ћир lat eng
 
 
 
  О нама > Организација > Група за финансијске послове  
ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Послови и задаци
У Групи за финансијске послове обављају послови који се односе на финансијско пословање Дирекције; планирање и извршење буџета Дирекције и припрему финансијског плана Дирекције и његову реализацију; праћење и спровођење законитог наменског и економичног трошења буџетских средстава;праћење динамике прилива и утрошка средстава; анализу кретања трошкова; непосредну сарадњу са надлежним службама Министарства финансија; припрему стручних основа за израду прописа којима се утврђују накнаде; припрему извештаја о извршењу буџета; вођење књиговодствених послова, помоћних књига и евиденција; праћење прописа којима се уређује финансијско пословање корисника буџетских средстава као и прописа из области рачуноводства и финансија; припрему решења и захтева Управи за трезор за исплату средстава; контролу исплата, као и други послови из ове области.
 
Контакт
Руководилац групе Весна Стојановић
телефон: 011 20 24 433
факс: 011 21 81 668
E-mail: vesnastojanovic@dmdm.rs
   
Адреса Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за финансијске послове
Мике Аласа 14,
11000 Београд
Република Србија
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Послови и задаци
   
Контакт