ћир lat eng
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области мерних трансформатора
6. август 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области мерних трансформатора:
1. Еталонирањe еталон напонског мерног трансформатора
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутoм поређењу, ПT-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 1. октобра 2020. године на е-mail: office@dmdm.rs или rdereta@dmdm.rs.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења, као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 33.600,00 RSD.
 
 
Објављен Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила
4. август 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/20 од 31. јуla 2020. године објављен је Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила.
 
 
Република Србија постала пуноправни члан Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала
8. јул 2020. године
Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције
(https://hallmarkingconvention.org/en/members).
Доношењем Закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 4/20) од 5. марта 2020. године, који је ступио на снагу 13. марта 2020. године, створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији.
Опширније.
 
 
Објављен Правилник о изменама Правилника о врстама мерилa која подлежу законској контроли
8. јул 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 93/20 од 25. јуна 2020. године објављен је Правилник о изменама Правилника о врстама мерилa која подлежу законској контроли .
 
 
Објављени су Правилници за мерила која су саставни део медицинских средстава
8. јул 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 92/20 од 29. јуна 2020. године објављени су Правилници за мерила која су саставни део медицинских средстава.
  1. Правилник о оверавању електрокардиграфа
  2. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део инфузионих и перфузионих пумпи
  3. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део анестезиолошких система
  4. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дефибрилатора
  5. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дијализних апарата
  6. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимациних топлих столова
  7. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део респиратора
  8. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапеутских уређаја
  9. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента
  10. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области времена и фреквенције
3. jул 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области времена и фреквенције и то:
1. Еталонирањe еталона времена и фреквенције
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутoм поређењу, PT-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 15. октобра 2020. године на емаил: office@dmdm.rs или renovica@dmdm.rs.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења, као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 33.600,00 RSD.
 
 
OБJAВЉEНA ВЕРЗИЈА 2.0 EURAMET ВOДИЧА БРОЈ 21 ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ
18. јун 2020. године
Нa weб стрaници EURAMET-a oбjaвљeнa je верзија 2.0 (05/2020) EURAMET вoдичa број 21 - Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method.
Аутори су: Elsa Batista (IPQ, Португалија), Matjaz Gaber (MIRS, Словенија), Zoe Metaxiotou (EIM, Грчка), Andrea Malengo (INRIM, Италија), Ljiljana Mićić (DMDM, Србија), Erik Smits (VSL, Холандија), Urska Turnšek (MIRS, Словенија), Teresa Vicente (CEM, Шпанија).
 
 
Нови сертификати о акредитацији
8. јун 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи активности испитивања и еталонирања, одржавајући и унапређујући, делом акредитован а делом самодекларисан, систем менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.
У трећем циклусу акредитације, Акредитационо тело Србије потврдило је усаглашеност активности испитивања и еталонирања Дирекције, са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Услуге које акредитоване лабораторије Дирекције за еталонирање мерила протока, мерила притиска, мера дужине и акредитоване лабораторије за испитивање бројила електричне енергије, таксиметара, предмета од драгоцених метала и вага са неаутоматским функционисањем пружају корисницима, доступне су у каталогу услуга http://www.dmdm.rs/PDF/KatalogUslugaDMDM2020_cr.pdf.
Информације о обиму акредитације доступне су овде: http://www.dmdm.rs/cr/SistemKvaliteta.php.
 
