ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Остали прописи  
ОСТАЛИ ПРОПИСИ
Закон о Влади
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vladi.html
("Сл. гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС и 44/2014)
Закон о министарствима
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ministarstvima.html
("Сл. гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017)
Закон о акредитацији
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_akreditaciji.html
"Службени гласник РС" 73/2010
Закон о стандардизацији
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_standardizaciji.html
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015)
Закон о техничким захтевима за призводе и оцењивању усаглашености
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_tehnickim_zahtevima_za_
proizvode_i_ocenjivanju_usaglasenosti.html
"Службени гласник РС" 36/2009
Закон о општој безбедности производа
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstoj_bezbednosti_proizvoda.html
"Службени гласник РС" 41/2009
Закон о заштити потрошача
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html
("Службени гласник РС", бр. 62/2014 и 6/2016 - др. закон)
Закон о општем управном поступку
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_opstem_upravnom_postupku-2016.html
"Службени гласник РС" 18/16
Закон о управним споровима
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravnim_sporovima.html
("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
Закон о буџетском систему
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
Закон о државној управи
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnoj_upravi.html
"Службени гласник РС" 20/92, 6/93 - одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 - др. закон, 79/95 - др. закон, 101/2005 - др. закон, 95/2010, 87/2011 - др. закон, и 99/2014
Закон о државним службеницима
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnim_sluzbenicima.html
("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017)
Закон о платама државних службеника и намештеника
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platama_drzavnih_sluzbenika_i_namestenika.html
"Службени гласник РС" 62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр., 101/2007, 99/2010, и 108/2013 и 99/2014
Закон о управљању отпадом
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravljanju_otpadom.html
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
Закон о безбедности и здрављу на раду
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.html
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон)
Закон о јавним набавкама
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama.html
"Службени гласник РС" 124/2012, 14/2015 и 68/2015
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
"Службени гласник РС" 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010
Закон о заштити од пожара
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html
("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015)
Закон о републичким административним таксама
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_republickim_administrativnim_taksama.html
("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн. и 113/2017)
Закон о прекршајима
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prekrsajima.html
("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС)
Закон о инспекцијском надзору
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_inspekcijskom_nadzoru.html
("Сл. гласник РС", бр. 36/2015)
Закон о информационој безбедности
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html
("Сл. гласник РС", бр. 6/2016 и 94/2017)
Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима,
посебним организацијама и службама Владе
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_nacelima_za_unutrasnje_
uredjenje_i_sistematizaciju_radnih_mesta_u_ministarstvima.html
"Службени гласник РС" 81/2007 – пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013)
Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_radnih_mesta_i_
merilima_za_opis_radnih_mesta_drzavnih_sluzbenika.html
"Службени гласник РС" 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015 и 16/2018)
Уредба о буџетском рачуноводству
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_budzetskom_racunovodstvu.html
"Службени гласник РС" 125/2003 и 12/2006
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_kancelarijskom_poslovanju_organa_drzavne_uprave.html
("Сл. гласник РС", бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016)
Уредба о разврставању радних места намештеника
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_radnih_mesta_namestenika.html
"Службени гласник РС" 5/2006 и 30/2006)
Уредба о поступку достављања податка, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у инфомационо-комуникационим системима од посебног значаја http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/ccc502d5-9216-4101-8202-32c5fc3bb40e "Службени гласник РС " број 94/16
Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f1109bea-28b0-4352-b291-42a86fea4d9e
"Службени гласник РС" број 94/16
Уредба о ближем уређењу мера заштите
http://www.dmdm.rs/PDF/Uredba_o_blizem_uredjenju_mera_zastite_informaciono_komunikacionih_sistema_od_posebnog_znacaja.pdf информационо-комуникационих система од посебног значаја
"Службени гласник РС" број 94/16
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_vodjenja_racuna_za_
uplatu_javnih_prihoda_i_raspored_sredstava_sa_tih_racuna.html
"Службени гласник РС" 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017 и 114/2017)
Кодекс понашања државних службеника
"Службени гласник РС" 29/2008, 30/2015, и 20/2018)