ћир lat eng
 
 
 
   Питања и одговори  
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Поставите питање
Метрологија
1. За која мерила је обавезно одобрење типа?
Видети Правилник о врстама мерила за којa је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања "Службени гласник РС" 49/2010
 
2. Где се може наћи списак одобених типова мерила?
Погледати сајт Дирекције за мере и драгоцене метале.
 
3. Шта је потребно урадити да би се добило уверење о одобрењу типа мерила?
Потребно је:
 1. написати захтев за одобрење типа мерила на меморандуму фирме или обрасцу Дирекције,
 2. уплатити административну таксу (информације 011 20 24 415),
 3. донети примерак мерила (1 комад или 3 комада),
 4. приложити документацију,
 5. уплатити трошкове за одобрење типа мерила на основу налога за уплату који ћете добити од Дирекције.
4. Ко и како подноси захтев за одобрење типа мерила?
Према Закону о метрологији (,,Службени гласник РС”, број 15/2016) подносилац захтева за одобрење типа мерила која се увозе може да буде само овлашћени увозник, односно овлашћени дистрибутер страног произвођача мерила.
Захтев се подноси Дирекцији за мере и драгоцене метале (преко писарнице) у складу са информацијама на нашој интернет страници: http://www.dmdm.rs/cr/OdobrenjeTipaMerila.php.
У случају да за тип мерила, постоји Сертификат ЕЗ о одобрењу/испитивању типа, поступак издавања националног Уверења о одобрењу типа је поједностављен.
Врсте мерила за које се издаје уверење о одобрењу типа мерила наведене су и означене звездицом (*) у табели у члану 2. Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, број 49/10 и 110/13). За остале врсте мерила не издаје се Уверење о одобрењу типа.
 
5. Да ли захтев за одобрење типа може да поднесе инострани произвођач мерила?
Према Закону о метрологији (,,Службени гласник РС”, број 15/2016) подносилац захтева за национално одобрење типа мерила може да буде само овлажћени представник (овлашћени увозник или овлашћени дистрибутер) у Републици Србији. Ваш овлашћени представник подноси захтев Дирекцији за мере и драгоцене метале у складу са информацијама на нашој интернет страни: http://www.dmdm.rs/cr/OdobrenjeTipaMerila.php.
Сва комуникација у вези са одобрењем типа мерила иде преко Вашег овлашћеног представника, а не директно са иностраним произвођачем мерила. Уверење о одобрењу типа мерила, такође, се издаје Вашем овлашћеном представнику.
У случају да за тип мерила, постоји Сертификат ЕЗ о одобрењу/испитивању типа, поступак издавања националног Уверења о одобрењу типа је поједностављен.
 
6. Молимо вас да нам појасните да ли је, по важећим прописима из области метрологије, могуће поднети захтев за одобрење типа и добити одговарајуће уверење о одобрењу типа за врсте мерила, које се не налазе у Правилнику о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, бр. 49/10 и 110/13)?
Само за врсте мерила, које су дефинисане у чл. 4. Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС”, бр. 49/10 и 110/13), а чије су функције у коришћењу наведене у чл. 1. овог правилника, издаје се уверење о одобрењу типа мерила, да би та мерила могла да се оверавају.
 
7. Где се еталонирају мерила?
Погледати сајт www.ats.rs (списак акредитованих лабораторија за еталонирање).
 
8. Где се еталонирају еталони?
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд. Мерне могућности ДМДМ погледати на сајту http://www.dmdm.gov.rs
 
9. Шта је референтни еталон?
Референтни еталон је еталон, који углавном има највиши метролошки квалитет расположив у датом месту или у датој организацији, из кога се изводе мерења која се ту врше.
(Међународни речник основних и општих термина у метрологији, Савезни завод за мере и драгоцене метале, 1996, Београд)
 
10. Како мора да буде означено мерило да би било у складу са метролошким прописима?
Мерило се ставља на тржиште или у употребу само ако је приликом провере задовољило одговарајуће метролошке услове и:
 • на прописан начин жигосано,
 • за њега издато уверење о оверавању мерила, или
 • уверење о одобрењу типа мерила.
Остали детаљи наведени су у Правилнику о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила ("Службени гласник РС" 57/2011).
 
