Zaglavlje
   ћирилица latinica english  
 
 
 
   Питања и одговори  
 
 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Поставите питање
Метрологија
1. За која мерила је обавезно одобрење типа?
Видети Правилник о врстама мерила за којa је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања "Службени гласник РС" 49/2010
 
2. Где се може наћи списак одобених типова мерила?
Погледати сајт Дирекције за мере и драгоцене метале.
 
3. Шта је потребно урадити да би се добило уверење о одобрењу типа мерила?
Потребно је:
 1. написати захтев за одобрење типа мерила на меморандуму фирме или обрасцу Дирекције,
 2. уплатити административну таксу (информације 011 20 24 415),
 3. донети примерак мерила (1 комад или 3 комада),
 4. приложити документацију,
 5. уплатити трошкове за одобрење типа мерила на основу налога за уплату који ћете добити од Дирекције.
4. Где се еталонирају мерила?
Погледати сајт www.ats.rs (списак акредитованих лабораторија за еталонирање).
 
5. Где се еталонирају еталони?
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд. Мерне могућности ДМДМ погледати на сајту http://www.dmdm.gov.rs
 
6. Шта је референтни еталон?
Референтни еталон је еталон, који углавном има највиши метролошки квалитет расположив у датом месту или у датој организацији, из кога се изводе мерења која се ту врше.
(Међународни речник основних и општих термина у метрологији, Савезни завод за мере и драгоцене метале, 1996, Београд)
 
7. Како мора да буде означено мерило да би било у складу са метролошким прописима?
Мерило се ставља на тржиште или у употребу само ако је приликом провере задовољило одговарајуће метролошке услове и:
 • на прописан начин жигосано,
 • за њега издато уверење о оверавању мерила, или
 • уверење о одобрењу типа мерила.
Остали детаљи наведени су у Правилнику о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила ("Службени гласник РС" 57/2011).
 
8. Како се са жига види када је била овера и до када је мерило исправно?
Рок важења жига истиче крајем календарске године у којој мора да се изврши обавезно оверавање, осим код мерила на којима се налази годишњи жиг у облику налепнице са кварталима код којих рок важења жига истиче последњег дана обележеног квартала.
Пример: вага са неаутоматским функционисањем до 9 kg има рок овере две године. Ако су преглед и овера извршени 15.06.2008. године, вага је жигосана жиг налепницом на којој су две последње цифре године 10 и пробушен други квартал, тј изгледа овако
што значи да је мерило исправно до 30.06.2010. године.
 
9. Како пријавити ако се сумња у исправност мерила?
Пријава се може извршити:
 • писмено, подношењем захтева за утврђивање исправности мерила на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале.
10. Планира се куповина сета тегова M1. Дати сет тегова ће бити купљен од једне немачке фирме. Да ли немачки сертификат за еталонирање тегова, DKD calibration certificate, важи у Србији, или тегови морају да се еталонирају у Дирекцији за мере и драгоцене метале?
Немачки сертификат за еталонирање тегова, DKD calibration certificate, важи у Србији, дакле не морате поново да их еталонирате.
 
11. Да ли мерни трансформатори подлежу издавању уверења о одобрењу типа?
У Правилнику о врстама мерила, за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања ("Службени гласник РС", бр. 30/2010), за мерне трансформаторе који се користе за обрачун електричне енергије, није предвиђено издавање уверења о одобрењу типа.
 
12. Од чега зависи цена еталонирања стаклених термометара?
Цена еталонирања стаклених термометара пуњених течношћу/Liquid-in Glass (LiG) зависи од много фактора. Прво, од самог термометра, његове поделе, броја мерних тачака, броја термометара истог опсега, времена потребног за израду уверења и др.
 
13. Каква су ваша искуства са ванредним прегледом бројила и фалсификованим жиговима?
Бројила електричне енергије су оверавана на начин дефинисан Наредбом о врстама и облицима жигова и других знакова који се употребљавају при оверавању мерила ''Службени лист СЦГ'' 25/2006, док је сада на снази Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, "Службени гласник РС" 57/2011.

У Србији не постоји овлашћени вештак за жигове на бројилима, али у Дирекцији за мере и драгоцене метале постоји организациона целина: Одељење за метролошки надзор, које, између осталог, обавља и надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије.

