ћир lat eng
 
 
   Вести  
ВЕСТИ
 
Посета представника делегације Европске уније
17. октобар 2019. године
Представници делегације ЕУ - Србија подкомитета за трговину, индустрију, царину и порезе, Зорица Василева, Лукреција Кирета и Фатих Ајдоган посетили су 17. октобра 2019. године Дирекцију за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ).
Циљ посете ДМДМ био је боље упознавање са кључним институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији. Испред ДМДМ присутне је поздравио др Душан Матијашевић, вд помоћника директора Сектора за развој метрологије.
Након приказивања промотивног филма, представници делегације ЕУ упознати су са радом, улогом, значајем и надлежностима ДМДМ као националног метролошког института Републике Србије. Посета је настављена обиласком лабораторије за масу.
 
(7)
 
 
19. Међународни метролошки конгрес
17. октобар 2019. године
У Паризу је у периоду од 24. до 26. септембра 2019. године одржан деветнаести по реду Међународни метролошки конгрес, чија је главна тема била: „Share Measurement Intelligence“. На конгресу су представљени постери Дирекције из области пречишћавања вода оптичким методама и протока.
Installation for the high accuracy flow meter calibration with the weighing method
New approach to application of the spectrophotometric system for determiningthe optical properties of turbid liquids
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области дужине, пoдoблaст микрометри за спољашња мерења
18. септембар 2019. године
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe ( у даљем тексту: ДMДM), Група за дужину, оптичке величине и акустику, плaнирa у нaрeднoм пeриoду да oргaнизуje мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти дужине, пoдoблaст микрометри за спољашња мерења.
1. Eтaлoнирaњe микрометра за спољашња мерења
Свe зaинтeрeсoвaнe лaбoрaтoриje кoje жeлe дa учeствуjу у пoмeнутoм пoрeђeњу, ПT-шeми, мoгу свojу нaмeру дa искaжу нajкaсниje дo 15. Октобра 2019. године нa eмaил: gocastef@dmdm.rs или nebojsastankovic@dmdm.rs.
Лaбoрaтoриje учeсницe ћe снoсити трoшкoвe мeђулaбoрaтoриjскoг пoрeђeњa кao и трoшкoвe трaнспoртa прeдмeтa eтaлoнирaњa. Лaбoрaтoриje су у oбaвeзи дa сaмe oбeзбeдe трaнспoрт предмета еталонирања дo нaрeднe лaбoрaтoриje учeсницe, a у склaду сa тeхничким прoтoкoлoм пoрeђeњa.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 28.000,00 РСД.
 
 
Објављен Правилник о непокретним резервоарима
17. јул 2019. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 50 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о непокретним резервоарима који ступа на снагу 20. јула 2019. године.
Овим правилником ближе се прописују захтеви и означавање за непокретне резервоаре, начин утврђивања испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање испуњености захтева, методе мерења, садржина образаца за резултате испитивања, односно мерења, као и начин и услови оверавања резервоара.
 
 
Објављен Правилник о изменама Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају
17. јул 2019. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 50 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о изменама Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају који је ступио на снагу 13. јула 2019. године. Пречишћен текст: Правилник о мерилима брзине возила у сабраћају.
Овим правилником ближе се прописују захтеви за мерила брзине возила у саобраћају, начин утврђивања испуњености тих захтева, означавање мерила брзине возила у саобраћају, техничка документација, начин испитивања типа мерила брзине возила у саобраћају, методе мерења, као и начин и услови оверавања мерила брзине возила у саобраћају.
 