11. Како се са жига види када је била овера и до када је мерило исправно?
Рок важења жига истиче крајем календарске године у којој мора да се изврши обавезно оверавање, осим код мерила на којима се налази годишњи жиг у облику налепнице са кварталима код којих рок важења жига истиче последњег дана обележеног квартала.
Пример: вага са неаутоматским функционисањем до 9 kg има рок овере две године. Ако су преглед и овера извршени 15.06.2008. године, вага је жигосана жиг налепницом на којој су две последње цифре године 10 и пробушен други квартал, тј изгледа овако
што значи да је мерило исправно до 30.06.2010. године.
 
12. Како пријавити ако се сумња у исправност мерила?
Пријава се може извршити:
 • писмено, подношењем захтева за утврђивање исправности мерила на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале.
13. Молим вас да нам изађете у сусрет, у питању су државни жигови са ознаком 87/22. Сумњамо да су жигови фалсификовани, пошто смо унутар бројила пронашли пробушена два напонска калема. У прилогу вам шаљемо изглед затечених жигова.
Из приложене слике се види да је важење жигова истекло, а обавеза је дистрибуције да их редовно оверава. Мерило није требало скидати са мерног места, јер се само тако утврђују сви подаци о мерилу. Да нисте скинули мерило, могли сте поднети захтев за ванредни преглед, у случају сумње у његову исправност.
 
14. Интересује ме која ознака на мерној траци је жиг оверавања, односно доказ да је мерна трака оверена?
Мерна трака се жигоше основним и годишњим жигом који се стављају на почетак мерне траке са оне стране на којој је подела.
 
15. Планира се куповина сета тегова M1. Дати сет тегова ће бити купљен од једне немачке фирме. Да ли немачки сертификат за еталонирање тегова, DKD calibration certificate, важи у Србији, или тегови морају да се еталонирају у Дирекцији за мере и драгоцене метале?
Немачки сертификат за еталонирање тегова, DKD calibration certificate, важи у Србији, дакле не морате поново да их еталонирате.
 
16. Да ли мерни трансформатори подлежу издавању уверења о одобрењу типа?
У Правилнику о врстама мерила, за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања ("Службени гласник РС", бр. 30/2010), за мерне трансформаторе који се користе за обрачун електричне енергије, није предвиђено издавање уверења о одобрењу типа.
 
17. Од чега зависи цена еталонирања стаклених термометара?
Цена еталонирања стаклених термометара пуњених течношћу/Liquid-in Glass (LiG) зависи од много фактора. Прво, од самог термометра, његове поделе, броја мерних тачака, броја термометара истог опсега, времена потребног за израду уверења и др.
 
18. Каква су ваша искуства са ванредним прегледом бројила и фалсификованим жиговима?
Бројила електричне енергије су оверавана на начин дефинисан Наредбом о врстама и облицима жигова и других знакова који се употребљавају при оверавању мерила ''Службени лист СЦГ'' 25/2006, док је сада на снази Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, "Службени гласник РС" 57/2011.
У Србији не постоји овлашћени вештак за жигове на бројилима, али у Дирекцији за мере и драгоцене метале постоји организациона целина: Одељење за метролошки надзор, које, између осталог, обавља и надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије.
 
19. Да ли поседујете опрему за еталонирање уређаја на високим фреквенцијама?
Дирекција за мере и драгоцене метале нема опрему за еталонирање уређаја на високим фреквенцијама.
 
20. Можете ли нам еталонирати циркометре (мерне траке) са којима меримо пречнике пластичних цеви?
Вашу опрему мођете еталонирати у акредитованим лабораторијама за еталонирање, чији списак можете наћи на сајту www.ats.rs.
 
21. Где можемо да извршимо еталонирање мерила масе?
Еталонирање мерила масе спроводе акредитоване лабораторије. Списак лабораторија пронаћи ћете на сајту Акредитационог тела Србије www.ats.rs.
 
22. Да ли вршите еталонирање тахометара или, ако је одговор негативан, ко ту услугу обавља?
Еталонирање уређаја којима се прегледају тахографи може се обавити у некој акредитованој лабораторији.
 
23. Да ли имате могућности да организујете међулабораторијско поређење у области еталонирања уређаја за силу или тврдоћу?
Дирекција за мере и драгоцене метале нема могућности за организовање међулабораторијских поређења из области силе и тврдоће.
 
