ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Организација > Сектор за развој метрологије > Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена  
ГРУПА ЗА ВРЕМЕ, ФРЕКВЕНЦИЈУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВРЕМЕНА
Послови и задаци
 • Чување, одржавање и преношење вредности јединице времена (фреквенције)
 • Остваривање националне временске скале, стварање предуслова за њену дистрибуцију, дистрибуција и контрола дистрибуције
 • Усавршавање и побољшавање метролошких својстава националног еталона времена (фреквенције) и обезбеђивање његовог учешћа у међународним активностима
 • Развој и примена нових метода преношења јединица времена (фреквенције)
 • Еталонирање референтних еталона времена (фреквенције)
 • Обезбеђење следивости у области мерења брзине
 • Испитивања типа мерила брзине возила у саобраћају
 • Иницирање и припрема прописа из области мерења времена, фреквенције и брзине
Основни задатак Лабораторије за време је да установи и одржава националну временску скалу. То подразумева остварење јединице времена - секунде и временске скале као непрекидне временске референце.
Национални еталон времена (фреквенције) је систем чији је најважнији део атомски цезијумски часовник са млазом. Еталон је смештен у Фарадејев кавез који осигурава слабљење електромагнетног зрачења од 100 dB, а температурне варијације су ± 0,5 °C. Извор непрекидног напајања са аутономијом рада од 24 h обезбеђује поуздано и квалитетно напајање.
Национални еталон јединице времена и фреквенције има троструку улогу: као еталон јединице времена – секунде, као извор националне временске скале UTC(DMDM) и као извор еталонских фреквенција.
У свету се као временска скала користи Универзално координисано време (UTC), на које се примењује локална корекција у зависности од географске дужине, као и корекција за летње време. Временска скала UTC изводи се из Међународног атомског времена (TAI). TAI је скала која се израчунава у BIPM на основу података за више од 400 сатова, које шаљу преко 60 лабораторија из целог света, а од јануара 2006. и наша лабораторија. У ту сврху врше се свакодневна континуирана мерења - поређења времена нашег часовника са временом часовника на сателитима система за глобално позиционирање (GPS), коришћењем одговарајућег пријемника GPS сигнала и мерног система за поређење. Сваког петог дана, стандардног MJD датума, врши се поређење овог часовника са другим (редундантним) цезијумским часовником истог типа, тако да наша лабораторија учествује у формирању TAI скале са два цезијумска часовника. Уједно, ово представља и кључно поређење са ознаком CCTF-K001.UTC.
Резултати наших мерења објављују се у месечном билтену Circular-T.
Средње релативно одступање фреквенције цезијумског часовника у односу на међународну референцу, израчунато из Circular-T, износи око -7x10-14, што је више од једног реда величине боље од декларисане вредности.

Стабилност фреквенције цезијумског часовника
 
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
Могућности мерења и еталонирања (СМСs) за време и фреквенцију објављене су у бази података Међународног бироа за тегове и мере.
 
Дистрибуција званичног (законског) времена у Републици Србији
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у својој надлежности има и дистрибуцију времена, према члану 8. - тачка 17. Закона о метрологији.
Законско време у Србији одговара Универзалном координираном времену (UTC), увећаном за један час (средњоевропско зонско време), у односу на које се уводи летње рачунање времена од последње недеље у марту до последње недеље у октобру, према члановима 1 и 2, Закона о рачунању времена.
UTC је светски еталон времена који има само локалне физичке реализације, следиве до UTC. UTC (DMDM) је српска реализација UTC, национални еталон времена и фреквенције и званично време у Србији, а добијено је од атомских часовника у ДМДМ. У 2011. години UTC (DMDM) се разликовало од UTC за мање од 35 наносекунди.
ДМДМ је започела дистрибуцију времена UTC (DMDM) преко интернета, коришћењем NTP протокола (Network Time Protocol), који омогућава синхронизацију часовника на рачунарима клијената са референтним часовником.
Временски податак дистрибуира се са два јавна временска сервера нивоа Stratum 2 који су прикључени на по један од два временска сервера вишег нивоа - Stratum 1. Ови сервери су повезани на национални еталон времена UTC (DMDM).
 