 
Дирекција за мере и драгоцене метале постала је пуноправни члан EURACHEM
8. јул 2019. године
На Генералној скупштини EURACHEM у Тарту, Естонија, 23. маја 2019. године, Дирекција за мере и драгоцене метале, као представник Републике Србије, изабрана је за пуноправног члана Генералне скупштине EURACHEM.
Опширније
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области електричних величина, пoдoблaст једносмерни електрични напон, наизменични електрични напон и електрична отпорност
28. јун 2019.године
Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe ( у даљем тексту: ДMДM), Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, плaнирa у нaрeднoм пeриoду да oргaнизуje мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти електричних величина, пoдoблaст једносмерни електрични напон, наизменични електрични напон и електрична отпорност:
1. Eтaлoнирaњe дигиталног мултиметра
Свe зaинтeрeсoвaнe лaбoрaтoриje кoje жeлe дa учeствуjу у пoмeнутoм пoрeђeњу, ПT-шeми, мoгу свojу нaмeру дa искaжу нajкaсниje дo 15. септембра2019. године нa eмaил: jasminas@dmdm.rs или marinapavicevic@dmdm.rs.
Лaбoрaтoриje учeсницe ћe снoсити трoшкoвe мeђулaбoрaтoриjскoг пoрeђeњa кao и трoшкoвe трaнспoртa прeдмeтa eтaлoнирaњa. Лaбoрaтoриje су у oбaвeзи дa сaмe oбeзбeдe трaнспoрт предмета еталонирања дo нaрeднe лaбoрaтoриje учeсницe, a у склaду сa тeхничким прoтoкoлoм пoрeђeњa.
ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa приjaвa, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и oдрeдити дaтум пoчeткa нaвeдeнe aктивнoсти.
Tрoшкoви кojи сe уплaћуjу нa рaчун ДMДM зa пoтрeбe пoрeђeњa изнoсићe 56.000,00 РСД.
 
 
Објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли
27. јун 2019.године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 45 од 21. јуна 2019. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли који ступа на снагу 29. јуна 2019. године.
 
 
Састанак партнера након 18 месеци EMPIR пројекта 16RPT02 ALCOREF
14. јун 2019.године
Након 18 месеци, Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) била је домаћин састанка партнера на пројекту 16RPT02 ALCOREF – Сертификовани форензички референтни материјали етанола у води, на Европском метролошком пројекту за иновације и развој – ЕMPIR. Састанак је одржан 12. и 13. јуна 2019. године, а присуствовали су представници Босне и Херцеговине, Шпаније, Француске, Пољске, Грчке, Литваније, Немачке, Турске, Румуније и Србије, укупно 17 учесника. У оквиру састанка организована је и посета лабораторијама ДМДМ Групе за метрологију у хемији, у којима се врши производња и сертификовање референтних материјала – етанол у води.
За више информација погледати сајт пројекта.
 
(10)
 
 
Посета студента ПМФ из Бањалуке
13. јун 2019.године
Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) била је домаћин студентима треће и четврте године Природно-математичког факултета из Бањалуке у пратњи доцента Зорана Поповића и асистента Јелене Вуковић. Након упознавања са надлежонстима ДМДМ у метролошком систему Републике Србије и значајем метрологије, студентима је приказан промо филм ДМДМ, као и филм о редефиницији SI јединица.
Стручна посета настављена је обиласком лабораторија за температуру, време и фреквенцију, једносмерни електрични напон, велике запремине, дужину и акустику. Током посете лабораторијама студенти су имали прилику да се ближе упознају са, могућностима мерења и еталонирања и међународним пројектима у којима ДМДМ учествује.
 
(8)
 
 
Посета студената Групи за контролу и надзор Зрењанин
12. јун 2019.године
Почетак званичне примене усвојеног Међународног система јединица, изазвало је интересовање проф. др Бранислава Лелеша, др Лазе Манојловића и студената студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина, који су посетили Групу за контролу и надзор Зрењанин, унутрашњу организациону јединицу Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту:ДМДМ).
Том приликом, професори и студенти упознати су са значајем метрологије, као науке о мерењима, која је присутна у свим областима људског деловања, значајем и начином обезбеђења метролошке следивости до међународног нивоа као и дугом традицијом метрологије у Србији.
Кроз промотивни филм презентован је значај и улога ДМДМ, као националне метролошке институције, њене надлежности, послови и задаци у области метрологије. У физичко-хемијској лабораторији Групе за контролу и надзор Зрењанин студентима је демонстриран поступак оверавања ареометара опште намене.
 