24. Шта је потребно и колика је цена за еталонирање дигиталног рефрактометра типа LR-01, серијски број 9XXXX, мерни опсег: 0-1,3330 Bx или 95-1,5330nD, мерна јединица: Brix?
1. Потребно је поднети захтев за еталонирање, образац захтева налази се на сајту Дирекције http://www.dmdm.rs/cr/Obrasci.php, „Захтев за испитивање/еталонирање”. У обрасцу захтева потребно је попунити све тражене податке. Захтев мора бити попуњен, печатиран и потписан. Уз оригинал захтева подноси се и потврда о уплаћеној административној такси у износу од 2*310,00= 620,00 дин., износ проверити на http://www.dmdm.gov.rs/cr/TakseINaknade.php.
2. Након тога, шаљемо Вам предрачун за еталонирање рефрактометара. Накнада за еталонирање износи 10 радних сати по 1 рефрактометру у 3 тачке, које наведете у захтеву, или према опсегу мерила. То би укупно износило 10*1.400,00= 14.000,00 дин.
3. С обзиром да желите еталонирање на терену, у на поменуте износе треба додати и путне трошкове, који укључују превоз (аутобус, службено возило/км) чији се износ накнадно дефинише по подношењу захтева и дневницу или дневнице. Ови трошкови се дефинишу тек након поднетог захтева.
Уколико су Вам потребне додатне информације, или званична понуда, можете нам се обратити.
 
25. Наша фирма први пут има потребу за захтевом за еталонирање уређаја. У питању је уређај за верификацију термичког третмана у сушарама (EURO PALETE). Мерни део тог уређаја је дигитални температурни сензор DS XXYXX који задовољава све параметре за нашу апликацију. Уређај је у фази развоја и има пет мерних сензора. Уређај се усклађује са захтевима министартства пољопривреде, шумарства и водопривреде као и медјународним стандардом ISPM-15. Наше питање је: Који је начин еталонирања и која је цена услуге?
У Дирекцији за мере и драгоцене метале, могуће је испитивати/еталонирати термометре/системе који се развијају за специфичне потребе, па је могуће и испитивати/еталонирати и уређај који развијате за потребе потврде температурног поља током процеса сушења дрвених транспортних модела - према захтевима ресорног министарства и стандарда ISPM-15.
У Дирекцији, могућа су испитивања контактном методом и она се спроводе у температурном опсегу од -196 °C до 1200 °C, што значи да задовољавамо температурни услов из третмана сушења датом у овом стандарду.
Радни сат испитвања/еталонирања се одређује према важећем пропису.
Број радних сати формира се према врстама испитивања, броју температурних тачака, медијума, потреби за утврђивањем стабилности показивања уређаја, испитвању софтwаре ако исти постоји у уређају и друго. Коначни број радних сати утврђује се након преиспитвања захтева, односно унапред договорених поступака испитивања.
Уверење о еталонирању са резултатима испитивања, грешкама показивања, стабилности показивања на одређено време унапред договорено (30 min, 1 h, или више) издато од Лабораторије за термометрију, гласило би на дигитални термометар са пет сонди DS18S20, садржало би на првој страни лого Међународног бироа за тегове и мере, BIPM, што је препознатљив знак да је наша услуга међународно призната у KCDB data base у целом свету (http://kcdb.bipm.org/appendixC/search.asp?reset=1&met=T)
 
26. За температурну сонду (коју користимо за мерење температуре течности у процесу производње сока), потребно је извршити еталонирање. Молимо Вас да нас обавестите о могућности испитивања исправности мерила (сонде). Да ли се уређај шаље код Вас и ако је тако, да ли је потребно послати и дигитални показивач (дисплеј)? У прилогу Вам достављамо фотографије (позиције и ознаке) сонде и дисплеја.
Могуће је еталонирати сонду коју сте послали, мада се на слици не види да ли је у питању Pt сонда, NTC, PTC или термопар или друго. Али, уз техничку документацију, независно од сонде, били бисмо у могућности да је еталонирамо.
Уколико је ваш производни програм такав да вам треба податак из температуре или да је вашем оператеру битно да има увид у температуру, поред провере саме сонде потребно је и еталонирање целог система-дигиталног термометра сензор + дисплеј.
Цена еталонрања зависи од броја температурних тачака или жељеног податка који желите да се испита (на пример стабилност у временском интервалу 100 х и више, поновљивост у различитим срединама ...), па би се ти детаљи накнадно прецизирали у току преиспитивања, ако будете заинтересовани.
Не треба заборавити да сензорика са собом има и заштитне омотаче који често нису у могућности да се демонтирају како би се сензор еталонирао са свим заштитним омотачима, па је можда потребно и испитати утицаје такве врсте. У таквим случајевим је можда потребно и еталонирање на лицу места, on-site еталонирање, а све у циљу што тачније одређене температуре у систему.
ДМДМ не ради еталонирања на терену, али ради у просторијама лабораторије за температуру, Сектора за развој метрологије у ДМДМ. Све наше услуге су међународно признате (сонде, дигитални термометри и др.) и можете их наћи на веб адреси http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/RS/T_RS.pdf.
 
