ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Остали прописи  
ОСТАЛИ ПРОПИСИ
Закон о Влади
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vladi.html
"Службени гласник РС" 55/2005, 71/2005 - испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука УС, 72/2012, 7/2014- одлука УС, и 44/2014
Закон о министарствима
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ministarstvima.html
"Службени гласник РС" 44/2014
Закон о акредитацији
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_akreditaciji.html
"Службени гласник РС" 73/2010
Закон о стандардизацији
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_standardizaciji.html
"Службени гласник РС" 36/2009
Закон о техничким захтевима за призводе и оцењивању усаглашености
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_tehnickim_zahtevima_za_
proizvode_i_ocenjivanju_usaglasenosti.html
"Службени гласник РС" 36/2009
Закон о општој безбедности производа
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstoj_bezbednosti_proizvoda.html
"Службени гласник РС" 41/2009
Закон о заштити потрошача
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html
"Службени гласник РС" 73/2010
Закон о општем управном поступку
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstem_upravnom_postupku-2016.html
"Службени гласник РС" 18/16
Закон о управним споровима
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravnim_sporovima.html
"Службени лист РС" 111/09
Закон о буџетском систему
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html
"Службени гласник РС" 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013
Закон о државној управи
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnoj_upravi.html
"Службени гласник РС" 20/92, 6/93 - одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 - др. закон, 79/95 - др. закон, 101/2005 - др. закон, 95/2010, 87/2011 - др. закон, и 99/2014
Закон о државним службеницима
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnim_sluzbenicima.html
"Службени гласник РС" 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014
Закон о платама државних службеника и намештеника
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platama_drzavnih_sluzbenika_i_namestenika.html
"Службени гласник РС" 62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, и 108/2013 и 99/2014
Закон о управљању отпадом
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravljanju_otpadom.html
"Службени гласник РС" 36/2009 и 88/2010
Закон о безбедности и здрављу на раду
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.html
"Службени гласник РС" 101/2005
Закон о јавним набавкама
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama-new.html
"Службени гласник РС" 124/2012
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
"Службени гласник РС" 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010
Закон о заштити од пожара
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html
"Службени гласник РС" 111/2009
Закон о републичким административним таксама
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_republickim_administrativnim_taksama.html
"Службени гласник РС" 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн. 65/2013 - др. закон и 57/2014 – усклађени дин.изн.)
Закон о прекршајима
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prekrsajima.html
"Службени гласник РС" 65/2013
Закон о инспекцијском надзору
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_inspekcijskom_nadzoru.html
"Службени гласник РС" 36/2015
Закон о информационој безбедности
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html
"Службени гласник РС" бр. 6/2016
Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима,
посебним организацијама и службама Владе
http://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_nacelima_za_unutrasnje_
uredjenje_i_sistematizaciju_radnih_mesta_u_ministarstvima.html
"Службени гласник РС" 81/2007 - пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
http://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_radnih_mesta_i_
merilima_za_opis_radnih_mesta_drzavnih_sluzbenika.html
"Службени гласник РС" 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012 и 84/2014
Уредба о буџетском рачуноводству "Службени гласник РС" 125/2003 и 12/2006
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе "Службени гласник РС" 80/1992
Уредба о разврставању радних места намештеника
http://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_radnih_mesta_namestenika.html
"Службени гласник РС" 5/2006 и 30/2006
Уредба о поступку достављања податка, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у инфомационо-комуникационим системима од посебног значаја "Службени гласник РС" број 94/16
Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система "Службени гласник РС" број 94/16
Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја "Службени гласник РС" број 94/16
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
http://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vodjenja_racuna_za_
uplatu_javnih_prihoda_i_raspored_sredstava_sa_tih_racuna.html
"Службени гласник РС" 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013 , 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - испр. и 81/2014)