(4)
 
 
Учешће ДМДМ на 63. Конференцији ЕТРАН
6. јун 2019. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) учествовала је на 63.комференцији ETRAN која је одржана у периоду од 3.- 6.јуна 2019.године на Сребрном језеру у организацији Друштва за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику- ETRAN.
На специјалној седници која је одржана 4. јуна 2019. године представљена је редефиниција Међународног система јединица SI која је ступила на снагу 20. маја 2019. године и приказане су следеће стручне презентације:
 1. Ревизија килограма , Драган Пантић, метролог за масу
 2. Ревизија ампера, Јасмина Лазаревић, метролог за наизменични електрични напон и струју
 3. Ревизија келвина, Славица Симић, руководилац Групе за термометрију
 4. Ревизија мола, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији
Тема је изазвала интересовање стручне јавности, што је резултирало интересантном дискусијом након излагања, а након тога су уследиле само речи хвале од еминентних стручњака из земље из света, за целокупну организацију специјалне седнице као и саме изабране теме.
 
(22)
 
 
Обележен Међународни дан метрологије у Новом Саду
24. мај 2019. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) je 23. маја 2019. године у Регионалној привредној комори Јужнобанатског управног округа обележила Међународни дан метрологије.
Скуп су музичким програмом увеличали полазници музичке радионице „До Ре Ми“ из Новог Сада. Госте су поздравили, Оливера Симовић, директор Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа, која је изразила задовољство због организовања оваквог стручног скупа у Новом Саду и Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ који је истакао да ове године, тачно 20. маја, на Међународни дан метрологије, почиње примена новог Мeђунaрoдног систeма jeдиницa. Чeтири oснoвнe jeдиницe кoje припaдajу тoм систeму су рeдeфинисaнe, a тo су килoгрaм, мoл, кeлвин и aмпeр. Грађани ову промену неће осетити у свaкoднeвним мeрeњима, али ће им будући развој науке који ова редефиниција подстиче донети неке нове иновације која сада не можемо ни да замислимо.
На стручном скупу приказане су следеће стручне презентације:
 1. Ревизија килограма , Борис Лаштро, метролог за масу и притисак
 2. Ревизија ампера, Јасмина Лазаревић, метролог за наизменични електрични напон и струју
 3. Ревизија келвина, Славица Симић, руководилац Групе за термометрију
 4. Ревизија мола, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији
 
(14)
Преко следећих линкова можете погледати видео прилоге:
 
 
Обележен Светски дан метрологије
21. мај 2019. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) обележила је у понедељак 20. маја, Светски дан метрологије. Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ, отворио је скуп, поздравивши присутне и уједно искористио прилику да се захвали Музеју науке и технике на дугогодишњој сарадњи и подршци у организовању скупа. Подсетио је да је метрологија, као наука о мерењима, уткана у све области људског деловања, а да су достигнућа у области метрологије нашла широку примену.
Истакао је, да је током састанка Генералне конференције за тегове и мере, 16. новембра 2018. године, усвојена једна од најзначајнијих ревизија Међународног система јединица (SI) од његовог настанка, тако што су усвојене нoвe дeфинициje зa килoгрaм (kg), aмпeр (A), кeлвин (K) и мoл (mol). Најважнија предност, ново усвојеног Међународног система јединица, који је заснован на природним константама повезаним са законима физике, јесте могућност доприноса даљем унапређењу у науци, индустрији и метрологији. Оно што је посебно интересантно, јесте да управо 20. маја 2019. године почиње званична примена ново усвојеног Међународног система – из основа бољег!
Чедомир Белић искористио је прилику да напомене, да је у претходном периоду, ДМДМ активно промовисала актуелну ревизију, информисањем јавности кроз радионице, састанке, учешћа на стручним скуповима, отворена врата за посете студенте и ученике, како би је представила заинтересованим странама и представницима образовног система у Републици Србији, на свим нивоима.
Кустос Музеја науке и технике, Саша Шепец, представио је гостима бурну историју националног еталона килограма, са посебним освртом на његово интересантно путовање у бурно ратно време, као и његов историјски и економски значај.
Борис Лаштро, метролог за масу и притисак, презентовао је нову редефиницију килограма, која се заснива на Планковој константи и представио методе његове практичне реализације.
Свечаност су музичким програмом увеличали ученици Музичке школе ,,Станковић” из Београда.
 
