ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије  
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ МЕТРОЛОГИЈЕ
Послови и задаци
У Сектору за развој метрологије обављају се послови који се односе на:
 • старање о систему законских мерних јединица у Републици Србији;
 • развој, остваривање, чување, одржавање и усавршавање еталона Републике Србије;
 • обезбеђивање следивости еталона Републике Србије до међународног нивоа;
 • обезбеђивање метролошке следивости у одређеним областима метрологије;
 • спровођење еталонирања из одређених области метрологије;
 • спровођење метролошке експертизе;
 • испитивања типа мерила, као и на испитивања која су у вези са оцењивањем усаглашености мерила са прописаним захтевима за та мерила;
 • дистрибуцију времена;
 • представљање Републике Србије у међународним и регионалним метролошким организацијама;
 • успостављање сарадње са другим националним метролошким институтима и међународним и европским организацијама за метрологију у области опште, научне и индрустријске метрологије;
 • сарадњу са другим органима, привредним субјектима и јавним службама у области метрологије;
 • организовање и спровођење међулабораторијских поређења у области метрологије;
 • обезбеђивање метролошких информација из делокруга рада Сектора које су од јавног интереса;
 •  учествовање у припреми стручних основа за израду метролошких прописа;
 • давање стручног мишљења у вези са питањима из различитих области метрологије и с тим у вези организовања обука, као и учествовања на стручним скуповима
У Сектору за развој метрологије, образују се следеће уже унутрашње јединице:
Контакт
В.Д. Помоћника директора:
др Душан Матијашевић
телефон: 011 20 24 400 ; 011 32 82 736
факс: 011 21 81 668
E-mail: matijasevicd@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Сектор за развој метрологије
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Одсек за електричне величине
   
Група за метрологију у хемији
   
Послови и задаци
   
Група за време и фреквенцију и дистрибуцију времена
   
Одсек за димензионе, оптичке величине и акустику
   
Група за масу, силу и притисак
   
Група за запремину и проток
   
Група за термометрију
   
Контакт