ћир lat eng
 
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области термометрије, подобласт температура
20. април 2018. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe (PT-шему) у области термометрије, подобласт температуре:
1. Еталонирање термопарова
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу, ПТ-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 21.05.2018. на email: office@dmdm.rs или snedic@dmdm.rs.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења и одредити датум почетка наведене активности.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 28.000,00 RSD.
 
 
Објављен Правилник о неаутоматским вагама
20. април 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 29/18 објављен је Правилник о неаутоматским вагама који ступа на снагу 21. априла 2018. године.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Службеном гласнику РС”, број 17/13).
 
 
Почетак летњег рачунањa времена у 2018. години
21. март 2018. године
На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ” број 20/06) летње рачунање времена у 2018. години почиње 25. марта 2017. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
Пoчeтaк и зaвршeтaк лeтњeг рaчунaњa врeмeнa усклaђeни су сa Дирeктивoм o лeтњим aрaнжмaнимa 2000/84/EC Eврoпскoг пaрлaмeнтa и сaвeтa oд 19. jaнуaрa 2001. гoдинe и Рaспoрeдимa рaчунaњa врeмeнa зa лeтњи пeриoд oбjaвљeним у Службeнoм листу Eврoпскe униje (2001/Ц 35/07), (2006/Ц 61/02), (2011/Ц 83/06) и (2016/Ц 61/01).
Рaчунaњe врeмeнa у Србиjи усклaђeнo сa рaчунaњeм врeмeнa у Eврoпскoj униjи, штo дoпринoси функциoнисaњу jeдинствeнoг тржиштa у Eврoпи, кao и прaвилнoм функциoнисaњу сeктoрa прeвoзa и кoмуникaциja, и пojeдиних сeктoрa индустриje.
 
 
 
Тридесет година публикације BIPM Circular T
21. март 2018. године
BIPM Circular T, који се без прекида објављује од 1. марта 1988., обележава своју тридесетогодишњицу 2018. Године.
BIPM Circular T je месечна публикација Одељења за време Бироа за тегове и мере (BIPM) у Паризу која пружа информације о разлици између координираног универзалног времена (UTC) и локалних реализација UTC(k) одржаваних од стране националних института. Она такође садржи и друге информације важне за рачунање ових вредности. Када је публикација покренута, технике поређења времена дозвољавале су рачунање вредности на сваких десет дана и Circular T је приказивао разлике у микросекундама за 39 лабораторија из 24 државе. Данас Circular T приказује вредности разлика [UTC – UTC(k)] на сваких пет дана, за око 80 института који редовно доприносе подацима о поређењу својих часовника са светском скалом времена UTC.
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe учeствуje у oвoм пoрeђeњу oд сaмoг пoчeткa.
BIPM Circular T је динамична публикација и квалитет резултата постепено се увећавао у протеклих 30 година од када је први пут представљена. Ово побољшање је пратило унапређења остварена у часовницима и техникама преноса времена и фреквенције свих лабораторија за време, паралелно са сталним унапређивањем обраде података у BIPM. Садржаји и приказ Circular-а T такође су напредовали; од јануара 2016. интерактивна HTML верзија даје приступ потпуној информацији о локалним временским скалама и временским линковима који се користе за поређење сатова. Додатно, сва издања BIPM Circular T од марта 1988. и друге корисне информације доступне су на: https://www.bipm.org/en/bipm/tai/.
 
 
 
Објављен Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала
19. март 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 20/18 објављен је Правилник о начину узимања предмета од драгоцених метала који ступа на снагу 24. марта 2018. године.
 
 
Објављен Правилник о националним еталонима
13. март 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 18/18 објављен је Правилник о националним еталонима који ступа на снагу 17. марта 2018. године.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин утврђивања испуњености услова за признавање еталона Републике Србије (у даљем тексту: национални еталон), начин провере испуњавања тих услова, услови и начин именовања носилаца националних еталона, услови и начин коришћења националних еталона, садржај одлуке о проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона, услови и начин укидања одлуке о проглашењу националног еталона и именовању носиоца националног еталона.
 