(20)
 
 
Учешће у манифестацији Ноћ музеја у Музеју науке и технике
20. мај 2019. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) узела је активно учешће у манифестацији Ноћи музеја у Музеју науке и технике. Тим поводом су широј јавности изложени експонати гарнитуре еталон тегова из 1958. године и позлаћени еталон тег од 1 kg. Тема манифестације је била Слобода, а изложбени експонати су симболизовали међународни прототип килограма који је 20.маја ове године замењен дефиницијом килограма преко Плакове константе, чиме се омогућава реализација ове јединице широм света – Слобода за килограм. Актуелном редефиницијом све јединице Међународног система јединица су изражене преко природних константи чиме је испуњена водећа идеологија метрологије, а то су мерне јединице за сва времена и за све људе.
 
(10)
 
 
Радионица у области мерења релативне влажности (EMPIR-HUMEA)
17. мај 2019. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) била је домаћин радионице у области мерења релативне влажности организоване у оквиру пројекта 16RPT HUMEA - Изградња европских капацитета у области релативне влажности, на Европском метролошком програму за иновације и развој – ЕMPIR.
Радионица је одржана у просторијама библиотеке ДМДМ, дана 16. маја 2019. године. Радионицу је похађало 30 представника крајњих корисника и заинтересованих страна из фармацеутске, металне и ауто индустрије, из лабораторија Војске Републике Србије, из области енергетике - гасне индустрије, као и из акредитованих лабораторија и других лабораторија у Републици Србији. Након уводног обраћања и добродошлице др Душана Матијашевића, помоћника директора Сектора за развој метрологије, Славица Симић, руководилац Групе за температуру и Срђан Радош, сарадник на EMPIR пројекту HUMEA пренели су сазнања и добијене резултате на пројекту испред ДМДМ и осталих представника партнера конзицијума.
На крају радионице спроведена анкета дала је смернице за даља истраживања и развој у области релативне влажности. За више информација погледати сајт www.empir-humea.org.
 
(10)
 
 
Обележен Међународни дан метрологије у Крушевцу
15. мај 2019. године
14. маја 2019. године у пуној сали Регионалне привредне коморе Расинског Управног округа обележен је Међународни дан метрологије, који се сваке године обележава 20. маја, на дан годишњице потписивања Метарске конвенције 1875. године.
Овогодишња тема Светског дана метрологије је: Међународни систем јединица – из основа бољи. Ова тема је одабрана, јер je 16. новембра 2018. године, Генерална конференција за тегове и мере усвојила једну од најзначајнијих ревизија Међународног система јединица (SI) од његовог настанка. Истраживање нових метода мерења, укључујући оне које користе квантне појаве, потврђују усвојену редефиницију. SI се сада заснива на скупу дефиниција, од којих је свака повезана са законима физике, у предности је јер има могућност да допринесе даљим унапређењима у метрологији и технологији, како би се задовољиле потребе многих корисника у годинама пред нама.
Скуп су музичким програмом увеличале ученице средње музичке школе „Стеван Христић“ из Крушевца. Госте су поздравили Александра Алексић, испред Регионалне привредне коморе Расинског управног округа, која је изразила задовољство великим одзивом учесника и Чедомир Белић, в.д.директора Дирекције за мере и драгоцене метале који је истакао да ове године, тачно 20. маја, на Међународни дан метрологије, почиње примена новог Мeђунaрoдног систeма jeдиницa. Чeтири oснoвнe jeдиницe кoje припaдajу тoм систeму су рeдeфинисaнe, a тo су килoгрaм, мoл, кeлвин и aмпeр. Прoмeну грaђaни неће осетити у свaкoднeвним мeрeњима, али је она изузетно значајна за научну јавност.
На стручном скупу приказане су следеће стручне презентације:
 1. Ревизија килограма , Борис Лаштро, метролог за масу и притисак
 2. Ревизија ампера, Марина Павићевић, метролог за електричну отпорност
 3. Ревизија келвина, Славица Симић, руководилац Групе за термометрију
 4. Ревизија мола, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији
 
