ћир lat eng
 
 
 
   Документи > Подзаконски прописи > Мерила  
МЕРИЛА
Мерило је уређај који се користи за мерење, сам или у склопу са једним или више допунских уређаја.
Стављање на тржиште, и употреба мерила, као и оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима уређено је Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16). Врсте мерила за које је прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености, одобрење типа мерила, односно оверавање мерила, наведене су у Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли („Службени гласник РС”, бр. 13/18, 45/19 и 93/20).
Захтеви за одређене врсте мерила су уређени Правилником о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/32/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године. Правилником се прописују захтеви за одређене врсте мерила, и то за: водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода, ваге са аутоматским функционисањем, таксиметре, материјализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, који се односе на пројектовање и израду мерила и компоненти у тим мерилима, садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; знак усаглашености и означавање усаглашености; услови које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености мерила.
Поступке оцењивања усаглашености мерила спроводе тела за оцењивање усаглашености (именована тела).
Правилник је праћен Списком српских стандарда из области мерила, који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ. Такође, Правилник је праћен и Списком српских стандарда (нормативних докумената) у области мерила којим се омогућава примена одређених докумената међународне организације за законску мерологију (препоруке ОИМЛ) у поступку оцењивања усаглашености мерила, и за које је информација о прихватању од стране Европске Комисије објављена у Службеном листу ЕУ.
Врсте мерила која су наведена у Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли, а која нису обухваћена Правилником о мерилима и Правилником о вагама са неаутоматским функционисањем, односно захтеви за та мерила, уређени су националним прописима у складу са одређеним документима међународне организације за законску метрологију (препоруке ОИМЛ).