 
Ученици основне школе „ Јован Јовановић Змај“ из Крушевца посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор Крушевац
8. март 2018. године
Дирекцију за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ), Одсек за контролу и надзор Крушевац посетили су ученици основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Крушевца. Ученици су имали прилику да се упознају у лабораторијама Одсека за контролу и надзор са пословима који се врше са циљем jeдинствeнoг мeрeња у Рeпублици Србиjи.
Том приликом упознати су са развојем и значајем метрологије у свакодневном животу, надлежностима ДМДМ, појмом мерења физичких величина, мерним јединицама и њиховим ознакама кроз интерактивни разговор.
У лабораторијама за масу и дужину ученицима су показане ваге, дрвени метри и мерне летве. Упознали су се са комуналаним мерилима: водомерима, брojилима eлeктричнe eнeргиje, гасомерима и мерилима топлотне енергије, и законском обавезом њиховог периодичног оверавања као и прописаним роковима за оверавање. Објашњен им је и поступак ванредног прегледа мерила у употреби.
 
(3)
 
 
Објављен извештај из области запремине течности
26. фебруар 2018. године
На сајту Међународног бироа за тегове и мере - BIPM и у међународном часопису Metrologia, volume 55, Technical supplement, 2018 објављен је извештај допунског (Supplementary) поређења из области запремине течности под називом „Comparison of a 50 mL pycnometer and a 500 mL flask, EURAMET.M.FF.S8 (EURAMET 1297)” у коме је Дирекција за мере и драгоцене метале била пилот лабораторија. Подршка Дирекцији за мере и драгоцене метале у пројекту је био национални метролошки институт Португалије. Укупно 16 националних метролошких института и 17 лабораторија је учествовало у поређењу.
 
 
Објављен Правилник о метролошкој експертизи
20. фебруар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о метролошкој експертизи који ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.
Овим правилником ближе се прописује садржај и поступак спровођења метролошке експертизе.
 
 
Објављен Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли
20. фебруар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли који ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.
Овим правилником прописују се врста мерила која се користе у функцији промета робе и услуга, заштите здравља људи и животиња и опште безбедности, заштите животне средине и природних ресурса, контроле и безбедности саобраћаја и провера претходно упакованих производа и боца као мерних посуда, за које је прписано спровођење поступака оцењивања усаглашености или одобрења типа мерила, односно оверавања мерила, временски интервали периодичног оверавања тих мерила, врсте мерила чије оверавање обавља Дирекција за мере и драгоцене метале , као и врсте мерила чије оверавање обављају привредни субјекти и друга правна лица која су овлашћена за обављање послове оверавања мерила.
 
 
Објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала и њихових легура
20. фебруар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13 од 14. фебруара 2018. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура који ступа на снагу 22. фебруара 2018. године.
 
 
Стручни и допунски испит за обављање послова оверавања мерила
19. фебруар 2018. године
У складу са чланом 5. Правилника о програму, условима и начину полагања стручног испита за послове оверавања мерила („Службени гласник РСˮ, број 2/17) Дирекција за мере и драгоцене метале објавила је изворе релевантне за полагање стручног испита за послове оверавања мерила.
Све потребне информације у вези са полагањем стручног испита за послове оверавања мерила можете пронаћи овде.
 
 
Објављен Правилник о начинима и условима оверавања мерила
29. јануар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 7 од 26. јануара 2018. године објављен је Правилник о начинима и условима оверавања мерила који ступа на снагу 3. фебруара 2018. године.
 
 
Одлука о оснивању Метролошког савета
29. јануар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 7 од 26. јануара 2018. године објављен је Одлука о оснивању Метролошког савета који ступа на снагу 3. фебруара 2018. године.
 
 
Објављен Правилник о мерилима
16. јануар 2018. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 3 од 12. јануара 2018. године објављен је Правилник о мерилима који ступа на снагу 20. јануара 2018. године.
 
 
Вести - 2017 Вести - 2016
Вести - 2015 Вести - 2014
Вести - 2013 Вести - 2012
Вести - 2011 Вести - 2010
Вести - 2009 Вести - 2008
 
 
>