27. Да ли може да се изврши мерење стварне температуре по хладњачама у раду (21 ком.) и фрижидерима (23 ком.) и упоређење– еталонирање са термометрима који очитавају температуре на поменутим уређајима за сваки појединачно.
Дирекција за мере и драгоцене метале не спроводи еталонирања температурних комора и фрижидера на терену. За ову услугу, можете се обратити акредитованим лабораторијама за еталонирање мерила температуре према SRPS ISO/IEC 17025 код домацег Акредитационог тела. Информације потражите на сајту АТС http://www.ats.rs , у регистру акредитованих тела (http://www.registar.ats.rs/).
 
28. Молим Вас, да ми помогнете у прерачунавању густине рафинисаног алкохола чија је јачина 96,2 vol%, јер тежину алкохола 20820 kg, треба претворити у литре рафинисаног алкохола.
Густина алкохолних раствора, као и рафинисаног раствора је у функцији запреминског или масеног удела алкохола у растворима, што је дато у међународним алкохолометарским табелама које можете наћи на сајту Међународне организације за законску метрологију (OIML) http://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r022-e75.pdf . Подаци који су Вама потребни налазе се у Табели II.
 
29. За степ мотор NEMA 34 у ознаци SH85D007 потребно је према његовим карактеристикама датим у прилогу испитати следеће: електричне карактеристике и дијаграм момента у функцији брзине. Упутите нас на установу која ради ова испитивања у земљи.
Дирекција за мере и драгоцене метале је орган управе у саставу Министарства привреде, надлежан за стручне и са њима повезане извршне послове у области метрологије. Како степ мотор није мерило, за испитивање степ мотора можете се обратити некој од акредитованих лабораторија за испитивање. Листу акредитованих лабораторија и обиме њихових акредитација, можете пронаћи на веб адреси Акредитационог тела Србије http://www.ats.rs.
 
30. Сумњам да моје електрично бројило није исправно и да бележи вишу потрошњу од стварне. Од стране ЕПС, упућен сам на Вас ради контроле исправности кућног бројила електричне енергије. Занима ме каква је процедура, односно који се образац попуњава са вашег сајта и колико кошта излазак на терен и провера исправности самог бројила.
У складу са чланом 28, став 1. Закона о метрологији, у случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може тражити од овлашћеног тела, односно Дирекције за мере и драгоцене метале, ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу.
Ако сумњате у исправност вашег бројила електричне енергије, можете поднети писмени Захтев за ванредни преглед бројила електричне енергије у употреби, на адресу:
Дирекцијa за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14
11000 Београд
У допису наведите ваше име и презиме (подносиоца захтева), пуну адресу на којој станујете, контакт телефоне (фиксни и мобилни), као и обострану копију последњег рачуна за плаћање утрошене електричне енергије који се односи на предметно бројило.
Наведите и податке о вашем електричном бројилу, као што су: име произвођача, тип бројила, серијски број бројила и службену ознаку бројила (на пример: F-6-163). Подаци о бројилу се налазе на самом бројилу, односно на називној таблици електричног бројила (на поклопцу кућишта бројила).
Поред тога, потребно је да уплатите републичку административну таксу у износу од 310,00 динара (износ проверите на веб адреси http://www.dmdm.gov.rs/cr/TakseINaknade.php), оригинал уплатнице приложите уз ваш захтев, и пошаљите поштом или предајте у писарницу Дирекције. Информацију везано за попуњавање уплатнице за таксу можете добити у писарници Дирекције, или телефоном 011/ 20 24 415.
У складу с чланом 28. став 2. Закона о метрологији, трошкове ванредног прегледа мерила у износу од 2.800,00 динара сноси подносилац Захтева, ако је мерило оверено важећим жигом и задовољава прописане метролошке захтеве, а ако мерило не испуњава метролошке захтеве, трошкове ће сносити надлежна Електродистрибуција.
Бројило се испитује у складу с процедуром о ванредном прегледу бројила електричне енергије у употреби.
 
