ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Одсек за електричне величине  
ОДСЕК ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ
Електрична мерења имају велики значај у скоро свим областима истраживања и развоја, индустријских активности, квалитета живота и околине. Неелектричне величине се трансформишу, обрађују, чувају и преносе електричним путем. Зато, мерења електричних величина имају кључну улогу у метрологији.
Прва електрична мерења у области метрологије на територији Републике Србије везана су за оверавање бројила електричне енегрије.
Крајем седамдесетих година XX века, почела су прва поређења еталона једносмерног електричног напона и електричне отпорности са BIPM-ом и први сертификати о следивости наших еталона према међународним.
 
Одсек за електричне величине има серификатe о акредитацији којимa се потврђује компетентност за обављање послова испитивање бројила електричне енергијe, у складу са серијом стандарда SRPS EN 62053 и SRPS EN 52470
 
 
Послови и задаци
У овом Одсеку обавља се истраживање и развој у области мерења електричних величина.
У домену индустријске и законске метрологије, Одсек за електричне величине врши еталонирање еталона акредитованих лабораторија и испитивање мерила. Осим стручних савета, Одсек за електричне величине нуди широк спектар могућности еталонирања и мерења које су потпуно покривене менаџментом квалитета.
 
Лабораторије:
 
Лабораторија за једносмерни електрични напон и једносмерну електричну струју
Лабораторија за наизменични електрични напон и наизменичну електричну струју
Лабораторија за електричну отпорност
Лабораторија за електричну снагу
Лабораторија за електричну енергију
Лабораторија за однос трансформације наизменичне струје и напона
 
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
 
Испитивање мерила
У Одсеку за електричне величине обављају се испитивања следећих мерила:
  1. бројила електричне енергије
  2. мерила за електричне безбедности у нисконапонским дистрибутивним мрежама (електричне отпроности према земљи, електричне отпорности, изолације, петље, електричне отпорности уземљења и изједначења потенцијала, за проверу заштитних уређаја диференцијалне електричне струје)
Пројекти
У Одсеку за електричне величине урађени су следећи пројекти:
  1. Интерлабораторијско поређење: Еталонирање дигиталних мултиметара, у Републици Србији:, 2010.
  2. ELF-5, Comparison of energy meter, bilateral comparison between EIM and DMDM, in order to verify its calibration capability, 2010.
  3. CARDS 2006 PT 3 electrical energy, ’Intercomparison with electricity meter '', proficiency testing in accordance with IEC 62053-22:2003. (од 15.04.2008. до 29.04.2008.)
  4. Peer-Review of the Department for Electrical Quantities of the Directorate of Measures and Precious Metals (DMDM), Serbia in the technical fields: DC voltage, current and resistance, AC/DC transfer, AC voltage and current, power&energy and phase, Peers: Dr. Beat Jeckelmann, Dr. H. Bachmair (17.10.2007.)
  5. Bilateral comparison of dcv reference standard (од 04.08.2006. до 29.08.2006.)
  6. Euromet key comparisom suplementing CCEM K-5, "Comparison of AC power at 50 Hz" (од 01.06.2005. до 30.06.2005.)
  7. EUROMET ЕМ-К10, "Key Comparison of Resistance Standards of 100 Ω" (од 07.10.2004. до 26.10.2004.)
Стручни радови
Објављени стручни радови метролога Одсека за електричне величине:
Контакт
Шеф Одсека за електричне величине др Јелена Пантелић Бабић
телефон: 011 20 24 479
факс: 011 21 81 668
E-mail: jelenapb@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Одсек за електричне величине
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Лабораторије
   
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
   
Испитивање типа
   
Пројекти
   
Стручни радови
   
Контакт