 
14. Да ли поседујете опрему за еталонирање уређаја на високим фреквенцијама?
Дирекција за мере и драгоцене метале нема опрему за еталонирање уређаја на високим фреквенцијама.
 
15. Можете ли нам еталонирати циркометре (мерне траке) са којима меримо пречнике пластичних цеви?
Вашу опрему мођете еталонирати у акредитованим лабораторијама за еталонирање, чији списак можете наћи на сајту www.ats.rs.
 
16. Где можемо да извршимо еталонирање мерила масе?
Еталонирање мерила масе спроводе акредитоване лабораторије. Списак лабораторија пронаћи ћете на сајту Акредитационог тела Србије www.ats.rs.
 
17. Да ли вршите еталонирање тахометара или, ако је одговор негативан, ко ту услугу обавља?
Еталонирање уређаја којима се прегледају тахографи може се обавити у некој акредитованој лабораторији.
 
18. Да ли имате могућности да организујете међулабораторијско поређење у области еталонирања уређаја за силу или тврдоћу?
Дирекција за мере и драгоцене метале нема могућности за организовање међулабораторијских поређења из области силе и тврдоће.
 
 
Драгоцени метали
1. Шта је потребно приложити од документације при подношењу захтева за добијање (обнову) решења о знаку произвођача?
Уз захтев за добијање (обнову) решења о знаку произвођача потребно је приложити:
 • две (2) копије Решења о упису у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (обавезна шифра претежне делатности треба да је 36220, односно 3212);
 • две (2) копије Потврде о извршеној регистрацији за доделу пореског идентификационог броја (ПИБ), уколико ПИБ није садржан у решењу АПР-а).
 
2. Које предмете од драгоцених метала и на који начин треба означавати знаком произвођача и ознаком финоће?
Питање је регулисано Законом о контроли предмета од драгоцених метала (чл.10. и чл.11.) и Правилником о условима које у погледу израде морају испуњавати предмети од драгоцених метала (чл. 4.)
 
3. Да ли сви предмети од драгоцених метала подлежу обавезном жигосању државним жигом?
У члану 16. Закона о контроли предмета од драгоцених метала регулисано је који предмети од драгоцених метала не подлежу обавезном испитивању и жигосању
 
4. На који начин се предмети од драгоцених метала могу стављати у промет?
Питање регулисано Законом о контроли предмета од драгоцених метала (чл. 24., чл. 25. и чл. 26.);
 
5. Да ли се у Дирекцији за мере и драгоцене метале може извршити и процена драгог камена?
Не.
 
6. Каква су ми документа потребна и шта још све треба да урадим за отварање радње за откуп злата?
Законом о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС", бр. 36/11), предвиђено је да откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала могу да врше само произвођачи предмета од драгоцених метала. Дакле, не постоји законски основ за отварање радње у којој бисте вршили само откуп злата.
 
7. Интерна ревизија наше установе дала је мишљење да је неопходно дефинисати која количина злата/сребра се доставља ДМДМ за узорак и који је рок да ДМДМ достави извештај о анализи по захтеву. Интересује нас да ли ДМДМ има неки интерни акт који уређује наведена питања - на основу кога бисмо евентуално могли да уредимо интерним процедурама слање злата/сребра на анализу у ДМДМ?
За квантитативну хемијску анализу легура и предмета од злата, потребан је узорак масе од најмање 0,5 g, а за квантитативну хемијску анализу легура и предмета од сребра узорак масе од најмање 1 g, сходно Упутству о начину одређивања степена финоће предмета од драгоцених метала ("Гласник" бр.1/84). Уколико је маса достављеног узорка већа од потребне, остатак узорка враћа се подносиоцу захтева заједно са резултатом анализе. Рок за поступање по поднетом уредном захтеву је месец дана, односно најкасније два месеца, како је то уређено Законом о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" , бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС" , бр. 30/2010). У пракси је рок за израду анализе обично краћи од прописаног.
 
 
 
  Назад Е-mail  |  Претражи сајт  |  Мапа сајта  |  На врх  
  Дирекција за мере и драгоцене метале. Мике Аласа 14, 11000 Београд