31. Стално нам долази огроман рачун за воду, жалили смо се водоводу више пута, они кажу да није до њих него до водомера и приликом последње жалбе рекли су нам да се обратимо вама. Интересује нас шта ми треба да предузмемо?
У складу са чланом 28, став 1. Закона о метрологији, у случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може тражити од овлашћеног тела, односно Дирекције за мере и драгоцене метале, ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу. Ако сумњате у исправност вашег водомера, можете поднети писмени Захтев за ванредни преглед водомера у употреби, на адресу:
Дирекцијa за мере и драгоцене метале
Мике Аласа 14
11000 Београд
У допису наведите ваше име и презиме (подносиоца захтева), пуну адресу на којој станујете, контакт телефоне (фиксни и мобилни), као и копију последњег рачуна за плаћање утрошене воде.
Наведите и податке о вашем водомеру, као што су: име произвођача, тип водомера, серијски број водомера и службену ознаку бројила (на пример: Z-14-24). Подаци о водомеру се налазе на самом водомеру, утиснути на кућисте или одштампани на називној таблици.
Поред тога, потребно је да уплатите републичку административну таксу у износу од 310,00. динара (износ проверите на веб адреси http://www.dmdm.gov.rs/cr/TakseINaknade.php), оригинал уплатнице приложите уз ваш захтев и пошаљите поштом, или предајте у писарницу Дирекције. Информацију у вези са за попуњавањем уплатнице за таксу можете добити у писарници Дирекције или телефоном 011/ 20 24 415.
У складу с чланом 28. став 2. Закона о метрологији, трошкове ванредног прегледа мерила у износу од 2.800,00 динара сноси подносилац Захтева, ако је мерило оверено важећим жигом и задовољава прописане метролошке захтеве, а ако мерило не испуњава метролошке захтеве, трошкове ће сносити надлежни Водовод.
Водомер се испитује у складу с процедуром о ванредном прегледу водомера у употреби.
 
32. Да ли могу да донесем апарат за мерење крвног притиска на контролу исправности?
Дирекција за мере и драгоцене метале више не врши оверавање манометара за мерење крвног притиска. Уместо ње то обављају овлашћена тела. Извод из Регистра овлашћених тела за оверавање мерила можете наћи на веб адреси http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html.
 
33. Као произвођачи мерила температуре, на бази термопарова и отпорних термометара, формирали смо и акредитовали лабораторију за еталонирање мерила температуре код АТС. Мерила температуре испоручујемо са Уверењем о еталонирању. Међутим, наши купци нам се обраћају са захтевом да им испоручујемо тачна, тј. оверена мерила температуре, за мерила која се користе у области опште безбедности и заштите животне средине.
Коме да се обратимо и која је процедура за оверу мерила температуре, како бисмо испоштовали захтев купца и испоручили тачно тј. оверено мерило, према Закону о метрологији, као и шта треба да учинимо како бисмо постали овлашћено тело за за оверавање мерила температуре?
Све информације и одговоре на Ваша питања можете наћи на веб адреси http://www.tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html, као и Извод из регистра овлашћених тела за оверавање мерила, а и образац: Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова оверавања мерила. На истом сајту можете прочитати и све документе који се односе на ову област.
 
34. Хтела бих да тражим стручно мишљење од Ваше институције. Коме да га упутим и да ли је потребно платити неку таксу за давање мишљења?
Захтев за мишљење упутите на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд. За издавање мишљења потребно је да уплатите републичку административну таксу. Све потребне информације можете наћи на нашем сајту, http://www.dmdm.gov.rs/cr/TakseINaknade.php.
 
 
Драгоцени метали
1. Шта је потребно приложити од документације при подношењу захтева за добијање (обнову) решења о знаку произвођача?
Уз захтев за добијање (обнову) решења о знаку произвођача потребно је приложити:
 • две (2) копије Решења о упису у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (обавезна шифра претежне делатности треба да је 36220, односно 3212);
 • две (2) копије Потврде о извршеној регистрацији за доделу пореског идентификационог броја (ПИБ), уколико ПИБ није садржан у решењу АПР-а).
 
