ћир lat eng
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Студенти Физичког факултета у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
11. април 2019. године
Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ) посетили су 10. априла 2019. године студенти четврте године Физичког факултета Универзитета у Београду. Циљ стручне посете било је упознавање са радом Дирекције.
Студенти су упознати са усвојеном редефиницијом Међународног система јединица SI, метролошким системом у Републици Србији и као и пословима и задацима ДМДМ као националног метролошког института Републике Србије. Презентоване су лабораторије у ДМДМ у којима се чувају и остварују национални еталони и примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника.
 
 
Ученици основних школа „Свети Сава“ и „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца у посети Одсеку за контролу и надзор Крушевац
8. април 2019. године
У сусрет Светском дану метрологије 2019. који се ове године обележава под слоганом „Међународни систем јединица, из основа бољи“, Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор у Крушевцу (у даљем тексту: ДМДМ), 08. априлa 2019. године посетили су ученици основне школе „ Свети Сава“ са Наташом Јаснић, наставницом физике и ученици основне школе „Доситеј Обрадовић“ са Весном Живковић, наставницом биологије.
У лабораторији за масу и дужину ученицима су имали прилике да виде теразије, ваге, дрвене метре и мерне летве и практично су им демонстриране методе и поступци мерења. Прилику да разговарају и са запосленима о комуналним мерилима- водомерима и брojилима eлeктричнe eнeргиje, гасомерима и мерилима топлотне енергије, законској обавези и роковима за оверавање ових мерила као и поступку ванредног прегледа мерила у употреби. Велики утисак на ученике је је оставило сазнање о томе са коликом пажњом и прецизношћу се мора приступити у раду са опремом.
Запослени у Одсеку за контролу и надзор су се потрудили да ученицицма дају одговоре и стручна објашњења у вези са постављеним питањима.
 
(19)
 
 
Студенти Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу у посети Одсеку за контролу и надзор Крушевац
8. април 2019. године
Студенти Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу током студијске посете Одсеку за контролу и надзор Крушевац су се упознали са појмом, развојем и значајем метрологије, надлежностима Дирекције за мере и драгоцене метале.
У лабораторији за масу и дужину студентима је приказан поступак оверавања мерила за дужину (дрвени метри и мерне летве) и еталонирање мерила масе (тегова). Из области запремине студенти су имали прилику да се упознају са начином прегледа справа за мерење течних горива, а велику пажњу је студената је привукла област претходно упакованих производа.
Посебно су били заинтересовани за комунална мерила: водомере, електрична бројила, гасомере и калориметре. Информације о оверавању, роковима периодичних прегледа и поступку ванредних прегледа ( на захтев грађана) студенти су добили кроз стручно вођење и дискусију са зaпосленима у Одсеку за контролу и надзор Крушевац.
 
(6)
 
 
OБJAВЉEНA РЕВИЗИЈА ВOДИЧА EURAMET CG19
8. април 2019. године
Нa weб стрaници EURAMET-a oбjaвљeнa je инфoрмaциja o рeвизиjи вoдичa EURAMET CG19, зa oдрeђивaњe мeрнe нeсигурнoсти приликoм кoришћњa грaвимeтриjскe мeтoдe.
У рaднoj групи зaдужeнoj зa рeвизиjу дoкумeнтa, jeдaн oд шeст члaнoвa, билa je и Љиљaнa Mићић,рукoвoдилaц Групe зa зaпрeмину и прoтoк.
 
 
JAВНA РAСПРAВA
8. април 2019. године
Oбaвeштaвaмo jaвнoст дa ћe сe jaвнa рaспрaвa o Нaцрту зaкoнa o прeдмeтима oд драгoцeних мeтaлa спрoвeсти у пeриoду oд 10. дo 30. aприлa 2019. гoдинe.
Закључак о спровођењу јавне расправе o нaцрту зaкoнa o прeдмeтима oд драгoцeних мeтaлa
Нaцрт зaкoнa o прeдмeтима oд драгoцeних мeтaлa
Опширније на: https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/709/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html
 
 
Посета ученика Групи за контролу и надзор Зрењанин
4. април 2019. године
У првој недељи априла 2019. године ученици завршних разреда Хемијско прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић“ из Зрењанина, поводом предстојећег Светског дана метрологије 20. маја посетили су Групу за контролу и надзор Зрењанин, унутрашњу организациону јединицу Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
Ученици су кроз посету упознати са значајем метрологије, као науке о мерењима која је присутна у свим областима људског деловања, значајем и начином обезбеђења метролошке следивости до међународног нивоа као и дугом традицијом метрологије у Србији. Приказан им је промотивни филм ДМДМ и презентовани су им значај, улога ДМДМ, као националне метролошке институције.
У физичко-хемијској лабораторији Групе за контролу и надзор Зрењанин ученицима је демонстриран поступак оверавања ареометара опште намене.
Највише интересовања професора и ученика привукао је начин провере исправности мерила која се користе у свакодневном животу.
 