 
Светски дан метрологије – 20. мај 2020. године
Мерења у светској трговини
20. мај 2020. године
20. мај је Светски дан метрологије којим се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум омогућава основу за јединствен систем мерења широм света, који пружа подршку научним открићима и иновацијама, индустријској производњи и међународној трговини, као и унапређењу квалитета живота и заштити светске животне средине.
Тема Светског дана метрологије 2020. је: Мерења у светској трговини. Ова тема је изабрана како би се подигла свест о важној улози коју мерења играју у омогућавању праведне светске трговине, обезбеђујући да производи испуне стандарде и прописе, задовољавајући очекивања корисника у погледу квалитета.
Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију развијајући и потврђујући нове технике мерења са већим нивоом тачности. Национални метролошки институти учествују у мерним поређењима која координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) и на тај начин обезбеђују поузданост резултата мерења широм света.
Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке, чији је циљ уједначавање и усклађивање метролошких захтева у многим областима. OIML такође управља OIML Ситемом за сертификацију (OIML-CS) који омогућава међународно признање и светску трговину мерилима која подлежу законској контроли.
Ови међународни метролошки системи дају потребну сигурност и поузданост да су мерења тачна, пружају здраву основу за данашњу светску трговину и помажу нам да се припремимо за изазове који нас чекају у будућности.
Светски дан метрологије
 
 
Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
23. април 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44/20 од 27. марта 2020. године објављен је Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила. Овај правилник ступа на снагу 4. априла 2020. године.
Правилником о мерним системима за компримована гасовита горива за возила прописују се захтеви за мерне системима за компримована гасовита горива за возила, означавање мерних система, техничка документација, начин утврђивања испуњености ѕахтева, методе мерења, начин одобрења типа мерних система, као и начин и услови оверавања мерних система.
Овај правилник примењује се на мерне системе који су нaмењени за точење компримованог природног гаса, компримованог гасовитог водоника, биогаса, мешавине гаса или других компримованих гасовитих горива у друмска возила, железничка возила, бродове, боце и авионе
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила („Службени гласник РС”, број 9/14).
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2020. години
23. март 2020. године
На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2020. години почиње 29. марта 2020. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II
12. март 2020. године
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 4/20 од 5. марта 2020. године и ступа на снагу 13. марта 2020. године.
Доношењем овог закона створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: Конвенција).
Конвенција је вишестрани међународни уговор који је до данас закључило 20 држава и у којој РС као држава апликант тренутно има статус посматрача.
Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији допринеће смањењу трошкова извоза предмета од драгоцених метала јер за предмете који су у Дирекцији за мере и драгоцене метале означени жигом Конвенције „CCM” (Common Control Mark) неће постојати обавеза додатног испитивања и/или жигосања у иностранству. Тиме се повећава конкурентност домаћих произвођача предмета од драгоцених метала на иностраном тржишту, што је од посебног значаја, имајући у виду да ову делатност у Републици Србији претежно обављају микро и мала предузећа.
Стицањем пуноправног чланства РС у Конвенцији омогућиће се да се предмети од драгоцених метала који су означени жигом Конвенције и који су прописаног степена финоће, могу ставити на тржиште Републике Србије без додатног испитивања односно жигосања.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији
21. фебруар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији је од 5. до 7. фебруара 2020. године била активни учесник EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе у Берну, Швајцарска.
Састанку EURAMET TC-MC присуствовало је преко 60 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију
21. фебруар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Бобан Зарков, метролог за оптичке величине Групе за дужину, оптичке величине и акустику је од 27. јануара до 1. фебруара 2020. године биo активни учесник EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију у Кишњи, Молдавија.
Организатор састанка био је Национални метролошки институт Молдавије. Састанку је присуствовало 19 учесника из националних метролошких института као и 11 гостију из институција које активно учествују у раду ЕУРАМЕТА.
 
 
Објављен Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
18. фебруар 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/20 од 14. фебруара 2020. године објављен је Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила, који ступа на снагу 22. фебруара 2020. године.
 
 
Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу
10. јануар 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу, који је ступио на снагу 8. јануара 2020. године.
Овим правилником прописују се захтеви за анализаторе за мерење садржаја протеина у зрнима житарица и семенкама уљарица, означавање тих мерила, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за та мерила, методе мерења, начин одобрења типа, као и начин и услови оверавања тих мерила.
 
 
Вести - 2019 Вести - 2018
Вести - 2017 Вести - 2016
Вести - 2015 Вести - 2014
Вести - 2013 Вести - 2012
Вести - 2011 Вести - 2010
Вести - 2009 Вести - 2008