2. Које предмете од драгоцених метала и на који начин треба означавати знаком произвођача и ознаком финоће?
Питање је регулисано Законом о контроли предмета од драгоцених метала (чл.10. и чл.11.) и Правилником о условима које у погледу израде морају испуњавати предмети од драгоцених метала (чл. 4.)
 
3. Да ли сви предмети од драгоцених метала подлежу обавезном жигосању државним жигом?
У члану 16. Закона о контроли предмета од драгоцених метала регулисано је који предмети од драгоцених метала не подлежу обавезном испитивању и жигосању
 
4. На који начин се предмети од драгоцених метала могу стављати у промет?
Питање регулисано Законом о контроли предмета од драгоцених метала (чл. 24., чл. 25. и чл. 26.);
 
5. Да ли се у Дирекцији за мере и драгоцене метале може извршити и процена драгог камена?
Не.
 
6. Каква су ми документа потребна и шта још све треба да урадим за отварање радње за откуп злата?
Законом о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС", бр. 36/11), предвиђено је да откуп употребљаваних предмета од драгоцених метала могу да врше само произвођачи предмета од драгоцених метала. Дакле, не постоји законски основ за отварање радње у којој бисте вршили само откуп злата.
 
7. Интерна ревизија наше установе дала је мишљење да је неопходно дефинисати која количина злата/сребра се доставља ДМДМ за узорак и који је рок да ДМДМ достави извештај о анализи по захтеву. Интересује нас да ли ДМДМ има неки интерни акт који уређује наведена питања - на основу кога бисмо евентуално могли да уредимо интерним процедурама слање злата/сребра на анализу у ДМДМ?
За квантитативну хемијску анализу легура и предмета од злата, потребан је узорак масе од најмање 0,5 g, а за квантитативну хемијску анализу легура и предмета од сребра узорак масе од најмање 1 g, сходно Правилнику о начину испитивања и жигосања премета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник РС”, број 106/2013). Уколико је маса достављеног узорка већа од потребне, остатак узорка враћа се подносиоцу захтева заједно са резултатом анализе. Рок за поступање по поднетом уредном захтеву је месец дана, односно најкасније два месеца, како је то уређено Законом о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" , бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС" , бр. 30/2010). У пракси је рок за израду анализе обично краћи од прописаног.
 
8. Може ли се у Дирекцију за мере и драгоцене метале донети зубно злато ради претапања и утврђивања финоће?
У Дирекцију за мере и драгоцене метале можете донети зубно злато ради утврђивања његове финоће. Будући да Дирекција не врши услуге претапања легура, злато чије утврђивање финоће захтевате би требало да буде већ претопљено у један комад хомогене структуре.
 
9. Планирам да отворим малопродају предмета од сребра. Не бих се бавила увозом, већ бих робу набављала од различитих велепродаја. Имам недоумице у вези са жиговима на предметима од сребра: које жигове ти предмети морају да имају и чија је обавеза да их доноси на испитивање и жигосање – ја или велепродаја?
Сви предмети од драгоцених метала који се стављају на тржиште Републике Србије морају да буду означени у складу са Законом о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 36/2011), односно морају бити означени знаком произвођача или знаком увозника, као и ознаком финоће (бројчана троцифрена ознака, нпр. 925). Предмети од злата масе 1 g и преко 1 g, односно предмети од сребра масе 3 g и преко 3 g подлежу обавези испитивања и жигосања државним жигом, тј. морају бити жигосани и државним жигом.
Обавезу означавања, као и достављања на испитивање и жигосање државним жигом имају произвођачи, односно увозници предмета предмета од драгоцених метала. Ви сте у обавези да у својим малопродајним просторима имате лупу и слику облика државних жигова изложену на видном месту.
 
10. Молим за инструкцију како се и да ли је могуће спровести поступак отуђења злата и паладора које установа поседује још од 1970. године? Како више нема службе зубне технике, ови племенити метали се не могу искористити за рад установе.
Златне легуре које Ваша установа поседује можете отуђити путем јавне продаје (лицитације). Будући да се не ради о предметима од драгоцених метала, већ о необрађеним драгоценим металима намењеним даљој преради и обради (члан 3 став 1. тач. 11) и 12) Закона о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, бр. 36/2011), наведене легуре не подлежу обавези испитивања и жигосања у смислу овог закона. Уколико је потребно да због продаје знате њихову финоћу, легуре можете доставити на испитивање у Дирекцију за мере и драгоцене метале.