Јавни сервери су:
 • vreme1.dmdm.rs; vreme1.dmdm.gov.rs
 • vreme2.dmdm.rs; vreme2.dmdm.gov.rs
За синхронизацију часовника на рачунару клијента са овим серверима потребан је софтвер на рачунару клијента који подржава NTP протокол (Network Time Protocol). Такав софтвер постоји за све важније оперативне системе или је чак и део самог оперативног система.
 
Апликације које се могу користити за кoмуникацију са јавним серверима су:
 • ntp-4.2.4p8@lennon-o-lpv-win32-setup.exe
 • SetupSymmTime4.10.exe
 • TSInstal.exe
и могу преузети бесплатно на адресама:
Клијент у својој апликацији треба да подеси интервал синхронизације. Да би секунда на корисничком рачунару увек била тачна, довољно је да овај интервал буде 1 сат, а не би требало да буде краћи од 10 минута да не би дошло до успоравања рада сервера, тако да би сви клијенти који се обраћају серверима за синхронизацију могли бити оптимално услужени.
Тачност синхронизације путем NTP зависи, углавном, од брзине интернет конекције, броја рачунара који истовремено шаљу захтев за синхронизацијом, удаљености сервера и квалитета интернет везе. Директан приступ временским серверима нивоа Stratum 1 предвиђен је искључиво за ауторизоване кориснике уз верификацију аутентичности дистрибуираног податка о времену.
 
Напомена:
ДМДМ не преузима никакву одговорност за штету проузроковану корисницима због неуспешног преузимања податка о времену или преузимања нетачног податка услед неквалитетне везе са јавним серверима у ДМДМ, или као последице кашњења на интернету.
ДМДМ ни у ком случају није одговоран за било какву насталу штету у вези са коришћењем или извршавањем услуге преузимања податка о времену са јавних сервера ДМДМ, а посебно у вези са осигурањем квалитетне везе са корисником.
 
Летње рачунање времена
Летње рачунање времена у нашој земљи је уведено 1983. године, а датуми започињања и завршавања летњег рачунања времена утврђивани су сваке године одлуком Владе, све до 2006., када је Законом о рачунању времена одређено да то буду последње недеље у марту и октобру.
 
Пројекти
Лабораторија за време учествовала је 2005. године у EUROMET пројекту #828. Циљ овог пројекта је био поређење мерења временског интервала, а у пројекту је учествовало 25 националних лабораторија.
Лабораторија је такође учествовала у кампањи поређења GPS пријемника, у организацији BIPM, децембра 2006.
У 2008. години Лабораторија је учествовала на EURAMET пројекту #1017 чији је циљ био представљање лабораторија за време и фреквенцију.
У 2009. години Лабораторија је учествовала на EURAMET пројекту #1018 чији је циљ био прављење базе података о пријемницима сателитских сигнала који се користе за трансфер времена у европским националним лабораторијама за време и фреквенцију и EURAMET пројекту #1117 чији је циљ био преглед европских закона и праксе који се односе на време.
 
Стручни радови
Објављени стручни радови метролога Групе за време, фреквенцију и дистрибуцију времена:
Списак стручних радова
 
Контакт
Руководилац Групе Снежана Реновица, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 407; 066 860 4117
факс: 011 21 81 668
E-mail: renovica@dmdm.rs
   
Метролог за време, фреквенцију и брзину Јовица Цветковић, дипл. инж.
телефон: 011 20 24 406; 066 860 4085
факс: 011 21 81 668
E-mail: jcvetkovic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за време, фреквенцију и дистрибуцију времена
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
   
Послови и задаци
   
Могућности мерења и еталонирања (СМСs)
   
Дистрибуција званичног (законског) времена у Републици Србији
   
Летње рачунање времена
   
Билтен времена UTC(DMDM)
   
Пројекти
   
Стручни радови
   
Контакт
   
 
ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
Тачност приказаног времена 1 s
 
Напомена:
За приказ времена потребно је да имате инсталиране минимално следеће верзије интернет претраживача:
IE10, Firefox 11, Chrome 16, Safari 6, Opera 12.10, Android Browser 4.4