(7)
 
 
Обука у области термометрије
3. април 2019.године
Дана 27. марта 2019, године, Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин једнодневне обуке у оквиру пројекта „Regional Consultansy Fund for Quality Infrastructure- South East Europe“ - Bosna and Hercegovina коју спроводи Национални метролошки институт Немачке (PTB), у области термометрије, подобласт бесконтактног мерења температуре.
Обуку која је била заснована на размени досадашњег искуства у овој подобласти одржали су Славица Симић, руководилац Групе за термометрију и Бобан Зарков, метролог у Групи за дужину, оптичке величине и акустику. Обука се састојала од теоријског и практичног дела у вези принципа мерења, мерних неисигурности, поставке методе мерења у ДМДМ, резултата међународног поређења ДМДМ у оквиру пројекта ЕMPIR 14PRT05 EuraThermal, као и софтверскoг решења за прикупљање и обраду мерних резултата.
Oбуци су присуствовали метролози из националног метролошког института Босне и Херцеговине (IMBIH) и метролози из ДМДМ. Учесници обуке су изразили задовољство, како због добијених информација, тако и због добре и ефикасне организације обуке у ДМДМ.
 
 
GPS Week Number Rollover
27. март 2018. године
У суботу 6. априла 2019. могуће су грешке у раду појединих GPS пријемника.
Према саопштењу Дирекције за мере и драгоцене метале GPS пријемници у свом раду могу да варирају- од давања нетачних информација о датуму/времену (нпр. погрешно UTC време због грешке у GPS алгоритму за конверзију GPS временског податка у UTC) до потпуног отказа пријемника.
Наведени нежељени ефекти могући су због догађаја познатог под именом GPS Week Number Rollover, који ће се десити у суботу, 6. априла 2019. године.
Детаљније о томе може се наћи у интегралном саопштењу Дирекције за мере и драгоцене метале.
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2019. години
22. март 2018. године
На основу Закона о рачунању времена (²Службени лист СЦГ², бр. 20/06), летње рачунање времена у 2019. години почиње 31. марта 2019. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Обука за верификацију аутоматских вага
6. март 2019.године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин обуке у оквиру пројекта Подршке инфраструктури квалитета у Србији, који спроводи Национални метролошки институт Немачке (PTB), од 27. фебруара до 1. марта 2019. године, из области верификације аутоматских вага.
Обуку је одржао Горан Гргић, руководилац лабораторије за масу словеначког метролошког института (МIRS). Обука се састојала од теоријиског дела и презентације метода испитивања аутоматских вага за појединачнo мерење, аутоматских дозирних вага и осталих врста вага, као и практичне демонстрације метода верификације аутоматаске ваге за појединачно мерење у просторијама фирме Sun&Dun.a.v. d.o.o.
Поред метролога ДМДМ, обуци су присуствовали и метролози из националног метролошког института Босне и Херцеговине (IMBIH). Учесници обуке су изразили задовољство, како због стеченог знања током обуке, тако и због добре и ефикасне организације ДМДМ.
 
(10)
 
 
Ученици трећег разреда Четврте гимназије у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
17. јануар 2019. године
Ученици трећег разреда Четврте гимназије у Београду, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале.
У име Дирекције, ученике је поздравила Ана Гајић, из Групе за информационе технологије, упознала их са улогом Дирекције у метролошком систему Републике Србије и са стручним пословима из области метрологије који Дирекција обавља.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија за температуру, хемију, једносмерни електрични напон, време, фотометрију, дужину и акустику где су им представљене реализоване методе еталонирања и правци истраживања у којима Дирекција учествује.
 
(8)
 
 
Вести - 2018 Вести - 2017
Вести - 2016 Вести - 2015
Вести - 2014 Вести - 2013
Вести - 2012 Вести - 2011
Вести - 2010 Вести - 2009
Вести - 2008