ћир lat eng
 
 
  Обрасци  
ОБРАСЦИ

Обавештење у вези са употребом печата привредних субјеката

   Одредбом члана 25. став 3 Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 44/2018 од 08.06.2018.) прописано је да се привредном друштву не може посебним прописом увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва. Поступање супротно наведеној одредби представља повреду позитивних прописа Републике Србије.
 
Метрологија:
Захтев за сертификацију / одобрење типа мерила
Захтев за оцењивање система квалитета - Модул D
Захтев за оцену усаглашености – Модул G
Захтев за ванредни преглед мерила у употреби
Захтев за испитивање / еталонирање
A Request for Testing / Calibration
Захтев за еталонирање референтног материјала
Захтев за оверавање мерила
Прилог 1 – Прилог захтева за оверавање
Захтев за прву верификацију мерила
Прилог 1 – Прилог захтеву за прву верификацију
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова оверавања мерила
Захтев за oбнављање решења којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила (обнављање овлашћивања)
Обавештење о техничким и кадровским променама овлашћеног тела
Захтев за измену овлашћења за обављање послова оверавања мерила
Захтев за укидање овлашћења за обављање послова оверавања мерила
Захтев за задуживање жигова
Захтев за раздуживање жигова
Захтев за признавање националног еталона и именовање носиоца националног еталона
Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу
Захтев за спровођење метролошке експертизе
Захтев за издавање знака усаглашености за мерне боце са метролошким захтевима
Захтев за ванредно испитивање усаглашености претходно упакованих производа са метролошким захтевима
Захтев за издавање сертификата о усаглашености претходно упакованог производа означеног са знаком - е знак
Образац пријаве за полагање Стручног испита
Драгоцени метали
Захтев за квантитативну хемијску анализу
Захтев за добијање знака произвођача
Захтев за добијање знака увозника, односно заступника
Захтев за утврђивање услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама
Захтев за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала
Захтев за укидање знака произвођача/увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала
Обавештење произвођача предмета од драгоцених метала о спровођењу усаглашености предмета на основу прописане документације
 
Контролне листе за обављање послова надзора
Контролна листа за надзор над мерилима
Контролна листа за надзор над претходно упакованим производима
Контролна листа за надзор над предметима од драгоцених метала
 
Фискални уређаји
Фискалне касе
 
Изјава 1
Изјава 2
Квалификациони формулар
 
Терминали за даљинско очитавање фискалних каса
 
Изјава 1
Изјава 2
Изјава 3
Квалификациони формулар
 
Уколико ваши захтеви нису испуњени пруженом услугом, молимо вас да нас о томе обавестите, путем обрасца за приговор који можете да нађете овде.