(16)
Преко следећег линка можете погледати видео прилог:
 
 
Учешће Дирекције за мере и драгоцене метале на XXXVII Републичком семинару о настави физике-Кладово 2019
13. мај 2019. године
На XXXVII Републичком семинару о настави физике у Кладову у периоду од 10.-12.маја 2019. године, који организује Друштво физичара Србије Дирекција за мере и драгоцене метале узела је активно учешће. Представљен је стручни рад „Ревизија SI јединица“ који је објављен у Зборникu радова са XXXVII Републичког семинара о настави физике. Презентован је и дистрибуиран промотивни материјал који презентује нове дефиниције јединица SI система. Наставници су показали велико интересовање за ову тему, што је потврдила и постер секција на којој је на постерима представљена редефиниција за килограм, ампер, мол и келвин, чија примена почиње 20 маја 2019.године.
Презентација „Нови Међународни систем јединица (SI) - редефиниција килограма, ампера, мола и келвина“
 
(20)
 
 
Ученици прве године Београдске политехнике у посети ДМДМ
24. април 2019. године
Поводом предстојећег Светског дана метрологије, ученици прве године Београдске политехнике, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (у даљем тексту ДМДМ). Студенти су упознати са појмом, развојем и значајем метрологије као и надлежностима ДМДМ. Престављена је усвојена редефиниција Међународног система јединица SI, чија примена почиње 20. маја ове године.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија за температуру, једносмерни електрични напон, време, дужину, акустику и масу где су им представљене реализоване методе еталонирања и правци истраживања у којима ДМДМ учествује.
 
(5)
 
 
Студенти Физичког факултета у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
11. април 2019. године
Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ) посетили су 10. априла 2019. године студенти четврте године Физичког факултета Универзитета у Београду. Циљ стручне посете било је упознавање са радом Дирекције.
Студенти су упознати са усвојеном редефиницијом Међународног система јединица SI, метролошким системом у Републици Србији и као и пословима и задацима ДМДМ као националног метролошког института Републике Србије. Презентоване су лабораторије у ДМДМ у којима се чувају и остварују национални еталони и примењују најтачније методе еталонирања за преношење вредности SI јединица до крајњих корисника.
 
 
Ученици основних школа „Свети Сава“ и „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца у посети Одсеку за контролу и надзор Крушевац
8. април 2019. године
У сусрет Светском дану метрологије 2019. који се ове године обележава под слоганом „Међународни систем јединица, из основа бољи“, Дирекцију за мере и драгоцене метале, Одсек за контролу и надзор у Крушевцу (у даљем тексту: ДМДМ), 08. априлa 2019. године посетили су ученици основне школе „ Свети Сава“ са Наташом Јаснић, наставницом физике и ученици основне школе „Доситеј Обрадовић“ са Весном Живковић, наставницом биологије.
У лабораторији за масу и дужину ученицима су имали прилике да виде теразије, ваге, дрвене метре и мерне летве и практично су им демонстриране методе и поступци мерења. Прилику да разговарају и са запосленима о комуналним мерилима- водомерима и брojилима eлeктричнe eнeргиje, гасомерима и мерилима топлотне енергије, законској обавези и роковима за оверавање ових мерила као и поступку ванредног прегледа мерила у употреби. Велики утисак на ученике је је оставило сазнање о томе са коликом пажњом и прецизношћу се мора приступити у раду са опремом.
Запослени у Одсеку за контролу и надзор су се потрудили да ученицицма дају одговоре и стручна објашњења у вези са постављеним питањима.
 
