ћир lat eng
 
 
 
   Питања и одговори  
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Поставите питање
 
Метрологија
 
1. Где се може наћи списак одобених типова мерила?
Списак одобрених типова мерила се може пронаћи на нашој интернет страници http://www.dmdm.rs/cr/OdobreniTipoviMerila.php
 
2. Шта је потребно урадити да би се добило уверење о одобрењу типа мерила?
Потребно је:
  1. Попунити захтев за одобрење типа мерила на меморандуму фирме или обрасцу Дирекције,
  2. уплатити административну таксу (информације 011 20 24 415),
  3. донети примерак мерила, у складу са договором са надлежним метрологом из Дирекције,
  4. уз захтев приложити техничку и осталу захтевану документацију,
  5. уплатити трошкове за одобрење типа мерила на основу налога за уплату који ћете добити од Дирекције.
 
3. Ко и како подноси захтев за одобрење типа мерила?
Према Закону о метрологији (,,Службени гласник РС”, број 15/2016) подносилац захтева за одобрење типа мерила може бити овлашћени увозник, односно овлашћени дистрибутер страног произвођача мерила, односно домаћи произвођач мерила.
Захтев се подноси Дирекцији за мере и драгоцене метале (преко писарнице) у складу са информацијама на нашој интернет страници: http://www.dmdm.rs/cr/OdobrenjeTipaMerila.php.
У случају да за тип мерила, постоји Сертификат ЕЗ о одобрењу/испитивању типа, поступак издавања националног Уверења о одобрењу типа је поједностављен.
Врсте мерила за које се издаје уверење о одобрењу типа мерила, односно сертификат о прегледу типа наведене су и означене звездицом (*) у табели у члану 2. Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли („Службени гласник РС”, 13/2018). За остале врсте мерила не издаје се Уверење о одобрењу типа.
 
4. Да ли захтев за одобрење типа може да поднесе инострани произвођач мерила?
Према Закону о метрологији (,,Службени гласник РС”, број 15/2016) подносилац захтева за национално одобрење типа мерила може да буде само овлашћени представник (овлашћени увозник или овлашћени дистрибутер) у Републици Србији. Ваш овлашћени представник подноси захтев Дирекцији за мере и драгоцене метале у складу са информацијама на нашој интернет страни: http://www.dmdm.rs/cr/OdobrenjeTipaMerila.php.
Сва комуникација у вези са одобрењем типа мерила иде преко Вашег овлашћеног представника, а не директно са иностраним произвођачем мерила. Уверење о одобрењу типа мерила, такође, се издаје Вашем овлашћеном представнику.
У случају да за тип мерила, постоји Сертификат ЕЗ о одобрењу/испитивању типа, поступак издавања националног Уверења о одобрењу типа је поједностављен.
 
5. Где се еталонирају еталони?
Еталони се еталонирају у Дирекцији за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд. Мерне могућности Дирекције можете погледати у Каталогу услуга http://www.dmdm.rs/PDF/KatalogUslugaDMDM2020_cr.pdf
 
6. Шта је референтни еталон?
Референтни еталон је еталон, који има највиши метролошки квалитет расположив у датом месту или у датој организацији, из кога се изводе мерења која се ту врше. (Међународни речник основних и општих термина у метрологији, Савезни завод за мере и драгоцене метале, 1996, Београд)
 
7. Како мора да буде означено мерило да би било у складу са метролошким прописима?
Мерило се ставља на располагање (тржиште, употребу и др) само ако је приликом провере задовољило одговарајуће метролошке услове и:
  • на прописан начин жигосано,
  • за њега издато уверење о оверавању мерила, или
  • уверење о одобрењу типа мерила или
  • издат сертификат о усаглашености од именованог тела за оцењивање усаглашености.
 
8. Како се са жига види када је била овера и до када је мерило исправно?
Рок важења жига истиче крајем календарске године у којој мора да се изврши обавезно оверавање, осим код мерила на којима се налази годишњи жиг у облику налепнице са кварталима код којих рок важења жига истиче последњег дана обележеног квартала.
Пример: вага са неаутоматским функционисањем до 9 kg има рок овере две године. Ако су преглед и овера извршени 15.06.2008. године, вага је жигосана жиг налепницом на којој су две последње цифре године 10 и пробушен други квартал, тј изгледа овако
што значи да је мерило исправно до 30.06.2010. године.
 
9. Како пријавити ако се сумња у исправност мерила?
Дирекција за мере и драгоцене метале обавља ванредни преглед мерила у употреби. Потребно је поднети захтев за ванредни преглед мерила у употреби, образац захтева се налази на http://www.dmdm.rs/Obrasci/P-23-Z-1_Zahtev_za_vanredni_pregled_merila_u_upotrebi.pdf Захтев се може предати на шалтеру писарнице на следећим локацијама:

Београд, Мике Аласа 14,
Нови Сад, Др Милана Петровића 19
Зрењанин, Јеврејска 14
Суботица, Сегедински пут 58
Ниш, Боже Јанковића 32
Крушевац, Трг Деспота Стефана 22
Уз захтев је неопходно доставити доказ о уплаћеној административној такси:
Административна такса:
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Административна такса
Износ: 320,00 динара
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17).
Након тога запослени из Одсека за оверавање контактира странку ради уплате накнаде за вршење ванредног прегледа мерила у употреби и издаје налог за плаћање накнаде са потребним инструкцијама за уплату.
Накнада за преглед мерила електричне енергије и водомера износи 3.400,00 динара. Уколико се испостави да је мерило неисправно трошкови накнаде се рефундирају.
 
10. На који начин се може добити стручно мишљење од стране Дирекције за мере и драгоцене метале?
Захтев за стручно мишљење доставља се на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд. За издавање мишљења потребно је уплатити Републичку административну таксу. Све потребне информације могу се пронаћи на нашем сајту, http://www.dmdm.gov.rs/cr/TakseINaknade.php.