитивање финоће предмета од драгоценог метала у ДМДМ, што представља додатну заштиту при куповини ових предмета.
Новим законским решењима обезбеђује се висок квалитет предмета од драгоцених метала на тржишту, као и поштена тржишна утакмица у циљу заштите интереса, како потрошача, тако и произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РСˮ, бр. 36/11 и 15/16), Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за зубно-протетске предмете („Службени лист СРЈ”, број 8/95), Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник РС”, број 116/13) и Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 35/13).
Преузето са: https://tehnis.privreda.gov.rs/sr/vesti/zakonodavne-novine/888/zakon-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html
 
 
Шеснаести састанак Техничког комитета за квалитет ЕURAMET TC-Q
10. мај 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у Групи за сертификацију, у периоду од 20. до 22. априла 2021. године, присуствовала је састанку Техничког комитета за квалитет Европског удружења националних метролошких института – EURAMET TC-Q.
Састанку, који је одржан путем видео конференције, присуствовало је око 60 представника националних метролошких института, именованих института, као и других повезаних организација попут COOMEТ, SIM, EA.
Током састанка, представљени су новитети и актуелности из угла примене захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 и презентоване су периодичне ре-евалуације система менаџмента квалитетом, које представљају један од начина пружања поверења у међународно признате могућности мерења и еталонирања. Ове године, своје системе представили су институти: Босне и Херцеговине (IMBiH), Литваније (FTMC, LEI), Краљевине Норвешке (JV, DSA, NILU), Словачке Републике (SMU), Краљевине Данске (DFM, HBK-DPLA, DTI, FORCE, TRESCAL, DTU) и Краљевине Шведске (RISE, SSM).
 
 
Објављен Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа
28. април 2021. године
У “Службеном гласнику РС”, број 41/21 од 23. априла 2021. године објављен је Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа. Овим правилником ближе се прописују захтеви за друмске и железничке цистерне са мерењем нивоа, њихово означавање, документација, начин утврђивања испуњености захтева, методе мерења, начин испитивања типа друмских и железничких цистерни са мерењем нивоа, као и начин и услови оверавања тих цистерни.
 
 
Објављен Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли
26. април 2021. године
У “Службеном гласнику РС”, број 37/21 од 14. априла 2021. године објављен је Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли. Овим правилником прописују се све врсте мерила која се користе у функцији промета роба и услуга, заштите здравља људи и животиња и опште безбедности, заштите животне средине и природних ресурса, контроле и безбедности саобраћаја и провере претходно упакованих производа и боца као мерних посуда, за које је прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености или одобрење типа мерила, односно оверавање мерила, временски интервали периодичног оверавања тих мерила, врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција за мере и драгоцене метале, као и врсте мерила чије оверавање обављају привредни субјекти и друга правна лица која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила.
Овај правилник ступио је на снагу 22. априла 2021. године.
 
 
Државни секретар Министарства привреде Милан Љушић посетио је Дирекцију за мере и драгоцене метале
6. април 2021.
Државни секретар у Министарству привреде, Милан Љушић посетио је 2. априла 2021. године, Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
Државни секретар је у пратњи Чедомира Белића, в.д. директора ДМДМ и Николе Петровића, в.д. помоћника директора за Сектор за развој метрологије, обишао лабораторијe за масу, дужину, велике и мале запремине, температуру, хемију, драгоцене метале и електричне величине, где се детаљно упознао са активностима на одржавању, усавршавању и развијању националних еталона, међународним пројектима у којима ДМДМ учествује, као и другим пословима које ДМДМ обавља.
Након обиласка лабораторија Милан Љушић и Чедомир Белић имали су састанак на коме су разматрали актуелне теме из надлежности ДМДМ.
 
(5)
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију ТС-IM
1. април 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоценене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, 25. марта 2021. године учествовала је у раду EURAMET Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију (EURAMET TC-IM) који је одржан путем видео везе.
Организатор састанка био је EURAMET. Састанку је присуствовало око 45 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) из различитих земаља света, EURAMET, COOMET, SIM и BIPM.
Главна тема састанка је била дигитализација издавања сертификата (DCC), кроз тренутно актуелне пројекте у оквиру Техничког комитета за интердисциплинарну метрологију, статуси актуелних EMPIR пројеката, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN), пројеката везаних за израду водича за еталонирање и различитих видова усавршавања из области метрологије.
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2021. години
24. март 2021. године
На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2021. години
24. март 2021. године
На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2021. години почиње 28. марта 2021. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Објављен Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора
2. март 2021. године
У “Службеном гласнику РС”, број 16/21 од 26. фебруара 2021. године објављен је Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана метролошког надзора.
Овим правилником прописују се посебни елементи процене ризика, учесталост вршења метролошког надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана метролошког надзора.
 
 
Састанак партнера EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF
12. фебруар 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, 27. и 28. јануара 2021. године учествовала је на састанку партнера након 42 месеца трајања пројекта 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR.
Састанак је одржан путем видео-конференције, а присуствовали су представници Босне и Херцеговине, Шпаније, Француске, Пољске, Грчке, Литваније, Немачке, Турске, Румуније и Србије. На овом завршном састанку у оквиру 16RPT02 ALCOREF пројекта, сумирани су резултати пројекта и презентовани планови свих партнера за њихову будућу примену и развој области производње СРМ-а.
За више информација погледати сајт пројекта.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији
11. фебруар 2021. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, активно је учествовала, од 1. до 3. фебруара 2021. године на EURAMET Техничком комитету за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе који је одржан путем видео-конференције.
Састанку EURAMET TC-MC присуствовало је преко 50 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља.
 
 
Објављен Правилник о измени Правилника о националним еталонима
21. јануар 2021. године
У “Службеном гласнику РС”, број 3/21 од 15. јануара 2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о националним еталонима који ступа на снагу 23. јануара 2021. године.
Овом изменом правилника омогућено је да се странка ослободи обавезе да уз захтев за проглашење националног еталона и именовање носиоца националног еталона достави одговарајући акт о акредитацији, будући да је Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган државне управе, у складу са Законом о општем управном поступу дужна да то учини по службеној дужности.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од стакла
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од стакла у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од пластике
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт лабораторијска мерила од пластике у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт пикнометри
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт пикнометри у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт еталон градуисане посуде од стакла
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт еталон градуисане посуде од стакла у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом
19. јануар 2021. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за запремину и проток планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење из области запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 19. фебруара 2021. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер мерило у поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaZapreminuIProtok.php.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 34.000,00 RSD.
 
 
Вести - 2020 Вести - 2019
Вести - 2018 Вести - 2017
Вести - 2016 Вести - 2015
Вести - 2014 Вести - 2013
Вести - 2012 Вести - 2011
Вести - 2010 Вести - 2009
Вести - 2008 Вести - 2007