ћир lat eng
 
 
 
   О нама > Дирекција за мере и драгоцене метале  
НАДЛЕЖНОСТ
Дирекција за мере и драгоцене метале обавља следеће послове:
 • стара се о систему законских мерних јединица у Републици Србији;
 • развија, остварује, проглашава, чува, одржава, усавршава еталоне Републике Србије;
 • усклађује и надзире рад именованих носилаца националних еталона;
 • обезбеђује метролошку следивост;
 • истраживање и развој у области метрологије;
 • спроводи испитивање претходно упакованих производа, ради провере испуњености метролошких захтева;
 • представља Републику Србију у Међународним и регионалним метролошким организацијама, обезбеђује извршавање обавеза које пролазе из чланства у тим организацијама, и успоствља сарадњу у области метрологије;
 • врши метролошки надзор;
 • овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила;
 • надзире рад овлашћених тела;
 • оцењивања усаглашености мерила;
 • одлучује у управним поступцима из области метрологије;
 • обавља послове метролошке експертизе;
 • припрема стратегију и прописе из области метрологије;
 • води регистар мерила која подлежу законској контроли и друге прописане евиденције;
 • обезбеђује метролошке информације и издаје службено гласило;
 • дистрибуције времена;
 • пружа стручну помоћ и врши обуке за обављање послова у области метрологије;
 • бави се издавачком делатношћу;
 • обавља и друге послове из области метрологије у складу са законом.