ћир lat eng
 
 
 
   Борба против корупције  
БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Корупција је однос који се заснива злоупотребом овлашћења у јавном или приватном сектору у циљу стицања личне користи или користи за другога.
Најзначајнији облици корупције су давање и примање мита. Корупција обухвата и чињење разних услуга на бази пријатељства, давање и примање поклона, стварање одређених веза супротно основним моралним, обичајним и другим прихваћеним кодексима, нуђење поклона и организовање гозби у виду репрезентација које попримају карактер расипништва државне имовине, покушај ситног поткупљивања одређених државних и јавних радника.
Поред тога, у корупцију спада и стицање материјалне добити кроз злоупотребу положаја, крађа од стране службеника у државном сектору, одржавање неетичких контаката са приватним сектором, подмићивање у случају да држава одлучује о појединим правима правне или физичке особе, злуопотреба информација које су важне за трговинска и пословна питања, спречавање конкуренције или неких других активности.
 
Национална стратегија за борбу против корупције
Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције
Кодекс о забрани коруптивног понашања
Закон о заштити узбуњивача
Правила о поступку унутрашњег узбуњивања
Лице задужено за послове у вези са борбом против корупције у ДМДМ
Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у ДМДМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КОРУПЦИЈЕ  
Процедура о поступању по жалби поводом пријаве о коруптивном понашању