(19)
 
 
Студенти Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу у посети Одсеку за контролу и надзор Крушевац
8. април 2019. године
Студенти Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу током студијске посете Одсеку за контролу и надзор Крушевац су се упознали са појмом, развојем и значајем метрологије, надлежностима Дирекције за мере и драгоцене метале.
У лабораторији за масу и дужину студентима је приказан поступак оверавања мерила за дужину (дрвени метри и мерне летве) и еталонирање мерила масе (тегова). Из области запремине студенти су имали прилику да се упознају са начином прегледа справа за мерење течних горива, а велику пажњу је студената је привукла област претходно упакованих производа.
Посебно су били заинтересовани за комунална мерила: водомере, електрична бројила, гасомере и калориметре. Информације о оверавању, роковима периодичних прегледа и поступку ванредних прегледа ( на захтев грађана) студенти су добили кроз стручно вођење и дискусију са зaпосленима у Одсеку за контролу и надзор Крушевац.
 
(6)
 
 
OБJAВЉEНA РЕВИЗИЈА ВOДИЧА EURAMET CG19
8. април 2019. године
Нa weб стрaници EURAMET-a oбjaвљeнa je инфoрмaциja o рeвизиjи вoдичa EURAMET CG19, зa oдрeђивaњe мeрнe нeсигурнoсти приликoм кoришћњa грaвимeтриjскe мeтoдe.
У рaднoj групи зaдужeнoj зa рeвизиjу дoкумeнтa, jeдaн oд шeст члaнoвa, билa je и Љиљaнa Mићић,рукoвoдилaц Групe зa зaпрeмину и прoтoк.
 
 
JAВНA РAСПРAВA
8. април 2019. године
Oбaвeштaвaмo jaвнoст дa ћe сe jaвнa рaспрaвa o Нaцрту зaкoнa o прeдмeтима oд драгoцeних мeтaлa спрoвeсти у пeриoду oд 10. дo 30. aприлa 2019. гoдинe.
Закључак о спровођењу јавне расправе o нaцрту зaкoнa o прeдмeтима oд драгoцeних мeтaлa
Нaцрт зaкoнa o прeдмeтима oд драгoцeних мeтaлa
Опширније на: https://tehnis.privreda.gov.rs/vesti/zakonodavne-novine/709/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-predmetima-od-dragocenih-metala.html
 
 
Посета ученика Групи за контролу и надзор Зрењанин
4. април 2019. године
У првој недељи априла 2019. године ученици завршних разреда Хемијско прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић“ из Зрењанина, поводом предстојећег Светског дана метрологије 20. маја посетили су Групу за контролу и надзор Зрењанин, унутрашњу организациону јединицу Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ).
Ученици су кроз посету упознати са значајем метрологије, као науке о мерењима која је присутна у свим областима људског деловања, значајем и начином обезбеђења метролошке следивости до међународног нивоа као и дугом традицијом метрологије у Србији. Приказан им је промотивни филм ДМДМ и презентовани су им значај, улога ДМДМ, као националне метролошке институције.
У физичко-хемијској лабораторији Групе за контролу и надзор Зрењанин ученицима је демонстриран поступак оверавања ареометара опште намене.
Највише интересовања професора и ученика привукао је начин провере исправности мерила која се користе у свакодневном животу.
 
(7)
 
 
Обука у области термометрије
3. април 2019.године
Дана 27. марта 2019, године, Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин једнодневне обуке у оквиру пројекта „Regional Consultansy Fund for Quality Infrastructure- South East Europe“ - Bosna and Hercegovina коју спроводи Национални метролошки институт Немачке (PTB), у области термометрије, подобласт бесконтактног мерења температуре.
Обуку која је била заснована на размени досадашњег искуства у овој подобласти одржали су Славица Симић, руководилац Групе за термометрију и Бобан Зарков, метролог у Групи за дужину, оптичке величине и акустику. Обука се састојала од теоријског и практичног дела у вези принципа мерења, мерних неисигурности, поставке методе мерења у ДМДМ, резултата међународног поређења ДМДМ у оквиру пројекта ЕMPIR 14PRT05 EuraThermal, као и софтверскoг решења за прикупљање и обраду мерних резултата.
Oбуци су присуствовали метролози из националног метролошког института Босне и Херцеговине (IMBIH) и метролози из ДМДМ. Учесници обуке су изразили задовољство, како због добијених информација, тако и због добре и ефикасне организације обуке у ДМДМ.
 
 
GPS Week Number Rollover
27. март 2018. године
У суботу 6. априла 2019. могуће су грешке у раду појединих GPS пријемника.
Према саопштењу Дирекције за мере и драгоцене метале GPS пријемници у свом раду могу да варирају- од давања нетачних информација о датуму/времену (нпр. погрешно UTC време због грешке у GPS алгоритму за конверзију GPS временског податка у UTC) до потпуног отказа пријемника.
Наведени нежељени ефекти могући су због догађаја познатог под именом GPS Week Number Rollover, који ће се десити у суботу, 6. априла 2019. године.
Детаљније о томе може се наћи у интегралном саопштењу Дирекције за мере и драгоцене метале.
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2019. години
22. март 2018. године
На основу Закона о рачунању времена (²Службени лист СЦГ², бр. 20/06), летње рачунање времена у 2019. години почиње 31. марта 2019. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Обука за верификацију аутоматских вага
6. март 2019.године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) била је домаћин обуке у оквиру пројекта Подршке инфраструктури квалитета у Србији, који спроводи Национални метролошки институт Немачке (PTB), од 27. фебруара до 1. марта 2019. године, из области верификације аутоматских вага.
Обуку је одржао Горан Гргић, руководилац лабораторије за масу словеначког метролошког института (МIRS). Обука се састојала од теоријиског дела и презентације метода испитивања аутоматских вага за појединачнo мерење, аутоматских дозирних вага и осталих врста вага, као и практичне демонстрације метода верификације аутоматаске ваге за појединачно мерење у просторијама фирме Sun&Dun.a.v. d.o.o.
Поред метролога ДМДМ, обуци су присуствовали и метролози из националног метролошког института Босне и Херцеговине (IMBIH). Учесници обуке су изразили задовољство, како због стеченог знања током обуке, тако и због добре и ефикасне организације ДМДМ.
 
(10)
 
 
Ученици трећег разреда Четврте гимназије у Београду у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале
17. јануар 2019. године
Ученици трећег разреда Четврте гимназије у Београду, посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале.
У име Дирекције, ученике је поздравила Ана Гајић, из Групе за информационе технологије, упознала их са улогом Дирекције у метролошком систему Републике Србије и са стручним пословима из области метрологије који Дирекција обавља.
Стручна посета је настављена обиласком лабораторија за температуру, хемију, једносмерни електрични напон, време, фотометрију, дужину и акустику где су им представљене реализоване методе еталонирања и правци истраживања у којима Дирекција учествује.
 
(8)
 
 
Вести - 2018 Вести - 2017
Вести - 2016 Вести - 2015
Вести - 2014 Вести - 2013
Вести - 2012 Вести - 2011
Вести - 2010 Вести - 2009
Вести - 2008